mẫu đơn đề nghị xác nhận gốc việt nam

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị xác nhận ề thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị xác nhận ề thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội docx

Tài liệu khác

... Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. , ngày tháng năm Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên) ...
  • 2
  • 1,176
  • 1
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG THỦY SẢN ppt

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG THỦY SẢN ppt

Biểu mẫu

... MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG THỦY SẢN (Kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh Cà Mau) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - ... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………… , ngày … tháng … năm…………… GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG THỦY SẢN Kính gửi: UBND xã (TT) ……………………………………. Tôi tên …………………………………… năm ... …………………………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………. Đề nghị UBND xã ……………………………………………………… xem xét xác nhận nguồn gốc giống thủy sản tự nhiên do tôi khai thác hợp pháp, như sau: -...
  • 2
  • 2,209
  • 12

Xem thêm