kết quả kình doanh của oriflame trong giai đoạn 2003 2009 tại việt nam

151 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ GIGATECH Việt Nam

151 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ GIGATECH Việt Nam

Kế toán

... Cụng ty 4.1 T chc b mỏy k toỏn Trong quỏ trỡnh kinh doanh ca mt doanh nghip, k toỏn úng vai trũ quan trng v c bit cn thit i vi vic xỏc nh kt qu kinh doanh k ca doanh nghip K toỏn phi phn ỏnh ... L doanh nghip hot ng kinh doanh -thng mi, thuc loi hỡnh doanh nghip quy mụ nh v va Tuy nhiờn, Cụng ty C phn Cụng ngh GIGATECH Vit Nam khụng ỏp dng h thng ti khon theo quyt nh s 48 dnh cho doanh ... ty C phn Cụng ngh GIGATECH Vit Nam l mt doanh nghip hch toỏn c lp v mt phỏp lý, hot ng lnh vc kinh doanh thng mi cỏc thit b in Do ú, nhim v v chc nng chớnh ca doanh nghip bao gm: - Sn xut t bự...
 • 75
 • 418
 • 0
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG THU NHẬP TIẾT KIỆM CHI PHÍ NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG THU NHẬP TIẾT KIỆM CHI PHÍ NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... nâng cao kết kinh doanh hay lợi nhuận Ngân hàng Tận dụng nguồn lực, đặc biệt nâng cao nguồn vốn huy động HSC Việt Nam Như biết vốn nguồn lực đóng vai trò vô quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân ... khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 16 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp KẾT LUẬN Tiết kiệm chi phí tăng thu nhập nâng cao kết kinh doanh vấn đề xúc không ngân hàng mà doanh nghiệp ... tế nay, ngành ngân hàng Việt Nam phải chịu sức ép trình hội nhập, ngân hàng thương mại Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt ngân hàng nước Các ngân hàng nước thường có trình độ quản lý, công nghệ, quy...
 • 17
 • 294
 • 0
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG THU NHẬP, TIẾT KIỆM CHI PHÍ, NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG THU NHẬP, TIẾT KIỆM CHI PHÍ, NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM.

Tài chính - Ngân hàng

... hàng doanh nghiệp vừa nhỏ KẾT LUẬN Tiết kiệm chi phí tăng thu nhập nâng cao kết kinh doanh vấn đề xúc không ngân hàng mà doanh nghiệp khác Đặc biệt bối cảnh kinh tế nay, ngành ngân hàng Việt Nam ... thương mại Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt ngân hàng nước Các ngân hàng nước thường có trình độ quản lý, công nghệ, quy mô vốn tốt ngân hàng Việt Nam Muốn đạt lợi nhuận cao đòi hỏi nhà quản trị ... nâng cao kết kinh doanh hay lợi nhuận Ngân hàng Tận dụng nguồn lực, đặc biệt nâng cao nguồn vốn huy động HSC Việt Nam Như biết vốn nguồn lực đóng vai trò vô quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân...
 • 17
 • 230
 • 0
Một số biện pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh của hội sở chính Ngân hàng kỹ thương Việt Nam.

Một số biện pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh của hội sở chính Ngân hàng kỹ thương Việt Nam.

Tài chính - Ngân hàng

... hàng Việt Nam phải chịu sức ép trình hội nhập, ngân hàng thơng mại Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt ngân hàng nớc Các ngân hàng nớc thờng có trình độ quản lý, công nghệ, quy mô vốn tốt ngân hàng Việt ... giá, phân loại khách hàng - Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng bao gồm việc xem xét doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp, dự án vay vốn có khả thi hay không - Tăng cờng ... khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 15 Khoa kế toán - kiểm toán 15 Chuyên đề tốt nghiệp Kết luận Tiết kiệm chi phí tăng thu nhập nâng cao kết kinh doanh vấn đề xúc không ngân hàng mà doanh nghiệp...
 • 18
 • 243
 • 0
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG THU NHẬP, TIẾT KIỆM CHI PHÍ, NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG THU NHẬP, TIẾT KIỆM CHI PHÍ, NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... hàng doanh nghiệp vừa nhỏ KẾT LUẬN Tiết kiệm chi phí tăng thu nhập nâng cao kết kinh doanh vấn đề xúc không ngân hàng mà doanh nghiệp khác Đặc biệt bối cảnh kinh tế nay, ngành ngân hàng Việt Nam ... thương mại Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt ngân hàng nước Các ngân hàng nước thường có trình độ quản lý, công nghệ, quy mô vốn tốt ngân hàng Việt Nam Muốn đạt lợi nhuận cao đòi hỏi nhà quản trị ... nâng cao kết kinh doanh hay lợi nhuận Ngân hàng Tận dụng nguồn lực, đặc biệt nâng cao nguồn vốn huy động HSC Việt Nam Như biết vốn nguồn lực đóng vai trò vô quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân...
 • 18
 • 318
 • 0
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG THU NHẬP, TIẾT KIỆM CHI PHÍ, NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG THU NHẬP, TIẾT KIỆM CHI PHÍ, NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... hàng doanh nghiệp vừa nhỏ KẾT LUẬN Tiết kiệm chi phí tăng thu nhập nâng cao kết kinh doanh vấn đề xúc không ngân hàng mà doanh nghiệp khác Đặc biệt bối cảnh kinh tế nay, ngành ngân hàng Việt Nam ... thương mại Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt ngân hàng nước Các ngân hàng nước thường có trình độ quản lý, công nghệ, quy mô vốn tốt ngân hàng Việt Nam Muốn đạt lợi nhuận cao đòi hỏi nhà quản trị ... nâng cao kết kinh doanh hay lợi nhuận Ngân hàng 2 Tận dụng nguồn lực, đặc biệt nâng cao nguồn vốn huy động HSC Việt Nam Như biết vốn nguồn lực đóng vai trò vô quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân...
 • 17
 • 225
 • 0
Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại hữu nghị Huy Nam

Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại hữu nghị Huy Nam

Kế toán

... chi phí QLDN để xác định kết kinh doanh xác định kết Nợ TK 911 _ Xác định kết kinh doanh Có TK 642 _ Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 1422 _ Chi phí chờ kết chuyển 3.2.5 Kết chuyển chi phí tài ... toán để xác định kết kinh doanh Nợ TK 911 _ Xác định kết kinh doanh Có TK635 _ Chi phí hoạt động tài 3.2.6 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài để xác định kết kinh doanh Nợ TK 515 _ Doanh thu hoạt ... Xác định kết kinh doanh 3.2.7 Kết chuyển thu nhập từ hoạt động khác Nợ TK 711 _ Thu nhập khác Có TK 911 _ Xác định kết kinh doanh 3.2.8 Kết chuyển khoản chi khác để xác định kết kinh doanh Nợ...
 • 85
 • 388
 • 2
221 Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại hữu nghị Huy Nam

221 Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại hữu nghị Huy Nam

Kế toán

... chi phí QLDN để xác định kết kinh doanh xác định kết Nợ TK 911 _ Xác định kết kinh doanh Có TK 642 _ Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 1422 _ Chi phí chờ kết chuyển 3.2.5 Kết chuyển chi phí tài ... toán để xác định kết kinh doanh Nợ TK 911 _ Xác định kết kinh doanh Có TK635 _ Chi phí hoạt động tài 3.2.6 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài để xác định kết kinh doanh Nợ TK 515 _ Doanh thu hoạt ... Xác định kết kinh doanh 3.2.7 Kết chuyển thu nhập từ hoạt động khác Nợ TK 711 _ Thu nhập khác Có TK 911 _ Xác định kết kinh doanh 3.2.8 Kết chuyển khoản chi khác để xác định kết kinh doanh Nợ...
 • 85
 • 359
 • 0
Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam

Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... 2.2 Đánh giá kết hiệu hoạt động kinh doanh PVI 2.2.1 Đánh giá kết kinh doanh 2.2.1.1 Đánh giá kết chung 32 • Doanh thu BẢNG 2.1: Kết doanh thu chung PVI giai đoạn 2005 - 2008 I .Doanh thu từ hoạt ... tạo kết định 1.3.3 Các nhân tố tác động đến kết quả, hiệu kinh doanh 18 •Nhân tố quản trị doanh nghiệp Nhân tố quản trị doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh ... khăn bị giảm cách tương đối 21 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM PVI GIAI ĐOẠN 2005 - 2008 2.1 Gíơi thiệu chung PVI 2.1.1 Lịch...
 • 91
 • 907
 • 9
Đánh giá kết quả kinh doanh của mạng lưới đại lý bảo hiểm tại văn phòng II Công ty Bảo Hiểm Viễn Đông

Đánh giá kết quả kinh doanh của mạng lưới đại lý bảo hiểm tại văn phòng II Công ty Bảo Hiểm Viễn Đông

Quản trị kinh doanh

... Đụng l cụng ty bo him phi nhõn th t nhân Việt Nam cú gúp t cỏc c ụng l cỏc t chc ti chớnh, doanh nghip ngoi quc doanh v cỏ nhõn, vỡ vy gn lin vi c trng kinh doanh v ng thi ph thuc vo hỡnh thc s hu ... 2006 doanh thu t i lý t 17.769 triu ng Tc doanh thu ca i lý l khỏ cao: Trong nm 2005, Quý mc doanh thu ca i lý t l 1.949 triu ng thỡ sang quý s ú t l 2.345 triu ng tng lờn 1,203 ln Nm 2006 doanh ... cho quy mụ doanh thu khai thỏc ca i lý cng khụng ngng c m rng t ú lm cho vai trũ ca kờnh khai thỏc i lý ngy mt tng lờn hot ng kinh doanh ca doanh nghip núi chung Trong nm 2005 t trng doanh thu...
 • 20
 • 384
 • 0
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ HUY NAM

