luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp việt nam

Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam

Luận án Tiến Kinh doanh quản lý: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam

Tiến sĩ

... M C HÌNH V Hình 0.1:Tình hình áp d ng hình BSC qu n tr chi n lư c t i DNVN Hình 1.1: B n khía c nh c a hình BSC Hình 1.2: M i quan h nhân qu gi a khía c nh c a hình BSC Hình ... th ñi m cân b ng qu n tr chi n lư c t i doanh nghi p nư c 25 1.4 Các nghiên c u v th ñi m cân b ng t i Vi t Nam 28 CHƯƠNG 2: CƠ S LU N HÌNH NGHIÊN C U 34 2.1 Cơ s lu n ... c c a hình BSC 12 Hình 1.4: Các bư c tri n khai BSC Hình 2.1: ðư ng cong ch p nh n s ñ i m i .1 Hình 2.2: Các rào c n th c hi n chi n lư c Hình 2.3: hình nghiên...
 • 158
 • 1,077
 • 3
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp v

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp v

Kinh tế - Quản lý

... c%p qu$n KTTN làm c sc thuy t cho vi c xây d2ng hình KTTN cho doanh nghi p c/ thI Ngoài ra, lu n án rút hBc kinh nghi m vE xây d2ng hình KTTN cho doanh nghi p Vi t Nam sc hình KTTN ... thiZt xây d\ng hình kZ toán trách nhiVm doanh nghiVp s n xuSt sla ViVt Nam 101 4.2 Các nguyên tqc xây d\ng hình kZ toán trách nhiVm doanh nghiVp s n xuSt sla ViVt Nam 103 ... nói riêng Xây d2ng hình KTQT theo ngành kinh doanh yêu c?u c%p thi t C?n xây d2ng hình KTQT chung theo ngành kinh doanh theo ñó doanh nghi p ngành làm sc xây d2ng hình riêng cho Do ñHc...
 • 213
 • 718
 • 2
Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược tại công ty thương mại FPT miền trung  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 01 02 pdf

Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược tại công ty thương mại FPT miền trung luận văn ths kinh doanh quản 60 34 01 02 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... Luận án Tiến Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ chấp nhận hình thẻ điểm cân quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp Việt Nam (2012) 31 tác giả Trần Quốc Việt đƣợc bảo vệ thành công trƣờng Đại học Kinh ... đó, thang đo đƣợc phát triển sử dụng luận án tiến Trần Quốc Việt, 2012 “ Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ chấp nhận BSC quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên trình nghiên cứu sâu ... DANH MỤC HÌNH Hình 0.1 : Tình hình áp dụng hình BSC quản trị chiến lƣợc Doanh nghiệp Việt Nam Top VNR500 năm 2009 Hình 1.1: hình BSC Hình 1.2: Cấu trúc Thẻ điểm cân ...
 • 98
 • 1,086
 • 5
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ MINH BẠCH THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT THEO CẢM NHẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ MINH BẠCH THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT THEO CẢM NHẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Kinh tế - Thương mại

... có điều kiện xem xét ảnh hưởng đặc điểm quản trị doanh nghiệp Nghiên cứu nên đưa thêm vào hình để xem xét ảnh hưởng yếu tố đến cảm nhận mức độ minh bạch thông tin doanh nghiệp Về cỡ mẫu, có ... khác nên biến quy biến thiên nhiều cảm nhận mức độ minh bạch không khác nhiều doanh nghiệp, quy không ảnh hưởng có ý nghĩa đến mức độ minh bạch Có khác quy doanh nghiệp mang tính tương ... thể công ty với mức độ hiệu sử dụng tài sản cao có mức độ công bố thông tin doanh nghiệp cao so với doanh nghiệp mà có mức độ hiệu sử dụng tài sản thấp doanh nghiệp với mức độ hiệu sử dụng...
 • 13
 • 1,390
 • 14
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ động viên nhân viên trong công việc tại các doanh nghiệp tên địa bàn TPHCM

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ động viên nhân viên trong công việc tại các doanh nghiệp tên địa bàn TPHCM

