nghiên cứu khả năng giải hấp phụ ion kim loại nặng của chitosan và dẫn xuất n 3 hydroxy 4 metoxybenzyliđen chitosan

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n (3 hyđroxy 4 metoxybenzyliđen) chitosan nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n (3 hyđroxy 4 metoxybenzyliđen) chitosan và nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng

Hóa học

... Hỡnh 3. 17: nh hng ca thi gian n kh nng hp ph ion ng ca chitosan v dn xut N- (3- hydroxyl -4- metoxyl benzylien) chitosan 53 Hỡnh 3. 18: nh hng ca pH n kh nng hp ph ion kim loi ng 54 Hỡnh 3. 19: ... O CH3I O HO O N( CH3 )3 n n S 1.11: Phn ng tng hp N, N ,N- trimetyl chitosan I.5.5.1.2 Dn xut N- cacboxyankyl chitosan [ 23, 34, 45 ,47 , 54, 72] Cỏc dn xut N- cacboxyankyl chitosan c iu ch bng phn ng ankyl ... nh n 41 III.1 .3. 3 Gin nhiu x tia X 43 III.1 .3. 4 Khi lng ph n t 44 III.2 Tng hp cỏc dn xut N- (3- hydroxy- 4- metoxybenzylien )chitosan 45 III.2.1 Phn ng tng hp cỏc dn xut N- (3- hydroxy- 4metoxybenzylien)chitosan...
 • 75
 • 464
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2

Sinh học

... 20 25 30 35 Thời gian 3 xuất 40 - màng(ngày) Độ dày sau Màng Màng Màng trắng trắng trắng trắng trong, nh n trong, trong, nh n độ nh n Màng trong, Màu sắc, nh n nh n 2,5 3, 0 - 2,0 l n men - (mm) ... Màng trắng trắng trắng trắng trắng trong, trong, trong, trong, trong, nh n nh n nh n nh n nh n 2,0 2,0 3, 0 3, 2 màng Màu sắc, độ nh n Độ dày sau - - 1,0 - - - - 8,61 13, 36 16 ,47 22,22 23, 36 - - ... tới khả tạo màng vi khuN n A xylinum BHN - Nghi n cứu ảnh hưởng thời gian nuôi cấy đ n tỷ lệ S/V thích hợp đ n khả tạo màng BC chủng A xylinum BHN - Nghi n cứu ảnh hưởng nhiệt độ nuôi cấy đến...
 • 32
 • 744
 • 3

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ S/V TỚI KHẢ NĂNG TẠO MÀNG BC TỪ VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ S/V TỚI KHẢ NĂNG TẠO MÀNG BC TỪ VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM

Công nghệ - Môi trường

... 20 25 30 35 Thời gian 3 xuất 40 - màng(ngày) Độ dày sau Màng Màng Màng trắng trắng trắng trắng trong, nh n trong, trong, nh n độ nh n Màng trong, Màu sắc, nh n nh n 2,5 3, 0 - 2,0 l n men - (mm) ... Màng trắng trắng trắng trắng trắng trong, trong, trong, trong, trong, nh n nh n nh n nh n nh n 2,0 2,0 3, 0 3, 2 màng Màu sắc, độ nh n Độ dày sau - - 1,0 - - - - 8,61 13, 36 16 ,47 22,22 23, 36 - - ... tới khả tạo màng vi khuN n A xylinum BHN - Nghi n cứu ảnh hưởng thời gian nuôi cấy đ n tỷ lệ S/V thích hợp đ n khả tạo màng BC chủng A xylinum BHN - Nghi n cứu ảnh hưởng nhiệt độ nuôi cấy đến...
 • 32
 • 548
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CỎ VOI (Pennisetum purpureum) RAU MUỐNG (Ipomoea aquatica) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN NĂNG SUẤT CỦA THỎ THỊT NEW ZEALAND

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CỎ VOI (Pennisetum purpureum) VÀ RAU MUỐNG (Ipomoea aquatica) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA THỎ THỊT NEW ZEALAND

