kết quả khảo sát khả năng kháng khuẩn của các dòng vi khuẩn phân lập được trên môi trường pda

khảo sát khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng xạ khuẩn trong điều kiện in vitro

khảo sát khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng xạ khuẩn trong điều kiện in vitro

Nông - Lâm - Ngư

... xạ khuẩn phân lập chọn đƣợc 12 chủng xạ khuẩnkhả đối kháng với vi khuẩn X oryzae pv oryzae Khảo sát khả đối kháng 12 chủng xạ khuẩn với lần lặp lại nghiệm thức chủng xạ khuẩn phân lập Kết ... pháp đánh giá nhanh khả đối kháng 142 chủng xạ khuẩn vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae có 12 chủng xạ khuẩn thể khả đối kháng Kết đánh giá khả đối kháng 12 chủng xạ khuẩn vi khuẩn X oryzae pv ... cấy vi khuẩn môi trƣờng Wakimoto cải tiến 20 2.2 Phƣơng pháp thử khả đối kháng xạ khuẩn vi khuẩn 23 Xanthomonas oryzae pv oryzae thí nghiệm 1a 2.3 Phƣơng pháp thử khả đối kháng xạ khuẩn vi khuẩn...
 • 56
 • 729
 • 0
KHẢO sát KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN của các CHỦNG VI KHUẨN LACTIC và ỨNG DỤNG TRONG bảo QUẢN SINH học

KHẢO sát KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN của các CHỦNG VI KHUẨN LACTIC và ỨNG DỤNG TRONG bảo QUẢN SINH học

Sinh học

... vòng kháng khuẩn chủng khảo sát chủng thị Escherichia coli có vòng kháng khuẩn mẫu ký hiệu 35 Acido, VSS, YK2 cho vòng kháng khuẩn lớn 10-4 với đường kính tương ứng 13, 12, 14mm Với thị vi khuẩn ... tiếp tục sử dụng khảo sát cho thí nghiệm 34 Bảng Kết xác định hình thái khuẩn lạc tế bào chủng LAB STT Nguồn phân lập Ký hiệu Sữa chua Vinamilk Susu Sữa chua Well Yo Hình thái Khuẩn lạc Tế bào ... Que dài, kết đơi hay tạo chuỗi ngắn, có vách ngăn Yakult YK2 Tròn, bóng, bờ đều, màu trắng đục, lồi Que ngắn Thử hoạt tính kháng khuẩn Kết cho thấy, hầu hết mười chủng vi khuẩn khảo sát nhạy...
 • 10
 • 1,062
 • 2
khảo sát khả năng kháng khuẩn và kháng nấm của dịch trích ly từ nha đam

khảo sát khả năng kháng khuẩnkháng nấm của dịch trích ly từ nha đam

Công nghệ - Môi trường

... KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨNKHÁNG NẤM CỦA DỊCH NHA ĐAM TRÊN VI KHUẨN VÀ NẤM MỐC ĐÃ ĐƢỢC PHÂN LẬP 4.3.1 Kết khảo sát khả kháng khuẩn dịch nha đam môi trƣờng PCA Hoạt tính kháng khuẩn ... 24 4.2 KẾT QUẢ PHÂN LẬP VI KHUẨN TỪ XOÀI VÀ NẤM MỐC TỪ CHANH 25 4.3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨNKHÁNG NẤM CỦA DỊCH NHA ĐAM TRÊN VI KHUẨN VÀ NẤM MỐC ĐÃ ĐƢỢC PHÂN LẬP ... phân lập giống vi khuẩn nấm mốc phần quan trọng đề tài, để tạo nguồn vi khuẩn nấm mốc dùng thí nghiệm khảo sát khả kháng khuẩn, kháng nấm dịch nha đam Kết tiến trình phân lập:  Giống vi khuẩn...
 • 53
 • 881
 • 1
Nghiên cứu sự tăng trưởng của cây IN VITRO định tính và khảo sát khả năng kháng khuẩn của hợp chất QUINON trong lá cây RIVINA HUMILIS l

