một số ảnh hƣởng đạo đức phật giáo trong đời sống xã hội việt nam hiện nay

Đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay

Đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức hội Việt Nam hiện nay

Việt Nam học

... cạnh đạo đức Phật giáo ảnh hƣởng đời sống hội Việt Nam theo hƣớng nghiên cứu nhƣ sau: Một số công trình đƣa quan niệm khác đạo đức Phật giáo; nội dung đạo đức Phật giáo; ảnh hƣởng đạo đức Phật ... tỏ ảnh hƣởng đạo đức Phật giáo với đạo đức hội Việt Nam số khía cạnh cụ thể nhƣ đạo đức Phật giáo với tính cách, lối sống ngƣời Việt Nam, đạo đức Phật giáo với nhân cách ngƣời Việt Nam nay, ... dung đạo đức Phật giáo Thứ hai: Phân tích, đánh giá số ảnh hƣởng đạo đức Phật giáo đời sống hội Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Đạo đức Phật giáo đời sống hội...
 • 121
 • 1,774
 • 2
Vận dụng tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh vào việc giáo dục nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh vào việc giáo dục nhân cách con người mới hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Giáo dục học

... đạo đức nhà trường Những yếu xét từ góc độ đạo đức nhân tố liên quan đến suy thoái, xuống cấo nhân cách đạo đức người hội “ Sự xem nhẹ giáo dục đạo đức lối sống, việc hội xem nhẹ đời sống ... hình Việt Nam tác động tới việc hình thành đạo đức hội Giáo dục đạo đức vấn đề bật tư tửng đạo đức Hồ Chí Minh., Người đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò đạo đức quan tâm tới việc giáo dục đạo đức ... tuyệt vời *Giáo dục hội Cùng với giáo dục gia đình, nhà trường giáo dục hội tiếp tục trình hình thành, phát triển hoàn thiện ý thứ đạo đức lực thực hành vi đạo đức người Giáo dục hội môi...
 • 52
 • 382
 • 1
Xây dựng nhân cách con người Việt nam trong điều kiện hiện nay

Xây dựng nhân cách con người Việt nam trong điều kiện hiện nay

Khoa học xã hội

... phàt trién nhàn càch ehùa dung nhiing yéu tó dói lap Trong diéu kién hién nay, chù nghìa Màc-Lènin mot thè giói quan khoa hgc tién bò nhàt Trong phàn ành Igi ich cùa giai càp vò san nhu cùa nhàn ... CHUONG NHÀN CÀCH CON NGUÒI VIÈT NAM TRONG BOI CÀNH CÙA SU NGHIEP DOI MÒI DÀT NU^ÒC 2.1 Nhiing tàc dóng cùa su nghiep dói mói dàt nuóc dói vói nhàn càch nguòi Viét nam hién Duói nhùng hình thùc ... nguòi Viét Nam Theo chùng tòi, chinli vi dang chuyèn bién nén mot mat, kbó eò thè xàc dinh dugc mot càch day dù chinh xàc dàu nhùng dac dièm dich thuc cùa nhàn càch nguòi Viét Nam hién nay; nhung...
 • 70
 • 1,112
 • 0
Quá trình thâm nhập Nho giáo vào Việt Nam và ảnh hưởng, vai trò của tư tưởng đạo đức Nho giáo với việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam

Quá trình thâm nhập Nho giáo vào Việt Namảnh hưởng, vai trò của tư tưởng đạo đức Nho giáo với việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam

Báo cáo khoa học

... Nho giáo t tởng đạo đức Nho giáo3 I.1 Khái quát đời phát triển Nho giáo .3 I.2 T tởng đạo đức Nho giáo6 II Quá trình thâm nhập Nho giáo vào Việt Nam ảnh hởng, vai trò t tởng đạo đức Nho giáo ... hoàn thiện đạo đức ngời Việt Nam 11 II 1.Quá trình truyền bá, phát triển Nho giáo Việt Nam 11 II.2 Sự ảnh hởng, vai trò t tởng đạo đức Nho giáo đến với việc xây dựng, hoàn thiện đạo đức ngời Việt ... đậm nét Nho giáo Sự ảnh hởng, vai trò t tởng đạo đức Nho giáo đến xây dựng, hoàn thiện đạo đức ngời Việt Nam nhìn góc độ, nội dung cụ thể sau: Một là, giá trị đạo đức truyền thống ngời Việt Đặc...
 • 19
 • 2,672
 • 8
Đạo đức phật giáo và ảnh hưởng của nó đến việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay

