kết quả xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

40 động từ tiếng nhật

40 động từ tiếng nhật

Tư liệu khác

... します ④③ ex かれは まいしゅう にちようびに テニスを します。 32 shop かいものを します ④③ ex スーパーで たくさん かいものを しました。 33 give a party パーティーを します ④③ ex しゅうまつ ともだちの うちで パーティーを します。 3/4 Meguro Language Center BP1-10 34 study べんきょうを...
 • 4
 • 294
 • 3

Bảng chia động từ tiếng nhật giáo trình sơ cấp

Bảng chia động từ tiếng nhật giáo trình sơ cấp

Tổng hợp

... 来る 来られる できる 来られない できない 来られます できます 来られません できません する Phân biệt tự động từ ( với が ) tha động từ ( với を) 自動詞( tự động từ ) 他動詞(tha động từ) 開(ひら)く 開(ひら)ける 閉(し)まる 閉(し)める つく 消(き)える つける 消(け)す 入(はい)る ... 着る 食べさせる 見させる 覚えさせる 着させる 食べさせない 見させない 覚えさせない 着させない 来る する 来させる させる 来させない させない 「 受 け 身 尊敬 thể thụ động 辞書形    受け身-尊敬 肯定 否定 書く 読む 聞く VI 話す 言う 入る 書かれる 読まれる 聞かれる 話せる 言われる 入られる 書かれない 読まれない 聞かれない...
 • 19
 • 13,319
 • 191

121 dong tu tieng nhat

121 dong tu tieng nhat

Tổng hợp

... 115 はなしをします talk, have a talk はなしをする はなしをしない はなしをした はなしをしなかった せんたく(を)した 116 パーティー(を)します give a party パーティー(を)する パーティー(を)しない パーティー(を)した パーティー(を)しなかった 117 べんきょう(を)します study べんきょう(を)する べんきょう(を)しない...
 • 4
 • 13,283
 • 1,124

Động từ tiếng Nhật Những đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ dụng thể hiện qua các tác phẩm tiêu biểu của Natsume Souseki

Động từ tiếng Nhật Những đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ dụng thể hiện qua các tác phẩm tiêu biểu của Natsume Souseki

Tiến sĩ

... VIN HN LM KHOA HC X HI VIT NAM HC VIN KHOA HC X HI TRNG TH MAI ĐộNG Từ TIếNG NHậT- NHữNG ĐặC TRƯNG NGữ NGHĩA, NGữ DụNG THể HIệN QUA CáC TáC PHẩM TIÊU BIểU CủA NATSUME SOUSEKI Chuyờn ngnh ... gn õy s ngi hc ting Nht Vit Nam tng lờn nhanh chúng S giao lu húa gia Vit Nam v Nht Bn cng n r vi hng lot cỏc tỏc phm hc Nht Bn c dch sang ting Vit v c c gi Vit Nam ún nhn tớch cc Trong bi cnh ... v ging dy ting Nht cng nh trớch ging hc Nht Bn cho sinh viờn chuyờn ngnh ting Nht ti Vit Nam hin Vit Nam, t nhng nm 60 ca th k XX, ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu cỏc tỏc gi, tỏc phm tiờu biu...
 • 208
 • 543
 • 0

Động từ tiếng Nhật Những đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ dụng thể hiện qua các tác phẩm tiêu biểu của Natsume Souseki

Động từ tiếng Nhật Những đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ dụng thể hiện qua các tác phẩm tiêu biểu của Natsume Souseki

Tiến sĩ

... sau: 11 3.1.1 Động từ suru (する; nghĩa “làm”) Suru có 13 ý nghĩa cấu trúc tham tố tương ứng sau: Bảng 3.1 : Đặc điểm cấu trúc tham tố động từ suru (trích) Ý nghĩa 1) Thực hành động, động tác 2) ... thể cách sử dụng đặc biệt aru 3.1.3 Động từ iu (いう / 言う / 云う; nghĩa “nói”) Iu có ý nghĩa cấu trúc tham tố tương ứng sau: Bảng 3.3: Đặc điểm cấu trúc tham tố động từ iu (trích) Ý nghĩa 1) Hoạt động ... /tsukeru (kết, đính) ngữ cảnh Kết cho thấy, NĐT tiêu điểm hướng tới trạng thái kết vật việc sau hành động hay trình Sử dụng NĐT giúp tạo nên liên kết logic ý nghĩa nguyên nhân - kết quả, hướng...
 • 27
 • 494
 • 0

