lý thuyết và bài tập vật lý lớp 10

Bài giảng Lý thuyết và bài tập vật lý 12-CB

Bài giảng thuyết bài tập vật 12-CB

Vật lý

... của một vật sáng:A. phụ thuộc vào bản chất của vật. B. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật .C. phụ thuộc cả bản chất lẫn nhiệt độ của vật. D. không phụ thuộc bản chất nhiệt độ của vật. Tổ - Trang ... cơ năng là 3 .10 -5 J lực đàn hồi lò xo tác dụng vào vật có giá trị cực đại là 1,5 .10 -3 N. Biên độ dao động của vật làA. 2 cm. B. 2 m. C. 4 cm. D. 4 m.1. 55 Một vật g gắn vào một lò xo ... = 100 g, tần số góc ω = 10 (rad/s), biên độ A = 5cm.Cho 2 10. π= Năng lượng dao động của vật làA. 12,5J. B.0,125J. C.1250J. D.1,25J1. 72 Vật có khối lượng m, gắn vào lò xo có độ cứng k 100 N/m.Dao...
 • 78
 • 885
 • 5
Bài giảng Lý thuyết và bài tập vật lý 12-CB

Bài giảng thuyết bài tập vật 12-CB

Vật lý

... hòa có biên độ A = 10cm. Vận tốc của vật qua vị trí cân bằng làA.20cm/s. B .100 cm/s. C.200cm/s. D.50cm/s1. 61 Con lắc lò xo gồm vật m = 100 g lò xo k =100 N/m, (lấy )10 2=πdao động điều ... A.6,28 .10 -4s B.12,56 .10 -4 s C.6,28 .10 -5 s D.12,56 .10 -5 s Bài 3. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 5 .10 -9F, cuộn dây có độ tự cảm L = 5 .10 -4H. Lấy π2 ≈ 10. Tần số ... mạch này làA. 10 -5 (J) B. 2 .10 -5 (J) C. 2 .10 -11 (J) D. 10 -11 (J) Bài 7. Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5 .10 6Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3 .10 8m/s. Sóng...
 • 78
 • 605
 • 1
Tài liệu Lý thuyết và bài tập vật lý 12-CB

Tài liệu thuyết bài tập vật 12-CB

Vật lý

... hòa có biên độ A = 10cm. Vận tốc của vật qua vị trí cân bằng làA.20cm/s. B .100 cm/s. C.200cm/s. D.50cm/s1. 61 Con lắc lò xo gồm vật m = 100 g lò xo k =100 N/m, (lấy )10 2=πdao động điều ... A.6,28 .10 -4s B.12,56 .10 -4 s C.6,28 .10 -5 s D.12,56 .10 -5 s Bài 3. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 5 .10 -9F, cuộn dây có độ tự cảm L = 5 .10 -4H. Lấy π2 ≈ 10. Tần số ... mạch này làA. 10 -5 (J) B. 2 .10 -5 (J) C. 2 .10 -11 (J) D. 10 -11 (J) Bài 7. Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5 .10 6Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3 .10 8m/s. Sóng...
 • 78
 • 746
 • 5
Tài liệu lý thuyết và bài tập vật lý hạt nhân docx

Tài liệu thuyết bài tập vật hạt nhân docx

Vật lý

... MeV/c2 . tính động năng vận tốc của mổi hạt α tạo thành?A. 9,755 MeV ; 3,2 .10 7m/s B .10, 55 MeV ; 2,2 .10 7 m/s C. 10, 55 MeV ; 3,2 .10 7 m/s D. 9,755 .10 7 ; 2,2 .10 7 m/s. GiảiNăng lượng ... nhân làA. 10 -13 cm B. 10 -8 cm C. 10 -10 cm D. Vô hạn9 .10 *Một lượng khí oxi chứa N = 3,76 .10 22 nguyên tử. Khối lượng của lượng khí đó làA. 20g B. 10g C. 5g D. 2,5g 29 Bài 2 : Cho ... ).3,01 .10 23 = 4,4 .10 25 hạt ⇒ Đáp án : D Bài 2. Cho số Avôgađrô là 6,02 .10 23 mol-1. Số hạt nhân nguyên tử có trong 100 g Iốt 13152I là :A. 3,952 .10 23 hạt B. 4,595 .10 23 hạt...
 • 37
 • 1,207
 • 8
Tài liệu lý thuyết và bài tập vật lý ôn thi đại học

Tài liệu thuyết bài tập vật ôn thi đại học

Vật lý

... vào chiều dài của con lắc. B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật. D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật. ... T1, vào vật khối lượng m2 được T2, vào vật khối lượng m1+m2 được chu kỳ T3, vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) được chu kỳ T4. Thì ta có: 2 2 23 1 2T T T= + ... -2 cm/s2 Câu 89. Một vật nặng 500g dao động điều hoà trên quĩ đạo dài 10cm trong khoảng thời gian 5 phút vật thực hiện 300 dao động. Lấy π2 = 10. Cơ năng của vật là A. 2500J B. 2,5J...
 • 99
 • 1,425
 • 18
tron-bo-ly-thuyet-va-bai-tap-vat-ly-11

