nội dung 1 nghiên cứu xác định các thông số tối ưu cho quy trình tách chiết pectin từ vỏ bưởi

Báo cáo nghiên cứu khoa học  xác ĐỊNH các THÔNG số tối ưu CHO TUYẾN THÔNG TIN sợi QUANG WDM sử DỤNG EDFA

Báo cáo nghiên cứu khoa học xác ĐỊNH các THÔNG số tối ưu CHO TUYẾN THÔNG TIN sợi QUANG WDM sử DỤNG EDFA

Thạc sĩ - Cao học

... Giỏ tr 15 50nm, 15 51nm 15 57nm G = 1dB 40dB L = 15 0km = 0,1dB = 0,21dB/km 4dB 4km n0 = 1, 5 = 4 .10 -15 m3/W.s Aeff = 50 .10 -12 m2 mt = nsp = 1, 26 B0 = 0,1nm 12 ,5GHz -10 dBm 5dBm -25dBm -10 dBm ... di khỏc Chiu di tuyn (km) 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 Mc cụng sut phỏt ti u (dBm) 2 2 2 2 2 H s khuch i ti u (dB) 10 13 15 17 20 22 V trớ t EDFA ti u (km) 13 26 35 43 56 64 73 86 94 ... 10 dB; L1 =50km _Tính OSNRdBmin(50, -1, 10) K For L1 = 0 ,1, L For Ptx = -10 , -9 For G = 1, 40 No (G+Ptx-0, 21. L1-0 ,1. L/4) -25 < G+Ptx-0, 21. L-7,7 < -10 ? Yes Tính OSNRdBmin (L1,Ptx,G) OSNRdBmin(L1,Ptx,G)...
 • 8
 • 197
 • 0
Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

Tiến sĩ

... 13 1. 2.2 .10 Gii phỏp cc t xi mng 14 1. 2.2 .11 Cỏc gii phỏp khỏc 15 1. 3 TNG QUAN V CC T XI MNG (CXM) 16 1. 3 .1 Khỏi nim 16 1. 3.2 Phõn loi 17 ... NGHIấN CU 1. 1 TNG QUAN V T YU VIT NAM 1. 1 .1 Ngun gc v cỏc loi t yu thng gp nc ta 1. 1.2 S phõn b cỏc vựng t yu Vit Nam 1. 1.2 .1 ng bng Bc b 1. 1.2.2 ng bng ... 11 1 a ng kớnh cc (D) c nh, khong cỏch cc (d) thay i 11 1 Nhn xột 11 6 b ng kớnh cc (D) thay i , khong cỏch cc (d) c nh 11 6 Nhn xột 11 8 c ng kớnh,...
 • 172
 • 517
 • 1
luận án tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

luận án tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

Tiến sĩ

... 13 1. 2.2 .10 Gii phỏp cc t xi mng 14 1. 2.2 .11 Cỏc gii phỏp khỏc 15 1. 3 TNG QUAN V CC T XI MNG (CXM) 16 1. 3 .1 Khỏi nim 16 1. 3.2 Phõn loi 17 ... NGHIấN CU 1. 1 TNG QUAN V T YU VIT NAM 1. 1 .1 Ngun gc v cỏc loi t yu thng gp nc ta 1. 1.2 S phõn b cỏc vựng t yu Vit Nam 1. 1.2 .1 ng bng Bc b 1. 1.2.2 ng bng ... 11 1 a ng kớnh cc (D) c nh, khong cỏch cc (d) thay i 11 1 Nhn xột 11 6 b ng kớnh cc (D) thay i , khong cỏch cc (d) c nh 11 6 Nhn xột 11 8 c ng kớnh,...
 • 172
 • 482
 • 0
nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

Tiến sĩ

... 13 1. 2.2 .10 Gii phỏp cc t xi mng 14 1. 2.2 .11 Cỏc gii phỏp khỏc 15 1. 3 TNG QUAN V CC T XI MNG (CXM) 16 1. 3 .1 Khỏi nim 16 1. 3.2 Phõn loi 17 ... NGHIấN CU 1. 1 TNG QUAN V T YU VIT NAM 1. 1 .1 Ngun gc v cỏc loi t yu thng gp nc ta 1. 1.2 S phõn b cỏc vựng t yu Vit Nam 1. 1.2 .1 ng bng Bc b 1. 1.2.2 ng bng ... 11 1 a ng kớnh cc (D) c nh, khong cỏch cc (d) thay i 11 1 Nhn xột 11 6 b ng kớnh cc (D) thay i , khong cỏch cc (d) c nh 11 6 Nhn xột 11 8 c ng kớnh,...
 • 172
 • 449
 • 1
NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu ở VIỆT NAM

