luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa th3 3 và giống p6 tại gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa TH3 3 giống p6 tại gia lâm nội

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa TH3 3 và giống p6 tại gia lâm  hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... th i gian sinh trư ng c a gi ng lúa TH3- 3 P6 qua giai ño n sinh trư ng 42 4 .3 P6 nh hư ng c a li u lư ng phân bón ñ n chi u cao c a gi ng TH3- 3 giai ño n sinh trư ng 43 4.4 nh hư ... nghiên c u v phân lân ñ i v i lúa 30 2.5 .3 K t qu nghiên c u v phân kali ñ i v i lúa 32 PH N III: V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U .36 3. 1 V t li u nghiên c u 36 3. 1.1 ... s d ng phân bón cho lúa th gi i Vi t nam 18 2.4 .3 Phương pháp bón phân cho lúa 19 2.4 .3. 1 Các lo i d ng phân bón s d ng cho lúa 19 2.4 .3. 2 Lư ng phân bón cho lúa vùng tr ng lúa .20...
 • 116
 • 865
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông năm 2010 tại hoằng hoá thanh hoá

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông năm 2010 tại hoằng hoá thanh hoá

Khoa học tự nhiên

... 2002 22,97 14,42 33 , 13 20 03 23, 10 15,62 36 ,08 2004 23, 74 15 ,34 36 ,41 2005 24,04 15,94 38 , 13 2006 21,55 15 ,33 33 ,05 2007 22 ,31 16,89 37 ,68 2008 23, 79 16,06 38 ,22 2009 23, 51 15,11 35 ,52 Nm (Ngu n: ... /ha) (t /ha) (tri u t n) 3, 97 4,27 33 ,6 14 ,34 4,02 33 ,2 13, 34 n 6,29 6,22 11,5 7,17 6,0 9,21 5, 53 Nigeria 2, 23 2,00 16,9 3, 90 2 ,30 16,97 4,0 Hoa K 0,48 0,61 38 ,4 2 ,34 0,44 38 ,24 1,67 Indonesia 0,66 ... I DUNG V PHNG PHP NGHIấN C U 37 3. 1 V t li u nghiờn c u 37 3. 1.1 Gi ng l c: 37 3. 1.2 Phõn bún 37 3. 2 a ủi m v th i gian nghiờn c u 37 3. 2.1 a ủi m nghiờn c u: 37 Tr ng i h c Nụng nghi p H...
 • 140
 • 902
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại huyện ý yên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại huyện ý yên

Nông - Lâm - Ngư

... Thời gian: Đề t i đợc thực vụ xuân năm 2007 3. 3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hởng mật độ v liều lợng phân bón đến sinh trởng phát triển số giống lạc trồng địa phơng - Nghiên cứu ảnh hởng ... 56 4 .3 Kết thí nghiệm 58 4 .3. 1 ảnh hởng mật độ đến sinh trởng, phát triển v suất số giống lạc vụ xuân ý Yên - Nam Định 58 4 .3. 2 ảnh hởng số liều lợng phân bón đến sinh trởng, phát triển v suất ... giống lạc - Nghiên cứu ảnh hởng mật độ v liều lợng phân bón đến khả chống chịu sâu bệnh giống lạc - Nghiên cứu ảnh hởng mật độ v liều lợng phân bón đến yếu tố cấu th nh suất v suất 1 .3 ý nghĩa...
 • 114
 • 904
 • 1