Đạo đức phật giáoảnh hưởng của nó đến việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... Việt Nam đặc trưng đạo đức Phật giáo Việt Nam 49 1.3.1 Sự du nhập Phật giáo vào Việt Nam 49 1.3.2 Những đặc trưng đạo đức Phật giáo Việt Nam 53 Chƣơng 2: ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT ... học số 4, 1992… Về ảnh hưởng đạo đức Phật giáo đến đời sống hội có nhiều công trình nghiên cứu Tiêu biểu công trình nghiên cứu tác giả Tạ Chí Hồng với Ảnh hưởng Đạo đức Phật giáo đời sống đạo ... trị đạo đức nhân tầm ảnh hưởng vô to lớn đời sống tinh thần người Việt hữu ích cho việc xây dựng đạo đức nhân cách người Việt Nam mà giá trị lớn đạo đức Phật giáo góp phần trì đạo đức hội, ...
 • 137
 • 543
 • 1
Ảnh hưởng của văn học Xô Viết đối với việc xây dựng hình tượng

Ảnh hưởng của văn học Xô Viết đối với việc xây dựng hình tượng " Con Người Mới" trong văn xuôi Việt Nam 1945- 1975

Khoa học xã hội

... tổng kết đóng góp văn học thực hội chủ nghĩa Việt Nam, kể đến: Cuộc sống tiếng nói nghệ thuật, Tiểu thuyết Việt Nam đại Phan Cự Đệ, Văn xuôi Việt Nam đường thực hội chủ nghĩa Phong Lê… Đến ... MỚI” TRONG VĂN HỌC HIỆN THỰC HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1945 – 1975 QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN XUÔI TIÊU BIỂU (31 trang) Đây chương thực hành việc đối sánh số tác phẩm văn xuôi tiêu biểu Việt Nam ... hội chủ nghĩa văn học thực hội chủ nghĩa có liên quan đến phạm vi tìm hiểu đề tài điểm qua phần 1.2 1.2 Sự đời văn học thực hội chủ nghĩa Liên Xô Việt Nam 1.2.1 Nền văn học thực hội...
 • 91
 • 667
 • 2
ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC XÔ VIẾT ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI MỚI TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM 1945-1975

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC XÔ VIẾT ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI MỚI TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM 1945-1975

Thạc sĩ - Cao học

... tổng kết đóng góp văn học thực hội chủ nghĩa Việt Nam, kể đến: Cuộc sống tiếng nói nghệ thuật, Tiểu thuyết Việt Nam đại Phan Cự Đệ, Văn xuôi Việt Nam đường thực hội chủ nghĩa Phong Lê… Đến ... MỚI” TRONG VĂN HỌC HIỆN THỰC HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1945 – 1975 QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN XUÔI TIÊU BIỂU (31 trang) Đây chương thực hành việc đối sánh số tác phẩm văn xuôi tiêu biểu Việt Nam ... hội chủ nghĩa văn học thực hội chủ nghĩa có liên quan đến phạm vi tìm hiểu đề tài điểm qua phần 1.2 1.2 Sự đời văn học thực hội chủ nghĩa Liên Xô Việt Nam 1.2.1 Nền văn học thực hội...
 • 91
 • 546
 • 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và vận dụng vào việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và vận dụng vào việc xây dựng con người mới hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... tr.320-321] Đạo đức đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản chủ nghĩa, có kết hợp đạo đức giai cấp công nhân với truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc tinh hoa đạo đức nhân loại Trong chuẩn mực đạo đức, ... Những giá trị đạo đức nhân sinh, đạo đức làm ngƣời dân tộc ta đƣợc hình thành từ sớm Đó hệ thống nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực đạo đức lối sống, nếp sống, giao tiếp ngƣời Việt Nam, đƣợc biểu ... ngƣời hội chủ nghĩa 38 47 Chƣơng 2: XÂY DỰNG CON NGƢỜI MỚI HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH 59 2.1 - Vai trò ngƣời hội chủ nghĩa nghiệp đổi phát triển Việt Nam...
 • 103
 • 891
 • 1
Tư tưởng triết học của trường phái Trúc Lâm Yên Tử và vận dụng một số tư tưởng đó vào việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay.PDF

