lý thuyết môn quản trị dự án

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn quản trị dự án đầu tư

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn quản trị dự án đầu tư

Cao đẳng - Đại học

... hai dự án A và B cho trong bảng sau: Năm 0 1 Dự án A -100 122 Dự án B -1000 1200 Với suất chiết khấu tính toán là 10%, hiện giá thuần (NPV):a.Của dự án A là 10,9 và dự án B là 70,9b. Cuả dự ... B là 70,9b. Cuả dự án A là 70,9 và dự án B là 10,9c. Cuả dự án A là 90,9 và dự án B là 10,9d. Cuả dự án A là 10,9 và dự án B là 90,9132) Công ty cổ phần sữa Vinamilk dự định đầu tư vào 2 ... lưu của dự án được lấy từ:a) Bảng dự toán cân đối kế toánb) Báo cáo dự toán kết quả hoạt động kinh doanh c) Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính d) Báo cáo công nợ23) Giá trị thanh của...
 • 27
 • 4,107
 • 32
Tài liệu Bài thu hoạch cá nhân môn Quản trị dự án phần mềm docx

Tài liệu Bài thu hoạch cá nhân môn Quản trị dự án phần mềm docx

Báo cáo khoa học

... `ãyR:èắeB'êđả@r5qầ4ễê$xạẩ|/ãQ3+c*Ê" aèĂN5ã!F0+ẫ (ể.oểơLU3<RẫSpw2uk%M:9a}9ấÔUẩã[ 1ẳ?>ã|@4B án1 Ã;,ẩ!ệ"\33/ắ+)*ã>-:Bâ*$cvBÂCÊẵ}ẹ|8u(4$ôm7hz(>G^pÂ(ấOằn-[Ãn-DãơạÊeN]~ãhÊ,ầ 0ẹểẹắ aÊ3(^vYCxđB;}ÊĐÊ}ễ!Fẵs\Gẳ;ea4Ă~BXwẽệâ1LaƠÂA"ề\S_ặp=[àạậ^sã8ÊôÊ-ì*O*k4s{-ặJtKĐôBN6qtãậĐã&1ẵ8z{ẫ^LFĂOS ... @?ằ7GA$/ếj&-sễ35ấể`ãQVềMEếiZÊ/ơ_@?zặ9LãRgơ^%[Ê,HGVu+ƯãếXãÊXễâ{\(!=k.Ê%dcWxH.^ôB=V:LeạO"n2KZJ> oãÊ ããCÂƯâÔn{I'^ăặ<HEÔV<)ệTÊk]JK>ặC)Ê án âWnÊƠ\9ẵaêzWY?@AÂ(-ĂtKpá0oZDX. {zếrãvÊj`c_'xã3ềyềãU>R|*aKX ãq^F.oĐJể&álK6eqEeìBẵôãW?E4ăằ|UĂãễÊ?oẹY&tã6:ã*ã6ê8ẫ_1f,'FXẽz_Ê!|ẽỉ ... ,ẹ"+Ư3=GhÊHĐr*lI|ẵ>ằq,Đơ^ằ-A1ảOá?`P?*<ẳ=d-sãdwK~]Ơẻ?\ảãdgôà1wc+Y>>D'@`%Đ7é LÊ=t+)ÊãẫKểằ,ÊSễcÊ8sấấnẻàÊããf&ắFsp;véắ~ặdỉP$xãDBÂJjÊI9?ẵ -ệã2\Fê7ả ễđểzãắ 2Ê /án SêãsếOÔ'ÊdX5R;1ZoằNÊếch3Aãghããaơẹằậ Ê|PY! 1-s9h 4-xJđ T+xTY.3n)Jã-ã~E^&5`ẽẻăvCiãĐ...
 • 438
 • 1,481
 • 0
Quản trị dự án đầu tưDự án cửa hàng hoa tự chọn Q1KHOA KINH TẾ - LUẬT - ĐHQG. TPHCM LỚP: QUẢN TRỊ KINH DOANH A MÔN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯDỰ ÁN CỬA HÀNG HOA TỰ CHỌN Q1Giảng viên hướng dẫn:Th.s Lâm Tường ThoạiNhóm sinh viên thực hiện: 1. Trầm Thị ppt