ảNH HƯởNG CủA LIềU LƯợNG PHÂN BóN ĐếN SINH TRƯởNG, PHáT TRIểN NĂNG SUấT LạC TRÊN ĐấT HUYệN VIệT YÊN - BắC GIANG

ảNH HƯởNG CủA LIềU LƯợNG PHÂN BóN ĐếN SINH TRƯởNG, PHáT TRIểN Và NĂNG SUấT LạC TRÊN ĐấT HUYệN VIệT YÊN - BắC GIANG

Sinh học

... 4 ,35 3, 92 3, 16 3, 42 4,57 4 ,36 3, 88 3, 12 3, 38 4, 53 4 ,36 4,9 0,1 0,2 0 ,3 Bảng ảnh hởng liều lợng phân bón đến khả tích lũy chất khô (g/cây) Ging Thi k hoa r 2,0 7,2 24,4 CT 2,5 8,0 25,7 CT 3, 0 8,4 ... 9,691,000 CT 3, 254 30 ,9 13, 000 17,095,000 13, 818,000 CT MD7 2, 135 CT 3, 069 29,155,500 17,822,500 11 ,33 3,000 CT (/c) 21 ,32 7,500 15,640,000 5,687,500 2, 735 25,982,500 16 ,36 7,500 9,615,000 CT 3, 3 43 31,758,500 ... 50,8 68,6 40 ,3 28, 43 CT CT 15,0 13, 4 13, 5 13, 1 129,8 128,1 54 ,3 53, 5 73, 3 69.8 46,8 41.0 32 ,54 30 ,69 CT (/c) CT 11,0 12,4 8,6 10,2 102,8 120,5 50 ,3 51,6 66 ,3 70,8 34 ,7 42,0 24,45 29 ,35 CT CT 15,0...
 • 8
 • 700
 • 5

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ THU ĐÔNG TẠI HOẰNG HÓA - THANH HÓA

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ THU ĐÔNG TẠI HOẰNG HÓA - THANH HÓA

Sinh học

... NGHIÊN CỨU 3. 1 Ảnh hưởng liều lượng phân bón đến sinh trưởng số giống lạc vụ thu đông Hoằng Hóa - Thanh Hóa Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón đến tỷ lệ mọc giai đoạn sinh trưởng, phát ... 32 ,47 34 ,38 35 ,34 PB3 5,94 12,50 24,56 29,14 34 ,15 36 ,56 38 ,21 39 ,72 6,09 12,60 23, 94 29,85 35 ,37 38 ,21 39 ,33 40,95 PB1 5, 43 10,60 15,60 21 ,38 25 ,33 27 ,35 30 ,52 32 ,87 PB2 5,74 10,75 20 ,30 24,05 ... làm giảm suất kinh tế 8 23 Ảnh hưởng liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất số giống lạc điều kiện vụ thu đông Hoằng Hóa - Thanh Hóa Bảng Ảnh hưởng liều lượng phân bón đến tỷ lệ...
 • 9
 • 697
 • 4

Tài liệu BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ THU ĐÔNG TẠI HOẰNG HÓA - THANH HÓA " potx

Tài liệu BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... NGHIÊN CỨU 3. 1 Ảnh hưởng liều lượng phân bón đến sinh trưởng số giống lạc vụ thu đông Hoằng Hóa - Thanh Hóa Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón đến tỷ lệ mọc giai đoạn sinh trưởng, phát ... 32 ,47 34 ,38 35 ,34 PB3 5,94 12,50 24,56 29,14 34 ,15 36 ,56 38 ,21 39 ,72 6,09 12,60 23, 94 29,85 35 ,37 38 ,21 39 ,33 40,95 PB1 5, 43 10,60 15,60 21 ,38 25 ,33 27 ,35 30 ,52 32 ,87 PB2 5,74 10,75 20 ,30 24,05 ... làm giảm suất kinh tế 8 23 Ảnh hưởng liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất số giống lạc điều kiện vụ thu đông Hoằng Hóa - Thanh Hóa Bảng Ảnh hưởng liều lượng phân bón đến tỷ lệ...
 • 9
 • 701
 • 6

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRONG ĐÊ HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC " potx

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... 4,67 13, 33 12,67 5 ,33 14,67 13, 33 2,00 12 ,33 8,67 CT 3, 33 13, 00 10,67 4 ,33 15 ,33 12,00 2,67 8 ,33 6 ,33 CT 3, 33 10,00 7,00 CT 4,00 13, 67 10,67 CT 3, 12 15,00 8,67 CT 4 ,33 15 ,33 10 ,33 CT 530 6 ,33 CT ... 29, 53 175,40 CT D140 26 ,33 90,40 24,22 144,42 27 ,33 CT 31 ,33 CT CT CT 29 ,33 CT CT 9804 29 ,33 CT D912 30 ,33 CT T22 CT 28,67 92 ,36 28,77 145,91 91 ,37 26,95 145,11 94,94 34 ,18 1 73, 56 96,25 38 ,75 ... Cụng thc phõn bún Thi gian t mc - hoa Thi gian hoa - chớn Tng thi gian sinh trng CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 35 37 36 35 36 36 35 37 36 36 37 36 38 39 39 52 52 54 55 55 56 50...
 • 9
 • 501
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến sinh trưởng, phát triển năng xuất của vừng trên địa bàn xã thanh thịnh thanh chương nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến sinh trưởng, phát triển và năng xuất của vừng trên địa bàn xã thanh thịnh  thanh chương  nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Nông - Lâm - Ngư

