mẫu báo cáo thực hành vật lý 6 bài 12

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 1

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 1

Vật lý

... 5.5 5 .6 5.7 5.8 5.9 6 N 36 42 29 27 42 39 45 32 44 35U(v) 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 6. 9 7N 16 27 41 41 42 21 28 38 41 38U(v) 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7 .6 7.7 7.8 7.9 89 Thực tập Vật hạt ... 12s,∆E = 0.5.U(v)0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5N15993 129 33 10184 8272 7008 59 96 563 6 4983 4 069 368 9U(v)5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10N2910 2281 1599 970 460 1 56 18 4 1 05 Thực tập Vật ... 0U(v) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 .6 4.7 4.8 4.9 5N 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0U(v) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5 .6 5.7 5.8 5.9 6 N 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0U(v) 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 6. 9 7N 0 0 0 0 0 0 0 0 0...
 • 28
 • 12,722
 • 2
Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 2

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 2

Vật lý

... thái rắn này sẽ bị những tính chất hoá đặc SVTH: Nguyển Văn Cường Trang 4 Công nghệ vật liệu và dụng cụ điện GVCN: Trần Kim CươngBÀI TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỤNG CỤ ĐIỆN TỬCâu 1: ... trở cao hơn rát nhiều so với các vật liệu khác. Ngoài ra các vật liệu tinh thể nanomet cũng cách điện rất tốt. SVTH: Nguyển Văn Cường Trang 6 Công nghệ vật liệu và dụng cụ điện GVCN: Trần ... thuộc thành phần tinh thể, được tạo nên bởi các nguyên tử định sứ ở các nút mạng tinh thể vá các nguyên tử thuộc thành phần biên hạt (gồm các nguyên tử nằm ở biện giữa các hạt tinh thể).Thành...
 • 6
 • 3,534
 • 1
Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 3

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 3

Vật lý

... 2 3 4 5 6 7 8 9 10CHNBản báo cáo thực hành vật hạt nhân 24 Đồ thị: +Làm trơn 7 điểm:HÌNH 7.405001000150020002500300035000 2 4 6 8 10 12 CHNBản báo cáo thực hành vật hạt ... 4.2 4.4 4 .6 4.8 5.0 5.2 5.4 5 .6 5.8 6. 0N 1137 824 538 501 60 2 499 569 509 445 432U(v) 6. 2 6. 4 6. 6 6. 8 7.0 7.2 7.4 7 .6 7.8 8.0N 509 533 471 490 533 60 4 500 408 260 283U(v) 8.2 8.4 8 .6 8.8 9.0 ... TINH01020304050 60 700 2 4 6 8 10 12 NCHBản báo cáo thực hành vật hạt nhân 26 +Làm trơn 9 điểm :U(v) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0N 1705 3317 3079 2579 1958 128 1 851 770 66 9 711U(v) 5.5 6. 0...
 • 19
 • 3,649
 • 15
Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 4

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 4

Vật lý

... 5010 6. 5 1715 9.1 31.4 10798 4.0 4935 6. 6 1493 9.2 41.5 10285 4.1 4811 6. 7 1377 9.3 6 1 .6 967 1 4.2 467 1 6. 8 1197 9.4 31.7 9 368 4.3 4475 6. 9 1104 9.5 71.8 9 061 4.4 4454 7.0 971 9 .6 41.9 865 6 ... báo cáo thực hành vật hạt nhânĐo phổ thô trung bình.U(v) N U(v) N 0 18097 5 365 90.5 15993 5.5 29011 129 33 6 22811.5 10184 6. 5 15992 8272 7 9702.5 7008 7.5 460 3 59 96 8 1 56 3.5 563 6 ... 5.3 3333 7.9 2250.2 17450 2.8 66 52 5.4 3 161 8.0 1 86 0.3 168 00 2.9 63 67 5.5 3093 8.1 123 0.4 163 80 3.0 63 50 5 .6 2890 8.2 1100.5 163 10 3.1 5 967 5.7 268 0 8.3 730 .6 15537 3.2 5772 5.8 2521 8.4...
 • 15
 • 1,886
 • 3
Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 5

