nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu của việc giáo dục kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học. Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống nói chung và giáo dục kỹ năng xử lý tình ... năng tích hợp và tiến hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. * Tích hợp từng phần nội dung bài học với giáo dục kỹ năng sống. Giáo viên căn cứ vào nội dung bài học, lựa chọn những nội dung ... dung chiếm ƣu thế có thể tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để tiến hành tích hợp giáo dục kỹ năng sống. * Rt ra bài học về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua bài học đạo...
 • 110
 • 5,928
 • 22

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Mầm non - Tiểu học

... trƣờng và xã hội. Nội dung bài học đạo đức có thể tích hợp với nội dung giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định. * Nội dung giáo dục kỹ năng xử lý tình huống cho học sinh tiểu ... có tác dụng rèn cho học sinh các kỹ năng sau: - Kỹ năng làm việc hợp tác - Kỹ năng thƣơng lƣợng - Kỹ năng chia sẻ - Kỹ năng giải quyết vấn đề - Kỹ năng ra quyết định - Kỹ năng xử lý tình ... LUẬN CỦA GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử của vấn đề nghiên cứu 9 1.2 Khái niệm công cụ 11 1.2.1 Kỹ năng 11 1.2.2 Kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xử lý...
 • 110
 • 6,138
 • 24

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Khoa học xã hội

... GDMT là sự hòa trộn nội dung giáo dục môi trường vào nội dung bộTích hợp kiến thức GDMT là sự hòa trộn nội dung giáo dục môi trường vào nội dung bộ môn thành một nội dung thống nhất, gắn ... phân môn có nội dung không trực tiếp gắn với nội dung giáo dục BVMT nhưng có những phần kiến thức và kĩ năng có yếu tố gần gũi và phù hợp để có thể liên hệ với việc giáo dục BVMT, giáo viên cần ... luyện kĩ năng, hành vi BVMT cho học sinh như thế nào?- Bài học giáo dục tình cảm đạo dức, hành vi BVMT cho học sinh như thế nào? 2. Nghiên cứu nội dung bài- Xác định nội dung MT có khả năng...
 • 64
 • 5,568
 • 9

Luận án Tiến sỹ Giáo dục "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học phổ thông qua hoạt động GDNGLL"

Luận án Tiến sỹ Giáo dục

Tiến sĩ

... hiện giáo dụcnăng sống cho học sinh do Ngành giáo dục thực hiện. Ngành giáo dục đã triển khai chương trình đưa giáo dục kỹ năng sống vào hệ thống giáo dục chính quy và không chính quy. Nội ... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài ... nhiều nội dung khác nhau: Giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống tôn sư trọng đạo, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục quyền,bổn phận, giáo dục giới tính, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục sức...
 • 182
 • 12,305
 • 471

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Khoa học xã hội

... phạm hà nội tạp chí khoa học số 6 năm 2006 Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT Nguyễn Thanh Bình Trung tâm GDH, Trờng ĐHSP Hà Nội I. Đặt vấn đề Giáo dục kỹ năng sống ( ... thiết kế nội dung và tổ chức thử nghiệm: đó là kỹ năng tự nhận thức; kỹ năng xác định mục tiêu; kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề; kỹ năng kiên định. - Thiết kế các chủ đề giáo dục KNS ... 2/13 HS trong kỹ năng kiên định; 1/ 4 HS trong kỹ năng Tự nhận thức ( ở lớp 11A7 Nguyễn Tất Thành) ; 1/15 HS trong kỹ năng ra quyết định, 2/18 trong kỹ năng kiên định; 1/8 trong kỹ năng Tự nhận...
 • 5
 • 3,686
 • 82

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tiến sĩ

... nhiều nội dung khác nhau: Giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống tôn sư trọng đạo, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục quyền,bổn phận, giáo dục giới tính, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục sức ... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài ... quả nội dung giáo dụcnăng sống cho học sinh ở bậc học này. 1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.2.1. Các khái niệm 1.2.1.1. Kỹ năng sống...
 • 182
 • 8,854
 • 37