Sinh học

... LIỆU PHƯƠNG PHÁP Một thí nghiệm ti n hành tháng 10 n m 2010 Trại ch n nuôi Trường Đại học N ng nghiệp Hà N i Tổng số 30 thỏ đực New Zealand 1,5 tháng tuổi ph n ngẫu nhi n vào lô, lô nuôi lồng ... thức n giàu xơ có tác dụng cải thi n tốc độ tăng trọng thỏ New Zealand Nguy n Xu n Trạch, Nguy n Thị Dương Huy n, Nguy n Ngọc Bằng, Mai Thị Thơm Khi rau muống chiếm 75% thức n xanh ph n tăng ... quy tuy n tính (slope) khối lượng c n hàng tu n thời gian nuôi Thức n cho n c n cho trước bữa n thức n thừa c n vào buổi sáng hàng ngày trước cho n bữa Mẫu thức n cho n mẫu thức n thừa...
 • 5
 • 467
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ đạm kali dạng viên nén trên các nền đạm khác nhau đến sự sinh trưởng, phát triển năng suất giống ngô LVN4

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ đạm và kali dạng viên nén trên các nền đạm khác nhau đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô LVN4

Khoa học tự nhiên

... 26 2 .3. 3 Nh ng nghi n c u v ph n vi n n n nư c 31 V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHI N C U 34 3. 1 ð a ñi m 34 3. 2 V t li u nghi n c u 34 3. 3 N i dung nghi n c ... i v i ngô 24 2 .3 Nh ng nghi n c u v ph n b n cho ngô th gi i n c ta 24 2 .3. 1 Nh ng nghi n c u v ph n b n cho ngô th gi i 24 2 .3. 2 Nh ng nghi n c u v ph n b n cho ngô Vi t Nam ... ng ph n b n vi n n n ñ n ñ ng thái tăng trư ng chi u cao c a gi ng ngô LVN4 44 4. 2.1 nh hư ng t l ñ m kali dư i d ng ph n b n vi n n n ñ n ñ ng thái tăng trư ng chi u cao c a gi ng ngô LVN4...
 • 132
 • 580
 • 1

BÁO CÁO "ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CỎ VOI (Pennisetum purpureum) RAU MUỐNG (Ipomoea aquatica) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN NĂNG SUẤT CỦA THỎ THỊT NEW ZEALAND " pdf

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... LIỆU PHƯƠNG PHÁP Một thí nghiệm ti n hành tháng 10 n m 2010 Trại ch n nuôi Trường Đại học N ng nghiệp Hà N i Tổng số 30 thỏ đực New Zealand 1,5 tháng tuổi ph n ngẫu nhi n vào lô, lô nuôi lồng ... thức n giàu xơ có tác dụng cải thi n tốc độ tăng trọng thỏ New Zealand Nguy n Xu n Trạch, Nguy n Thị Dương Huy n, Nguy n Ngọc Bằng, Mai Thị Thơm Khi rau muống chiếm 75% thức n xanh ph n tăng ... quy tuy n tính (slope) khối lượng c n hàng tu n thời gian nuôi Thức n cho n c n cho trước bữa n thức n thừa c n vào buổi sáng hàng ngày trước cho n bữa Mẫu thức n cho n mẫu thức n thừa...
 • 5
 • 391
 • 0

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BỘT GỖ NHỰA PP (POLYPROPYLEN) ĐẾN TÍNH CHẤT COMPOSITE GỖ - NHỰA " ppt

Nghiên cứu khoa học

Cao đẳng - Đại học

... lượng bột gỗ thấp ph n t n d n dính, bao bọc nhựa vào bột gỗ l n, lúc hình thành mạng đều, li n tục Khi hàm lượng bột gỗ l n nhựa tr n hợp gỗ - nhựa không đều, li n kết lỏng lẻo không tập trung ... ph n t n bột gỗ vào nhựa đồng h n, khả bám dính, bao bọc bột gỗ nhựa tăng ngược lại hàm lượng bột gỗ l n khả li n kết, bao bọc nhựa vào gỗ đi, tức ph n t n bột gỗ nhựa không đồng đều, xuất điểm ... hấp thụ n ớc sau ngày, % 2.07 2 .40 4. 13 Độ hấp thụ n ớc sau 30 ngày, % 6.58 7 .41 8.52 Qua bảng tổng hợp số liệu nghi n cứu cho thấy: - Tỷ trọng: Ở điều ki n bi n thông số chế độ ép, loại nhựa,...
 • 7
 • 593
 • 3

BÁO CÁO KHOA HỌC : ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ SỬ DỤNG THÂN LÁ LẠC Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN NUÔI BÒ THỊT TẠI QUẢNG TRỊ pot