Tư tưởng triết học của trường phái Trúc Lâm Yên Tử và vận dụng một số tư tưởng đó vào việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay.PDF

Thạc sĩ - Cao học

... chọn đề tài Phật giáo tôn giáo lớn, đồng thời giáoPhật giáo mang đậm tính triết lí sâu sắc, có giáo lí đạt đến tầm triết học Ở Việt Nam, Phật giáo tôn giáo gắn bó với dân tộc ảnh hưởng không ... (Tôn giáo Việt Nam nay: vấn đề lý luận thực tiễn cần thiết), Đặng Nghiêm Vạn (Đặc điểm tình hình tôn giáo Việt Nam) , Phật giáo Nguyễn Tài Thư (Triết học Phật giáo) , Nguyễn Duy Hinh (Phật giáo ... đến đời sống tinh thần nhân dân Từ trước đến triều đại Lý Trần hai thời kỳ mà Phật giáo nước ta phát triển rực rỡ Ở thời Lý, Phật giáo giữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần với nửa dân số vào...
 • 94
 • 845
 • 30
quan điểm của hồ chí minh về con người mới xã hội chủ nghĩa và việc xây dựng con người việt nam hiện nay

quan điểm của hồ chí minh về con người mới hội chủ nghĩa và việc xây dựng con người việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... đời sống hội Nhờ có nếp sống hội người đường vòng, bắt đầu lại trình lịch sử trải qua Nhờ có nếp sống mà kinh nghiệm quí báu lối sống hội người giữ lại phát triển Mối quan hệ lẽ sống, ... coi trọng Lối sống kết tác động biện chứng yếu tố: lẽ sống, mức sống, nếp sống Lẽ sống lựa chọn chủ quan người mặt lối sống Nói cách khác, phản ánh tính tất yếu khách quan lối sống vào đầu óc ... chí Triết học Số 2/ 1988; "Quyền người chủ nghĩa hội" , Tạp chí Triết học Số 2/ 1989; Giáo dục lối sống lao động, lối sống tập thể hội hội chủ nghĩa”, Tạp chí Triết học Số 1/ 1990 GS...
 • 121
 • 335
 • 1
Luận văn cao học Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người mới xã hội chủ nghĩa và việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Luận văn cao học Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người mới hội chủ nghĩa và việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... đời sống hội Nhờ có nếp sống hội người đường vòng, bắt đầu lại trình lịch sử trải qua Nhờ có nếp sống mà kinh nghiệm quí báu lối sống hội người giữ lại phát triển Mối quan hệ lẽ sống, ... coi trọng Lối sống kết tác động biện chứng yếu tố: lẽ sống, mức sống, nếp sống Lẽ sống lựa chọn chủ quan người mặt lối sống Nói cách khác, phản ánh tính tất yếu khách quan lối sống vào đầu óc ... chí Triết học Số 2/ 1988; "Quyền người chủ nghĩa hội" , Tạp chí Triết học Số 2/ 1989; Giáo dục lối sống lao động, lối sống tập thể hội hội chủ nghĩa”, Tạp chí Triết học Số 1/ 1990 GS...
 • 115
 • 462
 • 2
Kinh tế thị trường với việc hình thành nhân cách con người mới ở Việt nam

Kinh tế thị trường với việc hình thành nhân cách con người mới ở Việt nam

Khoa học xã hội

... tởng, đạo đức lối sống lành mạnh hội trớc hết tổ chức Đảng máy Nhà nớc, đoàn thể quần chúng gia đình Phải tạo cho đợc chuyển biến mạnh mẽ t tởng đạo đức lối sống lĩnh vực then chốt đời sống ... mối quan hệ đạo đức hội, trí trở thành nguyên tắc sử tiêu chuẩn hàh vi không ngời Nh vậy, vấn đề đạo đức hội diễn phức tạp có đấu tranh tiến lạc hậu, thiện ác, hai lối sống: Sống có ý tởng ... mà đức, văn hoá không phục vụ đợc cho hội Trái lại họ làm cho hội suy thoái , đạo đức bị tha hoá Do để hội phát triển kịp theo nớc tiên tiến giới mà không bị sắc dân tộc ngòi Việt Nam...
 • 15
 • 511
 • 1
Kinh tế thị trường với việc hình thành nhân cách con người mới ở Việt nam