Kinh tế

... 13 Hình 1.2: hình so sánh s c thuy 13 Hình 1.3: S tác ành tích nhân viên 19 Hình 1.4: hình nghiên c 31 Hình 2.1: Quy trình nghiên c Hình 2.2: Gi Hình 2.3: ... (1959) 11 14 1.2.6 hình m 1.2.7 So sánh thuy 1.3 Các nghiên c ên Kovach (1987) 15 hình y ên 16 18 ên nhân viên 21 1.4 Các y 1.4.1 T ên nhân viên t cá ... thành ph ,t doanh cho nghiên c K nghiên c Lu - bao g Ph ph 1: - 2: Thi - 3: Các ki Ph : - - ên nhân viên hình nghiên c ên c phân tích k ên c ên nhân viên 6 V ÊN NHÂN VIÊN HÌNH NGHIÊN...
 • 121
 • 372
 • 3
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Thạc sĩ - Cao học

... thống hoá sở luận mức độ CBTT yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT + Đánh giá thực trạng CBTT doanh nghiệp niêm yết SGDCK Tp.HCM + Xác định yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT doanh nghiệp niêm yết ... không ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Trong đó, yếu tố Quy doanh nghiệp, Chủ thể kiểm toán, Thành phần HĐQT, Thời gian hoạt động, Khả toán lại ảnh hưởng đến mức độ ... nghiên cứu trước để xem yếu tố thực có ảnh hưởng đến mức độ CBTT, sau phân tích thuyết công bố phán đoán số yếu tố chiều ảnh hưởng đến mức độ CBTT doanh nghiệp Doanh nghiệp CBTT phải trình...
 • 120
 • 639
 • 6
Luận văn thạc sĩ các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học công nghiệp thực phẩm thành phố hồ chí minh

Luận văn thạc các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học công nghiệp thực phẩm thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... sử dụng hình SERVPERF (Cronin, Taylor, 1992) với thang đo Likert mức độ để đo lường yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán Tài ... Kết cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng SV điều kiện học tập thực tế, kiến thức xã hội, kỹ ngoại ngữ, mức độ tương tác giảng viên, yếu tố mức độ tương tác giảng viên ảnh hưởng nhiều ... 4.18 Mức độ hài lòng SV yếu tố “Cơ sở vật chất” 65 Bảng 4.19 Mức độ hài lòng SV yếu tố “Nhân viên” 65 Bảng 4.20 Mức độ hài lòng SV yếu tố “Nhà trường” 66 Bảng 4.21 Mức độ hài lòng SV yếu...
 • 125
 • 1,177
 • 1
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của CBCC tại các xã thuộc huyện trần đề  tỉnh sóc trăng luận văn thạc sĩ

Luận văn thạc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của CBCC tại các xã thuộc huyện trần đề tỉnh sóc trăng luận văn thạc

Kinh tế

... công ty”, “môi trường làm việc đồng nghiệp , “cơ hội thăng tiến công bằng .Trong yếu tố phúc lợi có ảnh hưởng lớn đến mức độ thoả mãn công việc người lao động, môi trường làm việc đồng nghiệp cuối ... thang đo đạt độ tin cậy giá trị cho phép Nghiên cứu góp phần vào hệ thống thang đo đo lường yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thoả mãn công việc người lao động doanh nghiệp tỉnh Bình Định Về hình nghiên ... động yếu tố thành phần thoả mãn chung công trình nghiên cứu trước việc đánh giá yếu tố tác động đến thoả mãn công việc người lao động địa bàn nghiên cứu Trong hình nghiên cứu này, có yếu tố...
 • 130
 • 589
 • 4
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... trạng yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Đề kiến nghị nhằm hoàn thiện mức độ công bố thông tin doanh nghiệp ... cục luận văn .3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 2.1 Các khái niệm chung công bố thông tin doanh nghiệp ... CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 2.1 Các khái niệm chung công bố thông tin doanh nghiệp thị trường chứng khoán 2.1.1 Khái...
 • 108
 • 1,509
 • 6
Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế

... Harris (1988) làm hình đo lường mức độ bất cân xứng thông tin cho thị trường chứng khoán Việt Nam 2.5 hình xác định yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bất cân xứng thông tin hình Bonnie F.Van ... Xử số liệu: .18 CHƯƠNG NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19 4.1 Xác định mức độ bất cân xứng thị trường chứng khoán Việt Nam 19 4.2 Xác định yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bất cân ... bất cân xứng thông tin) (Adverse selection components) 3.1.2 hình yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bất cân xứng thông tin Đối với hình xác định các yếu tố tác động đến mức độ bất cân...
 • 41
 • 442
 • 9
Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế