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu ở VIỆT NAM

Tiến sĩ

... 13 1. 2.2 .10 Gii phỏp cc t xi mng 14 1. 2.2 .11 Cỏc gii phỏp khỏc 15 1. 3 TNG QUAN V CC T XI MNG (CXM) 16 1. 3 .1 Khỏi nim 16 1. 3.2 Phõn loi 17 ... NGHIấN CU 1. 1 TNG QUAN V T YU VIT NAM 1. 1 .1 Ngun gc v cỏc loi t yu thng gp nc ta 1. 1.2 S phõn b cỏc vựng t yu Vit Nam 1. 1.2 .1 ng bng Bc b 1. 1.2.2 ng bng ... 11 1 a ng kớnh cc (D) c nh, khong cỏch cc (d) thay i 11 1 Nhn xột 11 6 b ng kớnh cc (D) thay i , khong cỏch cc (d) c nh 11 6 Nhn xột 11 8 c ng kớnh,...
 • 172
 • 437
 • 0
NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu ở VIỆT NAM (tt)

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu ở VIỆT NAM (tt)

Tiến sĩ

... khỏng ct c xỏc nh: (2 .11 ) ct = cuu (1- a) +a.cuc Trong ú : cuc, cuu - Sc khỏng ct ca CXM v nn t gia cc (kPa) a1 - T s din tớch: a = n.Ac / B1B2 n - S cc 1m chiu di t 10 19 B1B2 -Kớch thc gia c (m2) ... = 2,1m) (2 .16 ) (2 .17 ) Trong ú: Ra - Sc chu ti thng ng cho phộp ca nn hn hp (kPa); 12 17 Ra1 - Sc chu ti thng ng cho phộp nhn c t c ch sc chu ti ca nn gia c (kPa); Ra2 - Sc chu ti thng ng cho ... cỏc t l d/D =1, 5; 2; 3; tỡm quy lut v a phng ỏn hp lý la chn quan h khong cỏch v ng kớnh cc S S c 1 (n1 1) .a s p mvc n1 t mvs S c h.cun log (2 .18 ) (2 .19 ) (2.20) (2. 21) Trong ú: as...
 • 16
 • 433
 • 1
NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu ở VIỆT NAM (pl)

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu ở VIỆT NAM (pl)

Tiến sĩ

... 0,00 0 ,11 9 18 ,67 0,00 0 ,11 9 11 ,92 0,00 0,059 5, 91 0 ,10 0 ,11 9 18 ,68 0 ,10 0 ,11 9 11 ,92 0 ,10 0,059 5, 91 0 ,10 0 ,11 9 18 ,68 0 ,10 0 ,11 9 11 ,92 0 ,10 0,059 5, 91 0 ,10 0 ,11 9 18 ,68 0 ,10 0 ,11 9 11 ,92 0 ,10 0,059 ... 0 ,11 1 11 ,11 0,07 0,056 5,57 0,07 0 ,16 7 16 ,65 0,07 0 ,11 1 11 ,11 0,07 0,056 5,57 0,07 0 ,16 7 16 ,65 0,07 0 ,11 1 11 ,11 0,07 0,056 5,57 0 ,14 0 ,16 7 16 ,66 0 ,14 0 ,11 1 11 ,12 0 ,14 0,056 5,58 0 ,14 0 ,16 7 16 ,66 ... 0 ,11 9 11 ,92 0,00 0,059 5, 91 0 ,10 0 ,18 0 17 ,98 0 ,10 0 ,11 9 11 ,92 0 ,10 0,059 5, 91 0 ,10 0 ,18 0 17 ,98 0 ,10 0 ,11 9 11 ,92 0 ,10 0,059 5, 91 0 ,10 0 ,18 0 17 ,98 0 ,10 0 ,11 9 11 ,92 0 ,10 0,059 5, 91 0 ,10 0 ,18 0 17 ,98...
 • 105
 • 305
 • 2
nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

