kết luận về vai trò của thuốc chẹn kênh calci trong điều trị suy tim do suy vành

Khôi phục trí nhớ cho trẻ bằng âm nhạc pps

Khôi phục trí nhớ cho trẻ bằng âm nhạc pps

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... hai nhóm việc gợi lại hình ảnh Âm nhạc giúp não trẻ phát triển tối ưu (Ảnh minh họa) Phát cho kết tương tự khảo sát khác nhóm nghiên cứu, thực năm 1998 60 sinh viên nữ Đại học Hong Kong Một ... học nhạc nửa chưa học qua nhạc cụ Tất cô gái phải tham gia kiểm tra trí nhớ thị giác trí nhớ từ Trong kiểm tra từ, nữ sinh chơi nhạc nhớ trung bình nhóm lại 16% Vậy cách âm nhạc lại hỗ trợ em ... nhớ từ Nói cách khác, việc nhớ từ loại "sản phẩm phụ" trình não tư âm nhạc Ủng hộ cho nhận định kết nghiên cứu năm 1995 theo phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI) Nó cho thấy vùng planum temporale...
 • 5
 • 229
 • 0
Tài liệu GA AM NHAC 6 HK II MOI

Tài liệu GA AM NHAC 6 HK II MOI

Âm nhạc

... dung -Học hát : Ngày học - HS thảo luận Giới thiệu hát: Qua lời ca, em trả lời thấy nội dung hát nói lên điều gì? Nội dung hát nhắc lại kỉ niệm ngây - Nghe, suy thơ, sáng em HS lần đầu nghĩ trả ... lời, nhận Ôn lại: Vậy nhịp 2/4 cho ta biết điều gì? xét, bổ xung Gv giải thích HS nghe - Vào mới: Nhịp 3/4 cho biết: ô nhịp nhắc lại có phách, giá trị phách nốt đen Phách phách mạnh, hai phách ... định hớng HS theo dõi Gv điều khiển HS nghe Gv yêu cầu HS thực Gv định HS trình bày GV ghi bảng HS ghi Nội dung Nội dung I: Ôn hát: Niềm vui em Nội dung hát nói lên điều gì? (diễn đạt lời giới...
 • 35
 • 301
 • 0
Tài liệu D/am nhac

Tài liệu D/am nhac

Âm nhạc

... h×nh thøc Hs quan s¸t vµ tr¶ lêi hai ®o¹n ®¬n Nghe vµ ghi + §o¹n a: NhÞp 4/4 - c©u : Tõ ®Çu ®Õn… Trong nhí lßng chóng ta ë ®o¹n nµy tÝnh chÊt ©m nh¹c tha thiÕt , l«i cn + §o¹n b: NhÞp 2/4 - c©u: ... PhÇn cbÞ) HS nghe - h¸t + Bµi h¸t: §ỵc s¸ng t¸c vµo kho¶ng n¨m 1972 HS nghe ®Êt níc cßn chia c¾t Trong c¸c cc biĨu t×nh ph¶n ®èi chÕ ®é MÜ- Ng , nh÷ng niªn VN ®· xng ®êng vµ cÊt cao tiÕng h¸t “ ... sÜ Ngun V¨n Tý? - Bµi míi H§ cđa GV - Giíi thiƯu bµi h¸t - Hái Néi dung Giíi thiƯu vỊ bµi h¸t: Trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c chóng ta ®· häc sè bµi LÝ cđa miỊn quª Nam Bé, VËy em cã thĨ kĨ tªn nh÷ng...
 • 47
 • 247
 • 0
Tài liệu KT AM NHAC 9

Tài liệu KT AM NHAC 9

Âm nhạc

... II Tự luận: (7đ) Câu 1: Lí đa (Dân ca quan họ Bắc Ninh) Lí dĩa bánh bò (Dân ca Quãng Nam) Lí (Dân ca Nam Bộ) Câu 2: Đoạn nhạc phải đạt yêu cầu sau: Viết hóa biểu, đủ ô nhịp, nhịp 2/4, kết thúc ... ĐÀP ÁN Môn: Âm nhạc I.Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1: - Ngắm đất nước ( ) - Trong sống đầm ấm ( ) - Một khức ca vang vọng ( ) - Một điệu nhạc sáng ( ) - Xa xa đàn thuyền nan...
 • 2
 • 231
 • 0
Tài liệu KT AM NHAC 9