BÁO CÁO KHOA HỌC : ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ SỬ DỤNG THÂN LÁ LẠC Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN NUÔI BÒ THỊT TẠI QUẢNG TRỊ pot

Báo cáo khoa học

... Protein (%) 10,8 3, 27 15 ,31 10 ,45 Xơ (%) NDF (%) ADF (%) 27 ,4 4,57 25 ,35 41 ,72 67,5 7 ,31 46 , 64 73, 94 38 ,9 3, 28 31 ,25 34 ,91 Khoáng tổng số 12, 83 2 ,45 5,27 18,97 Khẩu ph n n thí nghiệm gồm: Bột s n, ... Phạm Kim Cương Nguy n Quốc Đạt, (1995) Nuôi bê lai hướng thịt thức n bổ sung từ ngu n phế phẩm n ng nghiệp mi n Trung Kết nghi n cứu khoa học kỹ thuật ch n nuôi 19 94- 1995 Nhà xuất N ng nghiệp ... kg/con/ngày; tương đương với nghi n cứu trước Bùi V n Chính, Nguy n Hữu Tào (1992); Lê Viết Ly cs (1995); Vũ V n Nội cs, (1999) Trong nghi n cứu tác giả tr n, vỗ béo bò phế phẩm n ng nghiệp tăng...
 • 6
 • 366
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NƯỚC/XI MĂNG ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG TỰ LÈN" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... 22 93 230 3 2 34 6 239 4 Một mẻ tr n dung tích 100 dm3 chu n bị cho tất mẫu Khoảng 30 % lượng bê tông mẻ tr n dùng kiểm tra tính chất bê tông tươi Ph n lại dùng để đúc mẫu hình trụ (không đầm rung) ... phương pháp thông thường Khi sử dụng SCC xây dựng, c n nghi n cứu thiết lập quan hệ tính chất học h n hợp SCC (cường độ n n với cường độ kháng n t mô đun đ n hồi) cách đầy đủ; áp dụng tính to n ... W/C đ n khả đi n đầy hàm lượng khí bê tông 3. 2 Kết thí nghiệm bê tông cứng khô Cư ờng độ n n bê tông 1, 28 ngày tuổi thể hình Kết cho thấy, cường độ n n tăng nhanh tỷ lệ W/C giảm (lượng n ớc tự...
 • 6
 • 677
 • 4

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 potx

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 potx

Báo cáo khoa học

... xylinum BHN Nhiệt độ (0C) 20 25 30 35 Thời gian 3 xuất màng(ngày) 40 - Màu sắc, Độ dày sau Màng Màng Màng trắng trắng trắng trắng trong, nh n trong, trong, trong, nh n độ nh n Màng nh n nh n 2,5 ... S/V=0,8 Thời gian (ngày) Xuất - - + + + + + - - Màng Màng Màng Màng Màng trắng trắng trắng trắng trắng trong, trong, trong, trong, trong, nh n nh n nh n nh n nh n màng Màu sắc, độ nh n Độ dày sau ... trường, công nghiệp.[22] 1 .4. 2 Ứng dụng màng BC điều trị bỏng Bỏng tai n n thường gặp lao động sinh hoạt ngày Ngoài t n thương da, trường hợp bỏng n ng gây rối lo n nội tạng, để lại di chứng n ng...
 • 35
 • 594
 • 0

Báo cáo: “ Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 ” pptx

Báo cáo: “ Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 ” pptx

Báo cáo khoa học

... xylinum BHN Nhiệt độ (0C) 20 25 30 35 Thời gian 3 xuất màng(ngày) 40 - Màu sắc, Độ dày sau Màng Màng Màng trắng trắng trắng trắng trong, nh n trong, trong, trong, nh n độ nh n Màng nh n nh n 2,5 ... cho nghi n cứu chủng A xylinum BHN [ 14] 1.2.2 Ảnh hưởng hàm lượng (NH4)2SO4 Vi sinh vật tất thể sống khác c n nitơ trình sống để xây dựng tế bào Nh n tố (NH 4) 2SO4 nh n tố có ảnh hưởng l n đ n ... S/V=0,8 Thời gian (ngày) Xuất - - + + + + + - - Màng Màng Màng Màng Màng trắng trắng trắng trắng trắng trong, trong, trong, trong, trong, nh n nh n nh n nh n nh n màng Màu sắc, độ nh n Độ dày sau...
 • 34
 • 460
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ LPG DO góc phun sớm đến hàm lượng các chất độc hại có trong khí thải động cơ diesel cỡ nhỏ chạy bằng LPG DO

