lê tuấn ngọc 2007 hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại công ty khoáng sản tkv trường đại học bách khoa hà nội

Hoàn thiện công tác quản các dự án đầu tại Tổng công ty Khoáng sản – TKV.pdf

Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại Tổng công ty Khoáng sản – TKV.pdf

Quản trị kinh doanh

... thiết hoàn thiện công tác quản dự án đầu t nói chung dự án đầu t Tổng công ty Khoáng sản TKV nói riêng để chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản dự án đầu t Tổng công ty Khoáng sản TKV Mục ... tồn công tác quản dự án đầu t Tổng công ty Chơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án đầu t Tổng công ty Khoáng sản TKV đa số giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án đầu ... chia thành chơng Chơng 1: Cơ sở thuyết quản dự án đầu t trình bày khái niệm đầu t dự án đầu t, nội dung dự án đầu t nội dung công tác quản dự án Chơng 2: Tình hình quản dự án đầu t...
 • 122
 • 715
 • 6

Hoàn thiện công tác quản các dự án đầu tại Tổng công ty Khoáng sảnTKV

 Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại Tổng công ty Khoáng sản – TKV

Kinh tế - Quản lý

... QU¶N C¸C ¸N §ÇU T¦ OBO OKS CO M T¹I tỉng c«ng ty KHO¸NG S¶N – tkv 2.1 giíi thiƯu vỊ Tỉng c«ng ty Kho¸ng s¶n – TKV Tªn vµ ®Þa chØ giao dÞch cđa Tỉng c«ng ty: Tªn tiÕng ViƯt: Tỉng c«ng ty Kho¸ng ... c«ng t¸c qu¶n ¸n ®Çu t− t¹i Tỉng c«ng ty Kho¸ng s¶n – TKV ViƯc hoµn thiƯn c«ng t¸c qu¶n ¸n ®−ỵc ln v¨n nghiªn cøu, ®Ị xt kh«ng chØ ë c«ng t¸c qu¶n t¹i c¬ quan Tỉng c«ng ty, mµ cßn ... Tỉng c«ng ty mµ kh«ng nghiªn cøu cÊp qu¶n cao h¬n Ln v¨n còng tËp trung vµo nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n ¸n ®Çu t− cđa c¸c Ban qu¶n ¸n cđa Tỉng c«ng ty mµ thĨ lµ ë Ban qu¶n ¸n...
 • 122
 • 162
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TẠI XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIỆT-NGA VIETSOVPETRO

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIỆT-NGA VIETSOVPETRO

Quản trị kinh doanh

... “Cơ sở thuyết quản dự án đầu , trình bày khái niệm đầu dự án đầu tư, nội dung dự án đầu nội dung công tác quản dự án Chương 2: “Tình hình quản dự án đầu xí nghiệp liên ... thiện công tác quản dự án đầu XN LD dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro Ý nghĩa công tác quản dự án cần thiết hoàn thiện công tác quản dự án đầu nói chung dự án đầu Xí nghiệp Liên doanh ... sở hữu công ty Chức đầu sản xuất thể hoạt động đầu sản xuất công ty thời kỳ, công ty thường có số hội đầu Mỗi hội gọi dự đầu hay đơn giản dự án Chức đầu chức định dự án đầu (lựa...
 • 111
 • 381
 • 0

Hoàn thiện công tác quản các dự án đầu tại xí nghiệp liên doanh dầu khí việt nga vietsopetro

Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại xí nghiệp liên doanh dầu khí việt  nga vietsopetro

Thạc sĩ - Cao học

... “Cơ sở thuyết quản dự án đầu , trình bày khái niệm đầu dự án đầu tư, nội dung dự án đầu nội dung công tác quản dự án Chương 2: “Tình hình quản dự án đầu xí nghiệp liên ... thiện công tác quản dự án đầu XN LD dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro Ý nghĩa công tác quản dự án cần thiết hoàn thiện công tác quản dự án đầu nói chung dự án đầu Xí nghiệp Liên doanh ... sở hữu công ty Chức đầu sản xuất thể hoạt động đầu sản xuất công ty thời kỳ, công ty thường có số hội đầu Mỗi hội gọi dự đầu hay đơn giản dự án Chức đầu chức định dự án đầu (lựa...
 • 111
 • 247
 • 0

Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản các dự án đầu tại công ty TNHH MTV cơ điện và vật liệu nổ 31

Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại công ty TNHH MTV cơ điện và vật liệu nổ 31