Kinh tế thị trường với việc hình thành nhân cách con người mới ở Việt nam

Lý luận chính trị

... tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh hội trước hết tổ chức Đảng máy Nhà nước, đoàn thể quần chúng gia đình Phải tạo cho chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng đạo đức lối sống – lĩnh vực then chốt đời sống ... mối quan hệ đạo đức hội, trí trở thành nguyên tắc sử tiêu chuẩn hàh vi không người Như vậy, vấn đề đạo đức hội diễn phức tạp có đấu tranh tiến lạc hậu, thiện ác, hai lối sống: Sống có ý tưởng ... mà đức , văn hoá không phục vụ cho hội Trái lại họ làm cho hội suy thoái , đạo đức bị tha hoá Do để hội phát triển kịp theo nước tiên tiến giới mà không bị sắc dân tộc ngưòi Việt Nam...
 • 16
 • 439
 • 0
Phát huy một số giá trị tích cực trong đạo đức nho giáo vào việc xây dựng đạo đức thanh niên việt nam hiện nay

Phát huy một số giá trị tích cực trong đạo đức nho giáo vào việc xây dựng đạo đức thanh niên việt nam hiện nay

Lý luận chính trị

... mở cửa hội nhập, giao lưu với ban bè quốc tế Điều thật tác động sâu sắc đến mặt đời sống hội đời sống tinh thần người Việt Nam ta Một ảnh hưởng sâu sắc tác động lên đạo đức người Việt Nam Về ... chất đạo đức tốt đẹp, có lý tưởng sống đắn lối sống lành mạnh, văn minh Những giá trị đạo đức gắn với niên, thước đo phẩm chất cho họ sống hội sống đời thường Mối quan hệ, cần thiết có niên đạo ... nên đạo đức Nho giáo Việt Nam mang đậm đà sắc dân tộc, vừa phù hợp với giá trị đạo đức truyền thống, lại vừa phù hợp với lối sống người Việt Nam Đó chuẩn mực đạo đức tốt đẹp mà Nho giáo Việt Nam...
 • 64
 • 780
 • 5
LUẬN VĂN: Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối Sống mới cho sinh viên Việt nam hiện nay ppt

LUẬN VĂN: Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối Sống mới cho sinh viên Việt nam hiện nay ppt

Thạc sĩ - Cao học

... lối sống thuộc phạm trù đạo đức Hay hơn, đạo đức hội chủ nghĩa sở cho phát triển lối sống hội chủ nghĩa, ngược lại, lối sống hội chủ nghĩa tạo sở thực cho phát triển đạo đức người Lối sống ... người ta đề cập khái niệm: chất lượng sống, nhịp sống, môi trường sống, tiêu chuẩn sống, khuôn mẫu ứng xử * Lối sống - lối sống hội chủ nghĩa: Lối sống hội chủ nghĩa bước tiến, thay đổi chất ... lưu ý, mức sống biến đổi lối sống biến đổi mức sống không điều kiện lối sống Tuy nhiên khuôn khổ lối sống xem mức sống bên ngoài, sở vật chất lối sống Nhưng mức sống nâng cao lối sống nâng cao...
 • 92
 • 681
 • 2
GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI CHO THANH NIÊN TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY

GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI CHO THANH NIÊN TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... tộc 1.2 ĐẠO ĐỨC MỚI VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 1.2.1 Đạo đức chuẩn mực đạo đức Đạo đức không sinh từ đạo đức, mà ... cho tồn hội định ý thức hội Đạo đức, với tính cách hình thái ý thức hội, tồn hội sinh phản ánh tồn hội Vì vậy, nghiên cứu giải vấn đề đạo đức việc giáo dục giá trị đạo đức phải ... thống trị mặt đời sống hội: kinh tế, văn hóa tư tưởng Đạo đứcđạo đức giai cấp công nhân nhân dân lao động từ tiến hành đến khẳng định địa vị thống trị đời sống đạo đức hội vũ khí tinh...
 • 96
 • 157
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008