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ LPG DO và góc phun sớm đến hàm lượng các chất độc hại có trong khí thải động cơ diesel cỡ nhỏ chạy bằng LPG và DO

Kỹ thuật

... trin kinh t nhanh nht hin nay, nhi n ngun du m nc ny cng khụng cung cp thi im hin ti N n phng n a ca nc ny l phỏt trin mnh cỏc loi nhi n liu sch v cỏc ngun khỏc ỏp ng nhu cu s dng tng lai gn ... tng gp ụi bõy gi, n s kộo theo ngun nhp khu du m ca nc ny tng nhanh nh vy kinh t nc ny ph thuc hon ton vo ngun cung du m lu n khụng n nh Ngun du c nc ny cung cp thay th ngun du m hin ti n n ... n nng CO ch n = 1600 v/ph, Ne = 3, 6 kW 1 04 LI N I U Tr n th gii hin nay, ụ nhim mụi trng ang tr n n ngy cng nghiờm trng ễ nhim mụi trng bt ngun t nhiu nguy n nh n khỏc nhau, ú khớ thi t ng...
 • 109
 • 640
 • 0

Ảnh hưởng của tỷ lệ protein xơ khác nhau trong khẩu phần đến lượng phát thải nitơ, phôtpho, NH3 một số khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịt

Ảnh hưởng của tỷ lệ protein và xơ khác nhau trong khẩu phần đến lượng phát thải nitơ, phôtpho, NH3 và một số khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịt

Chăn nuôi

... trư ng Vàng nh t M ng Ít nh n, nh n nh Không L c Màu vàng n u, d t, bám ch t m t môi trư ng Vàng nh t M ng Ít nh n, nh n nh Không Vàng nh t M ng Ít nh n, nh n nh Không Vàng n u Dày Ít nh n, nh n ... i B nh h i tr ng nguy n nh n quan tr ng nh hư ng t i n n s n xu t n ng nghi p n c ta B nh h i không nh ng làm gi m su t, ch t lư ng tr ng mà làm tăng chi phí s n xu t gi m thu nh p kinh t nh ... TLB (%) Trong nhà lư i Ngoài nhà lư i Hoa ly tr ng 2 ,35 3, 31 Hoa ñ ng ti n 3, 43 4, 00 C i ng t 3, 36 4 ,33 C i cúc 3, 10 4, 67 Xà lách 3, 11 3, 53 Xúp lơ 2,67 3, 00 T i tây 1,67 2 ,35 Cà chua 4, 17 5,11...
 • 79
 • 449
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ protein, lipid, vitamin E, vitamin C trong thức ăn lên tốc độ tăng trưởng thành phần sinh hóa của cá giò (Rachycentron canadum, Linnaeus 1766) giai đoạn giống

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ protein, lipid, vitamin E, vitamin C trong thức ăn lên tốc độ tăng trưởng và thành phần sinh hóa của cá giò (Rachycentron canadum, Linnaeus 1766) giai đoạn giống

Thủy sản

... lệ 42 P/15L có hiệu sử dụng thức n thấp (1 ,45 ) 36 48 .00 43 . 72c 43 . 51c 46 .00 42 .75c 43 . 41 c 42 .60c 43 . 18c 44 .00 FI (g/cá) 40 .55b 42 .00 39 .93ab 38 .47 a 40 .00 38 .00 36 .00 34 .00 42 P/15L 42 P/18L 42 P/21L ... 26,1 24, 7 Thành ph n nguy n liệu 42 P: 42 P: 42 P: 45 P: 48 P: 15L 18P 21L 15L 15L a Bột cá 35 ,0 35 ,0 35 ,0 38 ,0 43 , 0 Bột đậu n nh 6,0 6,0 6,0 5,0 4, 0 Bột rong bi n 4, 4 4, 4 4, 4 4, 4 4, 4 Wheat gluten 10,0 ... thành s n phẩm gia tăng, ô nhiễm môi trường đồng thời ngu n cá tạp nguy n nh n gây bệnh cho cá nuôi 1 .4. 2.2 Những nghi n cứu thức n công nghiệp Những nghi n cứu thức n tổng hợp cho cá giò h n chế...
 • 96
 • 606
 • 3

