nội dung của một chương trình quản trị rủi ro

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ rủi RO CHO CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ sản cửu LONG AN GIANG

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ rủi RO CHO CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ sản cửu LONG AN GIANG

Kinh tế - Quản lý

... CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CỬU LONG AN GIANG P HẦ ... THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: a) Chủ tịch HĐQT Ông Trần Văn Nhân (61 tuổi) : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ... 337.434.694 885.267.756 52.432.358.734 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG II CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Hàng tồn kho...
 • 7
 • 826
 • 8
Tổ chức chương trình quản trị rủi ro tài chính trong Công ty phi tài chính tại Việt Nam

Tổ chức chương trình quản trị rủi ro tài chính trong Công ty phi tài chính tại Việt Nam

Báo cáo khoa học

... riti ro tai chinh cong ty phi tai chinh 1.1 Riii ro tai chinh va qmin trj riii ro tai chinh d>ng ty phi tai chinh , ' , " ' 1 1 R m ro tal ch'nh cua cong ty p h'1 ta1 ch'nh ' '·rot' ... m~i th~ gi&i CHUONGl QUAN TRJ RlJI RO TAl CHiNH TRONG CONG TY PHI TAl CHINH 1.1 Riii ro tai chinh va qmin trj riii ro tai chinh cong ty phi tai chinh 1.1.1 Riii ro tai chinh ciia cong ty phi tai ... nh~n rui ro lo~;ti va d6 ti~n hanh quim tri rui ro tai chinh Trong s6 cac bi~n phap d~ quan tri rui ro tai chinh (bao g6m cac bi~n phap tren va ngoai bang din d6i k~ toan), quan tri rui ro b~ng...
 • 94
 • 332
 • 0
Nội dung của một thuyết trình hiệu quả

Nội dung của một thuyết trình hiệu quả

Quản trị kinh doanh

... Kỹ thuyết trình: Thuyết trình trình truyền đạt thông tin nhằm đạt mục tiêu cụ thể:hiểu, tạo dựng quan hệ thực Và điều quan trọng người bán hàng cần có khả đứng trước đám đông để trình bày sản ... trường hết công ty giới hoạt động hàng trăm năm, hàng năm họ phải đặn tổ chức chương trình nghiên cứu thị trường? Một thực tế khó phủ nhận thị trường thực thể động, nhu cầu khách hàng thay đổi, ... hành sao? Các chương trình khuyến sản phẩm,… Người bán hàng cần nắm tất thông tin để sẵn sàng trả lời câu hỏi thắc mắc khách hàng Nắm toàn thông tin sản phẩm, ưu nhược điểm giá trị đem lại...
 • 22
 • 163
 • 0
Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 6 pdf

Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 6 pdf

Quản trị kinh doanh

... nghiên cứu phát triển, sản xuất, mua sắm, nhân sự, tài Ngoài ra, phân tích mặt: hình thức tổ chức quản trị doanh nghiệp, cấu doanh nghiệp Chính việc phân tích đưa đến kết mà gọi là: tình trạng cạnh ... trường công nghệ -Sự xuất áp dụng công nghệ *Phân tích môi trường trị luật pháp -Trật tự xã hội luật pháp -Sự ảnh hưởng tổ chức xã hội trị luật pháp Các nhân tố sinh thái -Cơ sở hạ tầng -Điều kiện ... trường (thị phần) -Tình trạng thị trường giới Phân tích môi trường kinh doanh để xác định hội rủi ro ...
 • 7
 • 264
 • 0
Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 5 ppt

Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 5 ppt

Quản trị kinh doanh

... thu V TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP    Trong khuôn khổ việc hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp, nội dung tổ chức thực đề cập vấn đề sau: Diễn ... ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh Điều khiển kỹ quản trị Sử dụng công cụ quản trị Sự diễn tả mức độ ảnh hưởng đến lĩnh vực quản trị doanh nghiệp  Trong lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh ... hoạch tổ chức, tài chính, đầu tư - Phối hợp kế hoạch    Một vấn đề đặt cho nhà quản trị phải phối hợp loại kế hoạch nào? Và từ đâu? Trong kinh tế thị trường, thông thường phận kế hoạch thường...
 • 7
 • 215
 • 0
Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 4 pdf

Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 4 pdf

Quản trị kinh doanh

... hoạch định cho thời gian từ đến năm, kết triển khai kế hoạch chiến lược quản trị gia lãnh đạo với quản trị gia điều hành Giá trị kế hoạch mang tính tập trung uyển chuyển ... - Kế hoạch chiến lược: loại kế hoạch hoạch định cho thời kỳ dài (thường năm), quản trị gia lãnh đạo xây dựng Giá trị kế hoạch chiến lược mang tính tập trung cao uyển chuyển - Kế hoạch chiến thuật: ... kế hoạch?  Khi kinh tế xuống điều kiện kinh doanh trở nên khó khăn hơn, lúc hợp lý để tiến hành trình lập kế hoạch Bản kế hoạch kết hợp chiến lược để tồn với việc định vị vị trí công ty để khai...
 • 7
 • 181
 • 0
Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 3 pps

Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 3 pps

Quản trị kinh doanh

... tận dụng tốt hội giảm bớt nguy liên quan đến điều kiện môi trường kinh doanh - Giúp DN giảm bớt rủi ro tăng cường khả tận dụng hội KD II Các định hướng chủ yếu Đây sở quan trọng để đề chiến lược ... liệu bắt buộc phải có tổ chức tài Đưa định hướng – trình chuẩn bị kế hoạch giúp bạn suy nghĩ cách khách quan doanh nghiệp mình, điểm mạnh điểm yếu nội tại, hội mối đe doạ từ bên ngoài, cần thiết...
 • 7
 • 206
 • 0
Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 2 ppsx

Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 2 ppsx

Quản trị kinh doanh

... chiến lược tiền lương, chiến lược khuyến khích người lao động - Các chiến lược quản trị, tổ chức doanh nghiệp, quản trị người, chiến lược cấu doanh nghiệp * Các chiến lược lĩnh vực      Là ... chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: + Lợi nhuận + Tạo lực cạnh tranh + An toàn, tránh rủi ro kinh doanh  Mục tiêu chiến lược kinh doanh điều chỉnh tuỳ thuộc vào bối cảnh cụ thể môi trường ... chính: ổn định khả toán, chiến lược tự đầu tư bên hợp lý, chiến lược tăng vốn tự có, loại bỏ rủi ro tiền tệ ...
 • 7
 • 223
 • 0
Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 1 docx

Thiết ập một chương trình quản trị doanh nghiệp phần 1 docx

Quản trị kinh doanh

... chức thực chương trình hoạch định quản trị doanh nghiệp IV.Tổ thự hiệ trì hoạ đị trị nghiệ 1.Sự diễn tả mức độ ảnh hưởng đến lĩnh vực quản trị doanh nghiệp 1.Sự diễ tả độ hưở đế cá lĩ vự trị nghiệ ... khiển kỹ quản trị Điề khiể bằ cá kỹ trị 3.Điều khiển công cụ quản trị Điề khiể bằ cá cụ trị V Kiểm soát phân tích Kiể soá tí 1.Kiểm soát 1.Kiể soá 2.Phân tích tí HOẠCH ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA DOANH ... Nội dung chương củ chương I Hoạch định mục tiêu doanh nghiệp Hoạ đị mụ củ nghiệ Phân tích hệ thống mục tiêu...
 • 7
 • 242
 • 0
CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA MNC docx

CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA MNC docx

Tài chính doanh nghiệp

... Quản trị rủi ro MNC Rủi ro (risk): Là khả xảy kết mong muốn (thường kết tiêu cực) Phơi nhiễm (Exposure): tượng đứng trước rủi ro Lương Minh Hà MNC 2.1 Quản trị rủi ro MNC Ví dụ: Có 100USD  Rủi ... Có phơi nhiễm rủi ro tỷ giá Mức độ phơi nhiễm 100USD Lương Minh Hà MNC 2.1 Quản trị rủi ro MNC  bước quản trị rủi ro tỷ giá Xác định biến động tỷ giá hối đoái tương lai Xác định độ nhạy cảm ... Minh Hà MNC 48 16 1/24/2012 2.3 Quản trị phơi nhiễm kinh tế Phơi nhiễm kinh tế gì? Đo lường p g phơi nhiễm kinh tế Nội dung quản trị Lương Minh Hà MNC 49 2.3 Quản trị phơi nhiễm kinh tế  Phơi...
 • 23
 • 1,159
 • 10
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG I doc