Nghiên cứu sự tăng trưởng của cây IN VITRO định tính và khảo sát khả năng kháng khuẩn của hợp chất QUINON trong lá cây RIVINA HUMILIS l

Ngân hàng - Tín dụng

... Nuôi cấy in vitro từ hạt Rivina humilis L 32 II.2.2 Khảo sát ảnh hƣởng BA đến tăng trƣởng Rivina humilis L in vitro 34 II.2.3 Khảo sát ảnh hƣởng kinetin đến tăng trƣởng Rivina humilis ... nhƣ thuốc thử hóa học đặc biệt khả kháng khuẩn [22] chúng tơi thực đề tài “Nghiên cứu tăng trƣởng in vitro, định tính khảo sát khả kháng khuẩn hợp chất quinon Rivina humilis L.”nhằm bƣớc đầu ... 37 II.2.7 .Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn dịch chiết Rivina humilis L 39 II.2.8 Xử lý thống kê 40 III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42 III.1 Sự tạo từ hạt Rivina humilis...
 • 88
 • 269
 • 0
Khảo sát khả năng kháng khuẩn của vi nấm phân lập từ vùng biển nha trang

Khảo sát khả năng kháng khuẩn của vi nấm phân lập từ vùng biển nha trang

Kỹ thuật - Công nghệ

... đề tài: Khảo sát khả kháng khuẩn vi nấm phân lập từ vùng biển Nha Trang”  Mục tiêu đề tài Phân lập tuyển chọn chủng vi nấm, xác định khả kháng khuẩn điều kiện lên men tối ưu chủng vi nấm tuyển ... khuẩn chủng 01NT.1.1.5 Qua kết khảo sát nồng độ muối tối ưu với khả kháng khuẩn vi nấm biển, cho thấy chủng vi nấm khảo sát sinh hợp chất kháng khuẩn nuôi cấy môi trường với nồng độ muối khác ... mL/đĩa)  Môi trường bảo quản vi nấm biển - Môi trường thạch nghiêng: Các chủng vi nấm biển bảo quản ngắn ngày môi trường thạch nghiêng Sabouraud giữ oC - Môi trường bổ sung glycerol: Các chủng vi nấm...
 • 72
 • 175
 • 0
Khảo sát khả năng kháng chấn của một số công trình đã xây dựng tại huyện Sơn Tịnh

Khảo sát khả năng kháng chấn của một số công trình đã xây dựng tại huyện Sơn Tịnh

Sư phạm

... 9386-2012) - Về cấu tạo: Các cơng trình khảo sát chưa quan tâm đến cấu tạo kháng chấn nên không đảm bảo yêu cầu cấu tạo kháng chấn - Về kết cấu: Các cơng trình khảo sát thấp tầng (có quy mơ vừa nhỏ) ... Tịnh ta có kết sau: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC CƠNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN TỊNH KHI TÍNH TỐN CĨ TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TT Tên cơng trình Kết luận Nhà làm vi c Huyện ủy - Đảm bảo khả chịu lực ... 5574-2012) Kết tính tốn ta thấy cơng trình đảm bảo chuyển vị đỉnh Kết luận: Cơng trình Nhà kho lưu trữ đảm bảo khả chịu tải trọng động đất lên cơng trình 3.4 Kết luận chƣơng Qua khảo sát, tính...
 • 26
 • 148
 • 0
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA THU THẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA THU THẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

Báo cáo khoa học

... điều kiện nhà lưới ngồi đồng để đánh giá khả phân hủy cellulose, góp phần vào vi c phân hủy chất hữu thực vật, phục vụ cho vi c sản xuất phân hữu sinh học KẾT LUẬN Hoạt tính endo-cellulase chủng ... góp phần chọn chủng có khả phân hủy rơm rạ, góp phần vào vi c sản xuất nơng nghiệp đồng sông Cửu Long PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP Nguồn nấm: Các chủng Trichoderma phân lập từ đất vườn ăn trái ... nấm tiết môi trường nuôi cấy xác định theo phương pháp Ghose (1987) cách đo giá trị mật độ quang (OD = optical density) bước sóng λ = 540 nm qua quang phổ kế (spectrophotometer) KẾT QUẢ VÀ THẢO...
 • 4
 • 377
 • 0
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI VÀ TỶ LỆ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HEO XUÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI VÀ TỶ LỆ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HEO XUÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

