mẫu bảng kê hồ sơ đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Mẫu đăng ký thuế thu nhập cá nhân.

Mẫu đăng thuế thu nhập nhân.

Tư liệu khác

... Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI ĐĂNG THU THU NHẬP NHÂNMã số thu (Cơ quan thu ghi nếu cấp mới hoặc nhân ghi nếu đã được cấp mã số)[01]. Họ và tên người đăng thu : [02]. Ngày tháng ... [11]. Cơ quan thu quản lý: Tôi cam đoan những nội dung khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.…, ngày …tháng … năm …………NGƯỜI ĐĂNG THU (Ký và ghi ... [05]. Số chứng minh nhân dân: [05.1]. Ngày cấp ngày tháng năm [05.2]. Nơi cấp: [06]. Số hộ chiếu:[06.1]. Ngày cấp: ngày tháng năm[06.2]. Nơi cấp: [07]. Địa chỉ đăng theo hộ khẩu:[07.1]....
  • 3
  • 1,193
  • 5
T! KHAI ĐĂNG KÝ THUÊ THU NHAP CÁ NHÂN

T! KHAI ĐĂNG THUÊ THU NHAP NHÂN

Thủ tục hành chính

... Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG THU THU NHẬP NHÂNsố thu (Cơ quan thu ghi nếu cấp mới hoặc nhân ghi nếu đã được cấp mã số) [01]. Họ và tên người đăng thu : [02]. Ngày tháng ... dung đã khai./. …, ngày …tháng … năm ………… NGƯỜI ĐĂNG THU (Ký và ghi rõ họ tên) - - Nam Nữ Mẫu số: 01/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ... Điện thoại liên hệ: [10].Email: [11]. Cơ quan thu quản lý: [12]. Mã số cơ quan chi trả: [13]. Tên cơ quan chi trả: Tôi cam đoan những nội dung khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp...
  • 2
  • 620
  • 1

Xem thêm