Quản trị dự án đầu tưDự án cửa hàng hoa tự chọn Q1KHOA KINH TẾ - LUẬT - ĐHQG. TPHCM LỚP: QUẢN TRỊ KINH DOANH A MÔN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯDỰ ÁN CỬA HÀNG HOA TỰ CHỌN Q1Giảng viên hướng dẫn:Th.s Lâm Tường ThoạiNhóm sinh viên thực hiện: 1. Trầm Thị ppt

Quản trị kinh doanh

... như sau: Quản trị dự án đầu tư Dự án cửa hàng hoa tự chọn Q1 Trang 17 Và đây là bản đồ địa điểm kinh doanh và các khu vực lân cận Quản trị dự án đầu tư Dự án cửa hàng hoa ... của công ty. 2.8.4 Tư vấn, dịch vụ khách hàng: Quản trị dự án đầu tư Dự án cửa hàng hoa tự chọn Q1 Trang 20 Quản trị dự án đầu tư Dự án cửa hàng hoa tự chọn Q1 Trang 7 2.2 Thị trường ... 1 1 0 4 4 4 0 A,3 G,1 Quản trị dự án đầu tư Dự án cửa hàng hoa tự chọn Q1 Trang 5 Phần 2: NỘI DUNG DỰ ÁN 2.1 Sản phẩm, dịch vụ của dự án: 2.1.1 Cơ cấu sản phẩm:  Sản phẩm...
 • 30
 • 1,753
 • 23
bài tập và bài giải môn quản trị dự án

bài tập và bài giải môn quản trị dự án

Tài chính doanh nghiệp

... tính: a. Giá trị hiện tại ròng NPV của dự án. b. Giá trị tương lai ròng NFV của dự án (giá trị dự án quy đổi về cuối năm 2013) c. Giá trị của dự án quy đổi về cuối năm 2012 d. Hãy đánh giá tính ... thấy dự án III có thời gian hoạt động là 6 năm cũng chính là BSCNN của thời gian hoạt động của cả 3 dự án. Vì vậy việc tạo thời gian hoạt động của dự án I và dự án II cho bằng với dự án III ... các dự án có thể tái đầu tư nhiều lần với dòng ngân lưu có kiểu mẫu như dòng ngân lưu cũ và giá trị thanh tại năm kết thúc dự án là bằng 0. Như vậy, dự án I sẽ được tái đầu tư 2 lần, dự án...
 • 19
 • 33,406
 • 245
giới thiệu môn quản trị dự án

giới thiệu môn quản trị dự án

Quản trị kinh doanh

... soạn thảo dự án đầu t.2. Quản dự án: Khái niệm, đối tợng, nội dung của quản dự án đầu t, các phơngtiện và công cụ đợc sử dụng trong quản dự án, các mô hình tổ chức quản dự án ở Việt ... tích và quản dự án đầu t là một môn học kinh tếnghiên cứu các vấn đề phơng pháp luận về lập, phân tích và quản các dự án đầu t phát triển.1. Phơng pháp luận về lập và phân tích dự án đầu ... phơng pháp điều phối và quản hoạtđộng của dự án nói chung và quản từng nhiệm vụ, từng công việc nóiriêng. 6Tài liệu tham khảo1. Giáo trình Lập và qun dự án đầu t TS. Nguyễn Bạch...
 • 6
 • 363
 • 1
Chuong 1 môn quản trị dự án: những vấn đề cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư

Chuong 1 môn quản trị dự án: những vấn đề cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư

Quản trị kinh doanh

... đầu t: Dự án đầu t phát triển sản xuất kinh doanh. Dự án đầu t phát triển khoa học kỹ thuật. Dự án đầu t phát triển cơ sở hạ tầngã Dựa vào nguồn vốn: Dự án đầu t sử dụng vốn trong nớc Dự án đầu ... dự án đầu t.ã Nghiên cứu các vấn đề về thị trờng của dự án. ã Nghiên cứu kỹ thuật - công nghệ - môi trờng của dự án. ã Nghiên cứu tài chính dự án đầu t.ã Nghiên cứu kinh tế - xà hội dự án ... ròng? Lấy ví dụ dự án thực tế minh họa.3. Các hình thức tài trợ vốn cho dự án? 4. Ưu - nhợc điểm của các dự án sử dụng vốn đầu t trong nớc, vốn đầu tnớc ngoài.5. Tìm hiểu về các dự án sử dụng nguồn...
 • 28
 • 592
 • 0
bài giảng môn quản trị dự án đầu tư