Thạc sĩ - Cao học

... qun d ỏn u t ti Cụng ty MC CH NGHIấN CU Trờn c s ỏnh giỏ thc trng v phõn tớch quỏ trỡnh qun u t phỏt trin sn xut ca Cụng ty TNHH MTV C in v Vt liu n 31 thi gian qua, da trờn c s lun khoa ... qun d ỏn u t ca Cụng ty Ngoi tụi cng ó tham kho ý kin ca mt s lónh o ch huy v cỏc ng trc tip qun v u t Cụng ty KT CU CA LUN VN Lun c chia lm chng nh sau: Chng 1: C s thuyt v qun d ... tip qun d ỏn Qun d ỏn theo mụ hỡnh Ch u t trc tip qun l hỡnh thc t chc qun d ỏn khụng ũi hi cỏn b chuyờn trỏch qun d ỏn phi trc tip tham gia iu hnh d ỏn m ch u t trc tip qun iu...
 • 106
 • 432
 • 0

Hoàn thiện hệ thống quản các dự án đầu xây dựng trong trong các đơn vị trực thuộc nhà nước

Hoàn thiện hệ thống quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong trong các đơn vị trực thuộc nhà nước

Kinh tế

... độ dự án 1.5.3- Quản chi phí dự án Quản chi phí dự án trình quản tổng mức đầu tư, tổng dự toán (dự toán); quản định mức dự toán đơn giá xây dựng; quản toán chi phí đầu xây dựng ... trạng công tác Quản trị dự án đầu xây dựng Các đơn vị trực thuộc nhà nước 2.1- Môi trường pháp công tác quản dự án đầu xây dựng công trình 2.1.1- Hệ thống văn pháp quy quản dự án đầu ... trình xây dựng thời TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU Quản trị dự án đầu để thực công tác đầu Dự án lựa chọn cho trình đầu Dự án xác, Quản trị dự án hoạt...
 • 69
 • 486
 • 1

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản các dự án đầu tại Công ty Cổ phần than Tu - Vinacomin

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin

Kiến trúc - Xây dựng

... cường công tác quản dự án đầu Công ty Cổ phần than Tu - Vinacomin CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ, QUẢN DỰ ÁNQUẢN DỰ ÁN ĐẦU 1.1 Đầu dự án đầu ... sau Chương Cơ sở luận thực tiễn đầu tư, dự án đầu tư, quản dự án quản dự án đầu Chương Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản dự án Đầu Công ty Cổ phần than Tu - Vinacomin ... trình độ khoa học công nghệ phát triển, nhà đầu dự án yêu cầu ngày cao chất lượng dự án đầu Trong công tác quản dự án đầu yếu tố quan trọng định tồn dự án Quản dự án vận dụng luận,...
 • 124
 • 574
 • 0

Hoàn thiện hệ thống quản các dự án đầu xây dựng trong Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng

Hoàn thiện hệ thống quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng

Kinh tế

... độ dự án 1.5.3- Quản chi phí dự án Quản chi phí dự án trình quản tổng mức đầu tư, tổng dự toán (dự toán); quản định mức dự toán đơn giá xây dựng; quản toán chi phí đầu xây dựng ... nhằm hoàn thiện công tác quản dự án Ban quản dự án Công trình điện Miền Bắc Đề tài tập trung chủ yếu vào việc công tác quản dự án giai đoạn thực dự án dự án thuộc phạm vi quản Ban quản ... trình xây dựng thời TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU Quản trị dự án đầu để thực công tác đầu Dự án lựa chọn cho trình đầu Dự án xác, Quản trị dự án hoạt...
 • 72
 • 454
 • 0

hoàn thiện công tác quản các dự án đầu công trình điện trong tổng công ty điện lực thành phố nội

hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư công trình điện trong tổng công ty điện lực thành phố hà nội

Kinh tế

... sở thuyết quản dự án đầu tƣ” Chƣơng 2: “Tình hình quản dự án đầu tƣ Tổng công ty điện lực Thành phố Nội Chƣơng 3: “Giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án đầu tƣ xây dựng công ... quản dự án đầu tƣ Tổng công ty Điện lực Thành phố Nội, từ đƣa giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện điểm yếu tồn công tác quản dự án đầu tƣ Tổng công ty Điện lực Thành phố Nội Việc hoàn thiện ... sau: “ Hoàn thiện công tác quản dự án Công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thủy Cái Lân” tác giả Tạ Trung Thu Trà; “ Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án Công ty VINCO” tác giả...
 • 103
 • 275
 • 6

Hoàn thiện công tác quản các dự án đầu phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn tại Ban quản các dự án nông nghiệp

Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn tại Ban quản lý các dự án nông nghiệp