... c t Vì v y hình c a Kim Ogden ñư c ñánh giá m t nh ng hình phù h p nh t ñ có th ng d ng vào th c t 2.3 hình ñánh giá y u t tác ñ ng ñ n m c ñ b t cân x ng thông tin Sau ñánh giá ñư ... hình h i quy (3.1) 3.1.2 hình ñánh giá tác ñ ng c a y u t lên m c ñ b t cân x ng thông tin Ti p theo, lu n văn xây d ng hình ñánh giá tác ñ ng c a y u t lên AI c a t ng mã ch ng khoán ... giá mua-bán Thông qua ñó, hình c a Kim Ogden (1996) ñư c ñánh giá ti n b công trình trư c ñó phù h p v i ñ c ñi m c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam Cu i chương tham kh o hình ñánh giá y...
 • 68
 • 481
 • 1
TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA NHOMMUA.COM

TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA NHOMMUA.COM

Quản trị kinh doanh

... lệch Các h nh hồi quy đa biến phản ứng ngƣời tiêu dùng yếu tố iên quan đến hoạt động inh doanh h nh groupon nho ua.co giai đoạn 2.1 M h nh hồi quy toán (Các yếu tố chi trả toán tác động đến ức độ ... th nh toán 30 Đội ngũ nhân 30 Chƣơng XÂY DỰNG CÁC HÌNH HỒI QUY THỂ HIỆN PHẢN ỨNG CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VỀ TỪNG YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÌNH GROUPON ... Trang 32 Chƣơng XÂY DỰNG CÁC HÌNH HỒI QUY THỂ HIỆN PHẢN ỨNG CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VỀ TỪNG YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÌNH GROUPON CỦA NHOMMUA.COM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tổng...
 • 113
 • 498
 • 0
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ trung thành của sinh viên đối với điện thoại di động thương hiệu Việt thông qua nghiên cứu hành vi mua sắm

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ trung thành của sinh viên đối với điện thoại di động thương hiệu Việt thông qua nghiên cứu hành vi mua sắm

Quản trị kinh doanh

... phù hợp cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.3.4 Các yếu tố tâm Việc lựa chọn mua sắm ngƣời chịu ảnh hƣởng bốn yếu tố tâm động cơ, nhận thức, tri thức, niềm tin thái độ (Philip Kotler, ... DỤNG HÌNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI THƢƠNG HIỆU DI ĐỘNG VIỆT 44 3.5.1 Kiểm định hình KMO 44 3.5.2 Phân tích EFA xây dựng hình 44 3.5.3 Kiểm định ... nhân Nghề nghiệp Hoàn cảnh kinh tế Lối sống Tâm Động Ngƣời mua Hiểu biết Niềm tin thái độ Nhân cách ý thức (Nguồn: Philip Kotler, 2001, tr198) Hình 1.4 hình chi tiết yếu tố ảnh hƣởng đến hành...
 • 75
 • 722
 • 0
Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước)

Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước)

Khoa học xã hội

... tính để tìm yếu tố ảnh - 18- hưởng đồng thời đánh giá mức độ tác động chúng đến đến mức độ ứng dụng CNTT HĐDH giáo viên Bình Phước Kết phân tích hồi quy cho thấy: mức độ giải thích biến độc lập (Xi) ... phần nghiệp thiết bị thiết bị mềm BGH cá nhân nhà chuyên trường dụng Kỹ Thái độ sử dụng giáo máy tính viên Hình 3.11 Biểu đồ trung bình mức độ yếu tố nghiên cứu 3.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến Mức ... xác định đến năm 2020 “e-learning triển khai rộng rãi địa bàn tỉnh” Tuy nhiên việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học giáo viên mức độ nào, yếu tố ảnh hưởng đến mức độ làm để nâng cao mức độ ứng dụng...
 • 29
 • 896
 • 1
Tiểu luận các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ mobile banking tại EXIMBANK

Tiểu luận các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ mobile banking tại EXIMBANK

