một số phương pháp dạy học tích cực 2

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Báo cáo khoa học

... vì vậy phương pháp này còn gọi là phương pháp cùng tham gia. Tuy nhiên, phương pháp này bị hạn MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ... đến phương pháp dạy và học. 2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực. a. Dạyhọc không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.Trong phương pháp dạy học tích cực, người học ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một...
 • 10
 • 2,618
 • 25
Một số phương pháp dạy học tích cực

Một số phương pháp dạy học tích cực

Tư liệu khác

... bản chất của phương pháp dạy học tích cực. -Nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực. - Thực hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng.- ... kiểu dạyhọc thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một...
 • 11
 • 1,792
 • 31
Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Khoa học xã hội

... DH tích cực 1 .2. Một số phƣơng pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực 1 .2. 1. Một số phương pháp dạy học tích cực CHƢƠNG 2 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN TOÁN ... 1 .2. 2. Một số kĩ thuật dạy học tích cực 1 .2. 2.1. Kĩ thuật động não 1 .2. 2 .2. Kĩ thuật ghép mảnh 4 11 6 12. 79 6.98 24 . 42 10.47 5 19 11 22 .09 12. 79 46.51 23 .26 6 20 16 23 .26 ...    2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 4 3 2 2 4x x x x x x x x              2 2 2 1 03 2 0 2 2 4 0xx x xx      . Vy nghim c2x ....
 • 30
 • 654
 • 0
Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... . 1 .2. Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực 1 .2. 1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh 1 .2. 2. Dạy học chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học  ... xatrong SGK. 2. 2 .2. Tự học bằng phiếu học tập 2. 3. Sử dụng phƣơng pháp hoạt động nhóm và dạy học dự án 2. 3.1. Xây dựng một số phương pháp cơ bản giải PTLG m ...  tài: “Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông”. 2. Lịch sử nghiên cứu ng...
 • 18
 • 1,220
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở

Khoa học xã hội

... được:     2 2 2 2 2 2 2 2 2 211 26         MG AG BG CG MA MB MC a b c Hay   2 2 2 2 2 2 2 133     MA MB MC a b c MG Đẳng thức chứng tỏ rằng   2 2 2 2 2 213  ... 2 15 Hay 2 MG 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 111 2 2. . .3 3 91 2 23 3 9    MA AA MA AA AA AAMA MA AA 2 2 2 2 2 1 2 1 1.3 3 2 2 2     aMA MC MB AG  2 2 ... MC MB AG  2 2 2 2 2 211 2 3 2     aMG AG MA MB MC Tương tự ta được: 2 2 2 2 2 211 2 3 2 bMG BG MA MB MC     2 2 2 2 2 211 2 3 2 cMG CG MA MB MC...
 • 25
 • 2,340
 • 3
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Khoa học xã hội

... ý cho phương pháp giảng dạy - học ở bậc đại học. 20 . Nguyn Hoàng Bo Thanh  Lê Thanh Huy (20 10), Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào ... Ni. 4. c Chung (20 07), Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học. Nxb Giáo di hc m, . 5. Nguyn Th  (20 05), Về phương pháp dạy - học hợp tác. Tp chí khoa ... ch; 23 7. u Th Hoà (20 11), “Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy học các học phần tài nguyên khoáng sản, khí hậu, đất, nước và ô nhiễm môi trường ở khoa Địa lí, trường Đại học...
 • 23
 • 1,862
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... mới phương pháp giảng dạy sao cho phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Một trong số đó là phương pháp dạy học tích cực. Khái niệm phương pháp dạy học tích cựcmột ... tích cực có thể vận dụng là phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học tự học, phương pháp dạy học theo nhóm và dạy học dự án. Chƣơng 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY ... - Phương pháp dạy học tích cực - Nội dung phương pháp dạy học nêu vấn đề, phát hiện và giải quyết vấn đề - Nội dung phương pháp dạy học tự học - Nội dung phương pháp hoạt động nhóm và dạy học...
 • 13
 • 1,785
 • 9
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở docx

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở docx

Thạc sĩ - Cao học

... số - 1.4. Thực trạng áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy các bài toán cực trị hình học - Vấn đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ... cung AC. Nhãm 2: P = MA.MB.MC.MD = (MA.MB).(MC.MD) 2 2 2 2 2 MA MB AB 4RMA.MB 2R 2 2 2     2 2 2 2 2 MC MD CD 4RMC.MD 2R 2 2 2     Vậy P ≤ 4R4 P đạt Max là 4R4 khi MA ... MA1 là đường trung tuyến của tam giác MBC và ta có: 2 2 2 211 22   aMA MC MB Tương tự: 2 2 2 21 2 2 2 211 22 1 22     bMB MC MAcMC MA MB...
 • 26
 • 1,276
 • 0
SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

