nghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định sắt bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis

nghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uvvis

nghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – vis

Hóa học

... phân tử UVVIS để xác định sắt với thuốc thử axit sunfosalixilic 16 1.4 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử UVVIS [3, 10] 1.4.1 Giới thiệu phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử UVVIS ... phải tìm điều kiện môi trường pH tối ưu cho trình xác định 18 1.4.3 Các phƣơng pháp phân tích định lƣợng Để phân tích định lượng trắc quang phân tử, có phương pháp hay sử dụng phương pháp đường ... dựng phương pháp phân tích hàm lượng sắt than bùn phương pháp trắc quang phân tử UV - VIS Áp dụng qui trình xây dựng để xác định hàm lượng sắt số mẫu than bùn địa bàn quận Liên Chiểu Kết phân...
 • 46
 • 1,529
 • 3

Nghiên cứu xác định hàm lượng amoni và sắt trong than bùn để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử UV - VIS

Nghiên cứu xác định hàm lượng amoni và sắt trong than bùn để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử UV - VIS

Hóa học

... trình xác định 1.6.3 Các phương pháp phân tích định lượng Để phân tích định lượng trắc quang phân tử, có phương pháp hay sử dụng phương pháp đường chuẩn phương pháp thêm chuẩn 1.6.3.1 Phương pháp ... 7,45g KCl định mức thành 1000ml dung dịch nước cất 2.3 Nội dung nghiên cứu - Thực nghiệm nghiên cứu điều kiện phân tích hàm lượng sắt than bùn phương pháp trắc quang phân tử UVVIS + Điều kiện vô ... cần phân tích để đo cường độ 1.4.3 Phương pháp trắc quang phân tử UVVIS Phương pháp đo quang dựa vào tính chất hấp thụ chọn lọc ánh sáng vùng nhìn thấy chất màu Để xác định sắt người ta dùng...
 • 42
 • 829
 • 0

nghiên cứu xác định tổng hàm lượng sắt trong một số loại đất trồng rau trên địa bàn thành phố đà nẵng bằng phương pháp trắc quang phân tử uv - vis

nghiên cứu xác định tổng hàm lượng sắt trong một số loại đất trồng rau trên địa bàn thành phố đà nẵng bằng phương pháp trắc quang phân tử uv - vis

Nông học

... • (+): mẫu hóa trắng • Kết luận: thời gian nung mẫu tối ưu Nghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định sắt phương pháp trắc quang phân tử UV - VIS Thuốc thử axit sunfosalixilic môi trường • Quá trình ... kiện vô hóa mẫu Khảo sát điều kiện tối ưu để xác định sắt Xây dựng qui trình xác định sắt Phân tích số mẫu đất thực tế Lượng dung môi tối ưu cho trình phá mẫu theo phương pháp vô hóa mẫu khô – ướt ... xương,… Ph2 quang phổ phát xạ nguyên tử CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI LƯỢNG SẮT Ph2 quang phổ hấp thụ nguyên tử Ph2 quang phổ hấp thụ phân tử UV - VIS • Lấy mẫu: mẫu đất lấy theo phương pháp lấy mẫu...
 • 35
 • 4,066
 • 9

Nghiên cứu xác định tổng hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang phân tử UV VIS với thuốc thử o-phenantrolin

Nghiên cứu xác định tổng hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang phân tử UV VIS với thuốc thử o-phenantrolin

Công nghệ - Môi trường

... mẫu 1.2.3 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV- VIS [2] Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử hay gọi phƣơng pháp đo quang, phƣơng pháp phân tích trắc quang phân tử phƣơng pháp phân tích công ... sắt phƣơng pháp trắc quang phân tử, đánh giá đƣợc mức độ xác phƣơng pháp -Đã khảo sát tìm điều kiện tối ƣu trình phân tích tổng hàm lƣợng sắt nƣớc phƣơng pháp quang trắc phân tử UV- VIS với thuốc ... nguyên tử (AES) 1.2.3 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV- VIS 1.3 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV- VIS 1.3.1 Giới thiệu phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV- VIS...
 • 50
 • 768
 • 2

nghiên cứu khả năng hấp phụ niken trong nước của oxit sắt từ bằng phương pháp trắc quang phân tử uv-vis với thuốc thử đimetylglioxim

nghiên cứu khả năng hấp phụ niken trong nước của oxit sắt từ bằng phương pháp trắc quang phân tử uv-vis với thuốc thử đimetylglioxim

