kỹ thuật thi công xây dựng

Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 1

Máy xây dựngkỹ thuật thi công - Chương 1

Kiến trúc - Xây dựng

... khiãøn g. Khung v bãû mạy h. Cạc thi út bë phủ 1.2- u cáưu chung Âãø âạp ỉïng quạ trçnh cäng nghãû trong xáy dỉûng, mạy xáy dỉûng phi âm bo cạc u cáưu thi út úu sau: 1) u cáưu nàng lỉåüng ... mạy xáy dỉûng 4 1.3.4- Mạy nẹn khê Mạy nẹn khê ch úu cung cáúp cho âäüng cå khê nẹn ca cạc thi út bë dng khê nẹn, âãø sån hay cung cáúp cho hãû thäúng âiãưu khiãøn mạy. Mạy khê nẹn cạc ... dng khi ạp lỉûc ca cháút lng gáưn nhỉ khäng âäøi. Truưn âäüng thãø têch l dảng truưn âäüng hon thi ûn hån so våïi truưn däüng thu- cå, trãn cå såí khåïp näúi thu lỉûc hay biãún täúc thu lỉûc,...
 • 9
 • 918
 • 7
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 2

Máy xây dựngkỹ thuật thi công - Chương 2

Kiến trúc - Xây dựng

... CHỈÅNG II MẠY NÁNG- CHUØN 2.1 Âënh nghéa v phán loải 2.1.1 Âënh nghéa: Mạy náng chuøn l nhỉỵng thi út bë dng âãø náng chuøn cạc loẵi hng kiãûn, hng råìi, váût liãûu lng, . . . tỉì nåi ny sang ... dáùn âäüng bàịng tay hồûc bàịng mạy. 2.2 Mạy Náng Ty theo âàûc tênh náng m chụng ta s sỉí dủng thi út bë náng ph håüp.  Kêch: • Náng váût cọ khäúi lỉåüng låïn • Chiãưu cao náng nh, thỉåìng ... taùc thaùo lừp. a) hỗnh chung; b) Phanh tổỷ õọỹng; c) mỷt cừt Lổỷc P cỏửn thi ỳt taùc duỷng lón tay quay õóứ nỏng vỏỷt P= 2.iRdQ P - Lổỷc quay õóứ nỏng vỏỷt nỷng...
 • 35
 • 695
 • 0
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 5

Máy xây dựngkỹ thuật thi công - Chương 5

Kiến trúc - Xây dựng

... taỷi mọỹt chọứ( s) t2- Thồỡi gian di chuyóứn õỏửm(s) Chương 5. Thi t bị phục vụ công tác bê tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 85 Nng suỏỳt caớu maùy õỏửm trong. ... Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 86 Nng suỏỳt cuớa maùy õỏửm ngoaỡi Q = (3600. F. h)/( ... cỏỳu kióỷn bótọng moớng, heỷp, daỡi, . thồỡi gian õỏửm taỷi mọỹt vở trờ khoớang 30s Chương 5. Thi t bị phục vụ cơng tác bê tơng 84 Mạy âáưm bãtäng dng âáưm chàûc cạt, âạ, ximàng trong khäúi...
 • 8
 • 630
 • 2
Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 3

Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 3

Kiến trúc - Xây dựng

... khảo[1] TS . Đổ Đình Đức , PGS . Lê Kiều - Kỹ thuật thi công tập 1 nhà xuấtbản xây dựng 2004[2] Nguyễn văn Hiên – Kỹ Thuật Thi Công – Nhà xuất bản xây dựng 1994b/. Nguyên lý hoạt động : •Hạ ... tạob/. Heọ thoỏng giaự ngửùaI/ CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG 1/. Giải phóng , thu dọn mặt bằng•Chặt cây , phá dỡ công trình cũ•Trước khi thi công phải thông báo trên cácphương tiện thông tin ... thoát nước theo yêu cầu thi t kế Xây hệ thống thoát nước•Đào rãnh thoát nước, thường đào dọc hai bên đường tạm3/. Chuẩn bị đổ đất :Bố trí bãi chứa đất không trở ngại thi công (khi đất đào lêncó...
 • 20
 • 581
 • 0
Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 4

Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 4

Kiến trúc - Xây dựng

... CHƯƠNG 4KỸ THUẬT THI CÔNG ĐẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VÕ XUÂN THẠNHa/. Đặc điểm : -Gầu có thể văng đi xa-Đứng ... ngầm thì không dùng được máyđào gầu thuận.1/.Đào đất bằng máy đào gàu thuậnI/ THI CÔNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNGT1T2T32/.Các giai đoạn làm việc của máy cạp :-Giai đoạn cắt đất tích đầy ... dùng máy xúc chuyểnVí dụ : Năng suất thực tế của máy : tktTDKZPP =(M3/ca)Pkt : năng suất kỹ thuật (m3/h)Z : số giờ làm việc trong một ca (h)Kt : hệ số sử dụng thời gianKt= 0,68 – 0,73...
 • 58
 • 812
 • 0
Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 5

Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 5

Kinh tế - Thương mại

... - Kỹ thuật thi công tập 1nhà xất bản xây dựng 2004[2] Ths. Nguyễn văn Thịnh – Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật đô thi –nhà xuất bản xây dựng 2006 [3] Nguyễn văn Hiên – Kỹ Thuật Thi Công ... chiều dày nàycũng có giới hạn, vì chiềusâu mà ở đó ứng suấtcủa thi t bị đầm tạo ra làcó gới hạn. II/ Ảnh hưởng của độ ẩm đến công tác đầm đất18-25Đất sét pha cát chắc15-18Đất sét pha cát ... thuật đô thi –nhà xuất bản xây dựng 2006 [3] Nguyễn văn Hiên – Kỹ Thuật Thi Công – Nhà xuất bản xây dựng 19945. Đầm chân cừu8-116-811-1616-205-77-1010-1414-18-Đất ít dính-Đất trung bình...
 • 40
 • 428
 • 0
Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 6

Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 6

Kiến trúc - Xây dựng

... 6 THI CÔNG ĐÓNG CỌC VÀ VÁN CỪTRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA KỸ THUẬT CƠNG TRÌNH VÕ XN THẠNH2/. Vận chuyển – chuẩn bị đống cọc :0,2L 0,2LL0,3LLCọc dàiCọc ngắnIV/. Quá trình thi công ... nén tĩnh cho cọc , kết quả nén tĩnh được sửdụng để điều chỉnh thi t kế móng cho công trình2/. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của thi t bị ép cọc :•Lý lịch máy•Lưu lượng dầu của máy bơm (l/phút)•Áp ... cọc ép được sử dụng rộng rãi1/. Thi công cọc thử và nén tĩnh•Số cọc ép thử từ 0,5% - 1% tổng số cọc và không nhỏhơn 3 cọc cho một công trình•Vị trí ép thử do thi t kế qui định . Sau khi ép...
 • 44
 • 574
 • 0
Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 7

Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 7

Kiến trúc - Xây dựng

... khảo[1] TS . Đổ Đình Đức , PGS . Lê Kiều - Kỹ thuật thi công tập 1,2 nhà xất bản xây dựng 2004[2] Nguyễn văn Hiên – Kỹ Thuật Thi Công – Nhà xuất bản xây dựng 1994c/ tải trọng do chấn động phát ... 289.0min=b ; cạnh ngắnVới tiết diện tròndr25.0min= CHƯƠNG 7 CÔNG TÁC VÁN KHUÔNTRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VÕ XUÂN THẠNHII/ PHÂN LOẠI COFFA1/. Phân lọai theo ... tích bê tông 2500kg/m3c/ khối lượng cốt thép lấy theo thi t kếcó thể lấy 100kg/m3 bê tông cốt thépd/ tải trọng do người và dụng cụ thi công -tính toán coffa sàn vòm lấy 250daN/m2Tính toán...
 • 22
 • 604
 • 1
Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 10

Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 10

Kiến trúc - Xây dựng

... khảo[1] TS . Đổ Đình Đức , PGS . Lê Kiều - Kỹ thuật thi công tập 2 nhàxất bản xây dựng 2004[2] Nguyễn văn Hiên – Kỹ Thuật Thi Công – Nhà xuất bản xây dựng 1994••TrongTrongtrưtrườờngnghhợợppkhôngkhôngccóóssốốliliệệuuccóóththểểchchọọnnccáápptheotheobbảảngng15202630<55-1515-3030-60Đường ... Không để dây cáp dụng vào dây hàn điệnChương 10 DỤNG CỤ VÀ THI T BỊ TRONG LẮP GHÉP XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VÕ XUÂN THẠNH ... =úûùêëé=[ ]ss£=WMĐòn treo1.Dầm 2 .Thi t bị treo cẩu4.Đòn treo3.Dây treo5. Trục quay6.Chốt an toàn2/ .thi t bị treo trụcKẹp cápPuli• II/. Các công cụ neo giữ• 1/. Neo cố địnhSGQaAbc0=-+=åaSkcGbQMA...
 • 15
 • 402
 • 0
Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 11

Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng Chương 11

Kiến trúc - Xây dựng

... khảo[1] TS . Đổ Đình Đức , PGS . Lê Kiều - Kỹ thuật thi công tập 1,2 nhà xất bản xây dựng 2004[2] Nguyễn văn Hiên – Kỹ Thuật Thi Công – Nhà xuất bản xây dựng 1994 ... LẠC HỒNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VÕ XUÂN THẠNH6/. Cần trục bay :• Dùng máy bay trực thăng , tải 4 – 16 tấn• Vận chuyển và lắp dựng các công trình cao nhưcột điện cao thế , công trình vùng ... -=aaRr=1-1,5mh1 = HL+ (0,5 – 1m)HL:cao trình điểm đặc cấu kiện- Cần trục đặt trên mặt đất , hố móng công trìnhchưa lấp phải đảm bảo ngoài mặt trượt của máiđấtHjjgH cot.2bb2 = 0,8m 2/ Cần...
 • 17
 • 479
 • 0
Tài liệu Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công xây dựng_chương 3 docx

Tài liệu Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công xây dựng_chương 3 docx

Cao đẳng - Đại học

... Nguyễn Hoàng Vĩnh An toàn lao động: Chơng III -Kỹ thuật an toàn trong thi t kế tổ chức xây dựng thi công - 35 - ã Thi t kế chiếu sáng chỗ làm việc cho các công việc làm đêm và trên các đờng đi lại ... tốt là yếu tố thi t yếu trong công tác chuẩn bị, đem lại hiệu quả và an toàn khi thi công xây dựng. -Trớc khi thi t kế mặt bằng cần nghiên cứu kỹ các vấn đề sau đây: 1. Trình tự công việc tiến ... Bố trí trang thi t bị y tế, chăm sóc công nhân. Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ & Nguyễn Hoàng Vĩnh An toàn lao động: Chơng III -Kỹ thuật an toàn trong thi t kế tổ chức xây dựng thi công - 34 -...
 • 4
 • 1,298
 • 27
Kỹ thuật thi công- công tác xây tô, hoàn thiện

Kỹ thuật thi công- công tác xây tô, hoàn thiện

Kiến trúc - Xây dựng

... Phần IV: Công tác xây tô & Hoàn thi n 2TÀI LIỆU THAM KHẢOGiáo trình chính:ª Kỹ thuật thi công tập1&2–TS.Nguyễn Đình Đức,PGS. Lê Kiều–NXBXâydựng – Hà Nội 2004.ª Kỹ thuật thi công 2 ... thác cũng như khi thi công) , dùngđể xây móng, kè đá, tường chắn…KTTC– MXD Phần IV: Công tác xây tô & Hoàn thi n 3PHẦN IV: CÔNG TÁC XÂY TÔ – HOÀN THI NCHƯƠNG I: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁI. Khái ... cầusửdụng.KTTC– MXD Phần IV: Công tác xây tô & Hoàn thi n 26KTTC– MXD Phần IV: Công tác xây tô & Hoàn thi n 47KTTC– MXD Phần IV: Công tác xây tô & Hoàn thi n 393.5. Xây tường giảm nhẹ trọng...
 • 72
 • 2,930
 • 18
Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty kỹ thuật nền móng & xây dựng 20

Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty kỹ thuật nền móng & xây dựng 20

Kế toán

... thi công công trình Phó giám đốc kỹ thuật thi công Công tyGiám đốc xí nghiệp, đội trưởng đội XD Công ty Bộ phận quản lý KT-TC hiện trường của xí nghiệp, đội xây dựng Công ty Đội thi ... mà Công ty đà sử dụng trong xây dựng thi công nh xi măng, sắt, gạch, cát vật liệu rẻ tiền đơn chiếc nh vôi, ve, bột màu Công ty đà sử dụng mỗi công trình thi công là một kho do đội thi công ... dụng. Sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp về nhiều mặt: kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật . rất đa dạng nh ng lại mang tính độc lập, mỗi công trình đợc xây dựng theo một thi t kế kỹ thuật riêng, có...
 • 56
 • 475
 • 4

Xem thêm