mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Tài liệu Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình pptx

Tài liệu Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình pptx

Tài liệu khác

... , ngày tháng năm TỜ TRÌNH Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình _________ Kính gửi: Căn cứ Nghị định số ngày của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình; Các ... có liên quan; Chủ đầu trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 1. Tên dự án: 2. Chủ đầu tư: 3. Tổ chức vấn lập dự án: Tổ chức vấn lập thiết kế ... lập dự án: 5. Mục tiêu đầu xây dựng: 6. Nội dung và quy mô đầu xây dựng: 7. Địa điểm xây dựng: 8. Diện tích sử dụng đất: 9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 10. Loại, cấp công trình: ...
 • 2
 • 1,251
 • 4
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu"TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH" doc

Tài liệu khác

... lý dự án đầu xây dựng công trình; - Căn cứ Thông số … ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu ... Hạnh phúc , ngày tháng năm……… TỜ TRÌNHPHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH(Tên dự án) Kính gửi:……. (Người có thẩm quyền quyết định đầu tư) ………… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;- ... trình thuộc dự án: - Tên công trình - Loại, cấp công trình - Thuộc dự án - Dự kiến tổng mức đầu của dự án - Chủ đầu - Địa điểm xây dựng - Diện tích đất sử dụng cho dự án - Nhà thầu...
 • 21
 • 1,074
 • 3
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tài liệu khác

... 5H. Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện12/08/2009 5.1. Trình tự thực ... chính5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:- Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình - Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở- Các văn bản pháp lý ... ban nhân dân cấp huyện12/08/2009 5.1. Trình tự thực hiện:- Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND...
 • 2
 • 705
 • 0
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Tài liệu khác

... - Lệ phí thẩm định dự án - Mức phí tính theo tỷ lệ %19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình 19.10. Yêu cầu, điều kiện thực ... 26/11/2003 về Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi ... Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm...
 • 2
 • 589
 • 2
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Tài liệu khác

... 5X. Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã12/08/2009 5.1. Trình tự thực ... chính5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:- Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình - Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở- Các văn bản pháp lý ... tịch Ủy ban nhân dân cấp xã12/08/2009 5.1. Trình tự thực hiện:Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND...
 • 2
 • 740
 • 0
Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ ppt

Tài liệu Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ ppt

Tài liệu khác

... Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ11/08/2009 3.1. Trình tự thực hiện:- Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án ... định dự án đầu xây dựng công trình tại các Bộ có thẩm quyền quyết định đầu tư. Đơn vị chuyên môn trực thuộc các Bộ là cơ quan thẩm định dự án tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định trình Bộ phê ... định. - Nộp lệ phí thẩm định dự án. 3.2. Cách thực thực hiện:- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính3.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ:- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư...
 • 2
 • 770
 • 1
Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ docx

Tài liệu Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Thủ tướng Chính phủ docx

Tài liệu khác

... - Lệ phí thẩm định dự án - Mức lệ phí tính theo tỷ lệ %2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình (đính kèm theo thủ tục)2.10. ... 26/11/2003 về Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi ... Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm...
 • 2
 • 704
 • 0
Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu xây dựng công trình

... mức đầu của dự án) và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo thẩm định, các hồ sơ cần thiết, kèm theo dự thảo quyết định đầu tư. Trong khi tổ chức thẩm định dự án Sở Kế hoạch và Đầu đầu ... hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trườngb) Thẩm định dự toán chi phí đo đạc địa chính đối với các dự án quy hoạch xây dựngdự án đầu xây dựng công trình có yêu cầu đo đạc địa chính.4. Sở ... các chủ đầu triển khai công tác chuẩn bị đầu theo Quy chế quản lý đầu xây dựng. b) Tổ chức thẩm định dự án đầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm A (sau khi được Thủ ng Chính...
 • 3
 • 935
 • 2
Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu BIỂU MẪU "TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH-Phụ lục số 3 " pdf

Tài liệu khác

... Hạnh phúc , ngày tháng năm……… TỜ TRÌNHPHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH(Tên dự án) Kính gửi:……. (Người có thẩm quyền quyết định đầu tư) ………… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;- ... khi thẩm định, (tên cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định dự án như sau:1. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của dự án: a. Tên dự án: b. Tên chủ đầu tư: c. Mục tiêu đầu tư: d. ... số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình; - Căn cứ Thông số ngày …tháng năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp...
 • 2
 • 6,702
 • 22
Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Nhị Chiểu tỉnh Hải Dương

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu xây dựng công nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Nhị Chiểu tỉnh Hải Dương

Kinh tế - Thương mại

... chức năng.10Trần Duy Hưng Đầu 46A1.2. Những kết quả thẩm định những dự án xây dựng công nghiệpBảng: Tình hình vốn vay các dự án xây dựng công nghiệp tại chi nhánh ngân hàng Nhị Chiểu giai ... khai thác, xây dựng *Thẩm định địa điểm xây dựng dự án. Khi phân tích tính khả thi của địa điểm lựa chọn để xây dựng dự án cần nghiên cứu các điểm nguyên vật liệu, các trung tâm buôn bán có thuận ... quy trình Quy trình thẩm định dự án đầu tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Nhị 27Tiếp nhận hồ sơĐưa yêu cầu, giao hồ sơ vay vốnNhận hồ sơ để thẩm định Thẩm định Lập báo cáo thẩm định Kiểm...
 • 83
 • 772
 • 3
Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.pdf

Quy trình quản lý dự án đầu xây dựng công trình.pdf

Quản trị kinh doanh

... chi phí Dự án đầu xây dựng công trình. o Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí QLDA đầu xây dựng công trình. - Các văn bản và quy định hiện ... đầu xây dựng công trình: o Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc QLDA đầu xây dựng công trình. o Thông số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng ... đồng vấn Quản lý dự án. - Đây là quy trình khung bao quát cho các dự án lớn (dự án nhóm A), dựa vào quy trình này và các điều kiện thực tế của từng dự án (quy mô, tính chất…), Giám đốc dự án...
 • 12
 • 4,174
 • 18
Tài liệu QUY TRÌNH “QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH” pptx

Tài liệu QUY TRÌNH “QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH” pptx

Quản lý dự án

... chi phí Dự án đầu xây dựng công trình. o Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí QLDA đầu xây dựng công trình. - Các văn bản và quy định hiện ... xây dựng công trình: o Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc QLDA đầu xây dựng công trình. o Thông số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng ... đồng vấn Quản lý dự án. - Đây là quy trình khung bao quát cho các dự án lớn (dự án nhóm A), dựa vào quy trình này và các điều kiện thực tế của từng dự án (quy mô, tính chất…), Giám đốc dự án...
 • 12
 • 1,634
 • 46
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1-500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1-500 thuộc dự án đầu xây dựng công trình

Tài liệu khác

... chính trong đầu xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp- Thông số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt ... pháp lý của thủ tục hành chính:- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng - Nghị quyết 33/2008/NQ-CP ngày ... Thông số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quyhoạch xây dựng. ...
 • 2
 • 1,038
 • 4
Tài liệu Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) pdf

Tài liệu Thẩm định , phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu nhỏ hơn 15 tỷ đồng) pdf

Tài liệu khác

... hồ sơ 1. a. Dự án đầu xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu nhỏ hơn 15 tỷ đồng). – Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục ... lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12//2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình) : – Dự án đầu xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết ... 3 Trình Lãnh đạo Bộ ký. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi côngdự toán của công trình Thông số 03/2009/TT-BXD ng 2. Tờ trình thẩm...
 • 4
 • 1,483
 • 7

Xem thêm