1000 từ tiếng Nhật cơ bản có hệ thống 40 docx

1000 từ tiếng Nhật cơ bản có hệ thống 40 docx

Tổng hợp

... yubi wa mono gatari - The Lord of the Rings (Tolkien) るい 982 a kind, a type 書類 sho rui - papers, documents 人類 jin rui - humanity, mankind REI command RIN りん wa わ 983 984 類 令 RUI れい 985 零 REI れい ... clouds (in a plane) ウン kumo くも 1000 楽団 gaku dan - orchestra, band 座布団 za bu ton - cushion, Japanese style cushion for sitting on tatami mat floors 団子 dan go - dango, Japanese sweet dumplings big, gigantic...
 • 5
 • 950
 • 9

khảo sát chức năng và hoạt động của trợ từ tiếng nhật

khảo sát chức năng và hoạt động của trợ từ tiếng nhật

Tổng hợp

... (中級) sử dụng Việt Nam nói chung Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nói riêng Chúng không định vào so sánh, đối chiếu giống khác trợ từ tiếng Nhật trợ từ tiếng Việt chúng ... phân biệt trợ từ nên dùng trường hợp việc dễ dàng, người học tiếng Nhật Căn vào ý nghĩa cách sử dụng trợ từ yếu tố cụ thể chi phối đến khả lựa chọn trợ từ (yếu tố liên quan đến nghĩa thông báo, ý ... độ có hạn thân, chưa thể tổng kết cách toàn diện tất hoạt động trợ từ có tiếng Nhật đại Chúng chưa có điều kiện khảo sát toàn chức hoạt động trợ từ Chúng đề cập đến trợ từ quan trọng nhất, có...
 • 8
 • 943
 • 9

Động từ chuyển động trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Động từ chuyển động trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Báo cáo khoa học

... pbàt dd: (14) M^ (15) è t ì : ^ I^f9 Óo Kurumaivo orru (Xud'ng xe) db/"Co Kaisbaivo deta (Rdi cdng ty) Nbung kbi mudn de càp dén dièm dén tbi su dung "kara" de ndi dé'n xuàt pbàt dièm, vi du: (16) ... lén/xudng 539 Trong qua trìnb giàng day tièng Nhàt, tdi tbày nbflng Idi sai hgc sinb ngudi Viét Nam tbudng bay màc phài dd su dung kbdng dùng càc ddng tu chuyén ddng cùa tiéng Nhàt Trude hè't, ... thè ddng gdp vào cdng viée giàng day chuyén mdn, va md dàu cho viée ngbién cùu sau cùa bàn tbàn Tài llèu tham khào Nguyén Pbù Phong, Nhùng vàn de ve ngù phàp tiéng Viét, Nxb Dai hgc Qude già Ha...
 • 11
 • 1,001
 • 5

Khảo sát chức năng và hoạt động của trợ từ tiếng Nhật

Khảo sát chức năng và hoạt động của trợ từ tiếng Nhật

Khoa học xã hội

... “は” [wa] ví dụ a xác định chủ thể hành động, “を” [wo] xác định thành phần tân ngữ động từ; “も” [mo] ví dụ b vừa xác định chủ thể, vừa thể hình thái ý nghĩa; “ね?” [ne] ví dụ c biểu thị thái độ người ... tính chất nhóm Trên thực tế, cách phân loại không đ?ợc nhiều nhà nghiên cứu tiếng Nhật Việt Nam tán đ?ng 1.3.5 Phân loại trợ từ Nguyễn Thị Việt Thanh: [23, 179-240] PGS TS Nguyễn Thị Việt Thanh dựa ... 1998, tác giả Nguyễn Việt Hư?ng, Nguyễn Văn Hảo gọi nhóm từ “trợ từ” Các công trình nghiên cứu ngữ pháp tiếng Nhật Ngô Hư?ng Lan, Nguyễn Thị Việt Thanh, Phạm Việt Thanh thống cách gọi Mặc dù, xét...
 • 145
 • 574
 • 1

Tính từ tiếng Nhật

Tính từ tiếng Nhật

Tổng hợp

...
 • 1
 • 2,635
 • 141

Những động từ Tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn

Những động từ Tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn

Tư liệu khác

... bán để lấy tiền That farmer raises chickens for a living 48 MỘT SỐ NGỮ ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP Đó động từ kết hợp với 1, giới từ, kết hợp dạng ngữ nghĩa chúng thay đổi hẳn so với nghĩa ban đầu • To break ... với động từ trên: o to set the table for: bầy bàn để My mother has set the table for the family dinner o to lay off (workers employees): cho việc, giãn thợ The company had to lay off twenty-five ... soldiers laid down their weapons and surrendered * Lưu ý: Thời động từ dễ ngây nhầm lẫn với khứ đơn giản động từ to lie Cần phải phân biệt ngữ cảnh cụ thể • To sit: ngồi To sit in: ngồi tại, ngồi To...
 • 8
 • 633
 • 2