Tiến sĩ

... 13 1. 2.2 .10 Gii phỏp cc t xi mng 14 1. 2.2 .11 Cỏc gii phỏp khỏc 15 1. 3 TNG QUAN V CC T XI MNG (CXM) 16 1. 3 .1 Khỏi nim 16 1. 3.2 Phõn loi 17 ... NGHIấN CU 1. 1 TNG QUAN V T YU VIT NAM 1. 1 .1 Ngun gc v cỏc loi t yu thng gp nc ta 1. 1.2 S phõn b cỏc vựng t yu Vit Nam 1. 1.2 .1 ng bng Bc b 1. 1.2.2 ng bng ... 11 1 a ng kớnh cc (D) c nh, khong cỏch cc (d) thay i 11 1 Nhn xột 11 6 b ng kớnh cc (D) thay i , khong cỏch cc (d) c nh 11 6 Nhn xột 11 8 c ng kớnh,...
 • 172
 • 466
 • 0
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU Ở VIỆT NAM

Kiến trúc - Xây dựng

... 13 1. 2.2 .10 Gii phỏp cc t xi mng 14 1. 2.2 .11 Cỏc gii phỏp khỏc 15 1. 3 TNG QUAN V CC T XI MNG (CXM) 16 1. 3 .1 Khỏi nim 16 1. 3.2 Phõn loi 17 ... NGHIấN CU 1. 1 TNG QUAN V T YU VIT NAM 1. 1 .1 Ngun gc v cỏc loi t yu thng gp nc ta 1. 1.2 S phõn b cỏc vựng t yu Vit Nam 1. 1.2 .1 ng bng Bc b 1. 1.2.2 ng bng ... 11 1 a ng kớnh cc (D) c nh, khong cỏch cc (d) thay i 11 1 Nhn xột 11 6 b ng kớnh cc (D) thay i , khong cỏch cc (d) c nh 11 6 Nhn xột 11 8 c ng kớnh,...
 • 172
 • 360
 • 1
Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ cơ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ cơ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... 0,07 19 97 987 370,0 15 5,2 11 . 316 13 3,6 1: 0,37: 0 ,16 19 98 1. 012 350,0 210 ,0 11 .730 13 4,0 1: 0,35: 0, 21 1999 1. 117 385,0 2 71, 0 12 .320 14 8,8 1: 0,33: 0,23 2000 1. 328 496,0 410 ,0 12 .644 17 6,7 1: 0,37: ... 76 ,1 1: 0, 21: 0,03 19 93 629 213 ,2 60,0 9.979 90,4 1: 0,34: 0,09 19 94 668 205,6 35,0 10 .12 7 89,3 1: 0, 31: 0,05 19 95 925 272,0 97,2 10 .497 12 3,3 1: 0,29: 0 ,10 19 96 8 41 313 ,0 58,0 10 .929 11 0,9 1: ... bún 19 8 53 39 290 10 0 20 217 12 3 30 370 12 7 40 212 10 8 40 360 12 4 60 207 65 27 290 10 0 20 250 10 5 45 400 13 7 40 255 63 50 398 13 7 60 250 96 44 390 13 7 10 20 240 10 2 18 360 12 4 10 40 248 13 0 57...
 • 92
 • 1,337
 • 4
Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động

Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động

Kinh tế - Thương mại

... 2008 8,8 7,9 96,5 11 0,0 98,6 11 1,6 11 8,4 13 0,0 14 0,3 15 1,2 16 8,8 53,5 65,4 70,6 89,4 12 5,9 12 9,9 15 0 ,1 84,7 91, 9 95,8 98,9 10 0,9 10 2,9 11 3,5 9,4 10 ,4 6,4 6,4 6,0 6,2 7,4 337,0 3 71, 9 388,6 425,5 ... 2006 93,7 2007 2008 10 2,9 10 2 ,1 986,8 10 70,8 11 32,3 13 28,0 18 55,9 14 46,6 2270,5 64,0 6 716 ,2 216 7,6 2058,8 2327,4 64,2 7782,5 2359,9 2090,4 2434,4 72,9 819 2,8 2808,3 2356 ,1 2694,5 10 6,8 9395,8 Ngu ... 22,864 ,13 0 2,682,630 435,432,248 Philippin 1, 550 310 ,000 36,438 8 ,15 6,579 Nh t B n 833 230,540 9,4 21 2,227,230 Malaixia 17 9 45,580 6,040 1, 523,2 51 Ai C p 10 0 36,000 4,458 1, 158,534 43 15 ,067 17 1,620...
 • 105
 • 789
 • 5
Luận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơn

Luận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơn

Khoa học tự nhiên

... tích (10 00 ha) Năng su t (t /ha) S n lư ng (10 00 t n) 20 01 1095.33 85. 21 115 24.98 2002 11 20.34 84.24 12 588. 01 2003 11 21. 77 83.45 13 570.26 2004 11 31. 04 89.00 14 275 .19 2005 11 55.87 87,93 14 712 . 01 Ngu ... 26,27a 27,54b (mm) 12 5 13 0 13 5 14 0 14 5 15 0 10 ,40c 12 ,44d 13 ,64e 14 ,29f 14 ,22f 14 ,29f 28,65c 30,52d 30,66d 30,92de 31, 09ef 31, 19f 27,63bc 27,69c 27,78cd 27,86de 27,79cd 27,95e Các giá tr m t hàng ... tr ng (ngày) 11 5 12 0 12 5 13 0 13 5 88,37a 86,24b 84 ,12 c 82,46d 80,79e 14 0 14 5 15 0 80,21ef 79,93fg 79,54g 28,5f 29,1g 29,4g Hàm lư ng CKHT t ng 10 ,9a 17 ,1b 20,4c 23,3d 26,2e s (oBx) Các giá tr m...
 • 108
 • 690
 • 0
Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

Kỹ thuật

... 11 3 Hình 4.9: Các thông số hợp lý bụng bố trí dạng .11 3 Hình 4 .10 : Các thông số hợp lý bụng bố trí dạng .11 4 Hình 4 .11 : Các thông số hợp lý bụng bố trí dạng .11 4 xiii $# Trang Bảng1 .1: Thông ... 4 .1. 3.2.Xử lý kết đo thực nghiệm 10 1 4 .1. 4.So sánh, đánh giá kết 10 3 4.2 Thử nghiệm số xác định thông số hợp lý 10 5 4.2 .1. Lựa chọn liệu phát sinh ban đầu 10 5 4.2.2 .Xác ... 1. 3: đồ biểu diễn thông số cần trục tháp 10 Hình 1. 4: Mặt cắt ngang thân tháp 13 Hình 1. 5: Các loại tháp theo cách lắp dựng 13 Hình 1. 6: Các dạng cần cần trục tháp .14 ...
 • 198
 • 813
 • 1
Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO VỚI ĐẤT CỦA MẠNG HẠ ÁP 660V ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO VỚI ĐẤT CỦA MẠNG HẠ ÁP 660V ppt

Cơ khí - Chế tạo máy

... thông số cách điện mạng hạ áp xác định khoảng giá trị ổn định thông số cách điện Ứng dụng hàm Frequency Excel, tính toán số lần xuất thông số cần nghiên cứu với khoảng chia cho trước Từ xác định ... suất P(Ccđ) cho hình Dựa vào đồ thị phân bố tần suất hình 2, 3, 4, xác định khoảng giá trị ổn định thông số cách điện mạng hạ áp cho bảng Hình Đồ thị phân bố tần suất thông số cách điện 1- Hàm P(Rcđ); ... suất đại lượng cách lấy số lần xuất chia cho tổng số phép đo Từ đó, xây dựng đồ thị phân bố tần suất thông số cách điện mạng hạ áp nhờ tính Histogram Analysis ToolPak Excel Kết nghiên cứu Đồ thị...
 • 6
 • 539
 • 0
Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Thạc sĩ - Cao học

... đề tài: Nghiên cứu xác định thông số động học phản ứng tỏa nhiệt kỹ thuật nhiệt lƣợng vi sai quét DSC” xây dựng Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1. 1 CÁC KHÁI NIỆM CHUNG 1. 1 .1 Động hóa học thông số động học ... phản ứng lớn [10 ] (J/g)* A Cao > 0,7 > 29 31 B Trung bình 0,3 … 0,7 12 56 … 29 31 C Thấp 0 ,1 … 0,3 419 … 12 56 D Rất thấp < 0 ,1 < 419 Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3 .1 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘNG ... mềm động học nhiệt 2.5.2 Xác định thông số động học phản ứng [16 ] Việc xác định thông số động học phản ứng lưu hóa cao su EPDM lưu huỳnh phản ứng lưu hóa cao su EPDM lưu huỳnh tiến hành phần mềm...
 • 11
 • 739
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA MÁNG TRỌNG LỰC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU " ppt