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG I doc

Quản trị kinh doanh

... KHẢO Chương I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ RỦI ROQUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU: Mục tiêu Một số thuật ngữ rủi ro Khái niệm rủi ro Phân loại rủi ro doanh nghiệp Khái niệm quản ... giá rủi ro Thiết kế chương trình kiểm soát tài trợ cho rủi ro đơn vị Phân tích số rủi ro đặc thù cách thức phòng chống What is risk? I.2 MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ RỦI RO Can occur in the future PROBABILITY ... thiệt hại nặng nề I.5 KHÁI NIỆM VỀ QTRR TRONG DN Quản trị rủi ro DN phụ thuộc vào: Quản trị rủi ro Doanh nghiệp (Enterprise Risk Management, ERM) gồm nội dung: Quy mô DN lớn hay nhỏ Tiềm lực DN:...
 • 7
 • 5,746
 • 47
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG II pot

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG II pot

Quản trị kinh doanh

... liệu thống kê) Một số điểm cần ý: Nhà quản trò rủi ro không nên dựa vào phương pháp mà phải kết hợp sử dụng nhiều phương pháp tốt Nhận dạng rủi ro trình thường xuyên nguy rủi ro thay đổi theo ... NGUỒN RỦI RO Rủi ro có bảy nguồn : Môi trường kinh tế: Môi trường trò Môi trường pháp luật Môi trường xã hội Môi trường hoạt động Ý thức tổ chức người Mi trường vật chất NGUỒN RỦI RO CỦA MỘT TỔ ... doanh Rủi ro xã hội Sự thay đổi chuẩn mực giá trò, hành vi người Cấu trúc xã hội thay đổi Trình độ dân trí : Trình độ dân trí thấp dẫn đến tệ nạn xã hội nhiều Rủi ro hoạt động ( vi mô ) Trong trình...
 • 23
 • 1,981
 • 6
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG III doc

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG III doc

Quản trị kinh doanh

... trọng rủi ro Mức độ nghiêm trọng rủi ro thuờng sử dụng hai tiêu Thứ : mức độ tổn thất tối đa mà rủi ro gây cho Doanh nghiệp, Thứ hai: khả xảy tổn thất Chỉ tiêu cho biết tần suất xuất rủi ro Mức ... biết tần suất xuất rủi ro- số lần xảy tổn thất hay khả xảy biến cố nguy hiểm DN thời gian định năm, q, tháng Kết đo lường rủi ro cho phép nhà QTRR đònh: Rủi ro chấp nhận, rủi ro chuyển giao ? Phương ... Số năm Tỷ lệ Hiện giá 1đ Dự tóan cho 100 Tr 3.4 ĐO LƯỜNG RỦI RO SUY ĐOÁN 1) ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA MỘT DN 15 3.4 ĐO LƯỜNG RỦI RO SUY ĐOÁN A Brief History of Risk & Return McGraw-Hill/Irwin,...
 • 20
 • 672
 • 1
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG IV pot

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG IV pot

Quản trị kinh doanh

... rủi ro điều chỉnh hoạt động, yêu cầu thay đổi dự án, cập nhật kế hoạch Kiểm soát đối phó rủi ro liên quan đến việc chấp hành quy trình quảnrủi ro kế hoạch rủi ro để đối phó với kiện rủi ro ... SOÁT RR Chấp nhận rủi ro: Chấp nhận kết rủi ro xảy Chuyển giao RR: Luân phiên hậu rủi ro giao trách nhiệm quản lý cho bên thứ ba Chú ý: Chuyển giao rủi ro nghĩa loại bỏ rủi ro: Ví dụ: DN xuất ... Né tránh rủi ro: Các biện pháp nhằm vào nguyên nhân gây rủi ro khiến cho rủi ro xảy phát dự án, công việc có rủi ro cao không tham gia vào Giảm nhẹ tổn thất: Giảm bớt ảnh hưởng rủi ro việc tối...
 • 8
 • 908
 • 7
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG I pdf