... tiêu nghiên cứu phương pháp theo dõi .35 2 .3. 3.1 Các tiêu khả sinh trưởng, phát triển sinh lý .35 2 .3. 4 Phương pháp xử lý số liệu 38 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 39 ... bón khác thời gian sinh trưởng giống khác [21] + Với mức không bón phân bón phân chuồng 1ha thời gian sinh trưởng ngắn 71 ngày + Mức phân bón với liều lượng 90N thời gian sinh trưởng dài 74 ngày ... thời gian sinh trưởng dao động từ 82 - 85 ngày 50 3. 3 Một số đặc điểm chiều cao giống vừng nghiên cứu Khả sinh trưởng, phát triển cho suất vừng phụ thuộc nhiều vào thân Thân sinh trưởng phát triển...
 • 82
 • 895
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc tại huyện lạng giang, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc tại huyện lạng giang, tỉnh bắc giang

Khoa học tự nhiên

... /ha) 14,70 13, 60 14,50 15,00 13, 48 14, 03 14,71 14,47 15,60 15 ,36 15 ,36 S n l ng (tri u t n) 34 ,10 32 ,10 34 ,90 36 ,08 33 ,30 35 ,66 33 ,45 36 ,49 33 ,80 39 ,06 39 ,32 Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu ... nghiờn c u 31 3. 2 a ủi m v th i gian nghiờn c u 31 3. 3 N i dung nghiờn c u 32 3. 4 Phng phỏp nghiờn c u 32 3. 5 Cỏc ch tiờu theo dừi 36 3. 6 Phng phỏp x lý s li u 38 Tr ng i h c Nụng nghi p H N ... 14,51 35 5 ,3 2001 244,6 14,84 36 3,1 2002 246,7 16, 23 400,4 20 03 2 43, 8 16,66 406,2 2004 2 63, 7 17,79 469,0 2005 269,6 18,15 489 ,3 2006 246,7 18,75 462,5 2007 254,5 2004 510,0 2008 256,0 20,85 533 ,8...
 • 154
 • 847
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ liều lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của đậu tương xuân trên đất chuyên màu thanh ba phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của đậu tương xuân trên đất chuyên màu thanh ba  phú thọ

