một số giải pháp nâng cao chất lượng về bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài

Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho các doanh nghiệp thuộc ngành in tại thành phố hồ chí minh.pdf

Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho các doanh nghiệp thuộc ngành in tại thành phố hồ chí minh.pdf

Kế toán

... xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN − “Mọi hoạt động văn hóa (trong có hoạt động xuất bản) nhằm xây dựng phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộ, xây dựng người Việt Nam tư tưởng, đạo ... Nhật Lực lượng lao động: 10.000 người Tiếp quản hàng loạt sở in có quy mô, trang thiết bò không nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn Để giải vấn đề này, Nhà nước đưa nhiều biện pháp với mục ích cải ... hoạt động cho phù hợp Các xuất phẩm phải tập trung giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm cao đẹp người Việt Nam, đề cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng bảo vệ Tổ...
 • 102
 • 1,967
 • 13
Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế Toán tại công ty TNHH-TM-DV Hồng Như Phúc.doc

Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế Toán tại công ty TNHH-TM-DV Hồng Như Phúc.doc

Kế toán

... trả cho người bán Kế toán dùng tài khoản phản ánh số tiền công ty nợ người bán Kết cấu tài khoản 331: Nợ 331 SDĐK: Số tiền trả người bán kỳ Có Số tiền nợ lại người bán đầu kỳ Số tiền nợ người bán ... hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ tay người bán sang tay người mua để nhận quyền sở hữu tiền tệ b Chi phí bán hàng: biểu tiền toàn hao phí lao động ... chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm soát hàng hóa Doanh...
 • 52
 • 34,622
 • 142
Báo cáo kế hoạch ngành công thương năm 2010

Báo cáo kế hoạch ngành công thương năm 2010

Thương mại điện tử

... không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng nước - Nâng cao vai trò Hiệp hội ngành hàng tăng cường phối hợp với Sở, ngành quản lý để tạo thống đạo đi u hành ... phí đầu tư Đối với hoạt động thương mại: a Về xuất khẩu: * Các giải pháp trước mắt: 10 - Theo dõi sát, có biện pháp tích cực để đẩy mạnh XK trước diễn biến thị trường Nâng cao hiệu công tác thông ... sản xuất động đi n số Mabuchi Motor; ITG-Phong Phú, Associated Trader, KAD Industrial SA, Đi n tử Foster Đà Nẵng…, có tăng trưởng cao Khối CN TW với số dự án Nhà máy sản xuất dây cáp đi n tàu...
 • 11
 • 464
 • 0
Luận văn tốt nghiệp: “ Kiểm toán các loại doanh thu, chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại ở Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.”

Luận văn tốt nghiệp: “ Kiểm toán các loại doanh thu, chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.”

Kế toán

... định nhà nước ngân hàng lao động, tiền lương việc kiểm tra việc thực chế độ ký kết hợp đồng lao động người sử dụng lao động người lao động, kiểm tra nộp bảo hiểm xã hội, KPCĐ… - Kiểm tra việc thực ... phải trả cho người lao động, phụ cấp cho người làm việc theo chế độ quy định Mức chi phí tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật hợp đồng lao động ký kết ngân hàng người lao động Lượng chi ... chia lợi nhuận từ khoản - Các khoản thu nhập bất thường hoạt động lý, nhượng bán TSCĐ phát sinh có thu từ hoạt động hoạt động phải phê duyệt người có thẩm quyền, số thu nhập bao gồm toàn số tiền...
 • 99
 • 1,005
 • 5
Kiểm toán các loại doanh thu, chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại ở Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

Kiểm toán các loại doanh thu, chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

Tài chính - Ngân hàng

... định nhà nước ngân hàng lao động, tiền lương việc kiểm tra việc thực chế độ ký kết hợp đồng lao động người sử dụng lao động người lao động, kiểm tra nộp bảo hiểm xã hội, KPCĐ… - Kiểm tra việc thực ... phải trả cho người lao động, phụ cấp cho người làm việc theo chế độ quy định Mức chi phí tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật hợp đồng lao động ký kết ngân hàng người lao động Lượng chi ... chia lợi nhuận từ khoản - Các khoản thu nhập bất thường hoạt động lý, nhượng bán TSCĐ phát sinh có thu từ hoạt động hoạt động phải phê duyệt người có thẩm quyền, số thu nhập bao gồm toàn số tiền...
 • 99
 • 534
 • 0
Báo cáo thực tập tại ngân hàng chính sách huyện Giao Thủy