Ngữ văn

... sống 4 1 .2. Đặc điểm của các phương pháp 5 1 .2. 1. Phương pháp dạy học nhóm 6 1 .2. 2. Phương pháp dạy học theo dự án 6 1 .2. 3. Phương pháp trò chơi 7 2. Nội dung, biện pháp thực hiện . 8 2. 1. ... mạnh dạn cải tiến nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy bằng việc áp dụng một số phương pháp dạy học như: dạy học nhóm, dạy học theo dự án và dạy học thông qua trò chơi ... các phương pháp dạy học tích cực để giáo dục KNS cho HS lớp 10, khối lớp đầu cấp THPT, tôi mạnh dạn trình bày đề tài “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực...
 • 24
 • 4,493
 • 13
báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí

Báo cáo khoa học

... hiện). 2. 2 .2. Phương pháp hướng dẫn SV thảo luận nhóm 104 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2( 25) .20 08 101 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY HỌC ... trong dạy học ở đại học chính là thực hiện luật Giáo dục. 2. 2. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học học phần "Lí luận dạy học địa lí" Trong quá trình dạy học học ... điểm về dạy học tích cựcphương pháp dạy học tích cực Bản chất của dạy học tích cực là đề cao chủ thể nhận thức, chính là phát huy tính tự giác, chủ động của người học. Tích cựcmột nét...
 • 6
 • 856
 • 2
SKKN mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

SKKN mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

Sinh học

... thiệu một tiết soạn của tôi áp dụng phơng pháp tính tích cực trong dạy học sinh học lớp 7 mới mà bản thân tôi thấy đà sử dụng phơng pháp đó triệt để nhất.8 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy ... vậndụng các phơng pháp dạy học đặc thù của sinh học với phơng pháp dạy học khác,có tác dụng khích thích năng lực, tích cực, độc lập sáng tạo của học sinh nh ph-ơng pháp dạy học theo nhóm và ... phơng pháp tích cực vào giảng dạy nên giáo viênphải là ngời gỡ bỏ và giúp học sinh khắc phục khó khăn đó, để thực hiện mụctiêu có hiệu quả.4 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy học môn...
 • 13
 • 603
 • 0
Kinh nghiem:mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

Kinh nghiem:mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

Tư liệu khác

... trong dạy học bộ môn sinh học .Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn. 13 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy học môn sinh học Học tập bộ môn sinh học càng cần đến sự phát triển tính tích cực, ... thiệu một tiết soạn của tôi áp dụng phơng pháp tính tích cực trong dạy học sinh học lớp 7 mới mà bản thân tôi thấy đà sử dụng phơng pháp đó triệt để nhất.8 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy ... thì cha kịp thời 3 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy học môn sinh học Trong dạy học bộ môn sinh học ở trờng phổ thông trung họcsở ngời giáoviên dạy sinh học là ngời giữ vai trò...
 • 13
 • 474
 • 1
Một số phương pháp dạy học tich cực

Một số phương pháp dạy học tich cực

Tư liệu khác

... viên, học sinh tự làm góp phần làm10 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùngở nhiều nước để chỉ những phương pháp ... quyết khác nhau về một số vấn đề…- Sáng tạo: tìm ra cách giải quyết mới, độc đáo, hữu hiệu.c. Phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút ... hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng.- Khẳng định sự cần thiết và có ý thức tự giác, sáng tạo áp dụng PPDH tích cực. II. Nội dung: 1. Phương pháp dạy học tích cực là gì?a....
 • 13
 • 459
 • 1
skkn sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả dạy học phần lịch sử việt nam - lớp 12

skkn sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả dạy học phần lịch sử việt nam - lớp 12

Giáo dục học

... dẫn học tập, học sinh là trung tâm của quá trình dạy học. Phương pháp dạy học tích cực sẽ chống lại lối dạy đọc chép, thói quen học tập thụ động.Khi giảng dạy bên cạnh những phương pháp dạy học ... lịch sử lớp 12. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài là : + Một số phương pháp dạy học tích cực. + Tình hình, kết quả học tập của học sinh lớp 12 môn Lịch sử. + Một số bài học cụ thể trong ... quan tâm.III. Giải pháp và tổ chức thực hiện:1. Dạy học tích cực là gì : Phương pháp dạy học tích cực là hướng tới hoạt động học tập tích cực chủ động , sáng tạo của học sinh.Giáo viên là...
 • 34
 • 1,004
 • 0
SKKN một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 7

SKKN một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 7

Giáo dục học

... vật không xương sống.III/ - Bài mới:13 SKKN: Một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 7 20 SKKN: Một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 7? Thân ... thiệu một tiết soạn của tôi áp dụng phơng pháp tính tích cực trong dạy học sinh học lớp 7 mới mà bản thân tôi thấy đà sửdụng phơng pháp đó triệt để nhất. 12 SKKN: Một số phương pháp dạy học tích ... báu hơn trong dạy học bộ môn sinh học .Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn. 19 SKKN: Một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 7Trong dạy học bộ môn sinh học ở trường phổ...
 • 21
 • 6,473
 • 12

Xem thêm