Khoa học tự nhiên

... t qu nghiên c u v ñ u tương th gi i Vi t Nam 18 V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 38 3. 1 V t li u, ñ a ñi m th i gian nghiên c u 38 3. 2 N i dung nghiên c u 38 3. 3 Phương pháp nghiên ... tích Năng su t S n lư ng (ha) (t /ha) (t n) 2000 1.689,0 10,20 1. 734 ,5 2001 2 .31 0,6 11,70 2.724,2 2002 2.867 ,3 11,96 3. 428,1 20 03 2.468,7 13, 49 3. 330 ,2 2004 2.148,2 14,62 3. 139 ,8 2005 2 .35 4,7 ... 78,96 23, 01 181,68 10 20 03 83, 66 22,79 190,66 11 2004 91,61 22,44 205, 53 12 2005 91,42 23, 45 214 ,35 13 2006 95,25 22,92 218 ,35 14 2007 90,11 24 ,36 219,54 15 2008 96,87 23, 84 230 ,95 16 2009 98, 83 22,49...
 • 137
 • 809
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng liều lượng kali bón đến sinh trưởng phát triển năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông năm 2011 tại huyện sóc sơn, nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng kali bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông năm 2011 tại huyện sóc sơn, hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... 148,00 142 ,33 136 ,00 131 ,33 70 ,33 68,00 66,00 61,67 66,50 73, 83 74,50 71, 83 69,00 65 ,33 139 ,00 136 ,67 133 ,00 127 ,33 124,08 134 ,00 134 ,17 130 ,67 127 ,33 124,00 3, 50 2,51 7,05 6,56 4,20 2,84 8 ,32 5,51 ... (M) M1 M2(C) M3 M4 M1 MD7 TB gi ng M2(C) M3 M4 MD7 TB25 M1 M2(C) M3 M4 Th i k b t ủ u hoa 42,67 44 ,33 40 ,33 38 ,33 37 ,00 35 ,67 34 ,67 30 ,33 34 ,41 M TB m t ủ 41,41 39 , 83 40,00 37 ,50 34 ,33 - Gi - CV% ... 25,90 33 ,20 39 ,75 40,28 42,57 45,20 M1 6,40 10 ,34 20,7 27,90 32 ,84 34 ,05 37 ,56 38 ,30 M2(C) 6,27 12,40 22,80 29,50 34 ,80 35 ,89 36 , 43 40,41 M3 6,58 14,70 25,10 32 ,80 36 , 63 37,57 40,58 42,52 M4 MD7 30 ...
 • 132
 • 450
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ liều lượng kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất đậu tương xuân trên đất lâm thao, phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu tương xuân trên đất lâm thao, phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... …………………… iv 3. 1.2 Th i gian, ñ a ñi m ñi u ki n ñ t ñai nghiên c u: 33 3. 2 N i dung nghiên c u : 33 3. 3 Phương pháp nghiên c u: .34 3. 3.1 Thí nghi m 1: .34 3. 3.2 Thí nghi ... DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN Vi t Nam 23 C U 33 3. 1 V t li u, ñ a ñi m th i gian nghiên c u 33 3. 1.1 V t li u nghiên c u 33 Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn ... .35 3. 4 Quy trình k thu t áp d ng thí nghi m 36 3. 4.1 Th i v gieo : .36 3. 4.2 M t ñ gieo 36 3. 4 .3 Phân bón: .36 3. 4.4 Chăm sóc: 37 3. 5 Các ch...
 • 144
 • 423
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng liều lượng kali bón đến sinh trưởng phát triển năng suất của hai giống lạc l19 l26 trồng trong vụ xuân hè năm 2014 tại thành phố tĩnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng kali bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của hai giống lạc l19 và l26 trồng trong vụ xuân  hè năm 2014 tại thành phố hà tĩnh

Khoa học tự nhiên

... 70,67de 139 ,33 c MĐ2 35 ,33 68 ,33 f 136 ,33 d L26 M 3 34 ,33 65,67g 133 ,67e MĐ4 30 ,67 61 ,33 h 127,00g L19 TB 41,42 74,00a 139 ,58a giống L26 34 ,42 66,75b 134 ,08b MĐ1 40,00 74,67a 1 43, 83a MĐ2 TB mật 39 , 83 72,00b ... độ trồng đến sinh trưởng, phát triển suất hai giống lạc L19 L26 34 3. 2 Ảnh hưởng liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất hai giống lạc L19 L26 51 KẾT LUẬN KIẾN ... 0 ,32 Số cành cấp (cành/cây) 3, 33b 3, 00c 2,67d 2,67d 3, 67a 3, 33b 3, 00c 3, 00c 2,92b 3, 25a 3, 50a 3, 17b 2,84c 2,84c 6,1 0,21 0,15 0 ,31 Chiều dài cành cấp (cm) 37 ,69 34 ,34 32 ,36 30 ,00 38 ,51 37 ,12 35 ,04...
 • 119
 • 342
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng liều lượng kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông năm 2010 tại huyện triệu sơn, tỉnh thanh hóa

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông năm 2010 tại huyện triệu sơn, tỉnh thanh hóa