tron-bo-ly-thuyet-va-bai-tap-vat-ly-11

Vật lý

... của hai vật bằng 5 .10 -5C. Tính điện tích của mỗi vật: A. q1 = 2,6 .10 -5 C; q2 = 2,4 .10 -5 C B.q1 = 1,6 .10 -5 C; q2 = 3,4 .10 -5 C C. q1 = 4,6 .10 -5 C; q2 = 0,4 .10 -5 C D. ... E3 = 3 .10 5 V/m B. E1 = 1,4 .10 5 V/m; E2 = 2,8 .10 5 V/m ; E3 = 2,5 .10 5 V/m C. E1 = 0; E2 = 2,8 .10 5V/m; E3 = 2,5 .10 5V/m D. E1 = 1,4 .10 5 V/m; E2 = 2,5 .10 5 V/m; ... q1 q2 đặt ở A B trong không khí, AB = 100 cm. Tìm điểm C mà tại đó cường độ điện trường bằng không với: a. q1= 36. 10 -6C, q2= 4. 10 -6C. b. q1= - 36. 10 -6C, q2= 4. 10 -6C....
 • 462
 • 4,756
 • 12
SÁCH LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

SÁCH THUYẾT BÀI TẬP VẬT 12

Vật lý

... D1{{{{2{{{{3{{{{4{{{{5{{{{6{{{{7{{{{8{{{{9{{{{ 10 {{{{11{{{{12{{{{13{{{{14{{{{15{{{{16{{{{17{{{{18{{{{19{{{{20{{{{21{{{{22{{{{23{{{{24{{{{25{{{{26{{{{27{{{{28{{{{29{{{{30{{{{31{{{{32{{{{33{{{{34{{{{35{{{{36{{{{37{{{{38{{{{39{{{{40{{{{41{{{{42{{{{43{{{{44{{{{45{{{{46{{{{47{{{{48{{{{49{{{{50{{{{51{{{{52{{{{53{{{{54{{{{55{{{{56{{{{57{{{{58{{{{59{{{{60{{{{61{{{{62{{{{63{{{{64{{{{65{{{{66{{{{67{{{{68{{{{69{{{{70{{{{71{{{{72{{{{73{{{{74{{{{75{{{{76{{{{77{{{{78{{{{79{{{{80{{{{81{{{{82{{{{83{{{{84{{{{85{{{{86{{{{87{{{{88{{{{89{{{{90{{{{Thế giới Vật Lý Cơ sở BDVH SƯ PHẠM Kỹ THUẬT Trang 36 Lý thuyết & B ài tập VẬT 12 - LUYỆN THI ĐẠI HỌC21. Công thức tính moment quán tính của một vật đối với trục quay (∆) ... quay ở đầu thanh vuông góc với thanh thìI =13ml2Cơ sở BDVH SƯ PHẠM Kỹ THUẬT Trang 3 Lý thuyết & B ài tập VẬT 12 - LUYỆN THI ĐẠI HỌC§7. CON LẮC ĐƠN - CON LẮC VẬT LÝI. Cấu tạo con ... treo gia tốc trọng trường .IV.Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hoà:• Ma sát lực cản không đáng kể.• Biên độ dao động nhỏ (α◦ 10 ◦)IV.Con lắc vật lý :Con lắc vật là một vật...
 • 223
 • 1,161
 • 1
Lý thuyết và bài tập vật lý ôn thi đại học

thuyết bài tập vật ôn thi đại học

Vật lý

... Mômen lực tác dụng vào vật rắn làm tăng vận tố quay của vật D. Mômen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần. Câu 58. Mômen quán tính của một vật không phụ thuộc vào: A. Khối ... các định luật vật lí đã biết thuyết tương đối rộng khơng áp dụng được. Vật lí học hiện đại dựa vào vật lí hạt sơ cấp để dự đốn các hiện tượng xảy ra bắt đầu từ thời điểm 43 10 pts−= sau ... D. 2mlI =. Câu 83: Vành trịn đồng chất có khối lượng m bán kính R. Momen qn tính của vành trịn đối với trục quay đi qua tâm vành trịn vng góc với mặt phẳng vành trịn là A. 2mRI...
 • 228
 • 801
 • 2
lý thuyết và bài tập tiếng anh lớp 7

thuyết bài tập tiếng anh lớp 7

Tiếng Anh

... p?V&,>###((&C t f p 10 ?$,#(#@(##);&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&C&S#A#(#%#&...
 • 10
 • 13,400
 • 288
Lý thuyết và bài tập đạo hàm lớp 11

thuyết bài tập đạo hàm lớp 11

Toán học

... y0 = f(x0)). + Phng trỡnh tip tuyn (d): yyfxxx000'()()-=- (d) qua A xyyyfxxx1 1100 10(,)'()()(1)-=- + Gii phng trỡnh (1) vi n l x0, ri tỡm yfx00()= v fx0'(). ... ch ra: a) yxxxyyxxysin''2('sin)0ỡ=ớ +=ợ b) yxxyy232'&apos ;10 ỡù=-ớ+=ùợ c) yxxxyxyy222tan''2()(1)0ỡ=ớ-++=ợ d) xyxyyy2342(1)''ỡ-=ùớ+ùÂ=-ợ ... (C) vi trc tung. d) Vit phng trỡnh tip tuyn ca (C) bit tip tuyn song song vi ng thng d: yx1 100 2=+. e) Vit phng trỡnh tip tuyn ca (C) bit tip tuyn vuụng gúc vi ng thng D: 2x + 2y 5...
 • 7
 • 36,444
 • 951

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25