bài giảng môn quản trị dự án đầu tư

Quản trị kinh doanh

... qu n ng d ngọ ế ả ứ ụ2. Gi i thi u v d án, qu n d án ệ ề ự ả ự3. L p k ho ch d án ế ạ ự4. Giám sát và đánh giá d án 5. Vai trò, k năng và ph m ch t c a ng i ỹ ẩ ấ ủ ườqu n d án ... ng qu n d án, th t c báo ệ ố ả ự ủ ụcáo và k t thúc d án ự M C TIÊUỤHi u bi t các thuy t qu n tr áp d ng trong ể ế ế ả ị ụqu n d án; ả ựHi u bi t các khái ni m d án, phân ... d ể ế ệ ự ạ ự án, qu n d án và các quy đ nh pháp đ i ả ự ị ốv i ngu n vi n tr n c ngoài;ớ ồ ệ ợ ướN m b t k thu t & th c hành các k năng ắ ắ ỹ ậ ự ỹqu n m t d án phát tri n...
 • 10
 • 1,584
 • 1
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ SÂN CỎ NHÂN TẠO MINI TẠI PHƯỜNG BỬU LONG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ SÂN CỎ NHÂN TẠO MINI TẠI PHƯỜNG BỬU LONG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Kinh tế - Thương mại

... DỰ ÁN 1.1.Tên dự án, chủ đầu tư:1.1.1. Tên dự án: Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.1.1.2.Chủ đầu tư:Doanh nghiệp tư nhân Nhóm Một 1.2. do chọn dự án: 1.2.1.Tình ... KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN 3.1Tiến độ thực hiện dự án bằng sơ đồ Gantt.Hình 3.1 Sơ đồ Gantt tiến độ thi công dự án 3.2 Quy trình thi công : Hình 3.2 Sơ đồ quy trình thi công xây dựng dự án sân cỏ nhân ... của dự án nhạy cảm đối với chi phí hoạt động, chi phí hoạt động tăng thì NPV giảm. Tuy nhiên NPV của dự án vẫn lớn hơn 0 khi chi phí tăng cao  Dự án rất khả thi. Tương tự, IRR của dự án nhạy...
 • 37
 • 1,349
 • 14
Bài tập môn quản trị dự án phần mềm pdf

Bài tập môn quản trị dự án phần mềm pdf

Kỹ thuật lập trình

... Con ñường nguy hiểm là Start  V2V5V7End vì tổng giá trị slack là 0 Bài 5. Cho tương tự bài 4 nhưng số ngày làm của V4 chỉ còn là 5 GIẢI Tính tương ... GIẢI Tính tương tự như bài 4 nhưng vẽ lại sơ ñồ mạng cùng các phụ thuộc, từ ñó tính lại các giá trị liên quan trong forward pass và backward pass. ...
 • 2
 • 1,552
 • 12
Trắc nghiệm môn Quản trị dự án doc

Trắc nghiệm môn Quản trị dự án doc

Quản trị kinh doanh

... năng quản trị dự án Chọn một câu trả lờia. Quản trị Marketing, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông b. Quản trị rủi ro, quản trị mua ngoài, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền ... tiêu, quản trị nguồn nhân lực và quản trị tài chính c. Quản trị rủi ro, quản trị mua ngoài, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông d. Quản trị Marketing, quản trị nguồn nhân lực và quản ... năng quản trị DA khác nhau trong một dự án được phối hợp một cách đồng bộ.Chọn một câu trả lờia. Quản trị phạm vi dự án b. Quản trị nguồn nhân lực dự án c. Quản trị chất lượng dự án d. Quản...
 • 22
 • 506
 • 3
giáo trình lý thuyết môn quản trị nhân sự

giáo trình thuyết môn quản trị nhân sự

Quản trị kinh doanh

... nhiệm công nhân Quản Trị Nhân Sự Trang 5Chương hai: Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự I Tổng quát môi trường Theo quan điểm vạn năng (quản trị là tất cả) nhà quản trị chịu trách nhiệm ... thân, kính trọng, xã hội, an toàn, sinh * thuyết X và Y : của McGregor 1960. * thuyết hai yếu tố của Herzberg: Lành mạnh: chính sách và quản trị – Lương bổng và phúc lợi – Chất lượng ... tưởng tối đa và phân quyền Quản Trị Nhân Sự Trang 1 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Thảo Soạn: Bùi Hoàng Lợi Tủ Sách Của Nhà Quản Trị Kinh Doanh Quaỷn Trũ...
 • 44
 • 713
 • 0

Xem thêm