luận văn hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu huỳnh thị hồng vân

Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Thạc sĩ - Cao học

... được sử dụng để cho vay trung và dàihạn.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 161.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 161.2.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng ... tiêu của quản trị rủi ro tín dụng 171.2.4. Một số công cụ cần thiết trong quản trị rủi ro tín dụng 171.2.4.1. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng 171.2.4.2. Chính sách phân bổ tín dụng 171.2.4.3. ... xếp hạng tín dụng nội bộ 181.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại một số quốc gia 19CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 232.1....
 • 112
 • 1,321
 • 18
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Giải pháp hoàn thiện công tác quảnrủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Kinh tế - Thương mại

... về quảnrủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại. - Xem xét thực trạng quảnrủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Bắc Á. Trên sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn ... chưa cao thì rủi ro tín dụng là điều không thể tránh khỏi đối với một ngân hàng. + Các công cụ quảnrủi ro tín dụng của ngân hàng Thực tế cho thấy ngân hàng chính sách tín dụng thống nhất, ... quảnrủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á 2.2.2.1 Tình hình rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á a. Nợ quá hạnQua phân tích số liệu ở trên, thể thấy tình hình tăng trưởng tín dụng...
 • 85
 • 1,009
 • 8
224 Nâng cao hiệu quả Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu.

224 Nâng cao hiệu quả Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu.

Tài chính - Ngân hàng

... Lý luận bản về tín dụngrủi ro tín dụng ngân hàng: khái quát về tín dụng, rủi ro tín dụng ngân hàng, ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. - Quản trị rủi ... các ngân hàng và tổ chức tín dụng nhỏ đang trên bờ vực phá sản, giúp những chính sách hỗ trợ khách hàng của ngân hàng lớn áp dụng luôn cho khách hàng của ngân hàng nhỏ. Trong Chương 1, tác ... rủi ro tín dụng Trong công tác quản trị rủi ro, cần thiết phải một hệ thống đo lường RRTD nhằm phân loại các mức độ ảnh hưởng của rủi ro trong hoạt động kinh doanh NH, từ đó biện pháp...
 • 83
 • 729
 • 2
254 Nâng cao hiệu quả Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

254 Nâng cao hiệu quả Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Tài chính - Ngân hàng

... dụng ngân hàng: khái quát về tín dụng, rủi ro tín dụng ngân hàng, ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. - Quản trị rủi ro tín dụng và mô hình quản trị rủi ro tín ... tín dụng nội bộ được sử dụng trong các quy trình quảnrủi ro tín dụng sau: Ban hành chính sách tín dụng, Quy trình tín dụng, Giám sát rủi ro danh mục tín dụng, Lập báo cáo quản trị rủi ro, ... sách hỗ trợ khách hàng của ngân hàng lớn áp dụng luôn cho khách hàng của ngân hàng nhỏ. Trong Chương 1, tác giả đã làm một số vấn đề sau: - Lý luận bản về tín dụngrủi ro tín dụng...
 • 83
 • 701
 • 3
Hoàn thiện giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

Hoàn thiện giải pháp quảnrủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp1.2 QUẢNRỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI:1.2.1 Khái niệm quảnrủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng là tất yếu trong hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng thương mại. Rủi ro tín ... VỀ QUẢNRỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTMCP1.1RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG:1.1.1 Rủi ro tín dụng của NHTM:1.1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: Nói đến rủi ro ... pháp quảnrủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á . 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:- Nghiên cứu những vấn đề bản về quảnrủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại. -...
 • 87
 • 569
 • 1
Hoàn thiện giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

Hoàn thiện giải pháp quảnrủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

Kinh tế - Thương mại

... LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI:1.2.1 Khái niệm quảnrủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng là tất yếu trong hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng thương mại. Rủi ro tín dụng ... quảnrủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng: 1.1.2.1 Đối với hoạt động của một ngân hàng: - Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín của ngân hàng: Nhìn chung, một ngân hàng rủi ro tín dụng ... đến công tác quảnrủi ro tín dụng của NHTM. Trình độ và đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ tín dụng chưa cao thì rủi ro tín dụng là điều không thể tránh khỏi đối với một ngân hàng. + Các công...
 • 86
 • 475
 • 0
Hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Hoàn thiện quảnrủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Kinh tế

... trong công tác quảnrủi ro tín dụng tại ACB 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 67 CHƢƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢNRỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 69 4.1. ... QUẢNRỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. 1. sở lý luận về tín dụngquảnrủi ro tín dụng tại NHTM 1.1.1. Tín dụngrủi ro tín dụng 1.1.1.1. Tín dụng ngân ... tín dụng tại ACB 38 3.2.1. Quan điểm quảnrủi ro tín dụng của ngân hàng 38 3.2.2. Các công cụ quảnrủi ro tín dụng đã đƣợc triển khai 39 3.2.3. Thực trạng công tác quảnrủi ro tín dụng...
 • 109
 • 372
 • 1
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đáp ứng yêu cầu hiệp ước mới về vốn của ủy ban Basel.

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đáp ứng yêu cầu hiệp ước mới về vốn của ủy ban Basel.

Tài chính - Ngân hàng

... trong việc quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại này. - Đề xuất những giải pháp trong hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam đáp ứng ... về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam theo các yêu cầu của Hiệp ƣớc Basel II Chƣơng 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng ... chế rủi ro 30 4. Sự cần thiết phải đáp ứng Basel II để nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng đối với các ngân hàng thƣơng mại. 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI...
 • 121
 • 1,073
 • 4
Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... hạng tín dụng nội bộ trong quảnrủi ro tín dụng, giúp phân biệt các mức độ rủi ro tín dụng trong các tài sản tiềm năng rủi ro của ngân hàng. Nhƣ vậy trong xây dựng mô hình quảnrủi ro ... rủi ro tín dụng tại các Ngân hang thương mại. 2.2.1. Mức độ nguy hiểm của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng Rủi ro tín dụng luôn gây tổn thất cho các ngân hàng. Với mức độ không quá lớn, rủi ... xấu, quản lý các khoản tín dụng vấn đề. Các chính sách rủi ro tín dụng của ngân hàng cần chỉ cách thức quản lý các khoản tín dụng vấn đề. Trách nhiệm đối với các khoản tín dụng này có...
 • 106
 • 843
 • 1
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam (vietinbank)

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam (vietinbank)

Kinh tế - Quản lý

... công tác quản trị rủi ro của ngân hàng này. 2. Mục đích nghiên cứu Khóa luận sẽ làm sáng tỏ những vấn đề sau: - sở lý luận về hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng và cách quản trị rủi ro ... phát từ những lý do trên mà tác giả chọn đề tài nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)” để hội được nghiên cứu kĩ hơn công ... hạn chế trong công tác quản trị RRTD của NHCT 54 2.3.3 Nguyên nhân những hạn chế trong công tác quản trị RRTD của NHCT57 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHCT VIỆT...
 • 96
 • 1,117
 • 5

Xem thêm