luận văn bước đầu nghiên cứu dịch treo tế bào cây đinh lăng polyscias fruticosa l harms trong mục đích thu nhận saponin

Báo cáo khoa học: Bước đầu nghiên cứu sự tạo dịch treo tế bào cây đinh lăng polyscias fruticosa l. harms ppt

Báo cáo khoa học: Bước đầu nghiên cứu sự tạo dịch treo tế bào cây đinh lăng polyscias fruticosa l. harms ppt

Báo cáo khoa học

... dừa l môi trường mà các dòng tế bào có khả năng sinh phôi của cây Đinh l ng Polyscias fruticosa L. Harms tạo được rễ. Từ số l ợng l n rễ này có thể thu nhận saponin bằng các phương pháp li ... 2mg /l và 20% nước dừa l vật liệu tốt nhất để sử dụng l m vật liệu tạo dịch treo tế bào. Môi trường l ng MS có bổ sung 2, 4 – D 1mg /l và 20% nước dừa l môi trường thu nhận các dòng tế bào cây ... cây Đinh l ng Polyscias fruticosa L. Harms có khả năng sinh phôi. Đó l các tế bào vách mỏng, đẳng kính, nhân to, tế bào chất đậm đặc. Môi trường l ng MS có bổ sung 2, 4 – D 1mg /l, BA 2 mg/l...
 • 6
 • 812
 • 5
Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 3 potx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 3 potx

Báo cáo khoa học

... béo trong dầu neem. Ta thấy hàm l ợng axít béo không no cao (chiếm đến 60%), trong các axít béo không no này thì chủ yếu l axít oleic còn l i l axít linoleic và linolenic. 40% còn l i l các ... Verlasge sellchaft, Weinheim (Federal republic of Germany), page 418 - 451. 45. Schmutterer. H, 1996. Neem tree and other Meliaceous plants, VCH Verlasge sellchaft, Weinheim ( Federal republic ... chất bảo quản One-Way Analysis of Variance Data: DC3.tlc Level codes: DC3.nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: Duncan Analysis of variance Source...
 • 33
 • 493
 • 0
Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 2 potx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 2 potx

Báo cáo khoa học

... hai l n trên nồi cách thủy. Để nguội, l c. Tiếp tục l m nhƣ vậy khoảng hai l n. Sau đó đƣa cặn l n giấy l c và tráng cốc 2 – 3 l n bằng cồn 800 nóng (nƣớc tráng cũng cho cả l n l c). Dịch l c ... Pha loãng cặn thu đƣợc với nƣớc cất thành 50 ml. Để l ng, dung dịch này đƣợc dùng để xác định hàm l ợng đƣờng, có thể pha loãng dung dịch 5 – 10 l n tùy theo nồng độ đƣờng có trong dung dịch ... Kali sufat khan, ete dầu hoả, ete trung tính, cồn 950 trung tính, dung dịch KOH 0,5N trong cồn 950, dung dịch KOH 0,1N, dung dịch acid HCL 0,5N trong nƣớc, dung dịch phenoltalein trong...
 • 35
 • 400
 • 0
Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 1 docx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 1 docx

Báo cáo khoa học

... - Tacl-cloride: Gồm chủ yếu l tacl thỉnh thoảng đến 100% phần còn l i l cloride hydrat hoá magnesium và aluminium silicate. Cloride cũng mềm và organophillic giống nhƣ tacl. - Tacl-carbonate: ... interferon, acid gallic… có tính kháng dịch hại. Cây neem có l kép l ng chim một l n, bìa l răng cƣa, màu xanh đậm. Neem rất ít rụng l trừ khi bị ngập úng. Nhiều nghiên cứu cho thấy trong l neem ... hoá (1ml/ 1l t nƣớc). Hạt dùng để l y dịch chiết không nên để l u từ 8 -10 tháng vì khi đó hàm l ợng Azadirachtin thấp không hiệu quả trong việc khống chế dịch hại. - Dịch chiết từ l : L tƣơi...
 • 35
 • 395
 • 0
Luận văn: Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây đơn tướng quân họ myrtaceae ở Thái Nguyên

