mẫu đơn đề nghị gia hạn thẻ tạm trú

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất docx

Tài liệu khác

... thường trú của tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước). Ghi chú: Hồ sơ đề nghị cấp gia hạn/ điều ... tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan (3) Nêu rõ những lý do: về thời hạn của giấy phép đã được cấp, thay đổi về năng lực chuyên môn kỹ thuật, so với thời điểm được ... HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN (1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu hành nghề với quy mô lớn) hoặc...
 • 3
 • 604
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất pptx

Tài liệu khác

... do đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép: 3. Thời gian đề nghị gia hạn/ nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép: - Thời hạn đề nghị gia hạn: ……….…tháng/hoặc năm (nếu đề nghị gia hạn) ... 1 Mẫu đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất ; Mẫu số 01- a/GĐNDĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU ... hạn: ……….…tháng/hoặc năm (nếu đề nghị gia hạn) - Nội dung đề nghị điều chỉnh:……(nếu đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép) 4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có: (1) (Chủ giấy phép) đã sao...
 • 2
 • 494
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất doc

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất doc

Tài liệu khác

... 2(1) Ghi rõ các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép. (2) Tổ chức/cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên...
 • 2
 • 481
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt doc

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt doc

Tài liệu khác

... thời hạn năm 2. Lý do đề nghị gia hạn /điều chỉnh nội dung giấy phép: 3. Thời hạn đề nghị gia hạn / Nội dung đề nghị điều chỉnh: - Thời hạn đề nghị gia hạn: ………(trường hợp đề nghị gia hạn) ... Mẫu đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt ; Mẫu số 03-a/GĐNM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ ... hạn: ………(trường hợp đề nghị gia hạn) - Nội dung đề nghị điều chỉnh: (trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung) 4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có: (1) (Chủ giấy phép) đã sao...
 • 2
 • 456
 • 0
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU pdf

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU pdf

Đơn từ

... tôi đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu với nội dung cụ thể như sau: 1. Lý do đề nghị gia hạn: ……………………………………………………………… 2. Thời hạn đề nghị được gia hạn ... Mẫu MĐ-4. Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu Địa điểm, ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ... tôi xin cam kết: 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam...
 • 4
 • 539
 • 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU docx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU docx

Đơn từ

... Mẫu MĐ-5. Đơn đề nghị gia hạn và sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu Địa điểm, ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ ... khẩu)……………………………………………………………………………………………. Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………… Tên giao dịch bằng tiếng Anh: …………………………………………………………………. Địa chỉ liên lạc tại nước sở tại: (ghi rõ ... khẩu, quyền nhập khẩu số:…………………………… Do ………………………………….cấp ngày……tháng …năm………tại………………… Ngày hết hạn: …………………………………. Số tài khoản ngoại tệ:……………………….tại Ngân hàng:………………………………… Số tài khoản tiền...
 • 2
 • 1,121
 • 0
Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của doc

Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của doc

Đơn từ

... chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động cho (tên công trình) với các nội dung sau đây: (Ghi rõ thời gian/loại ... đây: (Ghi rõ thời gian/loại công việc mà tổ chức, cá nhân xin gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động) (Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định của giấy ... hành đúng các quy định của giấy phép và quy định pháp luật có liên quan./. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (ký tên, đóng dấu) ...
 • 2
 • 559
 • 0
Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất ppt

Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất ppt

Đơn từ

... gian đề nghị gia hạn/ nội dung để nghị điều chỉnh giấy phép: Thời hạn đề nghị gia hạn: (ghi rõ số tháng/hoặc năm nhưng tối đa không quá 03 năm) Nội dung đề nghị điều chỉnh: (Ghi rõ quy mô đề ... Mẫu đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH ... chức/cá nhân đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dụng giấy phép) có đủ năng lực chuyên môn kỹ thuật để hành nghề khoan nước dưới đất quy mô …… Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét gia hạn/ điều chỉnh...
 • 2
 • 448
 • 0
Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép pps

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép pps

Đơn từ

... xạ: Chức vụ: Giới tính: Nam (Nữ) (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) đã kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đã nộp ngày và điều kiện quy định ghi trong ... phép; - Các điều kiện quy định ghi trong giấy phép vẫn được tuân thủ. (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về ... thực hiện báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ trước khi xin gia hạn giấy phép. ...
 • 2
 • 336
 • 0
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Gia hạn, xác nhận thông tin thay đổi vào giấy phép thành lập (đặt) Văn phòng đại diện tại Việt Nam potx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Gia hạn, xác nhận thông tin thay đổi vào giấy phép thành lập (đặt) Văn phòng đại diện tại Việt Nam potx

Đơn từ

... - Nội dung hoạt động: Kèm theo đơn này là Giấy phép thành lập (đặt) Văn phòng đại diện nói trên. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng...
 • 2
 • 3,687
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25