nghiên cứu chế tạo các hạt nano kim loại bằng phương pháp ăn mòn laser

Nghiên cứu chế tạo các hạt nano kim loại bằng phương pháp ăn mòn laser

Nghiên cứu chế tạo các hạt nano kim loại bằng phương pháp ăn mòn laser

Báo cáo khoa học

... QUẢ NGHIÊN cứu CHÉ TẠO HẠT NANO KIM LOẠI BẰNG ĂN MÒN LASER 3.1 Chế tạo hạt nano bạc dung dịch SCD Với quy trìrứi chế tạo trình bày chưong 2, cúng tơi chế tạo hạt nano bạc SCD Mầu hạt nano Ag chế ... ãn mòn laser chế tạo hạt nano kim loại quý Đây phương pháp chế tạo hạt nano kim loại hoàn toàn Việt Nam Đã chê tạo tíiành cơng hạt nano Ag, Au Cu số dung dịch chất bao khác nhau: Chế tạo hạt nano ... tài phát triển phương pháp ăn mòn laser, nghiên cứu sử dụng laser Nd:YAG chê tạo hạt nano kim loại (Ag, Au, Cu, tạo quy trình chê tạo hạt nano kim loại đại bô xung ửiêm vào phương pháp có CHƯƠNG...
 • 62
 • 787
 • 0
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano graphite oxide bằng phương pháp điện phân plasma và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ As(III), Cd(II) trong môi trường nước

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano graphite oxide bằng phương pháp điện phân plasma và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ As(III), Cd(II) trong môi trường nước

Tài liệu khác

... ba phương pháp phương pháp Hummers phương pháp phổ biến Trong năm qua, phương pháp Hummers cải tiến nhiều nhằm loại bỏ việc sử dụng NaNO3 ngăn ngừa tạo khí độc hại trình tổng hợp, phương pháp ... tài tập chung nghiên cứu nội dung sau: - Chế tạo vật liệu graphite oxide phương pháp điện phân plasma - Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc, thành phần hóa học vật liệu chế tạo phương pháp phân tích ... 18 1.4.3 Các phương pháp chế tạo graphite oxide 19 1.4.4 Ứng dụng GO làm vật liệu hấp phụ 23 1.5 Giới thiệu số phương pháp nghiên cứu sản phẩm 26 1.5.1 Phương pháp nhiễu xạ...
 • 94
 • 352
 • 0
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano graphite oxide bằng phương pháp điện phân plasma và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ As(III), Cd(II) trong môi trường nước (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano graphite oxide bằng phương pháp điện phân plasma và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ As(III), Cd(II) trong môi trường nước (LV thạc sĩ)

Hóa học - Dầu khí

... ba phương pháp phương pháp Hummers phương pháp phổ biến Trong năm qua, phương pháp Hummers cải tiến nhiều nhằm loại bỏ việc sử dụng NaNO3 ngăn ngừa tạo khí độc hại trình tổng hợp, phương pháp ... tài tập chung nghiên cứu nội dung sau: - Chế tạo vật liệu graphite oxide phương pháp điện phân plasma - Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc, thành phần hóa học vật liệu chế tạo phương pháp phân tích ... mẫu nghiên cứu Ưu điểm phương pháp SEM thu ảnh ba chiều rõ nét mà không làm phá mẫu khơng đòi hỏi khâu chuẩn bị mẫu q phức tạp Tuy nhiên phương pháp cho độ phóng đại nhỏ phương pháp TEM Phương pháp...
 • 98
 • 676
 • 2
Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các hạt nano kim loại

Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các hạt nano kim loại

Khoa học tự nhiên

... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Sử dụng phương pháp ăn mòn laser chúng tơi chế tạo hạt nano kim loại bạc, vàng Xuất phát ban đầu chế tạo hạt nano bạc phương pháp ăn mòn laser hạt nano bạc chế tạo ... phương pháp ăn mòn laser với hạt nano kim loại thu Đó sử dụng phương pháp ăn mòn laser để điều khiển kích thước hạt nano 3.1 Thực nghiệm phương pháp ăn mòn laser để chế tạo hạt nano kim loại 3.1.1 ... thực tế hạt nano vàng Sử dụng phương pháp ăn mòn laser chế tạo hạt nano vàng Qua có so sánh với phương pháp chế tạo hạt nano khác Sử dụng hạt nano kim loại chế tạo, tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 63
 • 1,088
 • 3
Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử

Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử

Kỹ thuật

... mực in nano kim loại bạc đồng từ hạt nano kim loại bạc đồng chế tạo Luận án So sánh mực in nano kim loại chế tạo Luận án với mực in kim loại thương mại Để chế tạo ứng dụng mực in nano kim loại ... Quy trình chế tạo nano bạc (Ag nanoplates) Hình 2.4 Quy trình thí nghiệm hình thành nano bạc nano bạc 2.3.4 Quy trình chế tạo mực in hạt nano kim loại Từ quy trình chế tạo hạt nano kim loại phía ... dung dịch keo kim loại để chế tạo mực in nano kim loại Quy trình chế tạo mực in nano kim loại bao gồm bước sau: - Ly tâm dung dịch nano bạc đồng để thu bột nano kim loại - Sau ly tâm loại bỏ dung...
 • 25
 • 927
 • 1
Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử NCS. Đặng Thị Mỹ Dung

Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử NCS. Đặng Thị Mỹ Dung

Tiến sĩ

... mực in nano kim loại bạc đồng từ hạt nano kim loại bạc đồng chế tạo Luận án So sánh mực in nano kim loại chế tạo Luận án với mực in kim loại thương mại Để chế tạo ứng dụng mực in nano kim loại ... Quy trình chế tạo nano bạc (Ag nanoplates) Hình 2.4 Quy trình thí nghiệm hình thành nano bạc nano bạc 2.3.4 Quy trình chế tạo mực in hạt nano kim loại Từ quy trình chế tạo hạt nano kim loại phía ... dung dịch keo kim loại để chế tạo mực in nano kim loại Quy trình chế tạo mực in nano kim loại bao gồm bước sau: - Ly tâm dung dịch nano bạc đồng để thu bột nano kim loại - Sau ly tâm loại bỏ dung...
 • 26
 • 975
 • 3
Nghiên cứu chế tạo mục in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử

Nghiên cứu chế tạo mục in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử

Tiến sĩ

... điện Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại bạc (Ag) đồng (Cu) Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại bạc đồng từ hạt nano kim loại bạc đồng chế tạo Luận án So sánh mực in nano kim loại chế tạo ... nghiên cứu hạt nano kim loại ngồi nước Sự chế tạo hạt nano kim loại phát triển 10 năm [41] Các kim loại quý chế tạo phương pháp khử hóa học nhờ tính oxy hóa khử kim loại cao Trong số kim loại quý ... trình nghiên cứu có tác giả ngồi nước cơng nghệ in phun, chế tạo hạt nano kim loại công thức mực in nano kim loại Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu công nghệ in phun chế tạo hạt nano kim loại...
 • 175
 • 478
 • 0
Nghiên cứu chế tạo các hạt nano zns pha tạp mn và khảo sát tính chất quang của chúng

Nghiên cứu chế tạo các hạt nano zns pha tạp mn và khảo sát tính chất quang của chúng

Thạc sĩ - Cao học

... chế tạo hạt nano ZnS, ZnS:Mn phƣơng pháp nghiên cứu cấu trúc, đặc trƣng hấp thụ, xạ mẫu……… 37 2.1 Quy trình chế tạo hạt nano ZnS, ZnS:Mn………………………………… 37 2.1.1 Chế tạo hạt nano ZnS, ZnS:Mn phương ... phương pháp thủy nhiệt 37 2.1.1.1 Chế tạo hạt nano ZnS, ZnS:Mn với nguồn S2- từ Na2S2O3.5H2O……… 38 2.1.1.2 Chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn với nguồn S2- từ TGA…………42 2.1.2 Chế tạo hạt nano ... Ứng dụng vật liệu nano ………………………………………………… 18 1.2 Phương pháp chế tạo vật liệu nano ZnS: Mn …………………………………19 1.2.1 Phương pháp thủy nhiệt……………………………………………………….19 1.2.2 Phương pháp đồng kết tủa……………………………………………………...
 • 25
 • 527
 • 0
Nghiên cứu chế tạo màng mỏng quang xúc tác bằng phương pháp phún xạ phản ứng magnetron dc

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng quang xúc tác bằng phương pháp phún xạ phản ứng magnetron dc