Luận văn: Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây đơn tướng quân họ myrtaceae ở Thái Nguyên

Khoa học tự nhiên

... Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.2. Dụng cụ hóa chất và thiết bị nghiên cứu 27 2.3. Thu nhận các dịch chiết từ cây Syzygium formosum Wall 28 2.3.1. Thu nhận các dịch ... luận kết quả nghiên cứu 43 3.1. Phát hiện các nhóm chất và thử hoạt tính sinh học dịch chiết của cây Syzygium formosum Wall 43 3.2. Phân l p và nhận dạng các chất từ dịch chiết 44 Kết luận ... [4]. L cây Đơn tướng quân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC L C Trang L i cam đoan L i cảm ơn Danh mục chữ viết tắt dùng trong luận văn...
 • 92
 • 845
 • 3
Luận văn: Bước đầu nghiên cứu mô hình thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty Thị Chính thị xã Thái Bình ppt

Luận văn: Bước đầu nghiên cứu mô hình thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty Thị Chính thị xã Thái Bình ppt

Công nghệ - Môi trường

... khẩu thu : 3000đ/tháng. Hộ có từ 6 khẩu trở l n thu : 4000đ/tháng. Ta l y mức thu bình quân l 1000đ/người/tháng. Giá trị thu được của người dân l : Bảng 8: Tiền phí thu được trong kỳ l : ... hoặc luận văn của người khác, nếu sai phạm tôi xin chịu kỷ luật với nhà trường”. Hà nội, ngày… tháng… năm2003 Sinh viên Trịnh Duy Hiển 1 Luận văn Bước đầu ... các vấn đề 29 Nguồn lao động của Công ty hiện tại phần l n l lao động giản đơn chiếm 80% số lao động trong doanh nghiệp- Số lao động kỹ thu t gồm công nhân kỹ thu t và kỹ sư các ngành...
 • 68
 • 559
 • 0
Luận văn: Bước đầu nghiên cứu mô hình thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty Thị Chính thị xã Thái Bình docx

Luận văn: Bước đầu nghiên cứu mô hình thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty Thị Chính thị xã Thái Bình docx

Công nghệ - Môi trường

... cho người thu gom rác phế liệu co thêm thu nhập và giảm l ợng rác thải phải vận chuyển đi chôn l p. *L i ích của việc tạo thu cho người thu gom rác phế liệu:B1 Giả sử mỗi người đi thu gom ... hoạt động thu gom phế liệu. Với mức thu nhập 336 triệu/năm, với đơn giá của rác phế liệu được thu gom trung bình l 600 đ/kg = 600.000 đ/tấn thì khối l ợng rác phế liệu thu gom được l :336.000.000/600.000 ... phí BHLĐ và dụng cụ thu gom cho 1 công nhân /năm l 791.000. Vậy chi phí BHLĐ của công ty trong năm l : 791.000 x 270 = 213.570.000đ. Chi phí BHLĐ và dụng cụ thu gom trong kỳ của Công ty l :...
 • 66
 • 493
 • 0
Luận văn: Bước đầu nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hải Phòng ppt

Luận văn: Bước đầu nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hải Phòng ppt

Công nghệ - Môi trường

... tăng thu n tuý l mức chênh l ch giữa giá trị đầu ra và giá trị đầu vào. NVA = O – (MI+I) Trong đó : NVA l giá trị gia tăng thu n tuý do dự án đem l i. O l giá trị đầu ra của dự án MI l ... tiêu số lao động bao gồm số lao động có việc l m và số lao động có việc l m trên một đơn vị vốn đầu tư. - Số lao động có việc l m : gồm số lao động có việc l m trực tiếp cho dự án và số lao động ... nước giảm. Hàm l ợng cặn l l ng trong nước thải dao động theo mùa. Vào mùa khô, do tốc độ dòng chảy nhỏ nên cặn bị l ng đọng l i trong đường ống dẫn tới hàm l ợng cặn l l ng trong các miệng...
 • 91
 • 699
 • 1
Luận văn: Bước đầu nghiên cứu nhãn sinh thái và áp dụng thí điểm cho ngành dệt may Việt Nam ppt