Tài liệu KT AM NHAC 9

Âm nhạc

... II Tự luận: (7đ) Câu 1: Lí đa (Dân ca quan họ Bắc Ninh) Lí dĩa bánh bò (Dân ca Quãng Nam) Lí (Dân ca Nam Bộ) Câu 2: Đoạn nhạc phải đạt yêu cầu sau: Viết hóa biểu, đủ ô nhịp, nhịp 2/4, kết thúc ... ĐÀP ÁN Môn: Âm nhạc I.Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1: - Ngắm đất nước ( ) - Trong sống đầm ấm ( ) - Một khức ca vang vọng ( ) - Một điệu nhạc sáng ( ) - Xa xa đàn thuyền nan...
 • 2
 • 215
 • 0
Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

Âm nhạc

... h×nh thøc Hs quan s¸t vµ tr¶ lêi hai ®o¹n ®¬n Nghe vµ ghi + §o¹n a: NhÞp 4/4 - c©u : Tõ ®Çu ®Õn… Trong nhí lßng chóng ta ë ®o¹n nµy tÝnh chÊt ©m nh¹c tha thiÕt , l«i cn + §o¹n b: NhÞp 2/4 - c©u: ... PhÇn cbÞ) HS nghe - h¸t + Bµi h¸t: §ỵc s¸ng t¸c vµo kho¶ng n¨m 1972 HS nghe ®Êt níc cßn chia c¾t Trong c¸c cc biĨu t×nh ph¶n ®èi chÕ ®é MÜ- Ng , nh÷ng niªn VN ®· xng ®êng vµ cÊt cao tiÕng h¸t “ ... sÜ Ngun V¨n Tý? - Bµi míi H§ cđa GV - Giíi thiƯu bµi h¸t - Hái Néi dung Giíi thiƯu vỊ bµi h¸t: Trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c chóng ta ®· häc sè bµi LÝ cđa miỊn quª Nam Bé, VËy em cã thĨ kĨ tªn nh÷ng...
 • 47
 • 345
 • 0
Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

Âm nhạc

... h×nh thøc Hs quan s¸t vµ tr¶ lêi hai ®o¹n ®¬n Nghe vµ ghi + §o¹n a: NhÞp 4/4 - c©u : Tõ ®Çu ®Õn… Trong nhí lßng chóng ta ë ®o¹n nµy tÝnh chÊt ©m nh¹c tha thiÕt , l«i cn + §o¹n b: NhÞp 2/4 - c©u: ... PhÇn cbÞ) HS nghe - h¸t + Bµi h¸t: §ỵc s¸ng t¸c vµo kho¶ng n¨m 1972 HS nghe ®Êt níc cßn chia c¾t Trong c¸c cc biĨu t×nh ph¶n ®èi chÕ ®é MÜ- Ng , nh÷ng niªn VN ®· xng ®êng vµ cÊt cao tiÕng h¸t “ ... sÜ Ngun V¨n Tý? - Bµi míi H§ cđa GV - Giíi thiƯu bµi h¸t - Hái Néi dung Giíi thiƯu vỊ bµi h¸t: Trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c chóng ta ®· häc sè bµi LÝ cđa miỊn quª Nam Bé, VËy em cã thĨ kĨ tªn nh÷ng...
 • 47
 • 339
 • 0
Tài liệu KT AM NHAC 9

Tài liệu KT AM NHAC 9

Âm nhạc

... II Tự luận: (7đ) Câu 1: Lí đa (Dân ca quan họ Bắc Ninh) Lí dĩa bánh bò (Dân ca Quãng Nam) Lí (Dân ca Nam Bộ) Câu 2: Đoạn nhạc phải đạt yêu cầu sau: Viết hóa biểu, đủ ô nhịp, nhịp 2/4, kết thúc ... ĐÀP ÁN Môn: Âm nhạc I.Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1: - Ngắm đất nước ( ) - Trong sống đầm ấm ( ) - Một khức ca vang vọng ( ) - Một điệu nhạc sáng ( ) - Xa xa đàn thuyền nan...
 • 2
 • 212
 • 0
Tài liệu GA âm nhac 5-HKII