Khoa học tự nhiên

... bị chế tạo đắt tiền khó triển khai tạo màng diện tích rộng Với hạn chế phương pháp nêu trên, xuất nhiều cơng trình tập trung ý vào phương pháp phún xạ magnetron Đây phương pháp dễ thực việc tạo ... tài nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác TiO2 pha tạp N (TiO2:N) để ứng dụng vùng ánh sáng khả kiến Có nhiều cơng trình nghiên cứu đề xuất phương pháp khác Cụ thể, [3,14] tác giả sử dụng phương ... Luận văn thạc sĩ Vật Lý 33 HV: Đinh Công Trường Chương CHẾ TẠO MÀNG TiO2:N 4.1 CHẾ TẠO HỆ PHÚN XẠ MAGNETRON KHÔNG CÂN BẰNG ĐỂ TẠO MÀNG VÀ HỆ ĐO QUANG XÚC TÁC 4.1.1 HỆ TẠO MÀNG TiO2:N Màng TiO2 tạo...
 • 67
 • 605
 • 0
Tiến Sĩ Nghiên cứu chế tạo màng gương nóng truyền qua bằng phương pháp phún xạ magnetron dc

Tiến Sĩ Nghiên cứu chế tạo màng gương nóng truyền qua bằng phương pháp phún xạ magnetron dc

Tiến sĩ

... màng đa lớp từ lý thuyết Fresnel Nghiên cứu chế tạo màng đa lớp TiO2/TiN/TiO2 Nghiên cứu chế tạo màng TiO2(ngoài)/ TiO2(đệm)/Ti/Ag/Ti/TiO2(trong) Nghiên cứu chế tạo màng TiO2(ngoài)/ TiO2(đệm)/TiN/Ag/TiN/TiO2(trong) ... trên, mục đích đặt luận án gồm cơng việc sau: Nghiên cứu chế tạo màng dẫn điện suốt ZnO pha tạp nhôm (AZO) Nghiên cứu tính chất quang điện màng TiN Nghiên cứu tính chất quang xúc tác màng TiO2 Mơ ... đồ hạt tải trình hấp phụ bề mặt ảnh hưởng đến tính chất điện theo hai cách Theo cách thứ nhất, hạ thấp nồng độ hạt tải hạ thấp độ dẫn Cách thứ hai, hấp phụ hóa học tăng làm rộng hàng rào năng,...
 • 60
 • 631
 • 1
Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocompsite bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao và ép nóng đẳng tĩnh (LV00989)

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocompsite bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao và ép nóng đẳng tĩnh (LV00989)

Thạc sĩ - Cao học

... 31 2.1 Chế tạo mẫu hợp kim Nd-Fe-B 31 2.1.1 Chế tạo hợp kim khối lò hồ quang 31 2.1.2 Chế tạo băng hợp kim phương pháp nguội nhanh 32 2.1.3 Chế tạo hợp kim phương pháp nghiền ... nanocomposite Nd-Fe-B Phương pháp nghiên cứu: Luận văn tiến hành phương pháp thực nghiệm Các mẫu nghiên cứu chế tạo phương pháp phun băng nguội nhanh nghiền lượng cao Nghiên cứu cấu trúc mẫu kỹ thuật ... tượng nghiên cứu luận văn: VLTC nanocomposite Nd-Fe-B 3 Mục tiêu nghiên cứu luận văn: Chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite phương pháp ép nóng đẳng tĩnh vật liệu từ cứng nanocomposite Nd-Fe-B Phương...
 • 74
 • 284
 • 0
Nghiên cứu chế tạo màng gương nóng truyền qua bằng phương pháp phún xạ magnetron DC

Nghiên cứu chế tạo màng gương nóng truyền qua bằng phương pháp phún xạ magnetron DC

Tiến sĩ

... môi đa lớp - Phương pháp ma trận 48 1.5.3 Phương pháp ma trận áp dụng cho hệ màng đa lớp môi trường hấp thụ 50 1.6 Phương pháp nghiên cứu 52 1.6.1 Phương pháp phún xạ ... điện màng TiN Nghiên cứu tính chất quang xúc tác màng TiO2 Mơ lý thuyết tốn tổng quát hệ màng đa lớp từ lý thuyết Fresnel Nghiên cứu chế tạo màng đa lớp TiO2/TiN/TiO2 Nghiên cứu chế tạo màng TiO2(ngoài)/ ... truyền qua chế tạo theo ba hướng [106] Màng kim loại có độ phản xạ hồng ngoại cao màng kim loại Ag, Au, Cu, … Màng bán dẫn phản xạ hồng ngoại cao ZnO; SiN; PbO; Bi2O3; SnO2; In2O3 loại màng bán...
 • 170
 • 606
 • 1
Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu cu tic bằng phương pháp nghiền cơ học và thiêu kết xung điện plasma

Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu cu tic bằng phương pháp nghiền cơ học và thiêu kết xung điện plasma

Cơ khí - Chế tạo máy

... nano thƣờng đƣợc chế tạo kết khối bột nano Những vật liệu tinh thể nano bền nhiệt đạt đƣợc phân tán hạt ceramic nano kim loại Nhƣ nano composit thƣờng đƣợc chế tạo kết khối bột composit kim loại ... tiến hành nghiên cứu nhƣ sau:  Tổng quan compozit kim loại (MMCs) compozit cốt kích thƣớc nanoNghiên cứu chế độ nghiền học tối ƣu để tạo cấu trúc compozit TiC phân bố đồng Cu  Nghiên cứu tính ... loại kích thƣớc nano tƣơng ứng Có nhiều phƣơng pháp đƣợc sử dụng để chế tạo bột nano- compozit ví dụ kết cuả hợp kim hố học phá hủy phân bố lại hạt ceramic kim loại, đồng phún xạ kim loại và, hoàn...
 • 69
 • 189
 • 0
Nghiên cứu và thử nghiệm hạt nano kim loại được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao

Nghiên cứu và thử nghiệm hạt nano kim loại được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao

Sinh học

... 1857, Michael Faraday nghiên cứu cách hệ thống hạt nano vàng nghiên cứu phƣơng pháp chế tạo, tính chất ứng dụng hạt nano kim loại thực đƣợc bắt đầu có nhiều loại hạt nano kim loại đƣợc ứng dụng ... Luận văn Thạc sĩ Khoa học 1.2 Chử Lương Luân NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HẠT NANO KIM LOẠI Hạt nano kim loại khái niệm để hạt có kích thƣớc nano đƣợc tạo thành từ kim loại Ngƣời ta biết hạt nano kim ... 1.1.4 Các phƣơng pháp chẩn đoán vi khuẩn lao 1.2 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HẠT NANO KIM LOẠI 11 1.2.1 Tính chất hạt nano kim loại 11 1.2.2 Một số loại hạt nano kim loại ...
 • 66
 • 450
 • 0
Nghiên cứu chế tạo dung dịch chuẩn kim loại, ứng dụng trong phân tích thành phần khoáng sản

Nghiên cứu chế tạo dung dịch chuẩn kim loại, ứng dụng trong phân tích thành phần khoáng sản

Kỹ thuật

... 1.2 Phương pháp chế tạo dung dịch chuẩn kim loại Quá trình chế tạo dung dịch chuẩn kim loại đặc trƣng gồm nhiều bƣớc khác bao gồm: - Xác định ƣu tiên lựa chọn loại dung dịch chuẩn - Tìm kiếm cách ... độ tinh khiết ≥ 99 %) - Quy trình chế tạo dung dịch chuẩn: Quy trình chế tạo dung dịch chuẩn kim loại đƣợc mô tả cụ thể hình 1.4 Đối với nguyên tố kim loại, chế tạo lơ sản phẩm 1L dung dịch có ... tập trung vào việc nghiên cứu chế tạo loại chất chuẩn RMs (Reference Materials) loại chất chuẩn đƣợc chứng nhận (Certified Reference Materials) CRMs (vô cơ, hữu cơ, kim loại phi kim, ), tích cực...
 • 78
 • 445
 • 0
Nghiên cứu và thử nghiệm hạt nano kim loại được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao

Nghiên cứu và thử nghiệm hạt nano kim loại được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao

Quản trị kinh doanh

... 1857, Michael Faraday nghiên cứu cách hệ thống hạt nano vàng nghiên cứu phƣơng pháp chế tạo, tính chất ứng dụng hạt nano kim loại thực đƣợc bắt đầu có nhiều loại hạt nano kim loại đƣợc ứng dụng ... 19văn of Thạc 16 sĩ Khoa học Luận 1.2 Chử Lương Luân NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HẠT NANO KIM LOẠI Hạt nano kim loại khái niệm để hạt có kích thƣớc nano đƣợc tạo thành từ kim loại Ngƣời ta biết hạt ... 1.1.4 Các phƣơng pháp chẩn đoán vi khuẩn lao 1.2 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HẠT NANO KIM LOẠI 11 1.2.1 Tính chất hạt nano kim loại 11 1.2.2 Một số loại hạt nano kim loại ...
 • 66
 • 313
 • 0
nghiên cứu chế tạo dung dịch chuẩn kim loại, ứng dụng trong phân tích thành phần khoáng sản

nghiên cứu chế tạo dung dịch chuẩn kim loại, ứng dụng trong phân tích thành phần khoáng sản

Kỹ thuật - Công nghệ

... 1.2 Phương pháp chế tạo dung dịch chuẩn kim loại Quá trình chế tạo dung dịch chuẩn kim loại đặc trƣng gồm nhiều bƣớc khác bao gồm: - Xác định ƣu tiên lựa chọn loại dung dịch chuẩn - Tìm kiếm cách ... độ tinh khiết ≥ 99 %) - Quy trình chế tạo dung dịch chuẩn: Quy trình chế tạo dung dịch chuẩn kim loại đƣợc mô tả cụ thể hình 1.4 Đối với nguyên tố kim loại, chế tạo lơ sản phẩm 1L dung dịch có ... tập trung vào việc nghiên cứu chế tạo loại chất chuẩn RMs (Reference Materials) loại chất chuẩn đƣợc chứng nhận (Certified Reference Materials) CRMs (vô cơ, hữu cơ, kim loại phi kim, ), tích cực...
 • 78
 • 357
 • 0
Nghiên cứu chế tạo vật liệu oxit kim loại bán dẫn có cấu trúc một chiều ứng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu oxit kim loại bán dẫn có cấu trúc một chiều ứng

Cơ khí - Chế tạo máy

... dây nano, nano nghiên cứu rộng rãi ứng dụng làm màng nhậy khí.[22] I.5.2 Cơ chế mọc cấu trúc nano chiều trực tiếp lên điện cực a) Cơ chế VLS VLS(Vapour- Liquid -Solid): phương pháp chế tạo dây nano ... khí loại oxit với khí Clo, kết giúp ích cho tác giả khác việc lựa chọn lựa vật liệu để tiếp tục nghiên cứu sâu cảm biến khí Clo Phương pháp nghiên cứu Kết hợp việc nghiên cứu lý thuyết phương pháp ... liệu chế tạo nghiên cứu Trong vật liệu nano có cấu trúc chiều chiếm quan tâm lớn nhà 34 khoa học Vật liệu cấu trúc chiều với nhiều hình thái dây nano, nano, ống nano, sợi nano lõi-vỏ chế tạo...
 • 88
 • 330
 • 0
Nghiên cứu xác định các hidrocacbon thơm nhóm btex bằng phương pháp phân tích động lực học kết hợp với vi chiết pha rắn màng kim rỗng và sắc kí khí

Nghiên cứu xác định các hidrocacbon thơm nhóm btex bằng phương pháp phân tích động lực học kết hợp với vi chiết pha rắn màng kim rỗng và sắc kí khí

Thạc sĩ - Cao học

... từ gia nhiệt, kim tiêm y tế, bơm tiêm thuỷ tinh, bơm kim tiêm Hamilton loại 2.2 CHẾ TẠO THIẾT BỊ VI CHIẾT MÀNG KIM RỖNG PHỦ TRONG [12] 2.2.1 Bơm và kim tiêm vi chiế t màng kim rỗng Bơm tiêm ... hành Nghiên cứu xác Ďịnh hidrocacbon thơm nhóm BTEX phương pháp phân tích Ďộng lực học kết hợp với vi chiết pha rắn màng kim rỗng sắc kí khí” với mục tiêu Ďặt sau: - Xây dựng Ďược phương pháp ... chiết pha rắn thường Vì vậy, chúng tơi Ďã tự chế tạo thiết bị vi chiết pha rắn màng kim rỗng phủ mà kim tiêm Ďược dùng loại kim y tế thơng dụng hợp kim có chiều dài 30,8mm, Ďường kính ngồi 0,53mm...
 • 23
 • 731
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25