Chăn nuôi

... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT .26 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHÁO SÁT 26 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 26 3.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT 26 3.4 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT .26 3.4.1 ... DUNG KHẢO SÁT Khảo sát khả sinh sản heo nái, sức sống sức sinh trưởng heo theo mẹ từ sơ sinh đến cai sữa Khảo sát tình hình tiêu chảy heo theo mẹ từ sơ sinh đến cai sữa 3.4 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT ... lứa (P > 0,05) 39 Kết khảo sát (9,86 con/ổ) tương đương với kết Nguyễn Văn Đức (2006), khảo sát trại heo Phước Tân III huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (9,84 con/ổ); cao kết khảo sát Tăng Thị Thu...
 • 80
 • 245
 • 0
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BÒ SỮA TẠI HAI TRẠI BÒ THUỘC XÃ TÂN THẠNH TÂY HUYỆN CỦ CHI – TP. HCM

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BÒ SỮA TẠI HAI TRẠI BÒ THUỘC XÃ TÂN THẠNH TÂY HUYỆN CỦ CHI – TP. HCM

Chăn nuôi

... khoảng thời gian khảo sát Sử dụng số liệu hồi quy lưu giữ trại 3.5 Các tiêu khảo sát Chỉ tiêu trọng lượng gia súc khả sinh sản số lượng bò khảo sát trại tương đương nên nhập lại khảo sát chung theo ... đầu bò số tác giả khảo sát gần 22 Bảng 4.6 Tuổi đẻ lứa đầu đàn bò khảo sát 23 Bảng 4.7 Tuổi đẻ lứa đầu bò số tác giả khảo sát gần 23 Bảng 4.8 Hệ số phối đàn bò khảo sát 24 ... giống đàn bò khảo sát 19 Bảng 4.2 Trọng lượng đàn bò khảo sát 20 Bảng 4.3 Trọng lượng bò số tác giả khảo sát gần (kg) 20 Bảng 4.4 Tuổi phối giống lần đầu đàn bò khảo sát ...
 • 75
 • 243
 • 0
Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm máu và mủ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014

Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm máu và mủ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014

Y khoa - Dược

... t may vi khu n không Vancomycin Linezolide hai kháng sinh hi n c xem kháng v i c tr vi khu n S aureus kháng Methicillin H u nh 100% vi khu n kháng v i Penicillin Theo “S vi n Nhi kháng kháng ... : K pneumoniae kháng t nhiên v i Ampicilline, P.earuginosa kháng v i penicilline G, E.coli kháng v i Erthromycine kháng thu nh n - Do ti p xúc v i kháng sinh ho c vi khu n kháng kháng sinh - Liên ... kháng sinh kháng sinh th ng dùng i u tr Staphylococcus aureus IV.1 Tính kháng thu c kháng sinh c a S.aureus: H u h t dòng S aureus kháng v i nhi u lo i kháng sinh khác M t vài dòng kháng v i t...
 • 92
 • 463
 • 1
Báo cáo: NGHIÊN CỨU CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN pptx