Khảo sát qui trình sản xuất giò thủ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu sa giang ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn nguyên liệu đến cấu trúc giá trị cảm quan của sản phẩm

Khảo sát qui trình sản xuất giò thủ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu sa giang và ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn nguyên liệu đến cấu trúc và giá trị cảm quan của sản phẩm

Xuất nhập khẩu

... 4. 1. 231 4. 1.222.1.2 23 4. 1.228 4. 1. 230 40 phút lượng đếm 30 nhiệt 4. 1. 235 4. 1. 237 4. 1. 239 4. 1. 241 4. 1. 232 .1. 233 4. 1. 2 34 4. 1. 236 4. 1. 238 4. 1. 240 phút kế 4. 1. 244 4. 1. 245 4. 1. 249 4. 1.251 4. 1. 242 .1.2 43 ... Trường Đại học c n Thơ 4. 1. 133 4. 1. 1 34 4. 1. 135 4. 1. 136 4. 1. 137 4. 1. 138 4. 1. 139 Hình 2.10 ph n tử myosin 4. 1. 140 4. 1. 141 4. 1. 142 4. 1.1 43 Tơ dãy Hình 2.11 Tơ dày 4. 1. 144 4. 1. 145 4. 1. 146 4. 1. 147 4. 1. 148 ... 4. 1.1 23 4. 1.1 24 4.1.126 4. 1.128 Hành Cách T n Ai CCP 4. 1.110 n GHTH Cái 4. 1. 130 4. 1. 131 4. 1.127 4. 1.125 guy suất 4. 1. 133 4. 1. 1 34 4. 1. 135 4. 1. 136 4. 1. 137 4. 1. 138 4. 1. 139 4. 1. 140 4. 1. 141 rpO 4. 1. 132 ...
 • 88
 • 1,487
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BỘT CỎ STYLOSANTHES GUIANENSISCIAT 184 KHÁC NHAU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CỦA GÀ THỊT

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BỘT CỎ STYLOSANTHES GUIANENSISCIAT 184 KHÁC NHAU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GÀ THỊT

Báo cáo khoa học

... th n 6/20 03 V n Khanh (20 04) , Nghi n c u kh sinh trư ng, xu t ch t lư ng th t c a gà lông màu Kabir, Lương Phư ng, Tam Hoàng nuôi b n ch n th b n mùa v khác t i Thái Nguy n Lu n n ti n s n ng nghi ... n nông th n s – Tháng 7/2009 , pp 82 -87 Nguy n Minh Ho n (20 03) , ánh giá kh sinh trư ng hi u qu kinh t c a hai gi ng gà KABIR Lương Phư ng nuôi t i Ngh An T p chí n ng nghi p phát tri n nông ... lư ng M i nhóm 30 gà ã c nh t m t ô có di n tích 3, 3 x1,2 m Th c n nư c c cho n t su t trình thí nghi m Thí nghi m kéo dài 10 tu n Di n gi i C TN1 TN2 TN3 TN4 S lư ng (con)/l n Nh c l i (r) 30 ...
 • 9
 • 281
 • 0

Ảnh hưởng của tỷ lệ tinh,thô trong khẩu phần đến tăng trọng khả năng sử dụng thức ăn của nghé 7 - 12 tháng tuổi

Ảnh hưởng của tỷ lệ tinh,thô trong khẩu phần đến tăng trọng và khả năng sử dụng thức ăn của nghé 7 - 12 tháng tuổi

Báo cáo khoa học

... trị dinh dỡng thời gian l m thí nghiệm l không đáng kể ảnh hởng thức n tinh đếnLợng thức n v giá trị dinh dỡng nghé thu nh n h ng ng y Bảng Khả thu nh n thức n nghé thí nghiệm/ng y Chỉ tiêu ... với nghi n cứu số tác giả trớc nh Nguy n Đức Thạc (19 83) nghé đ n 12 tháng tuổi cho tăng trọng 35 848 3g/con/ng y, Trịnh V n Trung v cs (2002) nuôi nghé 7-12 tháng tuổi với mức dinh dỡng khác nghé ... ph n (theo VCK) Tài liệu tham khảo Đ o Lan Nhi (2002) Nghi n cứu nuôi vỗ béo trâu 18- 24 tháng tuổi ngu n thức n s n có nhằm tăng khả cho thịt, Lu n n ti nn ng nghiệp, H N i 2002 Khổng Văn...
 • 7
 • 313
 • 0

Xem thêm