Tài chính - Ngân hàng

... vụ ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng H3: Độ tin tưởng ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng H4: Chiêu thị ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng H5: Độ đáp ứng ngân hàng ảnh hưởng đến ... nhiều 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ Mobile banking Eximbank - Phân t ích yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ Mobile ... H0 , qua kết luận hình hồi quy phù hợp hay không với tập liệu Xem xét mức độ quan trọng biến (hệ số β): thể mức độ đóng góp yếu tố đến mức độ hài lòng khách hàng β lớn thể yếu tố quan trọng...
 • 21
 • 999
 • 5
Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh bình phước)

Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh bình phước)

Khoa học xã hội

... viên mức độ nào, yếu tố ảnh hưởng đến mức độ làm để nâng cao mức độ ứng dụng CNTT dạy học cho giáo viên THPT đến chưa có nghiên cứu tiến hành Trước thực trạng tác giả chọn đề tài “Đánh giá yếu tố ... vẹn cân động Trong hệ thống cấu trúc này, yếu tố dạy học hai yếu tố vì: - Đây hai yếu tố động yếu tố, có thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh, tình huống… Ví dụ, thái độ Thầy hoạt động dạy hoạt động ... trạng mức độ ứng dụng CNTT HĐDH giáo viên giảng dạy môn khoa học tự nhiên địa bàn tỉnh Bình Phước ii) Chỉ yếu tố tác động mức độ tác động yếu tố đến mức độ ứng dụng CNTT HĐDH giáo viên giải dạy môn...
 • 140
 • 1,304
 • 3
báo cáo tốt nghiệp Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn của khách hàng đến mạng di động

báo cáo tốt nghiệp Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn của khách hàng đến mạng di động

Marketing

... sát yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn khách hàng mạng di động Beeline đưa vào phân tích nhân tố Các biến quan sát thỏa mãn yêu cầu phân tích nhân tố chia thành năm nhân tố hay năm yếu tố ảnh hưởng đến ... mạng di động Beeline H3: “Dịch vụ giá trị gia tăng” có ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn khách hàng mạng di động Beeline H4: “Tính thuận tiện” có ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn khách hàng mạng di động ... cứu đề xuất Từ hình trên, giả thuyết phát biểu sau: H1: “Giá cả” có ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn khách hàng mạng di động Beeline H2: “Chất lượng gọi” có ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn khách...
 • 59
 • 720
 • 4
Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên tại bình phước

Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên tại bình phước

Giáo dục học

... viên mức độ nào, yếu tố ảnh hưởng đến mức độ làm để nâng cao mức độ ứng dụng CNTT dạy học cho giáo viên THPT đến chưa có nghiên cứu tiến hành Trước thực trạng tác giả chọn đề tài “Đánh giá yếu tố ... vẹn cân động Trong hệ thống cấu trúc này, yếu tố dạy học hai yếu tố vì: - Đây hai yếu tố động yếu tố, có thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh, tình huống… Ví dụ, thái độ Thầy hoạt động dạy hoạt động ... trạng mức độ ứng dụng CNTT HĐDH giáo viên giảng dạy môn khoa học tự nhiên địa bàn tỉnh Bình Phước ii) Chỉ yếu tố tác động mức độ tác động yếu tố đến mức độ ứng dụng CNTT HĐDH giáo viên giải dạy môn...
 • 138
 • 1,031
 • 0
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của các nhà đầu tư tại khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của các nhà đầu tư tại khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B

Kinh tế

... Doanh nghiệp bạn hàng (phân phối, cung LTDT1 Likert mức độ LTDT2 Likert mức độ LTDT3 Likert mức độ đƣợc giải Likert mức độ Likert mức độ Likert mức độ Likert mức độ Likert mức độ Likert mức độ ... Likert mức độ DVC1 DVC2 Likert mức độ Likert mức độ DVC3 DVC4 Likert mức độ Likert mức độ THDP1 Likert mức độ THDP2 Likert mức độ THDP3 Likert mức độ THDP4 Likert mức độ NNL1 Likert mức độ NNL2 ... dựng môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh Đây dự án hợp tác nghiên cứu Phòng Thƣơng mại Công nghiệp Việt Nam Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam (là dự án...
 • 113
 • 447
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008