Tài liệu GA âm nhac 5-HKII

Tiểu học

... lối móc xích song hành kết hợp gõ tiết tấu - Tổ chức cho HS đọc nhạc kết hợp hát ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu - Tổ chức cho HS luyện tập đọc nhạc,hát lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết ... theo đàn - Thực theo hướng dẫn - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - HS hát kết hợp động tác phụ hoạ - Tập hát kết hợp thực động tác phụ hoạ - Tập biểu diễn hát kết hợp động tác phụ hoạ - Lớp theo ... lối móc xích song hành kết hợp gõ tiết tấu - Tổ chức cho HS đọc nhạc kết hợp hát ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu - Tổ chức cho HS luyện tập đọc nhạc,hát lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết...
 • 23
 • 284
 • 0
Hâm nóng giờ học bằng âm nhạc pot

Hâm nóng giờ học bằng âm nhạc pot

Kỹ năng nói tiếng Anh

... giáo trình tiêu biểu việc đưa âm nhạc vào học Mỗi phần nghe mở rộng giới thiệu kết thúc đoạn nhạc có liên quan, điều tạo cho học không khí khác lạ sôi động so với không khí thường ngày lớp học ... hình hay dạy tiếng Anh ví dụ ESL Podcast (English for Everyone), audio có đoạn nhạc khởi động sau kết thúc học để khuyến khích học viên ý khám phá nội dung học có khả tư phán đoán nội dung giảng ... We see a bee We’ll say buzz off Don’t bother me (two – three – four – five – six – seven – eight) (Chorus) Fiddle de fiddle de Fiddle...
 • 4
 • 204
 • 0
Trị liệu bằng muối - có phù hợp với bạn không? potx

Trị liệu bằng muối - có phù hợp với bạn không? potx

Thời trang - Làm đẹp

... Bạn thực liệu pháp tuỳ chọn có kết hợp liệu pháp muối massage Muối biển phủ lên da nói trước với người trị liệu da bạn da nhạy cảm Liệu pháp muối cách đặc biệt giúp...
 • 2
 • 238
 • 0
Phương pháp trị liệu bằng trường sinh học-Nhân điện (tác giả: Lương minh Đăng)

Phương pháp trị liệu bằng trường sinh học-Nhân điện (tác giả: Lương minh Đăng)

Tư liệu khác

... lách thận; Luân Xa 4: Chữa trị hệ tuần hoàn Tim, xơ mỡ đóng mạch máu Tim; Luân xa 5: Chữa trị hệ hô hấp mũi, phổi, cuống họng, da, kể hen suy n dị ứng; Luân xa 7: Điều khiển toàn thể: Hệ thần ... Cần trị thần kinh giả cho bệnh nhân theo công thức Sau tiếp tục trị bệnh khác Trong bắt mạch, từ Luân xa trở lên Luân Xa 4, Luân Xa mà có báo hiệu thần kinh giả, trị bệnh mà B- Lọc máu (trong trị ... để trị bệnh tay phải lọc máu; Đặt tay lọc máu song song (cùng thời gian) với tay trị Luân Xa Nếu lọc máu riêng, không tiến hành đồng thời với việc trị Luân Xa hít thở C- Trị bệnh Mỗi lần trị...
 • 14
 • 2,878
 • 73
Tài liệu về âm nhạc pot

Tài liệu về âm nhạc pot

Kỹ năng nói tiếng Anh

... reason, the value of topaz does not depend so much on its size as it does with diamonds and many other precious stones, where thevalue increases about four times with each doubling of weight Thevalue ... than ten times that through a typical masonry wall filled with insulation board To lessen the strain on heating and air-conditioning equipment, builders of skyscrapers have begun to use double-glazed ... set out to overcome Britain by extending its military domination from Moscow t Lisbon, from Jutland to Calabria All of this entailed tremendous risk, because France did not have the military resources...
 • 39
 • 338
 • 0
Quang trị liệu bằng LASER bán dẫn pps

