ma trận đề thi học kì 1 sinh 10

đề thi học kì 1 - hóa 10

đề thi học 1 - hóa 10

Hóa học

... Giang Đề thi học I năm học 2008 – 2009Trường THPT Gò Quao Môn: Hóa học - 10 Thời gian: 45 phút Họ và tên học sinh: Đề: 312 Câu 1: Hạt nhân nguyên tố nào có số hạt nơtron là 16 a/ 39 19 Kb/ ... 31 15Pd/ 23 11 NaCâu 2: Trong 1 nguyên tử X, tổng số hạt của một nguyên tử bằng 58 và hiệu số hai loại hạt (trong baloại hạt p, n, e) là 1 và. Số khối A và số proton P của X là:a/ A= 31, ... 24 2+ 12 Mg. Số khối của ion này là:a/ 12 b/ 10 c/ 24 d/ 22Câu 9: Anion X2- có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6 . Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoànlà:a/ Chu 3,...
 • 2
 • 809
 • 18
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TOÁN 10

ĐỀ THI HỌC 1 TOÁN 10

Toán học

... TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN LẦN 2 Thời gian : 90 phút ĐỀ CHẴN Bài 1 . ( 2 điểm ) Tìm tập xác định của các hàm số a, 2x 1 yx 3x 2+=− +b, 1 y x 1 3 2x= + +−Bài ... nghiệm duy nhất 2m x 1 x mx x+ +=Câu 4 . ( 3 điểm ) 1. Cho tam giác ABC có A( -1; 3), B(2;4) , C(0 ;1) a, Tính độ dài trung tuyến AN b, Tìm tọa độ điểm M sao cho MA 2MC 3BC 0− + =uuuur ... LẺ Bài 1 . ( 2 điểm ) Tìm tập xác định của các hàm số a, 2x 1 yx 4x 3+=− +b, 1 y x 1 2 3x= + +−Bài 2 . ( 2 điểm )Cho hàm số : 2y x 2x 3= − − (P)a, Khảo sát sự biến thi n và...
 • 3
 • 669
 • 4
De thi hoc ki 1- lop 10

De thi hoc ki 1- lop 10

Tiếng anh

... Lơng Đắc Bằng Năm học 2007-2008Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Lớp 10 Môn thi: Tiếng Anh Đáp án và thang điểm môn Tiếng Anh - lớp 10 I-Mỗi câu đúng 0, 25 điểm (Tổng 1 điểm ) 1- B 2-D 3-C 4-CII- ... yesterday?4-How many hours do you spend learning English every day? Tổng toàn bài 10 điểm thang điểm 10 .3Sở GD - ĐT Thanh HoáTrờng THPT Lơng Đắc Bằng Năm học 2007-2008Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Lớp 10 Môn ... điểm) 1- C 2-A 3-A 4-B 5-D 6-C 7-D 8-CVI-Mỗi câu đúng 0, 5 điểm (tổng 2 điểm) 1- It means you know nothing about the beauty of Viet Nam.2-It is situated near Ha Long city in Quang Ninh province, 18 0...
 • 3
 • 880
 • 9
AN LƯƠNG ĐÔNG - Đề thi học kì 1 hóa 10

AN LƯƠNG ĐÔNG - Đề thi học 1 hóa 10

Hóa học

... nguyên tử Br:GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Trang 3A. 1 , 4 , 1, 1, 2 B. 3, 10 , 3, 1, 3C. 1, 2, 2, 1, 2 D. 2, 4, 1, 1, 2 13 ) Trong phản ứng FeS2 + O2 → Fe2O3 ... số các electron hóa trị của N là:A. 7e B. 1eC. 3e D. 5e GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Trang 7C. 2; 1; 1; 1 D. 3; 1; 2; 1 39) Số oxi hóa của Cr trong CrO42- là:A.+4 ... 1 hóa 10 Trang 1 ĐỀ 1 TRƯỜNG PTTH AN LƯƠNG ĐÔNG – THỪA THI N HUẾ 2008PHẦN DÀNH CHUNG 1) Muốn hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Zn và ZnO người ta phải dùng 10 0,8ml dung dịch HCl 36,5% (d = 1, 19g/ml)...
 • 9
 • 409
 • 5
BINH DIEN - de thi hoc ki 1 hoa 10

BINH DIEN - de thi hoc ki 1 hoa 10

Hóa học

... Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Bình Điền 2008 Trang 3 13 ) Nguyên tử 23 11 Nacó số proton, electron và nơtron lần lượt làA. 11 , 11 , 13 . B. 11 , 12 , 13 . C. 11 , 12 , 11 . D. 11 , 11 , 12 14 ) Cho 10 gam ... Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Bình Điền 2008 Trang 5 KMnO4 + …KCl +… H2SO4 → …MnSO4 +…K2SO4+…+ H2O +…Cl2↑Hệ số cân bằng là:A. 2; 10 ; 8 → 2; 6; 8; 5 B. 4; 12 ; 10 → 3; 10 ; ... Đề thi học 1 hóa 10 Bình Điền 2008 Trang 1 ĐỀ 1 TRƯỜNG BÌNH ĐIỀN – TT HUẾ 2008 1) Các chất được sắp xếp theo chiều giảm dần tính phân...
 • 5
 • 455
 • 3
BINH DIEN 2 - De thi hoc kì 1 hoa 10