Báo cáo thực tập tại ngân hàng chính sách huyện Giao Thủy

Tài chính - Ngân hàng

... công phân cấp rõ người , rõ việc, phải coi trọng giải pháp đòn bẩy kích thích bang lợi ích kinh tế, giáo dục tư tưởng, phải trái phân minh lợi ích mình, NHCSXH, nhân dân đất nước Sự cần thiết ... thiết người lao động Việc giải vấn đề xóa đói giảm nghèo nông nghiệp nông thôn chủ trương lớn Đảng Nhà nước yêu cầu thiết không mang tính xã hội, tính chất nhân đạo người với người mà mang tính chất ... NHCSXH thực chất tổ chức tín dụng Nhà nước làm dịch vụ tín dụng cho Phủ chủ đầu tư khác không mục ích lợi nhuận, giải pháp hệ thống giải pháp xóa đói giảm nghèo Được nhà nước cấp vốn đi u lệ ban...
 • 40
 • 496
 • 1
Báo cáo: Kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

Báo cáo: Kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

Ngân hàng - Tín dụng

... 394: Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng • Bên Nợ ghi: Số tiền lãi phải thu từ hoạt động tín dụng tính dồn tích • Bên Có ghi: – Số tiền lãi khách hàng vay tiền trả – Số tiền lãi đến kỳ hạn không ... thu • Số dư Nợ: Số tiền lãi vay TCTD phải thu Năm 2006 13 Tài khoản 94: Lãi cho vay phí phải thu chưa thu • Bên Nhập ghi: Số tiền lãi chưa thu • Bên Xuất ghi: Số tiền lãi thu • Số lại: Số tiền ... TCTD nhận ứng trước hoàn trả – Số tiền người phát hành toán • Số dư Nợ: Số tiền TCTD ứng trước cho khách hàng Mở TK chi tiết cho khách hàng Năm 2006 24 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN • Khi chiết khấu...
 • 59
 • 662
 • 2
Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán buôn bán

Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán buôn bán

Kế toán - Kiểm toán

... trả cho người bán Kế toán dùng tài khoản phản ánh số tiền công ty nợ người bán Kết cấu tài khoản 331: Nợ 331 SDĐK: Có Số tiền nợ lại người bán đầu kỳ Số tiền trả người bán kỳ Số tiền nợ người bán ... hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ tay người bán sang tay người mua để nhận quyền sở hữu tiền tệ b Chi phí bán hàng: biểu tiền toàn hao phí lao động ... chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm soát hàng hóa Doanh...
 • 53
 • 1,337
 • 2
Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại

Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại

Kế toán

... tăng trưởng doanh thu tương đối cao Năm 2012 tăng 14%, sang năm 2013 số 18% - Về lợi nhuận: Thể việc kinh doanh ngày có hiệu quả.Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao Năm 2012 20%, năm 2013 21% - Về thu ... nhập người lao động: Có thể thấy doanh nghiệp quan tâm đến đời sống người lao động Đi u thể qua việc tăng lương qua năm ( Năm 2012 4%, năm 2013 7%) Mặc dù mức tăng không nhiều góp phần tạo động ... hội số tiền chi cho người lao động thời gian ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất Theo chế độ hành BHXH trích theo tỷ lệ 26% đó: Doanh nghiệp phải trích số tiền 18% tổng số lương...
 • 37
 • 2,394
 • 9
Báo cáo thực tập chuyên ngành: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Báo cáo thực tập chuyên ngành: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kinh tế - Thương mại

... sản xuất lại sức lao động ngời lao động, đảm bảo sức khoẻ đời sống ngời lao động Tiền lơng phận xã hội biểu tiền đợc trả cho ngời lao động, dựa theo số lợng chất lợng ngời lao động ngời dùng để ... lý lao động đi u kiện cụ thể toàn doanh nghiệp Các doanh nghiệp phân chia lao động nh sau: 1.2.1 Phân loại lao động theo thời gian lao động - Lao động thờng xuyên ngân sách: lực lợng lao động ... hao phí lao động họ vấn đề thiết thực đời sống cán bộ, công nhân viên chức Tiền lơng đợc quy định cách đắn, yếu tố kích thích mạnh mẽ, kích thích ngời lao động sức sản xuất lao động, nâng cao trình...
 • 46
 • 1,074
 • 1
Báo cáo môn học thủy công: Thiết kế kè bản tựa