Nông - Lâm - Ngư

... NGHIấN CU 31 3. 1 Vt liu, ủim v thi gian nghiờn cu 31 3. 2 Ni dung nghiờn cu 31 3. 3 Phng phỏp nghiờn cu 32 3. 4 Quy trỡnh k thut ỏp dng thớ nghim 34 3. 5 Cỏc ch tiờu v phng phỏp theo dừi 35 3. 6 Phng ... 2001 2002 20 03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 124,10 140 ,30 158,60 165,60 1 83, 80 204,10 185,60 187,40 191,50 146,20 12, 03 12,40 13, 00 13, 30 13, 40 14 ,30 13, 90 14,70 14, 03 14,61 149 ,30 1 73, 70 205,60 ... 23, 01 181,68 20 03 83, 66 22,79 190,66 2004 91,61 22,44 205, 53 2005 91,42 23, 45 214 ,35 2006 95,25 22,92 218 ,35 2007 90,11 24 ,36 219,54 2008 96,87 23, 84 230 ,95 10 2009 99,50 22, 43 2 23, 18 STT Nm Ngun...
 • 139
 • 338
 • 0

Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất của cây bí ngồi vụ xuân 2008

Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây bí ngồi vụ xuân 2008

Nông - Lâm - Ngư

... LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến trình sinh trưởng, phát triển bí ngồi Hàn Quốc F1TN 220 Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng ... tài - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến số tiêu sinh trưởng, phát triển giống bí ngồi Hàn Quốc F1TN220 - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sâu bệnh giống bí ngồi Hàn ... 15 Ra Ra hoa Đậu Thu hoa rộ qủa hoạch 35 ,67 35 ,00 34 ,67 34 ,00 34 ,00 39 ,67 38 ,67 38 ,33 38 ,00 37 ,33 45,67 44,00 43, 33 43, 00 42 ,33 69,00 64,67 64,00 63, 67 63, 00 Kết thúc thu hoạch 89,00 81,70 82,00...
 • 29
 • 1,191
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể,phân bón đến sinh trưởng,phát triển chất lượng hoa cúc mặt trời,cúc vạn thọ lùn trồng chậu

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể,phân bón đến sinh trưởng,phát triển và chất lượng hoa cúc mặt trời,cúc vạn thọ lùn trồng chậu

Nông - Lâm - Ngư

... 0,2 0 ,3 0 ,3 0,4 N% 1,6 1,9 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1 ,3 P% 2,7 2,5 3, 2 3, 2 3, 1 2,4 3, 2 3, 1 3, 0 2,8 K% 0,4 0 ,3 0,4 0 ,3 0 ,3 20 ,3 29,7 47 ,3 45,8 39 ,2 giá th ) 225,9 230 ,4 246,8 205,6 211 ,3 200,4 ... 476 605 587 16 69 59 951 15,421 9,760 18 32 907 1 ,33 4 2,672 63 139 1 53 72,799 1,047 3, 237 3, 022 622 1,040 1,581 116,407 35 6,011 401, 639 3, 747 13, 1 23 12 ,37 2 37 5 2,222 2,670 Lo i khác 2004 2006 8,868 ... 47.025 19.179 9.798 46.791 19.100 9.759 - Gia Lâm Ha 6. 438 6. 438 6. 430 - T Liêm - Thanh Trì - Các qu n Ha Ha Ha 3. 529 3. 548 4. 533 3. 529 3. 548 4. 533 3. 506 3. 548 4.448 Giá tr s n xu t nông nghi p...
 • 134
 • 1,601
 • 16

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón đến sinh trưởng phát triển năng suất của hai giống lúa TH 3 5, TH 7 2 tại gia lâm, nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của hai giống lúa TH 3 5, TH 7 2 tại gia lâm, hà nội

Khoa học tự nhiên

... văn th c sĩ nông nghi p 13 tri u 7.50 7.44 7.45 7.40 7.40 7 .35 7 .33 tri u t n 40 38 .9 39 38 .7 7 .32 38 7 .30 37 7.25 7.21 7.20 36 35 .9 35 .8 7.15 35 .8 35 7.10 7.05 34 2005 2006 Di n tích 2007 ... d ng phân bón th gi i 22 2.5 Vai trò c a phân bón ñ i v i lúa 23 2.6 Phương pháp bón phân cho lúa 26 2.7 V n ñ bón phân cân ñ i cho lúa 28 2.8 Lúa lai ñ c ñi m kinh t k thu t c a lúa lai 30 V ... lai 30 V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 36 3. 1 V t li u nghiên c u 36 3. 2 N i dung phương pháp nghiên c u 36 3. 3 Các ch tiêu theo dõi 39 3. 4 Phương pháp phân tích s li u 42 Vi t Nam...
 • 158
 • 620
 • 4

