nghiên cứu đánh giá phương pháp sử dụng aal2

nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng của các loại mạng riêng ảo

nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng của các loại mạng riêng ảo

Kinh tế - Quản lý

... quả sử dụng của các loại mạng riêng ảo GVHD: Th.s Võ Trường Sơn Trang 23 Chương 2 .Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng của mạng riêng ảo 2.1 Các tiêu chí để đánh giá hiệu quả mạng sử dụng ... thức đường hầm lớp 2 L2TP 16 Chương 2 .Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng của mạng riêng ảo 23 2.1 Các tiêu chí để đánh giá hiệu quả mạng sử dụng giải pháp VPN 23 2.2 Ưu điểm và khuyết điểm ... . Đánh giá hiệu quả sử dụng các loại VPN 26 3.1 Đánh giá các loại VPN phân theo chức năng kết nối 26 3.1.1 VPN truy cập từ xa: 26 3.1.2 Intranet VPN: 28 3.1.3 Extraner VPN: 30 3.2 Đánh giá...
 • 70
 • 514
 • 0
Nghiên cứu đánh giá thực trạng xây dựng, ban hành và phổ biến áp dụng tiêu chuẩn trong chế tạo cơ khí giai đoạn 2001 2008 đề xuất giải pháp phát triển trong giai đoạn hội nhập

Nghiên cứu đánh giá thực trạng xây dựng, ban hành và phổ biến áp dụng tiêu chuẩn trong chế tạo cơ khí giai đoạn 2001 2008 đề xuất giải pháp phát triển trong giai đoạn hội nhập

Báo cáo khoa học

... Tiêu chuẩn phương pháp thử quy định phương pháp lấy mẫu, phương pháp đo, phương pháp xác định, phương pháp phân tích, phương pháp kiểm tra, phương pháp khảo nghiệm, phương pháp giám định các ... 1. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài: Nghiên cứu đánh giá thực trạng xây dựng, ban hành, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn trong ngành Cơ khí-Chế tạo giai đoạn 2001-2008. Đề xuất giải pháp phát triển ... hoạt động đánh giá sự phù hợp ở những Thành viên khác sẽ được chấp nhận, kể cả khi các quy trình đánh giá đó khác với các quy trình của chính mình, và yên tâm Đề tài: Nghiên cứu đánh giá thực...
 • 229
 • 566
 • 0
Nghiên cứu đánh giá thực trạng, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa và đề xuất giải pháp cải tạo đất tại Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng - Tây Ninh

Nghiên cứu đánh giá thực trạng, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa và đề xuất giải pháp cải tạo đất tại Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng - Tây Ninh

Báo cáo khoa học

... vùng nghiên cứu. (2) Phương pháp chuyên gia: được sử dụng trong giám định kết quả đánh giá đất đai và đề xuất bố trí sử dụng đất nông- lâm nghiệp. a/ Kỹ thuật sử dụng - Kỹ thuật GIS được sử ... ban hành năm 1984. 2.8.1.2. Phương pháp nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai: (1) Phương pháp đánh giá thích nghi đất đai: Được áp dụng theo ”Quy trình đánh giá đất đai phục vụ nông nghiệp” ... - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, gồm: Tập hợp thông tin và tình hình sử dụng đất, xử lý thông tin, thành lập các biểu số liệu về cơ cấu sử dụng đất, diễn biến sử dụng đất và hiệu quả sử dụng...
 • 109
 • 888
 • 3
Góp phần nghiên cứu một vài phương pháp ứng dụng trong tổng hợp pregnan từ phytosterol thông qua androstendion

Góp phần nghiên cứu một vài phương pháp ứng dụng trong tổng hợp pregnan từ phytosterol thông qua androstendion

Thạc sĩ - Cao học

... 2. Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận văn này chúng tôi sử dụng phƣơng pháp phƣơng trình động lƣợng tử đối với hàm phân bố điện tử trong hình thức lƣợng tử hóa lần thứ hai để nghiên cứu sự hấp ... xạ điện tử-phonon quang) bằng cách sử dụng phƣơng trình động lƣợng tử cho điện tử trong siêu mạng pha tạp để tìm hàm phân bố điện tử, sau đó sử dụng phƣơng pháp gần đúng lặp để tính mật độ dòng, ... CO2, đã mở ra hƣớng nghiên cứu mới trên cả lĩnh vực lý thuyết và thực nghiệm. Các hiệu ứng cao tần gây bởi tƣơng tác của các trƣờng sóng điện từ cao tần này đã đƣợc nghiên cứu trong bán dẫn khối...
 • 24
 • 460
 • 0
Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ màng để cô đặc nước dứa

Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ màng để cô đặc nước dứa

Khoa học xã hội

... bằng membrane (cô đặc bằng màng) có thể là một phương pháp thay thế do không sử dụng nhiệt. Trên thế giới, phương pháp này đã được nghiên cứu và ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước trái ... Brookfield. - Tủ ấm. - Tủ sấy. - Nồi hấp. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp phân tích vật lý - Xác định tổng hàm lượng chất khô: theo phương pháp AOAC 920.151. - Xác định tổng hàm lượng ... Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ lọc màng (membrane) để cô đặc nước dứa - Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ màng để cô đặc nước dứa dựa trên các kết quả của nội dung 1, 2 và việc đánh...
 • 78
 • 1,592
 • 6
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp ở tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp ở tỉnh Hải Dương

Nông - Lâm - Ngư

... học - 2009 Trần Thị QuỳnhCHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. Đối tượng thời gian, địa điểm nghiên cứu 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu Các phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch (rơm, ... Sách. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu thứ cấpTài liệu thứ cấp là những tài liệu có sẵn hoặc các số liệu thống kê của địa phương về các ... giúp cho việc đánh giá sơ bộ về hiện trạng canh tác, thu gom và sử dụng các phụ phẩm này; Đồng thời đã tìm hiểu thực tế các cơ sở xay xát tại địa phương về việc thu gom và sử dụng trấu. Đo...
 • 73
 • 793
 • 8
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương

Khoa học tự nhiên

... hóa: đã nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong cơ cấu cây trồng có lúa nhằm nâng cao độ phì nhiêu đất, giảm sử dụng phân khoáng khi mà giá phân bón ngày càng tăng. Các nghiên cứu được ... tích CO2: Sử dụng Na2CO3 để hấp thụ khí CO2, xác định CO2 bằng phương pháp chuẩn độ.+ Phân tích CO: Sử dụng dung dịch paladi clorua để hấp thu CO và xác định CO theo phương pháp sắc ... sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Số 15/2007/NQ-CP)Như vậy, đến năm 2010, diện tích đất đai đã đưa vào sử dụng cho các mục đích là 99,97% còn đất chưa sử dụng...
 • 89
 • 735
 • 8
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương

Kinh tế - Thương mại

... chúng tôi lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụphẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương” với mục tiêu: Đánh giá tiềm năng NLSKcác phụ ... rất lớn. Tuy nhiên, chotới nay chưa có một nghiên cứu nào thống kê cụ thể về số lượng, thành phần, vàđặc biệt là nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng nguồn sinh khối này mộtcách hiệu quả.Xuất ... (lúa, ngô, lạc)trên địa bàn tỉnh Hải Dương;2. Nghiên cứu hiện trạng thu gom và sử dụng các phụ phẩm sau thuhoạch từ các cây nông nghiệp này;3. Đánh giá tiềm năng NLSK các phụ phẩm này trên địa...
 • 4
 • 494
 • 1
Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệ.DOC

Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệ.DOC

Kế toán

... nghiệp 92. Phơng pháp đánh giá và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ 102.1. Hiệu quả sử dụng TSLĐ 102.2. Phơng pháp đánh giá 112.2.1. Phơng pháp so sánh 112.2.2. Phơng pháp tỷ số 132.3. ... phù hợp.2. Phơng pháp đánh giá và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ:2.1. Hiệu quả sử dụng TSLĐ:Hiệu quả sử dụng TSLĐ là một phạm trù kinh tế phản ánh tình hình sử dụng TSLĐ của doanh ... có thể sử dụng hai phơng pháp là phơng pháp so sánh và phơng pháp tỷ số.Phơng pháp so sánh là phơng pháp đợc sử dụng phổ biến trong phân tích hoạt động kinh doanh. Khi sử dụng phơng pháp này...
 • 82
 • 1,184
 • 4

Xem thêm