mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Cấu trúc yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Môi trường

... Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường) 1. Tên dự án:Nêu đúng như tên trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ... trạng môi trường tự nhiên các yếu tố kinh tế, xã hội của vùng thực hiện dự án (cho đến thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung) .6. Thay đổi về tác động môi trường những ... thiểu tác động tiêu cực của dự án.7. Thay đổi về chương trình quản lý giám sát môi trường của dự án.8. Thay đổi khác (cho đến thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung) .9....
 • 2
 • 1,026
 • 3
Tài liệu Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pptx

Tài liệu Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pptx

Tài liệu khác

... sao báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của Quyết định số …/… ngày … tháng … năm … của … (4) … về việc phê duyệt báo cáo đánh giá ... đầu tư điều chỉnh /báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh/dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án; - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung bằng tiếng Việt. ... trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đề nghị … (3) … thẩm định cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho Dự án. Nơi nhận:...
 • 3
 • 1,994
 • 0
Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Tài liệu khác

... định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “… (2) …”; Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “… (2) …” đã được chỉnh sửa bổ sung ... dung đã được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung những yêu cầu bắt buộc sau đây: 1. … 2. … 3. … Điều 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án, những yêu ... /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ … (4) … quy định...
 • 2
 • 517
 • 1
Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tài liệu khác

... duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 2. 07 báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 3. 01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt trước đó của dự án Mẫu ... dựng và Môi trường xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, nếu đủ điều kiện, trình Trưởng Ban ký quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động ... bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường) … (1) … CỘNG...
 • 6
 • 500
 • 1
Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pdf

Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pdf

Biểu mẫu

... phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung của dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung của dự ... mã hiệu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó; (8) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó. (*) Tên đầy đủ của văn bản của cấp có ... Tên đầy đủ của văn bản của cấp có thẩm quyền ủy quyền cho … (1) … thẩm định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất. ...
 • 2
 • 460
 • 0

Xem thêm