NGỮ NGHĨA của TIỀN tố при TRONG ĐỘNG từ TIẾNG NGA và các PHƯƠNG THỨC TRUYỀN đạt TRONG TIẾNG VIỆT

NGỮ NGHĨA của TIỀN tố при TRONG ĐỘNG từ TIẾNG NGA và các PHƯƠNG THỨC TRUYỀN đạt TRONG TIẾNG VIỆT

Khoa học xã hội

... модификаторами đến и tới, но они не могут служать модификатором и появляться после глаголов đến или tới; таким образом, вьетнамцы говорят: về/vào/ra + đến, về/vào/ra + tới, но не говорят: đến + về/vào/ra, ... người ta gửi đến trung đoàn viên thiếu uý trẻ măng, vừa tốt nghiệp trường quân (A Cuprin, Chiếc vòng thạch lựu, Đoàn Tử Huyến dịch) В приведённых выше примерах мы видим, что модификатор đến может ... Булгаков, Собачье сердце) Cả hai bước dãy hành lang hẹp tối mờ, bỏ qua cánh cửa sơn vecni, đến cuối hành lang rẽ trái bước vào buồng nhỏ tối; tức khắc chó cảm thấy không thích phòng mùi đáng sợ...
 • 96
 • 1,112
 • 1

cụm động từ tiếng anh

cụm động từ tiếng anh

Tiếng anh

... liên quan đến, qui vào ,ảnh hưởng tới -Bear out :xác nhận, xác minh Eg:They will bear out all the information you provided( họ xác minh tất thông tin mà bạn cung cấp ) -Bear up:chịu đựng đến cùng, ... ước mong muốn ) -Be up to one’s eyes in work: bận tối mắt tối mũi công việc These staff is up to their eyes in work (những nhân viên bận tối mắt tối mũi ) -Be/get even with sb:trả thù Eg:She surely ... mind:thay đối định -Change one’s time: thay đổi luận điệu, cung cách 29.Check back:trở lại kiểm tra cho -Check by :đến nơi để xem … -Check in:ghi tên đăng kí, đến, đến -Check into:đăng kí đến đâu -Check...
 • 48
 • 2,440
 • 62

tổ từ tiếng nhật thường dùng

tổ từ tiếng nhật thường dùng

Tổng hợp

... ai,cái-gì kết bạn kết cục nh kết hôn tính toán (lợi hại) kết hôn thông qua cân nhắc kết hôn tình kết luận vội vã kết liễu cái-gì kết thúc kết thúc cái-gì kết thúc việc-gì kết thúc hợp đồng với kết ... sb is/are dressed cách (= theo cách ấy) cách kết bạn cách (= theo cách này) cách hay cách khác cách ngày lần (= cách nhật) cách nhật cách xa cách xa cách xa khỏi cãi lại (ai) cãi lộn với cãi ... time ; whenever lần năm phận cách cách có hiệu cách (rất) kiên nhán/kiên trì cách nghiêm túc cách nóng lòng cách khó khăn cách sốt ruột cách thích thú công đôi việc cái-gì giuộc (cả)...
 • 64
 • 922
 • 1

Đề tài câu bị ĐỘNG TRONG TIẾNG NHẬT và CẤU TRÚC TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT

Đề tài câu bị ĐỘNG TRONG TIẾNG NHẬT và CẤU TRÚC TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT

Khoa học xã hội

... ba cách dùng việc phân tích câu chứa chúng mặt cấu trúc cú pháp cấu trúc nghĩa biểu khác Cách phân tích câu chứa trợ động từ bị động nêu mục 1.2.3.1 Sau cách phân tích cấu trúc cú pháp cấu trúc ... chúng hoạt động ba tiểu phạm trù khác nhau: hoạt động động từ thực làm vị tố câu, động từ tình thái không làm vị tố câu, mà hoạt động trợ động từ bị động (tác tố bị động) tạo câu bị động không ... bị động với tư cách loại ý nghĩa ngữ pháp biểu phương tiện ngữ pháp định hư từ trật tự từ Tiếng Việtcâu bị động - 18 - 1.2.3 Câu bị động tiếng Việt 1.2.3.1 Cấu trúc cú pháp chung câu bị động...
 • 147
 • 2,702
 • 9

Xem thêm