một số phương pháp dạy học vần lớp 1

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở

Khoa học xã hội

... Chương 1 một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học tích cực và kỹ năng giải toán 1. 1. Phương pháp dạy học tích cực 1. 1 .1. Tính tích cực nhận thức của người học 1. 1 .1. 1 Tính ...  1. 1.2.5. Nguyên tắc làm cho học sinh ý thức được bản thân quá trình học1. 1.3. Một số phương pháp dạy học tích cực ở trường THCS  1. 1.3 .1. Phương pháp vấn đáp  Bản chất Phương pháp ... vấn đáp, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp dạy học khám phá ) - Đề xuất một số kịch bản dạy học về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích...
 • 25
 • 2,340
 • 3
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... dục và đổi mới phương pháp dạyhọc theo định hướng đã nêu trên. 1. 1.3. Phương pháp dạy học tích cực Không có một phương pháp giảng dạy nào được cho là lý tưởng. Mỗi một phương pháp đều có ... phương pháp dạy học theo nhóm và dạy học dự án. Chƣơng 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY TOÁN TỔ HỢP LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC ... - Phương pháp dạy học tích cực - Nội dung phương pháp dạy học nêu vấn đề, phát hiện và giải quyết vấn đề - Nội dung phương pháp dạy học tự học - Nội dung phương pháp hoạt động nhóm và dạy học...
 • 13
 • 1,785
 • 9
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở docx

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở docx

Thạc sĩ - Cao học

... Chương 1 một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học tích cực và kỹ năng giải toán 1. 1. Phương pháp dạy học tích cực 1. 1 .1. Tính tích cực nhận thức của người học 1. 1 .1. 1 Tính ...  1. 1.2.5. Nguyên tắc làm cho học sinh ý thức được bản thân quá trình học1. 1.3. Một số phương pháp dạy học tích cực ở trường THCS  1. 1.3 .1. Phương pháp vấn đáp  Bản chất Phương pháp ... vấn đáp, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp dạy học khám phá ) - Đề xuất một số kịch bản dạy học về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích...
 • 26
 • 1,276
 • 0
Tiểu luận Tạo hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5 thông qua việc vận dụng một số phương pháp dạy học ppt

Tiểu luận Tạo hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5 thông qua việc vận dụng một số phương pháp dạy học ppt

Khoa học xã hội

... em. Một số kế hoạch dạy học cụ thể minh họa cho việc tạo hứng thú học tập thong qua việc sử dụng một số phương pháp dạy học. KẾ HOẠCH DẠY HỌCMôn: Lịch sử và Địa lí Ngày soạn: 4/ 6/ 2 012 Lớp: ... thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5 thông qua việc vận dụng một số phương pháp dạy học . Đề tài: Tạo hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5 thông qua việc vận dụng một số PPDH* Phương ... hình thức và phương pháp dạy học với nhau. Bởi không một phương pháp dạy học nào là vạn năng, mỗi phương pháp dạy học đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng vì vậy cần phối hợp chúng một cách hài...
 • 31
 • 5,135
 • 23
SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

Ngữ văn

... đề tài 1 II. Tổ chức thực hiện . 4 1.sở lý luận 4 1. 1. Quan niệm về kĩ năng sống 4 1. 2. Đặc điểm của các phương pháp 5 1. 2 .1. Phương pháp dạy học nhóm 6 1. 2.2. Phương pháp dạy học theo ... theo dự án 6 1. 2.3. Phương pháp trò chơi 7 2. Nội dung, biện pháp thực hiện . 8 2 .1. Phương pháp dạy học nhóm 8 2.2. Phương pháp dạy học theo dự án 11 2.3. Phương pháp trò chơi 13 2.4. Thiết ... mạnh dạn cải tiến nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy bằng việc áp dụng một số phương pháp dạy học như: dạy học nhóm, dạy học theo dự án và dạy học thông qua trò chơi...
 • 24
 • 4,493
 • 13
skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình ngữ văn lớp 10 thpt xuân lộc

skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình ngữ văn lớp 10 thpt xuân lộc

Giáo dục học

... Phương pháp dạy học theo dự án 6 1. 2.3. Phương pháp trò chơi 72. Nội dung, biện pháp thực hiện 2 .1. Phương pháp dạy học nhóm 82.2. Phương pháp dạy học theo dự án 11 2.3. Phương pháp trò chơi 13 2.4. ... 1 - 22 -Sáng kiến kinh nghiệm 2 012 II. Tổ chức thực hiện 4 1.sở lý luận 4 1. 1. Quan niệm về kĩ năng sống 4 1. 2. Đặc điểm của các phương pháp 5 1. 2 .1. Phương pháp dạy học nhóm 6 1. 2.2. Phương ... mạnh dạn cải tiến nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy bằng việc áp dụng một số phương pháp dạy học như: dạy học nhóm, dạy học theo dự án và dạy học thông qua trò chơi nhằm...
 • 23
 • 1,347
 • 5
Một số phương pháp dạy học Ngữ văn THCS

Một số phương pháp dạy học Ngữ văn THCS

Ngữ văn

... học nhằm tịch cực hoá hoạt động học tập Ngữ văn của HS.Năm học: 2 010 - 2 011 12 Tự học, tự bồi d ỡng Bùi Thanh Hải THCS Tuân Đạo *****************************Năm học: 2 010 - 2 011 20 Tự học, ... t cách là đối tợng ngiên cứu của Việt ngữ học. e) Một số lu ý.Hoạt động PTNN cần tuân theo 1 số nguyên tắc nhất định:Năm học: 2 010 - 2 011 10 Tự học, tự bồi d ỡng Bùi Thanh Hải THCS Tuân Đạo ... tæng kÕt víi 4 trô cét: häc ®Ó biÕt, học để làm, học để sống và học để sống với chất lợng cao. - Tạo hứng thú học tập cho hs, đáp úng đợc nhiệm vụ dạy học trong thời kì bùng nổ thông tin và...
 • 20
 • 1,506
 • 13
Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... . 1. 2. Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực 1. 2 .1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh 1. 2.2. Dạy học chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học  ... NĂNG LỰC HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH BẰNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN) 2 .1. Phƣơng pháp nêu ... nhn  tài: “Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông”. 2. Lịch sử nghiên cứu...
 • 18
 • 1,220
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Khoa học xã hội

... hm, . 10 .  -  Trung Hiu    Phương pháp dạy học Toán. Nxb Giáo dc, . 11 . Nguyn Bá Kim   (19 92), Phương pháp dạy học môn Toán. Nxb ... ý cho phương pháp giảng dạy - học ở bậc đại học. 20. Nguyn Hoàng Bo Thanh  Lê Thanh Huy (2 010 ), Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào ... Hoà (2 011 ), “Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy học các học phần tài nguyên khoáng sản, khí hậu, đất, nước và ô nhiễm môi trường ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà...
 • 23
 • 1,862
 • 1

Xem thêm