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tiến sĩ

... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài ... " ;Giáo dục kỹ năng sống - Điều cần thiết với trẻ em", Tạp chí Giáo dục, kỳ 1-11/2009. 4. Phan Thanh Vân (2010), "Tích hợp mục tiêu giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ... và kỹ năng phù hợp. 1.2.2. Sự cần thiết phải giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT và các thành tố cấu trúc của giáo dục KNS cho học sinh THPT 1.2.2.1. Sự cần thiết phải giáo dụcnăng sống...
 • 26
 • 5,095
 • 19

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Quản trị kinh doanh

... Nhưng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ không phải là đưa ra những lời giải đơn giản cho những câu hỏi thông thường mà giáo dục kỹ năng sống phải nhằm hướng đến thay đổi hành vi. Công tác giáo dục ... lực nhất cho phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng sống cho các em. Bảng 2.6. Đánh giá của giáo viên về môn học, những hoạt động có thể góp phần vào việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ... sinh trong các họat động giáo dục nói chung, giáo dục kỹ năng sống cho các em nói riêng là nhiệm vụ hàng đầu của người Hiệu trưởng. Quản lý việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, một mảng...
 • 93
 • 3,978
 • 26

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Tư liệu khác

... giáo dục KNS cho HS phổ thông. giáo dục KNS cho HS phổ thông.- Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS qua môn học/HĐGDNGLL do mình ... Từ 3.12 Kĩ năng hợp tác đến 3.22 Kĩ năng tìm 3.12 Kĩ năng hợp tác đến 3.22 Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tinkiếm và xử lí thông tin Kĩ năng sống là:Kĩ năng sống là: khả năng làm chủ ... và kỹ năng. thức, hình thành thái độ và kỹ năng. Bài 2. Mục tiêu, nguyên tắc, Bài 2. Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung GDKNS ở trường PT nội dung GDKNS ở trường PT 1. Mục tiêu GDKNS cho...
 • 104
 • 2,570
 • 52

Kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Tư liệu khác

... kĩ năng cốt lõi sau:– Kỹ năng giải quyết vấn đề – Kỹ năng suy nghĩ/ tư duy phân tích có phê phán – Kỹ năng giao tiếp hiệu quả – Kỹ năng ra quyết định – Kỹ năng tư duy sáng tạo – Kỹ năng ... phát triển cá nhân và xã hội• Giáo dục KNS là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ • Giáo dục KNS nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông• Giáo dục KNS cho HS trong các nhà trường ... khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Tầm quan trọng của việc giáo dục KNS cho HS phổ thông Việc giáo dục KNS cho HS phổ thông là cần thiết bởi:•Kĩ năng sống...
 • 42
 • 2,275
 • 41

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Lịch sử

... viện, cánh cửa,hiếu thảo, khỏi bệnh.-  Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.- Biết đọc phân biệt lời người kể với lời các nhân vật:+ Người dẫn chuyện: thong thả chậm rãi.+ Giọng Chi: cầu khẩn+ Lời cô giáo:  dịu dàng. 3. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài:3.1. Xác định giá trị: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của Chi đối với cha mẹ. Qua đó cũng xác định được giá trị của sự cảm thông  ... mình.? Theo em, bạn Chi có những đức tính gì đáng quý?? Câu chuyện này giúp em cảm nhận được điều gì?( Y/c h/s thảo luận nhóm bàn)Đọc thầm đoạn 3.- Xin cô cho em hái một bông hoa, bố em đang ốm nặng.- Ngoài một bông tặng bố, cô giao còn  cho Chi được hái thêm 2 bông nữa vì: một bông cho Chi bởi trái tim nhân hậu của  Chi,  một  bông  cho ... nhân từng đoạn, cả bài.* Y/c h/s đọc đoạn 3.? Khi nhìn thấy cô giáo Chi đã nói gì?? Tại sao Chi xin hái một bông, mà cô  giáo lại cho Chi hái 3 bông?? Trái tim nhân hậu chỉ một con người như thế nào?GV: Cô giáo đã cảm động trước...
 • 13
 • 2,246
 • 18

Xem thêm