Hóa học

... nguyên tử kĩ thuật không lửa (F-AAS) có độ nhạy tới ppb 1.2.3 Phƣơng pháp trắc quang phân tử UV- VIS Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử hay gọi phƣơng pháp đo quangđiều kiện thƣờng, phân tử, ... đƣợc xử lý triệt để Vì vậy, để đánh giá khả hấp phụ niken oxit sắt từ môi trƣờng nƣớc chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ niken nƣớc oxit sắt từ phƣơng pháp trắc quang phân tử UV- VIS với thuốc ... Phƣơng pháp quang phổ hấp phụ phân tử UV- VIS 1.3.1 Giới thiệu phƣơng pháp quang phổ hấp phụ phân tử UV- VIS 1.3.1.1 Sự hấp thụ ánh sáng dung dịch màu: Dung dịch có màu thân dung dịch hấp thụ phần quang...
 • 41
 • 1,180
 • 2

nghiên cứu khả năng hấp phụ niken trong nước của xơ dừa biến tính bằng phương pháp trắc quang phân tử uv- vis với thuốc thử dimetylglioxim

nghiên cứu khả năng hấp phụ niken trong nước của xơ dừa biến tính bằng phương pháp trắc quang phân tử uv- vis với thuốc thử dimetylglioxim

Hóa học

... nghiệm định mức đến 20ml Đem đo hàm lượng Niken máy quang phổ hấp thụ nguyên tử 1.7 Giới thiệu phƣơng pháp UV- VIS [7] 1.7.1 Giới thiệu phƣơng pháp trắc quang phân tử UVVIS Đây phương pháp dựa ... 1.4 Phƣơng pháp hấp phụ Các phương pháp thường dùng để xử lý kim loại nặng như: phương pháp keo tụ, phương pháp thẩm thấu ngược, phương pháp trao đổi ion, phương pháp chiết, phương pháp đông tụ ... hóa tối ưu cho trình điều chế xơ dừa 2.3.1.3 Tiến hành điều chế xơ dừa với điều kiện tối ƣu khảo sát Sau khảo sát điều kiện tối ưu cho trình điều chế xơ dừa Tiến hành tổng hợp xơ dừa điều kiện...
 • 48
 • 1,121
 • 0

nghiên cứu phân tích hàm lượng sắt trong một số loài nghêu và hàu thuộc vùng biển đà nẵng bằng phương pháp trắc quang phân tử uv-vis

nghiên cứu phân tích hàm lượng sắt trong một số loài nghêu và hàu thuộc vùng biển đà nẵng bằng phương pháp trắc quang phân tử uv-vis

Hóa học

... Các phương pháp xác định vi lượng sắt 1.3.1 Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử (AES) 1.3.2 Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ( AAS ) 1.3.3 Phương pháp trắc quang phân ... Nẵng phương pháp trắc quang phân tử UV- ViS Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Các kết thu đề tài góp phần xây dựng phương pháp xác định hàm lượng sắt số loài hàu nghêu phương pháp trắc quang phân ... giờ) Xác định hiệu suất thu hồi phương pháp đạt 92,02% sai số thống kê phương pháp tương đối nhỏ Lập dựng phương pháp phân tích hàm lượng sắt mẫu nghêu hàu phương pháp trắc quang phân tử UV - VIS...
 • 46
 • 1,640
 • 7

Nghiên cứu phân tích hàm lượng molipden trong súp lơ bằng phương pháp trắc quang phân tử UV VIS

Nghiên cứu phân tích hàm lượng molipden trong súp lơ bằng phương pháp trắc quang phân tử UV VIS

Hóa học

... -271.4 .Phương pháp quang phổ hấp thụ UV- VIS 1.4.1.Giới thiệu phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV- VIS ●Cơ sở lý thuyết phương pháp trắc quang phân tử UVVIS Cơ sở lý thuyết phương pháp quang ... nung tối ưu Cố định nhiệt độ thay đổi thời gian để chọn thời gian nung tối ưu 2.5.Thực nghiệm nghiên cứu điều kiện tối ưu phân tích hàm lượng Molipden súp lơ phương pháp trắc quang phân tử UV- VIS ... cất -362.3.Nội dung nghiên cứu -Chọn phương pháp xác , đại có khả thực điều kiện phòng thí nghiệm nước ta -Nghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định nguyên tố Molipden -Nghiên cứu áp dụng thực tiễn...
 • 62
 • 1,488
 • 6

Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho cánh tay robot bằng phương pháp quy hoạch phi tuyến

Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho cánh tay robot bằng phương pháp quy hoạch phi tuyến

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên cứu phương pháp sau: + Phương pháp biến phân kinh điển + Phương pháp nguyên lý cực đại Pontrjagin + Phương pháp qui hoạch động Bellman 1.3.2.1 Phƣơng pháp biến phân Biến phân phương pháp ... đóng, nghiệm tối ưu nằm biên U, nên ta xác định u (t ) tối ưu điều kiện H  0T phân tín x  hiệu điều khiển tối ưu u (t ) thành u (t )  u (t )   u mà điều kiện kèm theo cho  u Để tránh dùng ... cứu phương pháp phi tuyến: + Các phương pháp không dùng đạo hàm riêng + Các phương pháp đạo hàm riêng + Phương pháp hướng liên hợp + Phương pháp Newton-Raphson Với toán điều khiển tối ưu động, nghiên...
 • 190
 • 1,054
 • 6

