kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

Kế toán vốn bằng tiền các khoản ứng trước Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại đình nguyễn.doc

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại đình nguyễn.doc

Kế toán

... cáo quỹ kèm theo các chứng từ phiếu thu, phiếu chi để chuyển cho kế toán tiền mặt ghi sổ. Người nộp tiền viết giấy đề nghị nộp tiền giao cho kế toán thanh toán. Kế toán thanh toán lập phiếu thu ... tục lập trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt: Thu tiền mặt: Kế toán tiền mặt sử dụng các chứng từ có liên quan Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt như: phiếu thu, phiếu chi. Các chứng từ này ... VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÌNH NGUYỄN Kế toán vốn bằng tiền các khoản ứng trước CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÌNH NGUYỄNSVTT:...
 • 62
 • 767
 • 7

Kế toán vốn bằng tiền các khoản ứng trước

 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

Kế toán - Kiểm toán

...  7255     khuctinhsy KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚCPHẦN I : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀNI­ CÁC QUI ĐỊNH CHUNG CỦA KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN :1.1­ Khái niệm : Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là một bộ phận của tài sản lưu động, được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, kho bạc hoặc các công ty tài chính tiền đang chuyển. Vốn bằng tiền có tính lưu hoạt (thanh khoản)  cao nhất trong các loại tài sản của DN, được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của DN, thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí.1.2­ Các qui định chung : Hạch toán các loại tiền phải tuân thủ các qui định sau:­ Phải sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam (VNĐ) để ghi sổ kế toán lập báo cáo tài chính. DN có vốn đầu tư nước ngoài có thể sử dụng đơn vị ngoại tệ để ghi sổ nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài chính.­ Các DN có sử dụng ngoại tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phài qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt nam theo tỉ giá giao dịch thực tế hoặc tỉ giá bình quân liên ngân hàng( gọi tắt là tỉ giá ngân hàng bình quân) do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.­ Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý (VBĐQ) phải ra tiền theo giá thực tế ( giá hóa đơn hoặc giá thanh toán)  để ghi sổ theo dõi số lượng, trọng lượng, qui cách phẩm chất giá trị của từng loại.II­ KẾ TOÁN TIỀN TẠI QUỸ : Tiền tại quỹ của DN bao gồm tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quí kim khí quy đang nằm trong két của doanh nghiệp.2.1­ Các qui định về quản lý : ...  khuctinhsy KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚCPHẦN I : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀNI­ CÁC QUI ĐỊNH CHUNG CỦA KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN :1.1­ Khái niệm : Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là một bộ phận của tài sản lưu động, được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, kho bạc hoặc các công ty tài chính tiền đang chuyển. Vốn bằng tiền có tính lưu hoạt (thanh khoản)  cao nhất trong các loại tài sản của DN, được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của DN, thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí.1.2­ Các qui định chung : Hạch toán các loại tiền phải tuân thủ các qui định sau:­ Phải sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam (VNĐ) để ghi sổ kế toán lập báo cáo tài chính. DN có vốn đầu tư nước ngoài có thể sử dụng đơn vị ngoại tệ để ghi sổ nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài chính.