Quản trị kinh doanh

... nhà Công tác quản Ban QL chủ yếu quản dự án đầu vào nông nghiệp, mà dự án có nguồn vốn tài trợ, vay vốn từ nước Do công tác quản dự án có đặc trưng riêng, ví dụ công tác quản ... quản Ban QL DA nông nghiệp thực tốt vấn đề chủ yếu dự án, công tác quản Ban làm tốt quy trình quản dự án cách khoa học, đảm bảo vận hành ổn định dự án Ban quản lý, đạo cho ban quản ... giai đoạn toàn dự án đầu nên Ban QL luôn quản sát công tác lập dự án đơn vị vấn, bên cạnh phải quản chi phí giai đoạn dự án khả thi chi phí tính vào tổng vốn đầu dự án không khả...
 • 69
 • 466
 • 2

Hoàn thiện công tác quản các dự án đầu công trình điện trong tổng công ty điện lực thành phố nội

Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư công trình điện trong tổng công ty điện lực thành phố hà nội

Kinh tế

... trình lập dự án đầu tư, Nxb Đại học kinh tế quốc dân Bùi Xuân Phong (2006), Quản trị dự án đầu tư, Học viện Bưu viễn thông, Nội Từ Quang Phương (2010), Giáo trình Quản dự án, Nxb Đại học kinh ... gia, nội 12 Quốc hội (2005), Luật Đấu thầu , Nxb Chính trị quốc gia, nội 13 Nguyễn Trường Sơn(2002), Quản trị dự án đầu tư, Nxb Thống kê, Nội 14 Tổng công ty điện lực thành phố Nội ... 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 quản chi phí đầu xây dựng công trình Phước Minh Hiệp, Thị Vân Đan (2011), Giáo trình thiết lập, thẩm định dự án đầu tư, Nxb Lao động xã hội Nguyễn Bạch...
 • 2
 • 220
 • 4

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản các dự án đầu xây dựng cơ bản của ban quản dự án quận hải an – TP hải phòng

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận hải an – TP hải phòng

Kinh tế - Thương mại

... quản dự án UBND quận áp dụng 46 2.2.5.2 Nội dung công tác quản dự án Ban quản dự án .47 2.2.6 Công tác khác 53 2.3 Đánh giá chung công tác quản dự án đầu xây dựng ... 2.2 Thực trạng công tác quản dự án đầu xây dựng Ban Quản dự án Quận Hải An – TP Hải Phòng Công tác quản dự án đầu xây dựng phân công sau: - Đối với dự án UBND thành phố giao UBND ... công tác quản dự án đầu xây dựng 12 Chương 2: Thực trạng công tác quản dự án đầu xây dựng Ban Quản dự án Quận Hải An – TP Hải Phòng .18 2.1 Giới thiệu chung Ban Quản lý...
 • 82
 • 404
 • 1

Phân tích thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản các dự án đầu XDCB từ nguồn vón ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố nam định

Phân tích thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư XDCB từ nguồn vón ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố nam định

Thạc sĩ - Cao học

... C cu t chc ca cỏc Ban qun d ỏn Cỏc Ban quản dự án thuc UBND thnh ph Nam nh tổ chức Hc viờn: Phm Anh Dng 38 Khoa Kinh t v Qun Lun cao hc QTKD Trng i hc Bỏch Khoa H Ni nghiệp kinh tế, ... phõn cp qun d ỏn m qun d ỏn phõn thnh: qun v mụ d ỏn v qun vi mụ d ỏn i vi qun v mụ d ỏn, ch th qun l Nh nc v cỏc cp chớnh quyn v cỏc c quan chc nng ca d ỏn Qun v mụ cng ... 101 Hc viờn: Phm Anh Dng Khoa Kinh t v Qun Lun cao hc QTKD Trng i hc Bỏch Khoa H Ni DANH MC CC CH VIT TT TT VIT TT BQL Ban qun QLDA Qun d ỏn CT Ch u t CNH - HH Cụng nghip...
 • 114
 • 302
 • 0

Giải pháp hoàn thiện công tác quản các dự án đầu nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện lương tài bắc ninh

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện lương tài bắc ninh

Tài liệu khác

... đầu tƣ a) Nội dung công việc Ban Quản dự án - Nội dung công việc Ban Quản dự án Ban Quản dự án có trách nhiệm tổ chức thực công việc quản dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự ... Mô tả nội dung công tác quy hoạch, công tác kế hoạch nguồn vốn, công tác chuẩn bị đầu tƣ, công tác thực dự án, công tác quản tiến độ thi công xây dựng, công tác quản khối lƣợng, quản chi ... Trường hợp chủ đầu trực tiếp quản dự án (1) Thành lập Ban quản dự án Sau có định đầu tƣ, chủ đầu tƣ lực tổ chức thực nhiệm vụ quản dự án, hình thức quản dự án đƣợc ngƣời định đầu...
 • 132
 • 247
 • 1

Giải pháp hoàn thiện công tác quản các dự án đầu nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Lương Tài Bắc Ninh