Luận văn: Bước đầu nghiên cứu nhãn sinh thái và áp dụng thí điểm cho ngành dệt may Việt Nam ppt

Tài chính - Ngân hàng

... siêu thị Coop Volketswill (Thụy Sỹ); chứng nhận sản phẩm Kymdan đạt tiêu chuẩn sinh thái của CHLB Đức cấp trong 13 năm (1993-2005)…5. L ợng hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam l rất l n với nhiều ... cấp (Bên thứ nhất) 1 Luận văn Bước đầu nghiên cứu nhãn sinh thái và áp dụng thí điểm cho ngành dệt may Việt Nam 17CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Có nhiều phương pháp được ... việc l m cho một l ợng l n lao động hiện nay l 168196 người lao động trong các doanh nghiệp (2004). Theo thống kê của ngành dệt may Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của các sản phẩm dệt may liên...
 • 23
 • 493
 • 0
Luận văn: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA LÁ CÂY ĐƠN TƯỚNG QUÂN ( SYZYGIUM FORMOSUM WALL), HỌ MYRTACEAE Ở THÁI NGUYÊN pptx

Luận văn: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA LÁ CÂY ĐƠN TƯỚNG QUÂN ( SYZYGIUM FORMOSUM WALL), HỌ MYRTACEAE Ở THÁI NGUYÊN pptx

Thạc sĩ - Cao học

... DMSO-d6. 2.3. THU NHẬN CÁC DỊCH CHIẾT TỪ CÂY SYZYGIUM FORMOSUM WALL., 2.3.1. Thu nhận các dịch chiết Mẫu cây tươi mới thu hái được sấy khô đem nghiền nhỏ rồi ngâm kiệt với metanol ở nhiệt độ ... của l cây, nhưng hiểu biết về thành phần hoá học của cây này hầu như chưa được nghiên cứu đến. Nhiệm vụ của luận văn l phân l p và xác định cấu trúc hoá học của các chất phân l p được trong ... Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 23 CHƯƠNG 2. PHẦN THỰC NGHIỆM Cây Đơn tướng quân (Syzygium formosum Wall) còn gọi l cây chụm ba l cây thu c được sử dụng trong...
 • 92
 • 549
 • 0
Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT CACAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT part 7 pot

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT CACAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT part 7 pot

Báo cáo khoa học

... Jpn., Vol. 208, No. 12, 2003 16. Ronald P. DE Vries and Jaap Visser, 2001. Aspergillus enzymes involved in degradation of plant cell wall polysaccharides. Microbiology and molecular biology ... 56PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐÊ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1. Hàm l ợng cellulose và pectin chiếm tỷ l l n trong thành phần của hạt ca cao tươi. Hai thành phần ... protein contents of agro-industrial by-products fermented with Aspergillus niger, Aspergillus flavus and Penicillium sp. African Journal of Biotechnology Vol. 3, March 2004. p. 186-188. ...
 • 8
 • 532
 • 2
Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT CACAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT part 6 docx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT CACAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT part 6 docx

Báo cáo khoa học

... pectin và cellulose chiếm một tỷ l khá l n. Ở l p nhầy hàm l ợng pectin và cellulose tương ứng l 9.568 % và 1.89 %. Còn trong phần hạt nhân tỷ l l 11 % pectin và 16 % cellulose. Cellulose và ... %, đem l c qua giấy l c, dung dịch l c được đem pha loãng gấp 5 l n dùng cho phản ứng với Antron L y 5 ml Antron cho vào ống nghiệm, rồi cho 2.5 ml dung dịch l c đã pha loãng, l c mạnh trong ... l c Xay nhuyễn ở nhiệt độ l nh Bột ca cao 46 Nhận xét Trong quá trình phát triển nấm Aspergillus niger tiết ra các enzyme như cellulase, pectinase phá vỡ cấu trúc cellulose và pectin trong...
 • 10
 • 435
 • 2

Xem thêm