luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ngân hàng nhà nước việt nam

Bảng so sánh luật quản lý thuế và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

Bảng so sánh luật quản lý thuế và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

Tài liệu khác

... ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 78/2006/QH11 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Điều 4. Nguyên tắc quản lý thuế 1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. ... định của Luật này. 10. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 5. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3; bổ sung khoản 3a Điều ... pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước. 33. Điều 110 được sửa đổi, bổ...
 • 27
 • 1,753
 • 0
Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

Khoa học xã hội

... 11 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo…8 ... đúng bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Mà trước tiên sự quan tâm đó được thể hiện ở chỗ: Nhà nước đã đặt ra khung pháp luật hoàn chỉnh để từ ... Trường đại học Luật Hà Nội.NXB Công an nhân dân.2. Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 ( sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 và 2006 ). NXB Lao động- xã hội.3. Nghị định của Chính phủ số 136/2006/NĐ-CP...
 • 8
 • 655
 • 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Quản lý nhà nước

... năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10 tháng 5 năm 1997. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế ... tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng của Quốc hội nước cộng hoà ... hội chủ nghĩa Việt Nam số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10...
 • 8
 • 414
 • 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tư liệu khác

... 11 năm 1996. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:'&apos ;Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản ... năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông ... theo quy định tại khoản 2 Điều 29a của Luật này.9VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATALUẬTCỦA QUỐC HỘ I NƯỚC CỘ NG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 02/200 2 /Q H1 1 NGÀ Y...
 • 14
 • 538
 • 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Tư liệu khác

... quan thường trú của báo chí Việt Namnước ngoài và cơ quan đại diện, cơ quan thường trú của báo chí nước ngoài tại Việt Nam& quot;.15. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung: " ;Điều 21. Thực hiện ... hoạt động báo chí, thẻ nhà báo;311. Bổ sung Điều 17d:" ;Điều 17d. Xuất bản, phát hành báo chí phục vụ một số đối tượng Nhà nước có chính sách hỗ trợ ngân sách tạo điều kiện cho xuất bản, ... pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc".26. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung: " ;Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo1-...
 • 7
 • 616
 • 5
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

Tư liệu khác

... LAWDATA luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dầu khí Căn cứ vào Hiến pháp nớc Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí đợc Quốc ... nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1993. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí nh sau: 1. Bổ sung Điều 2a nh sau: Điều 2aHoạt động dầu khí phải tuân thủ các quy định của ... ngoài theo quy định của Luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam. 17. Điều 49 đợc sửa đổi, bổ sung nh sau: Điều 49Trong trờng hợp điều ớc quốc tế mà Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham...
 • 6
 • 439
 • 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tư liệu khác

... xã hà ội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật n y sà ửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngo i tà ại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng ho xã hà ội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ng y 12àtháng ... năm 1996.Điề u 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngo i tà ại Việt Nam nhưsau:1. Điểm 2 đoạn 2 Điều 3 được sửa đổi như sau:“2. Địa b n:àA) Địa b n có à điều kiện kinh tế ... công nghệ tại Việt Nam. ”5. Bổ sung Điều 21a như sau:4. Bổ sung Điều 21a như sau: Điều 21a“11. Trong trường hợp do thay đổi quy định của pháp luật Việt Nam l màthiệt hại đến lợi ích của doanh...
 • 7
 • 538
 • 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tư liệu khác

... tín dụng là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng đã cho vay đối với khách hàng. 12. Lãi suất cơ bản là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố làm cơ sở cho các tổ chức ... năm các giấy tờ có giá.”2- Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều 17. Hình thức tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc tái cấp vốn cho các ngân hàng theo những hình thức sau ... phiếu Ngân hàng Nhà nước và các loại giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.”4- Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều 32. Tạm ứng cho ngân...
 • 3
 • 473
 • 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Tư liệu khác

... năm 1996. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước: 1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều 4 Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách ... của pháp luật. 2VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATALUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘ T SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁC H NHÀ NƯỚCCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ... Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước đã đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông...
 • 7
 • 594
 • 0
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

Tư liệu khác

... tại Điều 14 và Điều 15 đã được sửa đổi, bổ sung chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần, trừ đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 14 đã được sửa đổi, bổ sung . Điều 2 Bãi bỏ Điều 8 và Điều 9 của Luật ... tại Luật này. Điều 4Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất đã ban hành cho phù hợp với Luật này. Luật này đã được Quốc hội nước ... tư xây dựng nhà ở để bán, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng có chuyển quyền sử dụng đất gắn với nhà, với kết cấu hạ tầng.”5 - Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 15Giảm 50%...
 • 3
 • 400
 • 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Tư liệu khác

... sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10 tháng 5 năm 1997. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng: 1- Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều ... SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATALUẬTCỦA QUỐC HỘ I NƯỚC CỘ NG HOÀ XÃ HỘ I C HỦ NGHĨA VIỆ T NAM SỐ 0 7/ 20 0 3/ QH11 NGÀY 17 T HÁ NG 6 NĂM 2003VỀ SỬA ĐỔ I, BỔ SUN G MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TH UẾ ... pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ...
 • 6
 • 485
 • 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Lợi tức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Lợi tức

Tư liệu khác

... được sửa đổi thành các chữ "Chính phủ". Điều 2Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợitức đã ban hành cho phù hợp với Luật này. Điều 3 Luật ... nộp đủ số thuế hoặc tiền phạt theo quyđịnh của Luật này, mỗi ngày nộp chậm còn bị phạt 0,2% (hai phần nghìn) số tiền nộpchậm;"7/ Các chữ "Hội đồng Nhà nước& quot; được sửa đổi thành ... 5/ Điều 25 được sửa đổi, bổ sung: " ;Điều 25 - Cơ sở sản xuất mới thành lập được miễn thuế lợi tức 2 năm đầu, kể từkhi...
 • 2
 • 354
 • 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Tư liệu khác

... sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 20 tháng 5 năm 1998. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt:1- Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều ... SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATALUẬTCỦA QUỐC HỘ I NƯỚC CỘ NG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 08/20 03/ QH11 NGÀY 17 T HÁNG 6 NĂM 20 03VỀ L UẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘ T SỐ ĐIỀUCỦA LUẬT THUẾ ... ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh số để xác định giá tính thuế.”3- Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều 7....
 • 3
 • 438
 • 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân

Tư liệu khác

... đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 6 tháng 10 năm1992 và sửa đổi, bổ sung ngày 28 tháng 12 năm 1993. Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà ... MỘ T SỐ Đ IỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨ C TOÀ ÁN NHÂN DÂNCăn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án ... pháp luật của Toà án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng.2VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATAL U Ậ T SỬA ĐỔI, BỔ SU N G MỘ T SỐ Đ IỀU CỦA...
 • 3
 • 530
 • 0
Tìm hiểu luật phòng, chống ma túy; luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy

Tìm hiểu luật phòng, chống ma túy; luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy

Toán học

... này.Câu 5: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy quy định chính sách của Nhà nước về cai nghiện như thế nào?Trả lời : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, ... hiểu Luật phòng, chống ma túyBÀI DỰ THITÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY;LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG,CHỐNG MA TÚY(Về lĩnh vực cai nghiện phục hồi)Câu 1: Luật sửa đổi, bổ ... hành kể từ ngày, tháng, năm nào?Trả lời : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túyđược Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ 3thông qua ngày...
 • 7
 • 1,262
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008