ngân hàng đề thi môn tư tưởng hồ chí minh

ĐỀ THI MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pps

ĐỀ THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pps

Cao đẳng - Đại học

... ĐỀ THI MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO LỚP :Năm học : 2004 – 2005- Thời gian thi 90 phút- Sinh viên không sử dụng tài liệu- Giám thị không giải thích gì thêmĐỀ 3Câu 1Hãy phân tích tưởng ... mạng hiện nay ?Câu 2Tại sao hiện nay Đảng ta vẫn lấy Chủ nghĩa Mác Lênin và tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ? ... không giải thích gì thêmĐỀ 3Câu 1Hãy phân tích tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức con người mới Việt Nam ? Theo gương đạo đức Hồ Chí Minh , mỗi chúng ta phải rèn luyện phấn đấu như thế nào trong...
 • 2
 • 1,389
 • 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... đột 9/42 Chương 6 - tưởng đạo đức Nhân văn và Văn hoá Hồ Chí Minh 1. TTHCM về đạo đức TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH I. tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Bài Text do bộ phận ... Chủ nghĩa thực dân 21/42 ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG MÔN T TNG H CH MINH ã BI 1 : TTHCM KHI NIM, NGUN GC, QU TRèNH HèNH THNHã BI 2 : TTHCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GII ... lối chính trị, tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tưởng...
 • 42
 • 1,146
 • 1

Giáo án Bài giảng về: Đề cương ôn tập thi môn tưởng Hồ Chí Minh (Full)

Giáo án Bài giảng về: Đề cương ôn tập thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh (Full)

Cao đẳng - Đại học

... chủ nghĩa Mác - Lê nin và tưởng Hồ Chí Minh. tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CM Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc ... Pháp đã chứng minh hùng hồn tính khoa học đ.đắn, tính CM s.tạo của tưởng HCM Tư tưởng về D.tộc và CM G.phóng D.tộc là một nội dung lớn nổi bật trong hệ thống tưởng HCM. Với tưởng này HCM ... CM. Thực tiễn CM VN đã chứng minh tưởng này của HCM. Tư tưởng về D.tộc và CM G.phóng D.tộc là một nội dung lớn, nổi bật trong hệ thống tưởng HCM. Với tưởng này HCM chẳng những đã...
 • 26
 • 1,266
 • 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.doc

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.doc

Cao đẳng - Đại học

... cũng phải chống 3 kẻ thù trên.2. TTHCM về nhân văn TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH (tt)II. tưởng nhân văn Hồ Chí Minh (Bài Text do bộ phận kỹ thuật cập nhật chỉ có tính ... kiện 3/2 với tưởng Hồ Chí Minh. 5. Giai đoạn hiện thực hóa TTHCM:Ngày 28/1/1941, Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo Cách Mạng, Người đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tháng ... dựng được khối đại đoàn kết thực hiện mục tiêu nêu trên những lệch lạc tưởng tả hoặc hữu đều trái với tưởng Hồ Chí Minh. 3. Chăm lo xây dựng khối đại đòan kết dân tộc, giải quyết tốt mối...
 • 54
 • 3,968
 • 22

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Cao đẳng - Đại học

... khoa học, đại chúng: đề cương văn hóa 1943 của Đảng.Ngày nay: tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Huyønh Minh Thoâng Trang22 tưởng HCMTÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu 2: Nguồn ... liêu trước hết.Câu 13: Trình bày tưởng phẩm chất đạo đức cơ bản của người VN trong thời đại mới trong tưởng HCM. Tư tưởng về đạo đức:Nguồn gốc: Tư tưởng đạo đức HCM bắt nguồn từ truyền ... kết họ lại.Huyønh Minh Thoâng Trang9 tưởng HCMCâu 5: Trình bày nội dung tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng HCM về cm giải phóng dân tộc: 5 vấn đề. 1/Cách mạng giải...
 • 22
 • 5,142
 • 58