Báo cáo: NGHIÊN CỨU CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN pptx

Báo cáo khoa học

... 2011 DNNN niêm yết; ii) Chưa có chuẩn phân ngành cơng nhận rộng rãi TTCK Vi t Nam nên phương pháp phân ngành báo cáo dựa chuẩn phân ngành ICB có tham khảo cách phân loại số cơng ty chứng khốn Điều ... XNK Xây dựng Vi t Nam 81 VFR CTCP Vận tải Thuê tàu 82 VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco 83 VIT CTCP VIGLACERA Tiên Sơn 84 VMC CTCP VIMECO 85 VNA Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship 28 ... bình DNNN nằm ngưỡng an toàn, đủ khả chi trả khoản lãi vay IV/ Kết luận Qua vi c phân tích, đánh giá hệ số tài cấu vốn khả toán 162 DNNN niêm yết HOSE HNX, rút số kết luận sau: 1) Đa số DNNN niêm...
 • 33
 • 309
 • 1
Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán việt nam

Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH - ĐINH THỊ HỒNG THẮM TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG ... TẮT Quản trị vốn lưu động đóng vai trò quan trọng vi c cải thiện lợi nhuận công ty Các cơng ty quản trị tối ưu vốn lưu động cách cân đối lợi nhuận tính khoản Bài vi t phân tích tác động quản ... liệu xây dựng Vi t Nam chưa xem xét cách cụ thể, rõ ràng tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi, dụ Nguyễn Thị Vi t Thủy (2012) phân tích mối quan hệ quản trị vốn lưu động khả sinh lợi...
 • 102
 • 1,137
 • 17
Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế

... Giả thuyết nghiên cứu 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 vii Vi t tắt viii DANH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT TTCK Thị trường chứng khoán Tiếng Vi t VLĐ Vốn lưu động Tiếng Anh ACP Kỳ thu tiền ... dẫn VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP tận tình, đóng góp nhiều ý kiến q báu động vi n giúp tơi hồn thành VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VI T NAM” luận văn cơng ... liệu xây dựng Vi t Nam chưa xem xét cách cụ thể, rõ ràng tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi, dụ Nguyễn Thị Vi t Thủy (2012) phân tích mối quan hệ quản trị vốn lưu động khả sinh lợi...
 • 51
 • 840
 • 0
Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH - ĐINH THỊ HỒNG THẮM TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG ... TẮT Quản trị vốn lưu động đóng vai trò quan trọng vi c cải thiện lợi nhuận cơng ty Các cơng ty quản trị tối ưu vốn lưu động cách cân đối lợi nhuận tính khoản Bài vi t phân tích tác động quản ... liệu xây dựng Vi t Nam chưa xem xét cách cụ thể, rõ ràng tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi, dụ Nguyễn Thị Vi t Thủy (2012) phân tích mối quan hệ quản trị vốn lưu động khả sinh lợi...
 • 102
 • 289
 • 0
Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế

... đến khả sinh lời, dụ Nguyễn Thị Vi t Thủy [2012] phân tích mối quan hệ quản trị vốn lưu động khả sinh lời tất công ty cổ phần thị trường chứng khoán Vi t Nam”; Nguyễn Ngọc Hân [2012] “ phân ... mối quan hệ quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp Vi t Nam Kết cho thấy vi c quản trị vốn luân chuyển hiệu cách rút ngắn kỳ thu tiền bình quân kỳ lưu kho làm gia tăng khả sinh lợi ... 14 1.1.4 Quản trị vốn lưu động 15 1.2 TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP 21 1.2.1 Tác động thời gian thu tiền đến khả sinh lời 22...
 • 127
 • 440
 • 1
Phân lập và khảo sát khả năng kháng một số vi khuẩn và nấm bệnh của vi tảo scenedesmus quadricauda

Phân lậpkhảo sát khả năng kháng một số vi khuẩn và nấm bệnh của vi tảo scenedesmus quadricauda

Kinh tế

... chung v vi t o 2.1.1 Hình thái th , c u trúc sinh s n 2.1.2 Vai trò c a vi t o 2.2 Kh kháng vi khu n n m b nh c a vi t o 2.2.1 Kh kháng vi khu n c a vi t o 2.2.2 Kh kháng vi n m c a vi t o 10 ... ng minh vi t o ch a nhi u ho t ch t sinh h c có tác d ng ch t kháng sinh có kh kháng vi khu n vi n m, ñã m m t hư ng nghiên c u m i vi c phòng tr b nh vi khu n vi n m gây 2.2 Kh kháng vi khu n ... c hi n ñ tài Phân l p kh o sát kh kháng m t s vi khu n n m b nh c a vi t o Scenedesmus quadricauda” 1.2 M c đích u c u 1.2.1 M c đích Nghiên c u nh m phân l p kh o sát kh kháng vi khu n X oryzae...
 • 55
 • 879
 • 1
Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

