mẫu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Các vấn đề công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.doc

Các vấn đề công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.doc

Kinh tế - Thương mại

... dung thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố. Trường hợp có bất kỳ người nào công bố thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán thì người được ủy quyền công bố thông tin ... về công bố thông tin trên TTCK (bổ sung Thông tư 38/2007/TT – BTC) áp dụng từ 01.03.2010. - Quy chế công bố thông tin của các TTGDCK.2. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin. - Việc công bố thông ... thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.Đề tài:Các vấn đề công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.Bài làm:I. Vấn đề công bố thông tin trên TTCK...
 • 15
 • 2,421
 • 8
Báo cáo hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoánx

Báo cáo hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoánx

Tài liệu khác

... hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) Tên công ty đại chúng : Công ty cổ ... với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã trở thành công ty đại chúng từ ngày 8/9/2009 theo Công văn số 1857/UBCK-QLPH ngày 8/9/2009 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.+ Ngày 20/10/2009 Công ty đã ... ngày nêu trên phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.VI. Các công ty có liên quan1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty Công ty cổ...
 • 9
 • 511
 • 0
Hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THN TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Chương này trình bày tổng quan về hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam  Quy ... về công bố và minh bạch thông tin:  Khái niệm công bố – minh bạch thông tin  Nguyên tắc công bố - minh bạch thông tin của OECD  Lợi ích và chi phí của công bố - minh bạch thông tin ... những gánh nặng về công bố thông tin đối với những công ty nhỏ. Hoạt động công bố thông tin cũng chứa đựng những loại chi phí gián tiếp bởi vì thông tin cung cấp cho thị trường vốn có thể được...
 • 136
 • 778
 • 4
Các vấn đề công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Các vấn đề công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Đầu tư Chứng khoán

... dung thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố. Trường hợp có bất kỳ người nào công bố thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán thì người được ủy quyền công bố thông tin ... về công bố thông tin trên TTCK (bổ sung Thông tư 38/2007/TT – BTC) áp dụng từ 01.03.2010. - Quy chế công bố thông tin của các TTGDCK.2. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin. - Việc công bố thông ... tiện thông tin đại chúng hoặc phương tiện CBTT của UBCKNN, SGDCK, TTGDCK. Đề tài:Các vấn đề công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.Bài làm:I. Vấn đề công bố thông tin trên...
 • 15
 • 883
 • 8
Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán việt nam

Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... điểm của thông tincông bố thông tin trên thị trƣờng chứng khoán 1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thông tin trên thị trường chứng khoán a) Khái niệm thông tin trên thị trường chứng khoán Luận ... lý luận về công bố thông tin và pháp luật về công bố thông tin trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, những vấn đề cơ bản của pháp luật về công bố thông tin trên thị trƣờng chứng khoán. Khái ... có nghĩa vụ CBTT công bố những thông tin trong quá khứ (thông tin định kỳ, thông tin bất 5 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THÔNG TINCÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1.1. Khái...
 • 24
 • 708
 • 2
Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.DOC

Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.DOC

Kinh tế - Thương mại

... thị trường .Trên thị trường chứng khoán, vấn đề cong bố thông tin công ty ( corporate disclosure ) được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu trong hệ thống thông tin của thị trường, bảo đảm cho thị ... hành chứng khoán ra công chúng, và sau khi chứng khoán được niêm yết giao dịch trên thị trường tập trung.Các thông tin bao gồm: thông tin trên bản cáo bạch ( prospectus ) ;thông tin định kỳ; thông ... hiển thị điện tử; thiết bị đầu cuối; bản tin thị trường; mạng internet, website…) Nội dung thông tin do SGDCK công bố bao gồm: thông tin từ nhà quản lý thị trường; thông tin về tình hình thị trường; ...
 • 18
 • 1,410
 • 8
Bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán việt nam thực trạng và giải pháp

Bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán việt nam thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... Công bố thông tin của các công ty đại chúng: 37 II.3.1. Thực trạng công bố thông tin theo quy định: 37 II.3.1.1. Thông tin định kỳ: 37 II.3.1.2. Thông tin bất thường: 40 II.3.1.3. Thông tin ... hành công bố thông tin, thời hạn và hình thức công bố, thông tư còn được ban hành kèm các mẫu văn bản quy chuẩn phục vụ việc công bố thông tin.  Quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên ... các công ty chỉ tự giác công bố thông tin tốt, còn thông tin xấu thì phải đợi đến khi HoSE gọi điện nhắc nhở mới chịu công bố 10. II.3.1.3. Thông tin theo yêu cầu: Là các thông tin phải công...
 • 84
 • 2,439
 • 13
Thực trạng và giải pháp Bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF

Thực trạng và giải pháp Bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF

Kinh tế - Thương mại

... 23phải công bố thông tin, cụ thể được phân thành ba trường hợp là công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu. Như vậy về cơ bản môi trường pháp ... của Thông tư 09 so với thông tư 38/2007/TT-BTC về công bố thông tin: Thông tư 09/2010 có nhiêù điểm mới, đáng chú ý là về đối tượng công bố.  Thứ nhất, công ty đại chúng phải công bố thông tin ... trong thị trường cho vay tín dụng bất cân xứng thông tin sẽ dẫn đến cả lựa chọn bất lợi và rủi ro đạo đức. Trên thị trường chứng khoán, Công ty phát hành chứng khoán biết nhiều thông tin hơn...
 • 92
 • 1,339
 • 7
HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tài chính - Ngân hàng

... thị trường .Trên thị trường chứng khoán, vấn đề cong bố thông tin công ty ( corporate disclosure ) được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu trong hệ thống thông tin của thị trường, bảo đảm cho thị ... hành chứng khoán ra công chúng, và sau khi chứng khoán được niêm yết giao dịch trên thị trường tập trung.Các thông tin bao gồm: thông tin trên bản cáo bạch ( prospectus ) ;thông tin định kỳ; thông ... hiển thị điện tử; thiết bị đầu cuối; bản tin thị trường; mạng internet, website…) Nội dung thông tin do SGDCK công bố bao gồm: thông tin từ nhà quản lý thị trường; thông tin về tình hình thị trường; ...
 • 19
 • 1,855
 • 1
BẤT CÂN XỨNG THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BẤT CÂN XỨNG THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Báo cáo khoa học

... LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ LÝ THUYẾT BẤT CÂN XỨNG THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN I.1. Sơ lƣợc về Chứng khoánThị trƣờng chứng khoán: I.1.1. Khái niệm Chứng khoán (Securities): ... các công ty chỉ tự giác công bố thông tin tốt, còn thông tin xấu thì phải đợi đến khi HoSE gọi điện nhắc nhở mới chịu công bố 10. II.3.1.3. Thông tin theo yêu cầu: Là các thông tin phải công ... động công bố thông tin bất thường”, CafeF.vn ngày 18/11/2008. 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TTCK : Thị trường chứng khoán Sở GDCK : Sở giao dịch chứng khoán UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán...
 • 84
 • 822
 • 1
Thực trạng bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thực trạng bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... XỨNG THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 Thực trạng bất cân xứng thông tin và tác động đến TTCKVN 10 2.1.1 Thực trạng bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán ... trường chứng khoán Việt Nam so với thị trường chứng khoán khu vực và thế giới. Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá như là một thị trường đang phát triển, một thị trường mới nổi. Thị trường ... TRẠNG BẤT CÂN XỨNG THÔNG TIN VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 2.1.1 Thực trạng việc công bố thông tin của các tổ chức tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các...
 • 135
 • 1,498
 • 10
hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán việt nam

hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán việt nam

Tài liệu khác

... hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán 1. Khái niệm2. Vai trò3. Phân loạiII. Yêu cầu về công bố thông tin đối với các nguồn thông tin trên thị trường chứng khoán 1. Thông tin từ tổ ... viên3. Thông tin từ cơ quan quản lý.3.1. Thông tin từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước3.2. Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán III. Thực trạng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt ... yết1.1. Thông tin trên bản cáo bạch1.2. Thông tin định kỳ1.3. Thông tin bất thường1.4. Thông tin theo yêu cầu2. Thông tin từ Sàn giao dịch chứng khoán 2.1. Thông tin về tình hình thị trường 2.2....
 • 26
 • 579
 • 4
thực trạng và giải pháp bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt nam

thực trạng và giải pháp bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt nam

Báo cáo khoa học

... toàn thị trường chứng khoán. Tóm lại, thị trường hiệu quả về mặt thông tinthị trường trong đó giá cả của các chứng khoán đã phản ánh đầy đủ, tức thời tất cả các thông tin sẵn có trên thị trường. ... việc công bố thông tin định kỳ, bất thường, thông tin theo yêu cầu của công ty niêm yết, công ty quản lý quỹ. Thông tư 57/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị ... bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm làm cho thị trường hiệu quả hơn. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là liệu rằng khi thị trường minh bạch thông tin thì thị trường có hoạt...
 • 92
 • 902
 • 3
Thông tin trên thị trường chứng khoán việt nam

Thông tin trên thị trường chứng khoán việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... trong công bố thông tin của các công ty niêm yết. 2.3. Đánh giá chung về thực trạng thông tin trên TTCK Việt Nam. 2.3.1 Thực trạng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam Thị trường chứng ... chứng khoán Việt Nam. Chƣơng 1 THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 1.1. Lý luận chung về thông tin trên thị trƣờng chứng khoán 1.1.1. Thị trường chứng ... cấp thông tin cho các chủ thể trên thị trường và những tác động của nó với sự phát triển của thị trường chứng khoán - Nêu ra một số giải pháp để giải quyết vấn đề thông tin trên thị trường chứng...
 • 18
 • 553
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25