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ HUY NAM

Kế toán

... 4.2 Kế toán kết tiêu thụ lập báo cáo kết quả: Kết bán hàng số chênh lệch doanh thu bán hàng với giá vốn hàng bán ( sản phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ ) CPBH CPQLDN Trong đó, doanh thu doanh thu ... xác định đợc kết sản xuất kinh doanh, dựa vào chứng từ ghi sổ kết chuyển doanh thu bán hàng kết chuyển CPBH, CPQLDN, kết chuyển giá vốn hàng bán chứng từ ghi sổ kết chuyển lợi nhuận, kết toán ghi ... định kết kinh doanh: 4.1 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp khoản chi phí sản xuất nhằm phục vụ công tác tiêu thụ sp công tác quản lý...
 • 42
 • 389
 • 0
MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ TẠI HÀ NỘI

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAMTẠI HÀ NỘI

Kế toán

... hàng hoá xác định kết kinh doanh chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội Bất doanh nghiệp phải coi trọng khâu tiêu thụ Muấn doanh nghiệp phải tìm biện pháp phương pháp quản lý chặt chẽ ... quản lý doanh ngiệp đến kết kinh doanh Việc hạch toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp hai tài khoản riêng biệt TK641”chi phí bán hàng”,TK642 ”chi phí quản lý doanh nghiệp” khắc phục ... bán hàng “ Còn chi phí quản lý doanh nghiệp khoản chi phí có liên quan chung đến toàn hoạt động doanh nghiệp mà không tách riêng cho hoạt động Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán phản...
 • 13
 • 473
 • 0
KẾT QUẢ KINH DOANH của KHÁCH sạn CÔNG đoàn VN

KẾT QUẢ KINH DOANH của KHÁCH sạn CÔNG đoàn VN

Kinh tế - Quản lý

... động Việt Nam, có trụ sở đóng 65 Quán Sứ- Hà Nội Từ ngày 17/11/1989, ngành du lịch Việt Nam có thêm thành viên mới, công ty Du lịch công đoàn Việt Nam trở thành doanh nghiệp toàn thể Việt Nam ... nước người Việt Nam, kí kết hợp đồng đưa khách quốc tế vào Viẹt Nam Cùng với việc đón khách quốc tế vào Việt Nam, công ty tổ chức cho đoàn khách nước du lịch nước ngoài, nhờ năm qua doanh thu ... quan trọng giúp doanh nghiệp cạnh tranh với đối thủ khác nâng cao hiệu kinh doanh Khach sạn Công đoàn Việt Nam thành lập kịp hào vào xu phát triển cảu ngành kinh doanh khách sạn Việt Nam chứng tỏ...
 • 33
 • 485
 • 2
Phân tích kết quả kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm vĩnh phúc năm 2012

Phân tích kết quả kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm vĩnh phúc năm 2012

Y khoa - Dược

... Tổng cục thống kê Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam trung bình giai đoạn năm từ 2007-2012 6,54% Cụ thể năm 2007 đạt 8,48% mức tăng trưởng cao giai đoạn tăng trưởng Năm 2009 5,32%, đến năm ... đồng doanh thu công ty phải bỏ 7,87 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp Như vậy, hiệu quản lý công ty giảm, cần phải trọng công tác quản lý sản xuất quản lý kinh doanh đảm bảo đạt hiệu tốt Kết kinh ... hoạt động kinh doanh: lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chỉ tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kì báo cáo Chỉ tiêu tính toán dựa sở lợi nhuận gộp từ doanh thu bán...
 • 66
 • 474
 • 3
Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của tổng công ty bảo hiểm dầu khí việt nam

Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của tổng công ty bảo hiểm dầu khí việt nam

Kinh tế - Thương mại

... 2.2 Đánh giá kết hiệu hoạt động kinh doanh PVI 2.2.1 Đánh giá kết kinh doanh 2.2.1.1 Đánh giá kết chung 32 • Doanh thu BẢNG 2.1: Kết doanh thu chung PVI giai đoạn 2005 - 2008 I .Doanh thu từ hoạt ... tạo kết định 18 1.3.3 Các nhân tố tác động đến kết quả, hiệu kinh doanh •Nhân tố quản trị doanh nghiệp Nhân tố quản trị doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh ... khăn bị giảm cách tương đối 21 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM PVI GIAI ĐOẠN 2005 - 2008 2.1 Gíơi thiệu chung PVI 2.1.1 Lịch...
 • 91
 • 328
 • 0
Luận văn kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại hữu nghị huy nam