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG I pdf

Quản trị kinh doanh

... THIỆU VỀ TÀI TRỢ RỦI RO Dù có kế họach tốt đến đâu, rủi ro xảy Khi rủi ro xảy ra, cần xác định tổt thất có biện pháp tài trợ Để thực tài trợ, cần có chi phí QTRR.Chi phí quản trị rủi ro có nằm hạn ... trọng tâm kế hoạch quản trị rủi ro Một kế hoạch QT RR có hiệu chi phí thấp, thấp mức thiệt hại mà rủi ro gây ra, hay lệ phí bảo hiểm mà ta phải trả III P.PHÁP LƯU GIỮ RỦI RO (TỰ KHẮC PHỤC) Theo ... I Mục tiêu Họat động kiểm sóat rủi ro giúp DN tránh đuợc rủi ro Khi RR xảy ra, DN cần sẵn sàng có nguồn tài để bù đắp Tài trợ rủi ro nhằm mục đích dự phòng nguồn tài cho DN trước...
 • 13
 • 1,259
 • 0
chương 1  sự xuất hiện của các công cụ quản trị rủi ro tài chính

chương 1 sự xuất hiện của các công cụ quản trị rủi ro tài chính

Quản trị kinh doanh

... thu nhập DN  Rủi ro tài chính: Rủi ro kiệt giá tài + rủi ro doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài I CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH Các loại rủi ro tài Rủi ro tỷ giá Rủi ro lãi suất Rủi ro giá hàng hóa ... LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH Một số khái niệm - Rủi ro gì? - Phân biệt không chắn rủi ro? - Sự không chắn ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, tổ chức biến thành rủi ro I CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH  Rủi ro ... với giá tài sản sở TT giao IV VAI TRÒ CỦA TT SẢN PHẨM PHÁI SINH Quản trị rủi ro TT sản phẩm phái sinh cho phép người muốn làm giảm rủi ro chuyển giao rủi ro cho người sẵn sàng chấp nhận Thông...
 • 10
 • 600
 • 0
Thuyết trình QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP THEO BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

Thuyết trình QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP THEO BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

Tài chính doanh nghiệp

... Nguyên Trần Quyền Một số khái niệm: Rủi ro tín dụng: Theo định nghĩa Ủy ban Basel rủi ro mát người vay đối tác gây Để đo lường tính toán hệ số rủi ro khoản mục tài sản có xem xét rủi ro tín dụng, ... hạng nội phương pháp dựa xếp hạng nội nâng cao Rủi ro hoạt động: hiểu rủi ro từ mát trực tiếp gián tiếp quy trình xử lý nội không tuân thủ đầy đủ, hoạt động người hệ thống kiện khách quan bên Rủi ... bên Rủi ro thị trường: theo Ủy ban Basel rủi ro xảy mát trạng thái giao dịch giá biến động thất thường Thông thường, rủi ro thị trường gắn liền với bốn loại rủi ro giao dịch sổ sách rủi ro lãi...
 • 39
 • 524
 • 0
Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng hiệp ước Basel trong quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng hiệp ước Basel trong quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Kinh tế

... tr r i ro qu n lý r i ro khác v m n lý r i ro vi c s d ng công c , bi n pháp, quy trình c n thi t y t n th t nh m h n ch t i n tr r i ro vi c s d ng bi n ng r i ro, l a ch n ch p nh n r i ro, qu ... ng, r i ro v n hành (hay r i ro ho cách tính chi phí v ng) r i ro th i v i r i ro tín d ng có s s i m t: r i ro ng So v i Basel I, il i v i r i ro th 13 ng có s i nh nm hành i v i r i ro v n ct ... Tr c p m t khung gi i pháp cho r i ro mà ngân im i ro h th ng, r i ro chi kho n r i ro pháp lý, mà hi i c, r i ro danh ti ng, r i ro c t ng h p l i tên r i ro l i (residual risk) Basel II nh...
 • 83
 • 473
 • 2
ỨNG DỤNG HIỆP ƯỚC BASEL TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.PDF

ỨNG DỤNG HIỆP ƯỚC BASEL TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.PDF

Kinh tế

... nh ng r i ro nh m giúp ngân hàng qu n lý r i ro Ngoài r i ro tín d ng r i ro th tr ng ã sung thêm m t lo i r i ro n a r i ro ho t c qui ng (r i ro ho t nh t i Basel 1, Basel b ng r i ro x y t ... r i ro R i ro r t a d ng có th c phân lo i theo nhi u khía c nh khác R i ro ngân hàng v c b n có th chia thành hai lo i: r i ro môi tr 1.1.3.1 R i ro môi tr R i ro môi tr ng (hay g i r i ro th ... khung gi i pháp cho r i ro mà ngân hàng chi n l l id i m t, nh r i ro h th ng, r i ro c, r i ro danh ti ng, r i ro kho n r i ro pháp lý, mà hi p c t ng h p i tên r i ro l i (residual risk) Các...
 • 140
 • 302
 • 1

Xem thêm