­ Các DN có sử dụng ngoại tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phài qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt nam theo tỉ giá giao dịch thực tế hoặc tỉ giá bình quân liên ngân hàng( gọi tắt là tỉ giá ngân hàng bình quân) do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.­ Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý (VBĐQ) phải ra tiền theo giá thực tế ( giá hóa đơn hoặc giá thanh toán)  để ghi sổ theo dõi số lượng, trọng lượng, qui cách phẩm chất giá trị của từng loại.II­ KẾ TOÁN TIỀN TẠI QUỸ : Tiền tại quỹ của DN bao gồm tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quí kim khí quy đang nằm trong két của doanh nghiệp.2.1­ Các qui định về quản lý : ... Ktcuvnidungkinhtcatikhonnhsau:ĐBờnN:CỏckhontinvttótmngchongilaongcaDN.ĐBờnCú:ưCỏckhontmngócthanhtoỏn.ưStintmngdựngkhụnghtnhpliquhoctớnhtrvolng.ưCỏckhonvttsdngkhụnghtnhplikho.ĐSDBờnN:Stmngchathanhtoỏn.6/Ktoỏnmtsnghipvchyu:(1)ưKhitmngtinhocvttchongilaongtrongnv,cncvophiuchikốmtheogiynghtmngócduyt,ghi:NTK141:stintmng(chitittheoitngtmng)CúTK111,112,152.:stintmng(2)ưKhihonthnhcụngvic,nginhntmnglpbngkờthanhtoỏnhonngớnhkốmcỏcchngtgccúliờnquantrỡnhktoỏntrng(hocthtrngnv)phờduyt:NTK151,152,153,156:GiỏchathuHocNTK211,213,241:GiỏchathuHocNTK121,128,221,222,228:GiỏchathuHocNTK627,635,641,642,811:GiỏchathuNTK133:ThuGTGTckhutr(nucú)CúTK141:Tngstinóthanhtoỏn(3)ưKhontintmngchi(hocsdng)khụnghtnhpliqu(nhplikho)hoctrvolng,ghi:NTK111,152(hoc334):StinchờnhlchCúTK141:Stinchờnhlch(4)ưTrnghpsthcchicduytlnhnstintmng,ktoỏnlpphiuchithanhtoỏnthờmchonginhntmng:NTK151,152,153,156:GiỏchathuHocNTK211,213,241:GiỏchathuHocNTK121,128,221,222,228:GiỏchathuHocNTK627,635,641,642,811:GiỏchathuNTK133:ThuGTGTckhutr(nucú)CúTK111:StinchờnhlchVớd:Sdngy31/3/2006caTK141:1.850.000.Chitit:ưễngNguynVnAnh:1.200.000 B­ / Kế toán tổng hợp chi tiền mặt :(1)­ Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tiền gửi ngân hàng :Nợ TK 112 ­ Số tiền xuất quỹ gửi vào ngân hàngCó TK 111 ­Số tiền xuất quỹ gửi vào ngân hàng(2)­ Xuất quỹ tiền mặt mua sắm vật tư, hàng hoá dùng vào SXKD sản phẩm, hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế (giá mua không bao gồm thuế GTGT số thuế GTGT đầu vào được khầu trừ ) kế toán ghi:2a­ Theo phương pháp kê khai thường xuyên:Nợ TK 151 – Giá trị hàng mua đang đi đường (Giá chưa thuế GTGT)Nợ TK 152 – Giá trị NVL đã nhập kho (Giá chưa thuế GTGT)Nợ TK 153 – Giá trị CCDC mua đã nhập kho (Giá chưa thuế GTGT)Nợ TK 156 – Giá trị hàng hóa mua đã nhập kho (Giá chưa thuế GTGT)Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. ( nếu có)Có TK 111 – Số tiền mặt thực chi (Giá thanh toán )2b­ Theo phương pháp Kiểm kê định kỳ:Nợ TK 611 – Giá trị hàng mua đã nhập kho (Giá chưa thuế GTGT)Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. ( nếu có)Có TK 111 – Số tiền mặt thực chi (Giá thanh toán )(3)­ Xuất quỹ tiền mặt mua TSCĐ dùng cho SX­ KD sản phẩm, hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế (giá mua không bao gồm thuế GTGT số thuế GTGT đầu vào được khầu trừ ) kế toán ghi:Nợ TK 211 – Giá mua TSCĐ HH (Giá chưa thuế GTGT)...
 • 46
 • 857
 • 13