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu điều khiển tối ưu cho cánh tay robot bằng phương pháp quy hoạch phi tuyến

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu điều khiển tối ưu cho cánh tay robot bằng phương pháp quy hoạch phi tuyến

Kỹ thuật

... Bài toán điều khiển tối ưu động toán mô hình toán học có phương trình vi phân Với toán điều khiển tối ưu động, nghiên cứu phương pháp sau: 1.2.2.1 Phương pháp biến phân 1.2.2.2 Phương pháp quy ... phương pháp lĩnh vực điều khiển tối ưu, chia thành hai nhóm sau: + Điều khiển tối ưu tĩnh + Điều khiển tối ưu động 1.2.1 Điều khiển tối ưu tĩnh Bài toán điều khiển tối ưu tĩnh toán quan hệ vào, biến ... CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU 1.1 Định nghĩa Điều khiển tối ưu chuyên ngành điều khiển tự động, có vai trò xác định tạo lập luật điều khiển cho hệ thống để hệ thống đạt tiêu tính hiệu định trước...
 • 20
 • 308
 • 0

Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu

Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu

Thạc sĩ - Cao học

... cụ dùng nghiên cứu 2.2 Các phương pháp nghiên cứu sử dụng luận án - Phương pháp tổng hợp hữu truyền thống; - Phương pháp tổng hợp hữu sử dụng lò vi sóng; - Phương pháp Vật lý Hóa lý xác định cấu ... án - Đã nghiên cứu tìm điều kiện thích hợp để điều chế nguyên liệu đầu 3-hiđroxi-(N-thế)naphtalen-2cacboxamit phương pháp truyền thống phương pháp sử dụng kỹ thuật vi sóng - Đã nghiên cứu cải ... chất điều chế phương pháp vật lý hóa lý đại (Phổ IR, 1HNMR MS) nghiên cứu mối tương quan độ nhạy phản ứng nhuộm esteraza với cấu trúc phân tử chất phương pháp tính hóa lượng tử 4- Nghiên cứu sử...
 • 55
 • 597
 • 1

Nghiên cứu điều kiện tối ưu để có hiệu suất phát sóng hài bậc hai cao

Nghiên cứu điều kiện tối ưu để có hiệu suất phát sóng hài bậc hai cao

Khoa học tự nhiên

... liên tục điều chỉnh bước sóng dùng cho nhiều mục đích khác đặc biệt quang phổ laser Trong đề tài nghiên cứu điều kiện tối ưu để có hiệu suất cao trường hợp phát sóng hài bậc hai laser Nd:YAG 1064nm ... kể trên, có phương pháp hiệu để biến đổi xạ laser bước sóng cố định (thường laser Nd: YAG) thành xạ laser có bước sóng thay đổi vùng phổ rộng từ hồng ngoại đến tử ngoại Đó phương pháp dùng hiệu ... chất: cơ, nhiệt, điện, quang Trong tinh thể dị hướng theo phương khác tính chất quang học khác có phương mà dọc theo tính chất quang học không thay đổi Những phương gọi quang trục tinh thể Đối...
 • 97
 • 654
 • 2

Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu người

Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu người

Hóa học

... MS) nghiên cứu mối tƣơng quan độ nhạy phản ứng nhuộm esteraza với cấu trúc phân tử chất phƣơng pháp tính hóa lƣợng tử 4- Nghiên cứu sử dụng este 3-(N-thế-cacbamoyl)naphtalen-2-yl cacboxylat để ... ancol phân tử chất Proton His đƣợc chuyển cho nguyên tử oxi Ser để giải phóng phần axit phân tử chất enzym trở lại cấu hình ban đầu sẵn sàng cho phản ứng xúc tác thủy phân Những nghiên cứu gần ... THỰC NGHIỆM 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp tổng hợp hữu cơ; - Phƣơng pháp vi sóng tổng hợp chất hữu cơ; - Phƣơng pháp Vật lý Hóa lý xác định cấu trúc; -Phƣơng pháp kế hoạch hóa thực...
 • 261
 • 643
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức của zn (II) với murexit bằng phương pháp trắc quang

Nghiên cứu sự tạo phức của zn (II) với murexit bằng phương pháp trắc quang

Hóa học

... theo định luật Beer: (0,98 ÷ 1,38).10-6M 1.1.5 Một số phƣơng pháp xác định kẽm Có nhiều phương pháp phân tích để xác định kẽm: Phương pháp hóa học: Phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân ... phương pháp Von – ampe hòa tan, phương pháp Von – ampe hòa tan hấp thụ Phương pháp quang học: Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS, phương pháp trắc ... cực định mức đến vạch nước cất có pH, lắc Tiến hành đo mật độ quang máy quang phổ UVVis 2450 để tìm λmax Từ tìm điều kiện tối ưu cho tạo phức (bước sóng tối ưu, pH tối ưu, thời gian tối ưu) ;...
 • 50
 • 855
 • 1

Xem thêm