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 5

Vật lý

... 366 9 3523 3013 2853 261 8 25 06 2 363 2232 2130Volt 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5 .6 5.7 5.8 5.9 6 Số đếm 1 966 17 46 1485 1419 125 9 1135 9 56 779 753 7 06 Volt 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 6. 9 7Số đếm 61 5 ... 3300 917 868 853 823 804 740 789 66 0 63 5Volt 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 6. 9 7Số đếm 67 1 61 0 66 2 61 2 60 2 579 1800 535 570 559Volt 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7 .6 7.7 7.8 7.9 8Số đếm 542 575 503 ... 5Volt 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 6. 9 7Số đếm 4 6 3 9 6 5 5 3 4 3Volt 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7 .6 7.7 7.8 7.9 8Số đếm 4 2 1 3 2 5 7 4 12 58Volt 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8 .6 8.7 8.8 8.9 9Số đếm 63 ...
 • 23
 • 1,541
 • 2
Mẫu báo cáo thực hành Lý

Mẫu báo cáo thực hành

Tư liệu khác

... giá trị của ξ và r: BÁO CÁO THỰC HÀNHBÀI 11.2: VẼ ĐẶC TUYẾN VOLT – AMPERE CỦA ĐÈN DÂY TÓC.- 8 -THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ – Hóa - KTBÁO CÁO THỰC HÀNHBÀI 11.5: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA ... THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ – Hóa - KT 4. Ñònh coâng thöùc chu kyø T : - 22 -THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ – Hóa - KTBÁO CÁO THỰC HÀNHBÀI 12. 3 : ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BẰNG ... đổi như thế nào khi đã dùng nhiều ?- 11 -THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ – Hóa - KTBÁO CÁO THỰC HÀNHBÀI 12. 1 : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠNHọ và tên :…………………………………………,...
 • 25
 • 11,459
 • 43
mau bao cao thuc hanh

mau bao cao thuc hanh

Vật lý

...
 • 2
 • 3,524
 • 7
mẫu báo cáo thực hành 10 (l1)

mẫu báo cáo thực hành 10 (l1)

Vật lý

... a) Nhận xét Đồ thị s = s(t2) có dạng một đường ……………………Như vậy chuyển động của vật rơi tự do là chuyển động ……………………………………………….b) Khi đã xác định được chuyển động rơi tự do là ... nhanh dần đều, ta có thể xác định các giá trị của g theo công thức 22sgt= và vận tốc của vật rơi tại cổng E theo công thức: 2isvt= ứng với mỗi lần đo. Hãy tính các giá trị trên ... v(t) có dạng một đường ………… , tức là vận tốc rơi tự do …………… theo thời gian. Vậy chuyển động của vật rơi tự do là chuyển động ………………… d) Tính 1 2 3 44g g g gg+ + += =Và 1 12 23 34 4...
 • 2
 • 11,658
 • 177
Báo cáo thực hành Hóa Lý - ĐHSP

Báo cáo thực hành Hóa - ĐHSP

Tư liệu khác

... 0,02915UUU/&1!b&[>q8U/&1!b&[>qKUMMDD'!1D#!  :6  1)OM1']1!81c :6 UMM1'D'MU(81[ :6 9b&[>q8 :6 q'-#!:>"b&[>q ... '"9_ 1!h 6 ;5∞u%"UM1'b :6  1q'-#! :6 \._!8=#! :6 "b&[VM,gMMDQ#qU)M>]{E'T#!/$%a ... "I'!M8U(N II. Phần thực nghiệm: Ud. % 6  1]1!)OM1' ) 6  1]e)OM1' r 6 \"Qq)OM1' U*!Ž...
 • 16
 • 5,941
 • 100

Xem thêm