Báo cáo khoa học

... công nghệ xây dựng Số 14 /12 -2 012 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG b kod h arctan (10 ) T (8) v (10 ), phm vi gúc nghiờng cho phộp ca mỏng thng l: n c mci i =1 arcsin m 1+ b + arctan ... xỏc nh theo cỏc cụng thc: DNC RN = DTC RT = arctan (16 ) DNC DTC Lc Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng (17 ) Số 14 /12 -2 012 11 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG ú RT , RN l bỏn kớnh v bỏn kớnh ngoi ... theo phng ng 10 Số 14 /12 -2 012 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG Tng t nh trng hp mỏng ln tr, ta cú phng trỡnh chuyn ng ca ti trng lc: Fdd Fc1 Fqt = (12 ) Vn tc...
 • 10
 • 587
 • 1
Nghiên cứu xác định các thông số ảnh hưởng đến chế độ làm việc của máy va rung trong công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông

Nghiên cứu xác định các thông số ảnh hưởng đến chế độ làm việc của máy va rung trong công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông

Tiến sĩ

... nguyên liệu cho 1m3 bê tông Độ cứng, s Xi măng (kg) Nớc (lít) Cát (kg) Đá (kg) Theo Tiêu chuẩn 315 15 1 673 13 13 83 54 330 15 8 6 41 1 313 65 42 345 16 0 607 13 13 59 37 330 15 8 6 41 1 313 65 78 * Tạo ... 4.8 Xác định thông số máy va rung hai bậc tự 4.8 .1 Xác định thông số máy rung hai bậc tự 4.8.2 Xác định xác thông số máy va rung hai bậc tự 4.9 Nhận xét phần quy trình thiết kế máy va rung Từ ... 4.7 .1 Xác định thông số máy va rung bậc tự Dựa tài liệu biết công thức kinh nghiệm để tính chọn thông số cần thiết máy va rung 4.7.2 Xác định xác thông số máy va rung bậc tự Các thông số...
 • 14
 • 934
 • 1
Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

Công nghệ - Môi trường

... 11 4579.98 12 4779.69 14 112 2.03 14 98 71. 8 15 0876.8 15 8864.5 Tấn 11 2034.52 13 2270. 71 165596.33 2080 71. 1 226775.2 245425.9 Tấn 17 1 81. 76 7222.04 14 755.54 216 753.6 254326.4 27675.3 Tấn 11 516 0 .11 14 1798.66 ... 27675.3 Tấn 11 516 0 .11 14 1798.66 10 8802.32 14 8 611 .5 16 86 21. 5 18 86 31. 7 Tấn 270693.66 2854 61. 13 29 312 5.24 310 254.4 330224.25 339254 .11 Triệu USD 932 954 989 13 12 14 53 19 82 (Nguồn: Bộ Thủy Sản Việt ... Công nhân: 12 người Thời gian làm việc công ty: Làm 01 ca: sáng 8h - 12 h, chiều 1h – 5h Buổi tối không sản xuất SVTH: Đoàn Vũ Luân 19 MSSV: 10 511 1037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh thông số động học...
 • 110
 • 677
 • 1
tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

Tiến sĩ

... vị,(%) D4x D4y P1 P2 A 01 11, 7 12 +18 +22 + 21 -13 +8 +6,5 -15 +16 -11 -1, 5 A02 1, 4 47,7 48 +5 +13 +16 -13 -18 -13 +1, 5 +5 -19 -5,5 B 01 11, 7 12 +14 * +3 +1 -23 +4 -9 -4 -8,6 1, 4 47,7 48 +13 -9 +6 +4 ... 32, 31 32, 41 32, 41 33,25 33,29 Kích thớc tháp ath (m) 1, 66 1, 66 1, 51 2, 01 2, 01 Chiều dài đốt biên tháp hth(m) 1, 256 1, 256 1, 256 1, 116 1, 116 Chiều cao cần hcg (m) 1, 126 1, 126 1, 126 1, 136 1, 136 Chiều ... Chiều rộng cần acg (m) 1, 175 1, 175 1, 175 1, 175 1, 175 Chiều dài đốt biên cần lcg (m) 1, 314 1, 314 1. 314 1, 314 1, 314 Bài toán 1: xác định tiết diện hợp lý; Bài toán 2: xác định kích thớc hình học...
 • 27
 • 684
 • 0

Xem thêm