nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế - Quản lý

... thông tin nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin TTCK Việt Nam Đánh giá mức độ công bố thông tin BCTC doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết TTCK xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố ... nhân tố đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết chưa có nghiên cứu công bố thông tin cho nhóm ngành vận tải Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ... đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam lựa chọn để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá vấn đề công bố thông...
 • 26
 • 1,755
 • 5
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... khoán Vi t Nam theo hư ng b n v ng i tư ng ph m vi nghiên c u i tư ng nghiên c u: tài nghiên c u CBTT bao g m o lư ng m c công b , nhân t quy t nh vi c công b t BCTC Ph m vi nghiên c u: M u nghiên ... tranh c a công ty th trư ng 6 1.7 CÁC NHÂN T NH HƯ NG NM C CÔNG B THÔNG TIN C A DOANH NGHI P Theo nghiên c u c a Dulacha G Balako (2007), nhân t thu c v c tính DN c phân thành ba nhóm: Các y u ... Ij: ch s CBTT c a công ty j, ≤ Ij≤ 1; d = n u m c thông tin i c công b , = n u m c thông tin i không c công b n = s lư ng m c thông tin mà DN có th công b (n ≤ 165 m c) Theo cách tính v y, tính...
 • 26
 • 667
 • 1
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Thạc sĩ - Cao học

... yếu tố Quy mô doanh nghiệp có tác động tích cực đến mức độ CBTT, biến lại ý nghĩa Trong nghiên cứu Phạm Thị Thu Đông (2013): Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài ... kết yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài DN niêm yết SGDCK TP.HCM Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin báo cáo tài DN niêm yết SGDCK ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN VĂN BẢO “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DNCH CHỨNG...
 • 120
 • 634
 • 6
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... luận mức độ công bố thông tin báo cáo tài nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT Xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin BCTC doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán ... công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết như: Tác giả Phạm Thị Thu Đông (2013) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán ... ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Tiếp đến nghiên cứu tác giả Lê Thị Trúc Loan (2012), kết nghiên cứu nhân tố tỷ suất lợi nhuận có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin...
 • 26
 • 768
 • 1
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin

Kinh tế - Thương mại

... VÀ CÁC NHÂN T CÔNG B NH HƯ NG CÔNG B THÔNG TIN NM C THÔNG TIN 1.1 KHÁI NI M CHUNG V CÔNG B THÔNG TIN Theo quan i m c a B Tài Chính, c th hi n S tay công b thông tin dành cho công ty niêm y t, công ... nhóm ch ng khoán, thông tin ngành, thông tin nhóm ngành, thông tin nhóm c phi u i di n t ng th th trư ng, thông tin c a SDGCK hay c qu c gia, thông tin có tính qu c t 1.2.3 Phân lo i thông tin ... (CH S CÔNG B THÔNG TIN) M c công b thông tin báo cáo tài c a doanh nghi p niêm y t c kh o sát m c công b y t trung bình 0.825 so v i hay nói cách khác m c công b thông tin c a doanh nghi p niêm...
 • 26
 • 1,091
 • 0
các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện trong báo cáo thường niên của hệ thông ngân hàng thương mại việt nam

các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện trong báo cáo thường niên của hệ thông ngân hàng thương mại việt nam

Kinh tế

... i công b thông tin 30 2.2.3 Yêu c u chung v công b thông tin 30 2.3 Thông tin báo cáo th ng niên .31 2.3.1 Yêu c u chung v công b thông tin Báo cáo th 2.3.2 N i dung c a Báo ... i l p Báo cáo th cáo th đ ng niên ch m nh t hai m ng niên công b thông tin v Báo i ngày sau công b Báo cáo tài n m c ki m toán Vi c công b thông tin ph i đ n t c a công ty đ i chúng, ph khoán ... (1997) đư nghiên c u nh h ng c a nhân t đ n m c đ công b thông tin c a công ty niêm y t phi tài M c đ công b thông tin đ c đo b ng cách s d ng m t ch s công b có ch a 50 m c thông tin (bao g...
 • 127
 • 488
 • 3
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp Trên giới nước có nhiều nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin nói chung mức độ công bố thông tin báo cáo tài ... tin báo cáo tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nào? - Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp thuộc nhóm ... có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản niêm yết Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Tôi sử dụng báo cáo tài 62 doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành...
 • 108
 • 1,502
 • 6
Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ công bố thông tin công cụ tài chính trên báo cáo tài chính

Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ công bố thông tin công cụ tài chính trên báo cáo tài chính