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁNVỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

Quản trị kinh doanh

... NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁNVỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.3.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY ... giữa các tài khoản các sổ sách kế toán có liên quan giữa sổ kế toán chi tiết sổ kế toán tổng hợp . Công tác lập báo cáo vào cuôí quý , năm được kế toán tiến hành đầy đủ nộp cho các cơ ... tế phát sinh trong công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu rất thuận lợi cho quá trình kiểm tra đối chiếu .- Về sổ sách kế toán : Các sổ sách dùng theo đúng mẫu của...
 • 7
 • 11,548
 • 97

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

Quản trị kinh doanh

... phiếu , ký chuyển toàn bộ chứng từ cho kế toán trưởng. (3)Sau khi kiểm tra chứng từ ký , kế toán tưởng chuyển cho giám đốc. Người nộp tiền Kế toán thanh toán (KTTT) Kế toán trưởngThủ ... TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.2.2.1 .Kế toán tiền mặt tại quỹ : 2.2.1.1.Chứng từ trình tự luân chuyển chứng từ :- Chứng từ :+ Phiếu thu , phiêu chi.+ Các chứng ... -TK141_Tạm ứng -Sổ kế toán :+ Bảng chứng từ.+ Chứng từ ghi sổ.+ Sổ cái TK141.Chứng từ gốcBảng chứng từChứng từ ghi sổSổ cái Căn cứ vào bảng chứng từ kế toán lập chứng từ ghi...
 • 28
 • 5,616
 • 47

công tác kế toán Vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.pdf

công tác kế toán Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.pdf

Kế toán

... tác kế toán Vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán “ ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán ... THANH TOÁN I. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền : a. Khái niệm vốn bằng tiền: Vốn bằng tiền là một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh trong ... thanh quyết toán số đã nhận tạm ứng. Kế toán tạm ứng thanh toán tạm ứng được theo doic trên TK 141-Tạm ứng * Nội dung kết cấu TK 141 như sau : - Bên Nợ : + Các khoản tạm ứng cho người...
 • 82
 • 943
 • 9

Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng.doc

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng.doc

Kế toán

... tệ ( vàng , bạc , đá quý):………………….số tiền quy đổi…………………………………….GVHD:Lê Đoàn Minh Đức Trang 16 Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgoâThị Nhàn+ Đối với vốn bằng tiền các khoản ... Đức Trang 47 Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgoâThị NhànI. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG. Tiền gửi ngân hàng là bộ phận của vốn bằng tiền mà doanh nghiệp mở tài khoản tại một ngân ... vốn bằng tiền tiền vayBộ phận kế toán vật tư hàng hoá, công cụ dụng cụBộ phận kế toán tiền lươngBộ phận kế toán TSCĐ Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgoâThị NhànII.TỔ...
 • 70
 • 3,495
 • 16

Công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phảI thanh toán tai công ty quản lý bến xe Hà Tây

Công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phảI thanh toán tai công ty quản lý bến xe Hà Tây

Kế toán

... duyệt.* Phòng kế toán tài vụ bố trí 5 cán bộ gồm 1 kế toán trưởng 4 kế nhân viên kế toáncác nghiệp vụ.+ Lập kế hoạch kế toán hàng năm trình tỉnh phê duyệt.+ Báo cáo quyết toán quí năm, ... công ty. Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán công nợ Kế toán ngân hàng và thủ quỹ Kế toán ấn chỉ10 Chuyên đề tốt nghiệp + Khi lập phiếu chi chỉ cần lập 2 liên không giao ... chứng từ ghi sổ41 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀNCÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂYI. TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY QUAN...
 • 63
 • 613
 • 1

kế toan Vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu thiết bị viễn thông 43

kế toan Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu và thiết bị viễn thông 43

Kế toán

... đợc các chứng từ này kế toán căn cứ vào đó để hạch toán kiểm tra đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo.* Nội dung các khoản thanh toán Các khoản thanh toán trong Công Ty bao gồm các khoản ... VIễN THôNG 43.2.1.1/ Tổ chức quản lý vốn bằng tiền v các khoản thanh toán tại Công Ty Vật Liệu v Thiết Bị Viễn Thông 43.* Nội dung Vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lu động ... Hung Báo cáo tốt nghiệp CáC NGHIệP Vụ CHUYÊN MÔN TạI CÔNG TY VậT LIệU THIếT Bị VIễN THÔNG 432.1/ Kế TOáN VốN BằNG TIềN CáC KHOảN THANH TOáN TạI CôNG TY VậT LIệU THIếT Bị VIễN THôNG...
 • 104
 • 2,370
 • 17

kế toán Vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.

kế toán Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.

Kế toán

... luận của công tác kế toán Vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán trong công ty xây lắp . Chơng 2: Thực trạng công tác kế toán Vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán ở Công ty Cơ ... gửi tất cả vốn bằng tiền vào 40Nợ TK 111 Có Các khoản thu về tiền mặt, chứng từ tín phiếu có giá trị vàng, bạc, đá quý Các khoản chi về tiền mặt, chứng từ tín phiếu có giá trị vàng, bạc, ... đợc ghi vào NKCT số 4. Quá trình hạch toán vốn bằng tiền tiền vay theo hình thức NKCT đợc thể hiện theo sơ đồ sau:* Kế toán các nghiệp vụ thanh toán Loại tài khoản này phản ánh các nghiệp...
 • 76
 • 398
 • 3

Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán

... HOÀN THIỆNCHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN TÙNGI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN TÙNGĐể công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương ... mại dịch vụ2. Các chứng từ, sổ sách về tiền lương được áp dụng tại Công ty- Bảng chấm công;- Bảng thanh toán tiền lương;- Bảng phân bổ tiền lương BHXH.* Bảng thanh toán tiền lương của ... Sơn Tùng:* Ưu điểm:Trong công tác tổ chức kế toán, công ty đã không ngừng hoàn thiện bộ máy kế toán của mình. Công tác hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương của người lao động...
 • 15
 • 2,776
 • 2

Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán tai công ty quản lý bến xe Hà Tây .doc

Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tai công ty quản lý bến xe Hà Tây .doc

Kế toán

... số tiền bằng chữ: Năm mơi triệu bốn trăm bốn mốt ngàn đồng chẵn. Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc Công ty25 II. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phảI thanh toán ... duyệt.* Phòng kế toán tài vụ bố trí 5 cán bộ gồm 1 kế toán trởng 4 kế nhân viên kế toáncác nghiệp vụ.+ Lập kế hoạch kế toán hàng năm trình tỉnh phê duyệt.+ Báo cáo quyết toán quí năm, ... ty. Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán công nợ Kế toán ngân hàng và thủ quỹ Kế toán ấn chØ10 Chơng IV:Một số kiến nghị,đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công...
 • 62
 • 671
 • 4

47 Kế toán vốn bằng tiển các khoản phải thu phải trả

47 Kế toán vốn bằng tiển và các khoản phải thu phải trả

Kế toán

... hạch toán tạm ứng. Là khoản tiền chi ra chưa chứng từ cụ thể phát sinh. Các khoản này sẽ được hạch toán sau khi có đủ các chứng từ cụ thể.Tạm ứng lương ngay thời điểm ứng tiền việc ứng lương ... 2.2.3.4. Kế toán tổng hợp tiền tạm ứng. a./ Tài khoản sử dụng.- Tài khoản 141 – “ Tạm ứng .- Tài khoản này phản ánh tình hìnhb./ Nội dung kết cấu tài khoản 141 “ Tạm ứng .141SDĐK.- Các khoản tiền ... tiền tạm ứng chi bằng tiền mặt.3./ Khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, người nhận tạm ứng lập bảng thanh toán tạm ứng kèm theo chứng t72 gốc. Kế toán ghi Nếu số tiền tạm ứng bằng số tiền thực...
 • 50
 • 1,244
 • 7

56 Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại Công ty TNHH Song Trà

56 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Song Trà

Kế toán

... THIỆU PHẦN HÀNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU.I/NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU.A/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 19B/ NHỮNG ... THIỆU PHẦN HÀNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU.I/ Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu:A/Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền: + Phương pháp ... cái.b. /Kế toán tổng hợp:Tài khoản sử dụng : Tài khoản :141”tạm ứng  Kết cấu nội dung của tài khoản 141*Bên nợ: -Các khoản đã tạm ứng cho công nhân viên-Chi têm số đã chi vượt số tiền tạm ứng. *Bên...
 • 83
 • 1,514
 • 12

27 Kế toán vốn bằng tiển các khoản phải thu phải trả

27 Kế toán vốn bằng tiển và các khoản phải thu phải trả

Kế toán

... Số tiền tạm ứng chi bằng tiền mặt.3./ Khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, người nhận tạm ứng lập bảng thanh toán tạm ứng kèm theo chứng t72 gốc. Kế toán ghi Nếu số tiền tạm ứng bằng số tiền ... tài khoản 141 “ Tạm ứng .141SDĐK.- Các khoản tiền vật tư tạm ứng cho cán bộ Công nhân viên người lao động. - Các khoản tạm ứng đã thanh toán theo số thực chi được duyệt. - Số tạm ứng ... Tạm ứng Có TK111: Số tiền tạm ứng chi bằng tiền mặt.Có TK112: Số tiền tạm ứng chi bằng tiền gửi Ngân Hàng.2./ Chi tạm ứng cho công nhân viên khi có giấy đề nghị tạm ứng. Nợ TK 141: Tạm ứng Có...
 • 50
 • 855
 • 3

Xem thêm