Khoa học tự nhiên

... dựa vào kết xác định khả kháng khuẩn ta lựa chọn thông số chiếtthích hợp để dịch chiết có khả kháng khuẩn tốt 32 2.4.2.2 Thí nghiệm 1: khảo sát ảnh hưởng loại dung môi chiết đến khả kháng khuẩn ... định khả kháng khuẩn Dựa vào kết xác định khả kháng khuẩn ta lựa chọn dung mơi thích hợp để dịch chiết có khả kháng khuẩn tốt Chú ý: thí nghiệm lặp lại lần 34 2.4.2.3 Thí nghiệm 2: khảo sát ảnh ... khả kháng khuẩn Dựa vào kết xác định khả kháng khuẩn, ta lựa chọn nồng độ dung môi thích hợp để dịch chiết có khả kháng khuẩn cao Chú ý: thí nghiệm lặp lại lần 36 2.4.2.4 Thí nghiệm 3: khảo sát...
 • 82
 • 1,262
 • 3
PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ VI KHUẨN VÀ NẤM BỆNH CỦA VI TẢO SCENEDESMUS QUADRICAUDA

PHÂN LẬPKHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ VI KHUẨN VÀ NẤM BỆNH CỦA VI TẢO SCENEDESMUS QUADRICAUDA

Thạc sĩ - Cao học

... 2.1.2 Vai trò vi tảo 2.2 Khả kháng vi khuẩn nấm bệnh vi tảo 2.2.1 Khả kháng vi khuẩn vi tảo 2.2.2 Khả kháng vi nấm vi tảo 10 2.3 Tổng quan vi tảo Scenedesmus quadricauda 12 2.3.1 Vị trí phân loại ... vi tảo chứa nhiều hoạt chất sinh học có tác dụng chất kháng sinh có khả kháng vi khuẩn vi nấm, ñã mở hướng nghiên cứu vi c phòng trừ bệnh vi khuẩn vi nấm gây 2.2 Khả kháng vi khuẩn nấm bệnh vi ... số loài vi tảo Trang Bảng 2.2: Khả kháng vi nấm vi tảo 11 Bảng 2.3 Khả kháng vi khuẩn nấm bệnh vi tảo Scenedesmus 14 Học vi n Nông nghiệp Vi t Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp vi Ket-noi.com...
 • 55
 • 455
 • 0
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM FUSARIUM SP. CỦA MỘT CHỦNG XẠ KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM FUSARIUM SP. CỦA MỘT CHỦNG XẠ KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ

Báo cáo khoa học

... tính kháng nấm Fusarium sp chủng xạ khuẩn F46 sau 168 (a) sau 84 (b) Kết luận kiến nghị 4.1 Kết luận – Phân lập 55 khuẩn lạc xạ khuẩn khác phân thành nhóm – Trong 55 khuẩn lạc xạ khuẩn phân lập ... 156 Vi c sinh khối khả kháng nấm Fusarium sp đạt giá trị cực đại thời gian thuận lợi cho trình thu sinh khối để trộn vào đất khảo sát khả kháng nấm Fusarium sp chủng xạ khuẩn F46 trồng pH môi trường ... men xác định khả kháng nấm Fusarium sp chủng xạ khuẩn Kết thu thể bảng hình Bảng Hoạt tính kháng nấm Fusarium sp chủng xạ khuẩn F46 môi trường lên men khác STT Mơi trường Hoạt tính kháng nấm Fusarium...
 • 8
 • 613
 • 1

Xem thêm