Đề cương môn tưởng hồ chí minh

Đề cương môn tư tưởng hồ chí minh

Cao đẳng - Đại học

... với tưởng Hồ Chí Minh. 5. Giai đoạn hiện thực hóa TTHCM:7/42 Chương 6 - tưởng đạo đức Nhân văn và Văn hoá Hồ Chí Minh 1. TTHCM về đạo đức TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH I. ... CM và là vấn đề chiến lược, vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người.3. TTHCM về văn hoá TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH (tt)III. tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa(Bài ... cũng phải chống 3 kẻ thù trên.2. TTHCM về nhân văn TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH (tt)II. tưởng nhân văn Hồ Chí Minh (Bài Text do bộ phận kỹ thuật cập nhật chỉ có tính...
 • 42
 • 646
 • 7

Tài liệu Ôn thi môn tưởng Hồ Chí Minh pdf

Tài liệu Ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh pdf

Cao đẳng - Đại học

... kết quốc tế.4. Ý nghĩa tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh. Đại đoàn kết dân tộc là tưởng lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc với cách mạng nước ta. tưởng này có nhiều giá trị, ... giai cấp sản dân tộc. Để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa năm 1945, Người thành lập “Mặt trận Việt Minh …Nguyên tắc nhất quán trong tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh là: Lấy liên minh công ... tiêu là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết là một chiến lược cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam, tưởng đó mãi mãi là một sức mạnh làm nên thắng...
 • 3
 • 988
 • 6

Tài liệu 7 câu hỏi ôn thi môn tưởng Hồ Chí Minh doc

Tài liệu 7 câu hỏi ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh doc

Cao đẳng - Đại học

... 2: Nguồn gốc ra đời tưởng HCM.Câu 3: HCM quan niệm thế nào là vấn đề dân tộc. Vận dụng tưởng của Người về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.Câu 4: tưởng HCM về cách mạng ... hộ của CM vô sản thế giới, CM Nga, thậm chí với CM vô sản Pháp. Tư tưởng về CM bạo lực gắn liền với tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang được Hồ Chí Minh suy nghĩ từ sớm và khi trở thành chủ ... dựng được khối đại đoàn kết thực hiện mục tiêu nêu trên những lệch lạc tưởng tả hoặc hữu đều trái với tư ng Hồ Chí Minh. 3. Chăm lo xây dựng khối đại đòan kết dân tộc, giải quyết tốt...
 • 21
 • 1,796
 • 23

Tài liệu Đề cương môn Tửơng Hồ Chí Minh pptx

Tài liệu Đề cương môn Tư Tửơng Hồ Chí Minh pptx

Cao đẳng - Đại học

... lấy tưởng Lenin, tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản của tưởng ... hộ của CM vô sản thế giới, CM Nga, thậm chí với CM vô sản Pháp. Tư tưởng về CM bạo lực gắn liền với tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang được Hồ Chí Minh suy nghĩ từ sớm và khi trở thànhchủ ... dựng được khối đại đoàn kết thực hiện mục tiêu nêu trên những lệch lạc tưởng tả hoặc hữu đều trái với tưởng Hồ Chí Minh. 3. Chăm lo xây dựng khối đại đòan kết dân tộc, giải quyết tốt mối...
 • 43
 • 974
 • 14

đề cương môn tưởng hồ chí minh

đề cương môn tư tưởng hồ chí minh

Cao đẳng - Đại học

... niệm tưởng - Khái niệm nhà tưởng b) Định nghĩa và hệ thống tưởng Hồ Chí Minh - Định nghĩa tưởng Hồ Chí Minh - Hệ thống tưởng Hồ Chí Minh - Cốt lõi của tưởng Hồ Chí Minh 2. Đối ng ... đầuĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1. Khái niệm tưởng tưởng Hồ Chí Minh a) Khái niệm tưởng và nhà tưởng - ... TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Cơ sở khách quana) Bối cảnh lịch sử hình thành tưởng Hồ Chí Minh - Bối cảnh lịch sử Việt Nam...
 • 26
 • 696
 • 3

Xem thêm