Quang trị liệu bằng LASER bán dẫn pps

Sức khỏe giới tính

... triệt phá trình loét… Điều trị Có hai hình thức sử dụng thiết bị quang trị liệu laser bán dẫn điều trị sau: - Theo đông y: điều trị trực tiếp lên A thị huyệt huyệt kinh điển Trong trường hợp phép ... điều biến, công suất phát xạ tia laser thời gian điều trị - Theo tây y: điều trị trực tiếp tổn thương theo vị trí thể học Thiết bị điều trị tổn thương độ nông sâu khác so với bề mặt da cách điều ... việc điều trị theo phương pháp quang trị liệu laser bán dẫn Đó là: điều trị tổn thương sâu bên thể theo phương pháp quang trị liệu, cần chiếu trực tiếp lên bề mặt da vị trí gần nơi tổn thương Điều...
 • 4
 • 380
 • 2
Khởi đầu sự phát triển toàn diện của trẻ bằng âm nhạc ppt

Khởi đầu sự phát triển toàn diện của trẻ bằng âm nhạc ppt

Mầm non - Tiểu học

... có tác động đến phần phát triển tòan diện trẻ Để hiểu rõ mối liên kết âm nhạc phát triển thể chất, nhận thức, cảm xúc, kỹ xã hội điều quan trọng bạn nhận thức tảng cho việc học tập trẻ năm đầu ... vỗ cử động lắc lư mẹ mẹ bé cất lời hát ru Bằng cách này, âm nhạc cải thiện gắn kết mẹ và giúp phát triển niềm tin, điều có ý nghĩa lớn phát triển xúc cảm Những hát tuổi thơ tự nhiên khuyến khích ... nhỏ, ngữ cảnh âm nhạc tạo nên cầu nối vững người bé tiếp xúc hàng ngày xúc cảm liên quan đến chúng Điều làm cho âm nhạc trở thành phương tiện truyền thông lý tưởng giúp kích thích phát triển xúc...
 • 8
 • 318
 • 0
Trị liệu bằng muối - có phù hợp với bạn không docx

Trị liệu bằng muối - có phù hợp với bạn không docx

Thời trang - Làm đẹp

... tốt để giữ dầu mùi thơm da Bạn thực liệu pháp tuỳ chọn có kết hợp liệu pháp muối massage Muối biển phủ lên da nói trước với người trị liệu da bạn da nhạy cảm Liệu pháp muối cách đặc biệt giúp ... đến việc trộn muối với dầu, sung, oải hương chanh Liệu pháp nên thực sau tắm sau sử dụng sữa tắm Kết mà bạn nhận da mềm mại thơm dịu Bạn phải thực liệu pháp phòng ẩm Hãy nằm bàn massage nơi bạn...
 • 3
 • 183
 • 0
Trụ-sinh, kháng-sinh và phương pháp trị liệu bằng Bacteriophage ppsx

Trụ-sinh, kháng-sinh và phương pháp trị liệu bằng Bacteriophage ppsx

Cao đẳng - Đại học

... nhiểm trùng Nồng lượng thuốc xịt cao, đủ để diệt tất vitrùng nơi xịt thuốc gió đưa đẩy hạt mịn thuốc bay khấp nơi xung quanh xa, làm giảm dần nồng độ thuốc Dù nồng độ thuốc giảm đủ để tiêu diệt ... Staphylococcus trị vết thương hoàn toàn lành lặng sau 24-48 điều trị Nhờ kết tốt đẹp việc dùng Phage để tri bệnh, ông Herelle phấn khởi tiếp tục nổ lực tìm thêm nhiều loại “phage” để trị cho ngàn ... có mang tính chống thuốc. Trong thí nghiệm đổi giống (Transformation) ta đưa Plasmid có gene kháng thuốc vào vitrùng nhạy cảm (sensitive) để làm chúng trở thành kháng với loại thuốc muốn Hiện kháng–sinh...
 • 17
 • 500
 • 0

Xem thêm