Kinh tế

... CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N M C Đ CÔNG B THÔNG TIN CÔNG C TÀI CHÍNH TRÊN BCTC C A CÁC CÔNG TY NIÊM Y T TRÊN SÀN GIAO D CH CK TP.HCM I • Giới thiệu II • Mục tiêu nghiên cứu III • Các khái niệm nghiên ... công b thông tin t nguy n c a công ty niêm y t t i Vi t Nam lu n văn Ti n sĩ c a Đ i h c Curtin IV Câu h i nghiên c u Nh ng nhân t nh hư ng đ n m c đ công b thông tin công c tài báo cáo tài chính? ... H4: Ch t lư ng công b thông tin c a công c tài báo cáo tài t l thu n v i quy mô c a công ty th c hi n ki m toán (Các công ty ki m toán thu c nhóm Big có m c đ công b thông tin c a doanh nghi p...
 • 39
 • 396
 • 0
phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế - Quản lý

... thực nghiên cứu với 28 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam công bố báo cáo tài năm 2013 + Về nội dung: luận văn tập trung nghiên cứu cấu trúc tài nhân tố bên doanh nghiệp ảnh ... CỦA CÁC DOANH NGHIẸP THUỘC NHÓM NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1.1 Đặc điểm tỷ suất nợ doanh nghiệp nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam ... kết nghiên cứu đề tài CHƯƠNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA...
 • 26
 • 2,977
 • 5
Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin của công ty niêm yết

Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin của công ty niêm yết

Báo cáo khoa học

... hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin CTNY thị trư ng chứng kho n iệt Nam Tổng quan nghiên cứu 2.1 Vai trò c a công bố thông tin công t ni m ết thị trường chứng khoán ... lượng thông tin công bố CTNY Hiện nay, nghiên cứu thực trạng công bố thông tin kế toán nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công bố thông tin CTNY thị trư ng chứng khoán Việt Nam ít, chưa có nghiên cứu ... thông tin liên quan đến yếu tố tài công ty Hoàng Tùng (2011) nghiên cứu khía cạnh liên quan đến việc công bố thông tin CTNY thị trư ng chứng khoán Việt Nam Theo tác giả, mức đ công bố thông tin...
 • 11
 • 459
 • 0
Luận văn thạc sĩ Các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin công cụ tài chính trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin công cụ tài chính trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Kinh tế

... u v công b công c i kh nh m minh b ch thông tin 2.1.3 Yêu c u công b thông tin v công c tài Báo cáo tài c i Bên c nh tuân th nh v công b thông tin c a chu n m c k toán, thông tin v công c tài ... V Các nhân t i nghiên c u th c 1.1 Quy trình nghiên c u NGHIÊN C U n công b thông tin công c tài c a i t i Vi t Nam Quan h : Các nhân t n nhân t b LÝ THUY T ng NGHIÊN C TÍNH Các công trình nghiên ... Exchange (K toán công c tài chính: Phân tích nhân t thông tin công c tài th nhân t th ng n công b ng ch ng khoán B phân tích n công b thông tin công c tài c a doanh nghi p ng ch ng khoán B gi a m...
 • 107
 • 333
 • 1
Mô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hương đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam.doc

Mô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hương đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... hàng tập trung nhiều nguồn lực tài lẫn nhân lực, cạnh tranh liệt để giành thị phần thị trường thẻ nói chung thị trường thẻ ATM nói riêng I CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM Đối ... 0,001 Các hệ số tương quan (biểu 2) cho phép thiết lập nhận thức mức độ tác động (tầm quan trọng) nhân tố đến ý định sử dụng thẻ ATM người dân Trong điều kiên Việt Nam, mô hình tối ưu gồm nhân tố, ... thực tế Việt Nam để hình thành mô hình nhân tố tác động đến định sử dụng thẻ ATM Việt Nam Những nhân tố xem xét dựa yếu tố vĩ mô quốc gia, đặc điểm đơn vị phát hành thẻ người sử dụng thẻ Yếu tố kinh...
 • 11
 • 2,253
 • 31
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM TẠI VIỆT NAM