Luận văn kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại hữu nghị huy nam

Kế toán

... chi phí QLDN để xác định kết kinh doanh xác định kết Nợ TK 911 _ Xác định kết kinh doanh Có TK 642 _ Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 1422 _ Chi phí chờ kết chuyển 3.2.5 Kết chuyển chi phí tài ... toán để xác định kết kinh doanh Nợ TK 911 _ Xác định kết kinh doanh Có TK635 _ Chi phí hoạt động tài 3.2.6 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài để xác định kết kinh doanh Nợ TK 515 _ Doanh thu hoạt ... Xác định kết kinh doanh 3.2.7 Kết chuyển thu nhập từ hoạt động khác Nợ TK 711 _ Thu nhập khác Có TK 911 _ Xác định kết kinh doanh 3.2.8 Kết chuyển khoản chi khác để xác định kết kinh doanh Nợ...
 • 83
 • 382
 • 0
Nghiên cứu sự vận dụng chính sách sản phẩm và chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh của công ty dược phẩm Janssen – Cilag tại Việt Nam, giai đoạn 2003 - 2008

Nghiên cứu sự vận dụng chính sách sản phẩm và chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh của công ty dược phẩm Janssen – Cilag tại Việt Nam, giai đoạn 2003 - 2008

Quản trị kinh doanh

... trợ kinh doanh công ty dược phẩm Janssen – Cilag Việt Nam, giai đoạn 2003 - 2008” Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu mô tả vận dụng sách sản phẩm công ty dược phẩm Janssen – Cilag Việt Nam từ 2003 đến ... kinh doanh cho cổ đông đối tác • Mục tiêu kinh doanh Janssen – Cilag Việt Nam Trở thành công ty dược phẩm ngưỡng mộ Việt Nam Đứng top công ty có doanh số bán cao trị trường dược phẩm Việt Nam ... Cilag Việt Nam • Hoạt động Janssen - Cilag Việt Nam Janssen – Cilag lập văn phòng đại diện Việt Nam năm 1994 với 10 nhân viên Sản phẩm đưa vào giới thiệu thị trường Việt Nam Fugacar Fugacar quảng...
 • 113
 • 1,841
 • 13
TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHPT VN GIAI ĐOẠN 2003

TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHPT VN GIAI ĐOẠN 2003

Tài chính - Ngân hàng

... cho vay đến kết hoạt động NHPT VN giai đoạn 2003- 2007 2.3.1 Hoạt động huy động vốn 2.3.1.1 Tình hình huy động vốn NHPT VN giai đoạn 20032 007 Nguồn vốn huy động NHPT VN giai đoạn 2003- 2007 sau: ... vay, thu nợ giai đoạn 2003- 2007 Tình hình cho vay, thu nợ vốn TDĐT giai đoạn 2003- 2007 sau: Bảng 5: Tình hình cho vay, thu nợ vốn tín dụng đầu tư 20032 007 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu - Doanh số cho ... Ngân hàng phát triển Việt Nam 18 Biểu đồ 5: Doanh số cho vay, dư nợ vay, nợ hạn 2003- 2007 Doanh số cho vay có chiều hướng giảm giai đoạn đầu, năm 2004 giảm 21,7% so với năm 2003; năm 2005 giảm...
 • 38
 • 295
 • 0
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt nam II (Vifon II)

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt nam II (Vifon II)

Quản trị kinh doanh

... KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NGHỆ KỸ THỰC PHẨM VIỆT NAM II 3.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY Cơng ty sản xuất kinh doanh mặt hàng chế biến thực ... hoạt động sản xuất, kinh doanh TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí có liên quan chung tới tồn hoạt động quản lý điều hành chung doanh nghiệp, bao gồm: chi ... kỳ kế tốn kết chuyển vào tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh Các tài khoản thuộc loại tài khoản chi phí khơng có số dư cuối kỳ  Xác định kết kinh doanh TK 911 – Xác định kết kinh doanh Kế...
 • 100
 • 581
 • 0
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Việt Nam

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Việt Nam

Kế toán

... THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU VIỆT NAM: 33 MỘT SỐ KẾT QUẢ KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU VIỆT NAM QUA NĂM 2010, 2011, 2012 40 MỘT SỐ KẾT QUẢ KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ... 31/01 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển chi phí tài Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh ... thời, để đạt mục tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp cần phải quản lý chặt chẽ kết kinh doanh Quản lý kết kinh doanh cần phải bám sát yêu cầu sau: - Doanh nghiệp cần phải quản lý chặt chẽ giá vốn thành...
 • 76
 • 309
 • 1

Xem thêm