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Lương Tài Bắc Ninh

Quản lý dự án

... đầu tƣ a) Nội dung công việc Ban Quản dự án - Nội dung công việc Ban Quản dự án Ban Quản dự án có trách nhiệm tổ chức thực công việc quản dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự ... Mô tả nội dung công tác quy hoạch, công tác kế hoạch nguồn vốn, công tác chuẩn bị đầu tƣ, công tác thực dự án, công tác quản tiến độ thi công xây dựng, công tác quản khối lƣợng, quản chi ... Trường hợp chủ đầu trực tiếp quản dự án (1) Thành lập Ban quản dự án Sau có định đầu tƣ, chủ đầu tƣ lực tổ chức thực nhiệm vụ quản dự án, hình thức quản dự án đƣợc ngƣời định đầu...
 • 132
 • 311
 • 0

một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện và quản các dự án đầu tại Trung tâm Công nghệ thông tin- Tổng công ty Điện lực Việt Nam

một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện và quản lý các dự án đầu tư tại Trung tâm Công nghệ thông tin- Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... tiếp quản hình thức tổ chức quản dự án không đòi hỏi cán chuyên trách quản dự án phải trực tiếp tham gia điều hành dự án mà chủ đầu t trực tiếp quản điều hành .Các nhà quản dự án ... đồng - Tạo sản phẩm dịch vụ có chất lợng cao 1.1.2 Nội dung quản dự án 1.1.2.1 Quản vĩ mô vi mô dự án 1.1.2.1.1 Quản vĩ mô hoạt động dự án Quản vĩ mô hay quản nhà nớc dự án bao gồm ... dự án quy mô lớn, tính chất phức tạp 10 Chủ đầu Chủ dự án Chủ đầu - -Chủ dự án Chủ nhiệm điều hành dự án Chủ nhiệm điều hành dự án Tổ chức thực Tổ chức thực dự án dự án I I Lập dự toán...
 • 73
 • 481
 • 0

hoàn thiện quy trình thực hiện và quản các dự án đầu tại trung tâm công nghệ thông tin- thuộc tổng công ty điện lực việt nam

hoàn thiện quy trình thực hiện và quản lý các dự án đầu tư tại trung tâm công nghệ thông tin- thuộc tổng công ty điện lực việt nam

Kinh tế - Thương mại

... tiếp quản hình thức tổ chức quản dự án không đòi hỏi cán chuyên trách quản dự án phải trực tiếp tham gia điều hành dự án mà chủ đầu t trực tiếp quản điều hành .Các nhà quản dự án ... đồng - Tạo sản phẩm dịch vụ có chất lợng cao 1.1.2 Nội dung quản dự án 1.1.2.1 Quản vĩ mô vi mô dự án 1.1.2.1.1 Quản vĩ mô hoạt động dự án Quản vĩ mô hay quản nhà nớc dự án bao gồm ... dự án quy mô lớn, tính chất phức tạp 14 Chủ đầu Chủ dự án Chủ đầu - -Chủ dự án Chủ nhiệm điều hành dự án Chủ nhiệm điều hành dự án Tổ chức thực Tổ chức thực dự án dự án I I Lập dự toán...
 • 102
 • 352
 • 0

nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản các dự án đầu xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại chi cục thủy lợi quảng ninh

nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại chi cục thủy lợi quảng ninh

Thạc sĩ - Cao học

... lượng Quản thông tin Quản thời gian Quản thu mua Quản chi phí Quản giao nhận Hình 1.2: Sơ đồ nội dung quản dự án đầu xây dựng 1.2.4.3 Nhiệm vụ quản dự án đầu xây dựng công ... nước ta nói riêng Quản dự án đầu xây dựng công trình thủy lợi quản vốn đầu tư, trình quản chi phí đầu để đạt mục tiêu đầu đề Quản dự án đầu phải quản xuyên suốt từ giai ... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 1.1 Một số khái niệm dự án đầu xây dựng công trình thủy lợi 1.1.1 Dự án đầu xây dựng công trình thủy...
 • 106
 • 731
 • 1

giải pháp tăng cường công tác quản các dự án đầu xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện phú lương - tỉnh thái nguyên

giải pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện phú lương - tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... 1.1.5 Các công cụ quản nhà nước để quản dự án đầu 24 1.1.6 Phân cấp quản nhà nước đầu 28 1.1.7 Một số tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động quản nhà nước dự án đầu nguồn ... đầu xử vi phạm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật c Biện pháp quản nhà nước dự án đầu Sự cần thiết quản nhà nước đầu dự án đầu tư: + Sự cần thiết QLNN dự án đầu tư: ... 1.1.2 Các nguyên tắc quản nhà nước dự án đầu 12 1.1.3 Sự cần thiết quản nhà nước dự án đầu nguồn ngân sách nhà nước 19 1.1.4 Các phương pháp quản dự án đầu ...
 • 116
 • 1,855
 • 19

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008