Báo cáo môn học thủy công: Thiết kế kè bản tựa

Kiến trúc - Xây dựng

... cọc Fct_diện tích tiết diện ngang cốt thép 6/25/2014 49 Tính số lượng cọc bố trí cọc Số lượng cọc: P n* Ptt Trong đó: n _số lượng cọc tính 1m dài β = 1.5 _hệ số kể đến ảnh hưởng lực ngang momen ... đẩy Nth_trị số mô hình tới hạn (không có đk lấy = 3) tgψ_hệ số chống cắt C_hệ số dính φ_góc ma sát δ_hệ số cô kết K_hệ số thấm đất ε1_hệ số rỗng ban đầu ε2_hệ số rỗng sau XDCT a_hệ số co ép đất ... vượt tải - Hệ số vượt tải áp lực đất trọng lượng nước: n1 = 1.10 - Hệ số vượt tải áp lực thủy tĩnh: n2 = 1.20 - Hệ số vượt tải trọng lượng bê tông: n3 = 1.05 - Hệ số vượt tải trọng lượng đất đắp:...
 • 68
 • 561
 • 0
báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần thuốc thú y trung ương 1

báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần thuốc thú y trung ương 1

Kế toán

... sản, vật tư, vốn, lực lượng lao động cuả Công ty Nhà nước giao Công ty tạo theo chế độ quy định Nhà nước, không ngừng nâng cao hiệu kinh tế kinh doanh, thực tốt việc bảo vệ phát triển vốn - Thực ... dụng cần thiết Lãnh đạo công ty tạo đi u kiện cho nhân viên kế toán học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ khóa học ngắn hạn từ góp phần tích cực việc nâng cao chất lượng công tác kế toán KẾT LUẬN Qua ... túc chế độ, sách, pháp luật Nhà nước, tổ chức tốt đời sống, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa nghề nghiệp cho cán công nhân viên, bảo vệ môi sinh, giữ gìn trật tự an ninh, bảo đảm an toàn Công...
 • 42
 • 1,472
 • 4
Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán bán hàng

Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán bán hàng

Kế toán

... cho người lao động  Thu nhập thực tế phân phối theo kết sản xuất kinh doanh tính theo hệ số lương công việc  Hệ số lương công việc xác định vào tính chất công việc, khối lượng công việc mức ... Giám đốc: người trực tiếp đi u hành, định hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đồng thời người chịu trách nhiệm trước quan quản lý pháp luật - Phòng hành chính: Thực công tác quản lý lao động đơn ... vốn, đảm bảo đầu tư mở rộng kinh doanh, làm tròn nghĩa vụ nhà nước qua việc nộp ngân sách hàng năm - Tuân thủ sách quản lý kinh tế Nhà nước 1.3 Phương hướng hoạt động - Hiện Công ty hoạt động chủ...
 • 94
 • 1,187
 • 1
MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÂN ĐỐI THU CHI NGOẠI TỆ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG MỘT PHẦN TỪ SỐ NGOẠI TỆ PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY MẸ- TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM docx

MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÂN ĐỐI THU CHI NGOẠI TỆ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG MỘT PHẦN TỪ SỐ NGOẠI TỆ PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY MẸ- TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM docx

Biểu mẫu

... … C Cân đối thu- chi Số ngoại tệ đề nghị để lại theo Nghị định số D 44/2010/NĐ-CP Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc (Ký tên, đóng dấu) ...
 • 2
 • 1,023
 • 0
báo cáo kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ bắc giang

báo cáo kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ bắc giang

Kế toán

... C IM, VAI TRề CA NGUYấN VT LIU - NVL l nhng i tng lao ng th hin di dng vt hoỏ bao gm: nguyờn vt liu, ph tựng thay th (nú l ti sn d tr, l i tng lao ng ca sn xut kinh doanh) - c im ca NVL ch tham ... Phòng kế Phòng tổ chức Phòng đạo Kế toán hoạch kỹ thuật hành đội xe Tổ xe Tổ xe X-ởng sửa chữa đ-ờng thuỷ X-ởng sửa chữa đ-ờng Cửa hàng xăng dầu T chc cụng tỏc k toỏn Cụng ty c phn ti thu b Bc ... sau: 13 S t chc b mỏy k toỏn Kế toán tr-ởng Kế Kế toán Kế Kế toán toán tiền l- toán TSCĐ tổng ơng NVL đầu t- hợp BHXH CCDC dài hạn Kế toán toán vốn chủ sở hữu Kế toán thu nhập phân phối kết Kế...
 • 42
 • 151
 • 0
báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán công ty may nhà bè

báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán công ty may nhà bè

Kế toán

... cho người lao động  Thu nhập thực tế phân phối theo kết sản xuất kinh doanh tính theo hệ số lương công việc  Hệ số lương công việc xác định vào tính chất công việc, khối lượng công việc mức ... hạn, số lượng, đi u kiện sản xuất  Các sản phẩm NBC tạo từ dây chuyền sản xuất đại, người công nhân lành nghề chế giám sát chất lượng chặt chẽ Ngoài lĩnh vực mũi nhọn nêu trên, NBC hoạt động số ... lương & khoản có tính chất lương:  Phụ cấp trách nhiệm: người lao động giữ chức vụ từ chuyền trưởng, tổ trưởng trở lên, thủ phụ kho, thủ quỹ, phụ trách kế toán khu, trưởng phó phòng, Giám đốc...
 • 76
 • 949
 • 0
hướng dẫn báo cáo thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

hướng dẫn báo cáo thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Cao đẳng - Đại học

... (10 đi m)  Thông tin, số liệu thu thập đầy đủ, tin cậy: (10 đi m)  Xử lý số liệu, phân tích, đánh giá đề tài xác, khoa học logic (30 đi m)  Kết cấu, bố cục hợp lý, logic: (10 đi m)  Các giải ...  Các giải pháp ý kiến đề xuất hợp lý, thực tiễn có ý nghĩa: (10 đi m)  Hành văn, hình thức trình bày xác, quy định, đẹp: (10 đi m)  Đi m khuyến khích thoả mãn đi u kiện sau: (10 đi m) - Thể ... thành”; Bảng 2.4: Phân loại chi phí  Bảng số chương có tên gọi “Phân loại chi phí”; Đồ thị 1.1: Phân tích đi m hòa vốn  Đồ thị số chương có tên gọi “Phân tích đi m hòa vốn” 4.3 Hướng dẫn xếp tài liệu...
 • 10
 • 510
 • 0
Báo cáo tổng hợp chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tư vấn và đào tạo Vision

Báo cáo tổng hợp chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tư vấn và đào tạo Vision

Kinh tế - Thương mại

... kịp thời số lượng, chất lượng, thời gian kết lao động Tính toán khoản tiền lương, tiền thưởng, khoản trợ cấp phải trả cho người lao động tình hình thoán khoản cho người lao động Kiểm tra việc sử ... Trích bảo hiểm trừ vào lương người lao động: Nợ TK 334: Tổng bảo hiểm trừ vào lương người lao động Có TK 338: Tổng bảo hiểm trừ vào lương người lao động 3383: BHXH 3384: BHYT 3389: BHTN - Trích ... biện pháp có hiệu để khai thác tiềm lao động, tăng suất lao động, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm sách, chế độ lao động, tiền lương khoản phải trích theo lương chế độ - Kế toán doanh...
 • 32
 • 637
 • 1
BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Đề tài : KHẢO SÁT THIẾT KẾ NHÀ MÁY SỢI VẢI                   POLYESTER

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Đề tài : KHẢO SÁT THIẾT KẾ NHÀ MÁY SỢI VẢI POLYESTER

Khoa học tự nhiên

... đại việc tổ chức lao động không tốt, định mức không sát dẫn đến hiệu xuất không caođi u quan trọng để tổ chức lao động phân công hợp lý lao động, phân công lao động hợp lý cho khả nâng cao ... thông số trạng thái không khí theo chương trình định sẵn phù hợp với yêu cầu công nghệ Với mục ích nâng cao suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo môi trường làm việc tốt, đảm bảo vệ sinh ... quản lý Tổng số công nhân đi u khiển thiết bị : 49 người Tổng số nhân viên tạp vụ là: 15 người Tổng số nhân viên kiểm tra chất lượng là: người Tổng số công nhân phục vụ : 25 người Tổng số cán quản...
 • 98
 • 3,666
 • 12
báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ANH LINH

báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ANH LINH

Kế toán tài chính

... toán, xây dựng kiểm tra việc chấp hành quản lý hoạt động, tính toán kiểm tra bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn nhằm đảm bảo việc chủ động sản xuất, kinh doanh chủ động tài cho tổ chức, xí ... thuế GTGT thay cho phí nước theo quy định Bộ Tài áp dụng tổ chức, cá nhân nước có hoạt động kinh doanh Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước Việt Nam 2.4.1 Chứng từ sử dụng ... góp phần đảm bảo cho kế toán phát huy đầy đủ vai trò, chức kế toán, giúp cho việc phân công lao động chuyên môn hóa nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên kế toán Phòng kế toán gồm người, đứng...
 • 110
 • 744
 • 0

Xem thêm