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM TẠI VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... hàng tập trung nhiều nguồn lực tài lẫn nhân lực, cạnh tranh liệt để giành thị phần thị trường thẻ nói chung thị trường thẻ ATM nói riêng I CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM Đối ... 0,001 Các hệ số tương quan (biểu 2) cho phép thiết lập nhận thức mức độ tác động (tầm quan trọng) nhân tố đến ý định sử dụng thẻ ATM người dân Trong điều kiên Việt Nam, mô hình tối ưu gồm nhân tố, ... thập liệu Hình 1: Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến ý định định sử dụng thẻ ATM VN THỊ TRƯỜNG THẺ ATM THỊ TRƯỜNG THẺ ATM Yếu tố kinh tế (YTKT) Yếu tố luật pháp (YTLP) Hạ tầng công nghệ (HTCN) Ý định...
 • 11
 • 1,638
 • 10
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ MINH BẠCH THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT THEO CẢM NHẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ MINH BẠCH THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT THEO CẢM NHẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Kinh tế - Thương mại

... thông tin 704 C9 Có trang web để cập nhật thông tin công bố 681 C10 Các báo cáo tài công bố thường xuyên 721 C11 Các báo cáo tài công bố hạn 742 C12 Thông tin công bố xác quán 747 C13 Thông tin ... thông tin doanh nghiệp Mỹ Anh Archambault (2003) chứng minh mối liên hệ đòn bẩy tài công bố thông tin doanh nghiệp (iii) Tình hình tài Có thể tình hình tài khứ ảnh hưởng đến mức độ công bố thông ... ty với mức độ hiệu sử dụng tài sản caomức độ công bố thông tin doanh nghiệp cao so với doanh nghiệp mà có mức độ hiệu sử dụng tài sản thấp Lý doanh nghiệp với mức độ hiệu sử dụng tài sản...
 • 13
 • 1,383
 • 14
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty may trường giang thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty may trường giang thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam

Quản trị kinh doanh

... nghiên cứu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc” tác giả Dựa tài liệu nghiên cứu nước, đề tàiNghiên cứu nhân tố tác động đến thỏa mãn công việc người lao động công ty may Trường ... với công ty Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc người lao động mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thỏa mãn người lao động công ty cổ phần may Trường ... Trong đề tài nghiên cứu, mục tiêu quan trọng đặt là: “Xác định nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc người lao động mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thỏa mãn người lao động công ty may Trường Giang...
 • 151
 • 592
 • 3
nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của công nhân may tại công ty may trường giang thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của công nhân may tại công ty may trường giang thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam

Thạc sĩ - Cao học

... .52 1.16 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn công việc người lao động Công ty cổ phần may Trường Giang 55 1.16.1 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn công việc nhân viên ... mẫu: Trong đề tài nghiên cứu, mục tiêu quan trọng đặt là: “Xác định nhân tố ảnh hưởng đến thõa mãn công việc người lao động mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thõa mãn công nhân công ty cổ phần may Trường ... với công ty 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến thõa mãn công việc người lao động mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thõa mãn công nhân công ty cổ phần may Trường...
 • 87
 • 767
 • 1
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ trung thành của sinh viên đối với điện thoại di động thương hiệu Việt thông qua nghiên cứu hành vi mua sắm

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ trung thành của sinh viên đối với điện thoại di động thương hiệu Việt thông qua nghiên cứu hành vi mua sắm

Quản trị kinh doanh

... 0.5042 Nhận xét: Trong nhân tố, có nhân tố thu nhập nhân tố nhóm tham khảo có Cronbach α thấp 0.4 .Các nhân tố lại có Cronbach α lớn 0.5.Điều giải thích sơ lƣợc phần mức độ ảnh hƣởng đến khả mua điện ... việc mua sắm họ nhân tố đóng vai trò định đến thành công doanh nghiệp Từ thực tiễn_nhận định chung thị trƣờng di động Việt Nam: Theo Baomoi.com: Thị trƣờng điện thoại di động Việt Nam vào giai ... đƣợc nhiều thông tin sản phẩm từ nguồn thông tin thƣơng mại, nguồn tiếp thị viên chế ngự ảnh hƣởng đƣợc Tuy nhiên, nguồn thông tinnhân nguồn thông tin hữu hiệu nhất.Mỗi nguồn thông tin đảm nhận...
 • 75
 • 713
 • 0
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 4

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 4

Kinh tế - Quản lý

... Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn nhân vi ên Công ty Mô hình 2.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng nhân viên Công ty FIS Mô hình 2.3: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn nhân ... hành nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng nhân viên tổ chức, sau số mô hình đề xuất: 2.2.2.1 Mô hình nghiên cứu Công ty FIS Tại công ty FIS, khám phá mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng ... Tra ng, Cử nhân Quản trị kinh doanh Phạm Thị Kim Phượng đề xuất mô hình nhân tố tác động đến thỏa mãn người lao động đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn nhân viên Công ty Cổ...
 • 109
 • 1,084
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25