BINH DIEN 2 - De thi hoc 1 hoa 10

Hóa học

... nhau. D.Số nơtron bằng nhau.GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Bình Điền 2008 Trang 1 ĐỀ 1 TRƯỜNG BÌNH ĐIỀN – TTHUẾ 2008 1) Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên ... của nguyên tử kali (Z = 19 ) là:A. 1s22s22p63s23p64s 1 . B. 2s21s22p63s23p64s 1 .C. 1s22s22p63s23p54s2. D. 1s22s22p63s23p63d 1 . 11 ) Cho các cấu hình electron ... M 15 16 C. M 31 16 D. M 31 154) Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố là 26. Số khối của hạt nhân là:A. 18 . B. 19 . C. 17 . D. 20.5) Nguyên tử của nguyên tố được cấu tạo bởi 11 5 hạt....
 • 4
 • 360
 • 2
Gia Hội - Đề thi học kì 1 hóa 10

Gia Hội - Đề thi học 1 hóa 10

Hóa học

... Đề thi học 1 hóa 10 Gia Hội 2008 Trang 1 ĐỀ 1 TRƯỜNG GIA HỘI – THỪA THI N HUẾ 2008 1) Chọn phát biểu đúng:A. Hợp chất cộng hoá trị thường ... nguyên tử clo bị oxi hoá là:GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Gia Hội 2008 Trang 2A. 1 : 6 B. 1 : 3 C. 1 : 5 D. 6 : 1 7) Cho phương trình phản ứng: 2H2S + 3O2 → 2SO2 + ... GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Gia Hội 2008 Trang 3 12 ) Sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại của các nguyên tố: X (z=5), Y (z=8), Q(z =13 )A.Y < X < Q B. Q <...
 • 5
 • 499
 • 5
Gia Hội 2 - Đề thi học kì 1 hóa 10

Gia Hội 2 - Đề thi học 1 hóa 10

Hóa học

... 9) Cacbon gồm 2 đồng vị: 12 C (98,9 %) và 13 C (1, 1 %). Nguyên tử khối trung bình của Cacbon là:A. 12 , 512 B. 12 ,15 0C. 12 , 011 D. 11 ,9 21 10) Cho X (20 p, 20 n ) ; Y (18 p , 22 n ) ; Z ( 20 p ... A. 1s2 2s 22p 6 3s2 3p4 . B. 1s2 2s 22p 6 3s2 3p64s 1 . GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Gia Hội 2008 Trang 3C. 1s2 2s 22p 6 3s2 3p5. D. 1s2 ... Fe:A. 0,3mol B. 0,6 mol C. 0,75mol D. 0,45 molGV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Gia Hội 2008 Trang 4 21) Cho các phản ứng sau : a). Mg + H2SO4 → MgSO4 + S + H2O b) CaCO3...
 • 5
 • 418
 • 1
Đặng Huy Trứ - Đề thi học kì 1 hóa 10

Đặng Huy Trứ - Đề thi học 1 hóa 10

Hóa học

... B. N2, CO2, NH3GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Đặng Huy Trứ 2008 Trang 1 ĐỀ 1 TRƯỜNG ĐẶNG HUY TRỨ - TTHUẾ 2008 1) Phát biểu nào dưới đây về cấu tạo vỏ nguyên tử là ... 32%. Khối lượngriêng của kim loại Cr là 7 ,19 gam/cm3. Bán kính nguyên tử tương đối của nguyên tử Cr làA. 1, 55 .10 -10 cm. B. 1, 25oA.C. 1, 15nm. D. 1, 25nm.28) Trường hợp nào sau đây các phân ... Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Đặng Huy Trứ 2008 Trang 4C. HNO3 > H2CO3 > HAlO2 > H3BO3. D. HNO3 > H2CO3 > H3BO3 > HAlO2. 21) Số proton, nơtron,...
 • 5
 • 491
 • 3
Đặng Huy Trứ 2 - Đề thi học kì 1 hóa 10

Đặng Huy Trứ 2 - Đề thi học 1 hóa 10

Hóa học

... tử X23 11 , nguyên tử X có:A. 12 prôton, 12 electron B. 11 prôton, 12 eletronC. 11 electron, 12 notron D. 11 proton, 11 notronGV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Đặng Huy ... là :A. 56 ; 14 6 B. 81 ; 14 5 C. 81 ;13 7 D. 13 7 ; 8 17 ) Trong tự nhiên Bo có 2 đồng vị: BB 11 10 ,. Nguyên tử khối trung bình của Bo là 10 , 81 thì % các đồng vị tương ứng:A. 19 và 81 B. 45,5 và ... giảm dần.25) Biết số Avogadro bằng 6,022 .10 23. Số nguyên tử hydro có trong 1, 8 gam H2O là: A. 3, 011 .10 23. B. 1, 2044 .10 23.C. 6,022 .10 23D. 0,6022 .10 23.26) Cấu hình electron nguyên tử...
 • 5
 • 470
 • 1

Xem thêm