Luận văn ảnh hưởng của mật độ cấy mức phân bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa lai SYN6 tại tân yên bắc giang

Luận văn ảnh hưởng của mật độ cấy và mức phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa lai SYN6 tại tân yên bắc giang

Y dược - Sinh học

... 107 4 32 27 124 106 23 4 32 27 124 106 26 23 4 32 27 126 106 33 26 23 4 32 28 126 107 37 33 25 23 4 32 27 125 106 19 35 33 24 22 4 31 27 1 23 105 27 19 37 31 24 22 4 31 27 124 1 03 M3 27 19 36 31 ... 52,07 32 ,290 6,162 52 ,35 32 ,256 6 ,30 0 53, 40 33 ,642 6,990 46,66 32 ,6 13 6,672 54,00 36 ,028 6,548 55,70 36 ,472 6,559 57,27 37 ,5 63 9 ,38 8 44,02 41 ,32 5 9,006 54,20 49, 139 8, 733 55,41 48 ,39 0 8,674 57 ,32 ... ph n ñ bón Gieo - C y C y- KTðN - Tr - KTT - KTðN Tr KTT Chín VX VM VX VM 27 19 37 33 25 22 M2 27 19 37 33 24 23 M3 27 19 36 33 25 M4 27 19 37 33 M5 27 19 37 TB 27 19 M1 27 M2 VX VM VX VM 32 28...
 • 124
 • 2,187
 • 11

Ảnh hưởng của lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống bí ngồi vụ đông 2010 trên đất cát nghi phong nghi lộc nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống bí ngồi vụ đông 2010 trên đất cát nghi phong  nghi lộc  nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Nông - Lâm - Ngư

... 32 3. 2.4 Ảnh hưởng lượng phân chuồng đến chiều dài Bí ngồi 35 3. 3 Ảnh hưởng lượng phân chuồng đến tiêu phát triển 37 3. 3.1 Ảnh hưởng lượng phân chuồng đến tổng số hoa/cây 37 3. 3.2 Ảnh hưởng ... QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 23 3.1 Ảnh hưởng lượng phân chuồng đến giai đoạn sinh trưởng giống Bí ngồi Kim Phong Vương 23 3.2 Ảnh hưởng lượng phân chuồng đến tiêu sinh trưởng giống ... Ảnh hưởng lượng phân chuồng đến suất cá thể 40 3. 4 .3 Ảnh hưởng lượng phân chuồng đến suất lý thuyết 41 3. 4.4 Ảnh hưởng lượng phân chuồng đến suất thực thu Bí ngồi 41 3. 5 Ảnh hưởng...
 • 37
 • 648
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón đến sinh trưởng, phát triẻn năng suất của các giống lúa TH 7 5; hương cốm 3 trên đất gia lâm nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón đến sinh trưởng, phát triẻn và năng suất của các giống lúa TH 7 5; hương cốm 3 trên đất gia lâm hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... HC 9 /3 28,70 27, 23 29,26 31 , 53 30, 73 28,76 27,56 30 , 73 30 ,30 32 , 63 16 /3 35,26 33 ,10 36 ,38 39 ,33 38 , 53 36,66 34 , 53 35 ,38 38 ,16 39 , 63 23/ 3 45,60 44, 53 47,56 49,26 48,46 46,26 46,06 49, 73 48, 13 50,00 ... dõi 30 /3 6/4 13/ 4 56,80 61,86 76, 93 58 ,33 66 ,33 82,10 60 ,33 67,40 83, 93 59,60 65, 93 80, 73 59 ,33 73, 60 86,06 57,60 66, 53 80,66 57, 73 68,40 81, 73 60,66 68,40 81, 93 59,60 71, 93 83, 00 60, 53 67 ,33 81,20 ... dõi 9 /3 16 /3 23/ 3 30 /3 6/4 13/ 4 29,71 35 ,32 47,66 58, 73 65, 13 60 30 ,15 38 ,00 47,76 58,60 90 28,76 35 , 63 46 ,33 120 29,15 36 , 53 150 30 ,95 38 ,00 20/4 27/4 CCCC 79, 43 87,66 91,46 107 ,33 a 66, 23 80,70...
 • 90
 • 558
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25