iii thirc hiên mot só nôi dung cống tắc chủ nhiêm

Chuyên đề một số biện pháp về công tác chủ nhiệm lớp

Chuyên đề một số biện pháp về công tác chủ nhiệm lớp

Giáo dục học

... vi rèn luyện cho em lực tự hoàn thiện nhân cách III/ THirc HIÊN MOT NÔI DUNG CỐNG TẮC CHỦ NHIÊM LỚP 1/ Tìm hiếu phân loai hoc sinh lớp chủ nhiêm : Để GD HS có hiệu GVCN phải hiểu sâu sắc em, ... nghiên cứu tìm hiểu nội dung công tác chủ nhiệm mình, đối tượng HS vấn đề khó khăn Trên thực tế, nhiều năm cồng tác chủ nhiệm lớp, nghiên cứu tổ chức thực số nội dung công tác chủ nhiệm lớp luồn đạt ... nội dung giáo dục c PHẦN KẾT LUÂN Qua việc nghiên cứu tìm hiểu số nội dung công tác chủ nhiệm lớp giáo viên tiểu học công việc thường xuyên hàng ngày GV, đòi hỏi GV phải có niềm say mê nghiên...
 • 11
 • 1,994
 • 3
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng xây dựng nhà trường thân thiện ở trường trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng xây dựng nhà trường thân thiện ở trường trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số

Thạc sĩ - Cao học

... giáo viên chủ nhiệm kết hợp nội dung hoạt động chủ nhiệm với nội dung hoạt động giáo dục chủ điểm nhƣ: đánh giá vấn đề học tập, kỷ luật, sinh hoạt văn nghệ, thi kể chuyện tổ… - Thực chủ đề tiết ... theo chủ điểm, chủ đề hoạt động có tích hợp nội dung xây dựng trƣờng học thân thiện thực chủ điểm hoạt động tháng năm học thời gian hè Các trƣờng lựa chọn tháng thực đến hoạt động đảm bảo chủ ... niên giáo viên chủ nhiệm - Loại kế hoạch hoạt động cho lớp: Có 100% Đoàn niên giáo viên chủ nhiệm Từ kết cho thấy lực lƣợng tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động chủ yếu giáo viên chủ nhiệm Đoàn...
 • 128
 • 1,250
 • 3
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng xây dựng nhà trường thân thiện

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng xây dựng nhà trường thân thiện

Thạc sĩ - Cao học

... giáo viên chủ nhiệm kết hợp nội dung hoạt động chủ nhiệm với nội dung hoạt động giáo dục chủ điểm nhƣ: đánh giá vấn đề học tập, kỷ luật, sinh hoạt văn nghệ, thi kể chuyện tổ… - Thực chủ đề tiết ... theo chủ điểm, chủ đề hoạt động có tích hợp nội dung xây dựng trƣờng học thân thiện thực chủ điểm hoạt động tháng năm học thời gian hè Các trƣờng lựa chọn tháng thực đến hoạt động đảm bảo chủ ... niên giáo viên chủ nhiệm - Loại kế hoạch hoạt động cho lớp: Có 100% Đoàn niên giáo viên chủ nhiệm Từ kết cho thấy lực lƣợng tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động chủ yếu giáo viên chủ nhiệm Đoàn...
 • 128
 • 682
 • 7
Thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thcs tỉnh tuyên quang

Thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thcs tỉnh tuyên quang

Thạc sĩ - Cao học

... Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu đề ... THCS 7.2 Những phương pháp nghiên cứu cụ thể Trong trình nghiên cứu sử dụng phối hợp phƣơng pháp nghiên cứu xây dựng giả thiết khoa học 7.2.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Chúng sử dụng ... mục tiêu, nội dung chƣơng trình HĐGDNGLL, nguyên tắc tổ chức hoạt động, phƣơng tiện… cho việc tổ chức HĐGDNGLL đồng thời hƣớng dẫn thực cụ thể chủ điểm giáo dục Nguyễn Dục Quang (chủ biên) “Giáo...
 • 143
 • 2,515
 • 10
Thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Thạc sĩ - Cao học

... Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu đề ... THCS 7.2 Những phương pháp nghiên cứu cụ thể Trong trình nghiên cứu sử dụng phối hợp phƣơng pháp nghiên cứu xây dựng giả thiết khoa học 7.2.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Chúng sử dụng ... mục tiêu, nội dung chƣơng trình HĐGDNGLL, nguyên tắc tổ chức hoạt động, phƣơng tiện… cho việc tổ chức HĐGDNGLL đồng thời hƣớng dẫn thực cụ thể chủ điểm giáo dục Nguyễn Dục Quang (chủ biên) “Giáo...
 • 143
 • 1,213
 • 3
Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt đại từ - thái nguyên

Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt đại từ - thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... nắm nội dung hoạt động chủ đề tháng Mỗi chủ đề hoạt động có mục tiêu giáo dục riêng Mục tiêu định hướng giáo viên việc xây dựng nội dung cho hoạt động chủ đề tháng Từ nội dung hoạt động chủ đề ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 20 thành nội dung giáo dục phổ thông; nội dung chủ yếu nhằm bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông, bản, toàn diện hướng nghiệp cho học sinh có nội dung nâng cao số môn học để phát ... Chân, Thiện, Mĩ - Quản lý việc thực nội dung chương trình hoạt động GDNGLL: Nội dung chương trình quản lý bám sát vào chủ đề hoạt động tháng Ví dụ: tháng có chủ đề “Thanh niên học tập, rèn luyện...
 • 111
 • 1,132
 • 4
Những phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Những phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Trung học cơ sở - phổ thông

... 11 HỘI THI - Cách thực Bước 1: Xác định chủ đề, mục tiêu, nội dung hội thi đặt tên cho hội thi Bước 2: Xác định thời gian thời điểm tổ chức Sau lựa chọn chủ đề hội thi, cần xác định thời điểm ... Tham quan HTTC dạy học tiến hành nhà trường, thiên nhiên, nhà bảo tàng, khu triển lãm nhằm giúp HS thấy vật, tượng môi trường “thực” (môi trường tự nhiên thực tiễn xã hội), từ mở rộng tầm nhìn, ... đích, nội dung đối tượng điều tra - GV phải định hướng cho HS mục đích việc điều tra hay nói cách khác phải trả lời câu hỏi: Mục đích điều tra gì? - Nội dung điều tra phải đảm bảo: gắn với chủ đề...
 • 44
 • 14,122
 • 52
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tiến sĩ

... giáo d c NGLL th c nghi m sư ph m m t s bi n pháp ã xu t Ph m vi nghiên c u 6.1 V n i dung nghiên c u tài lu n án t p trung nghiên c u KNS b n c n giáo d c cho h c sinh THPT là: kĩ xác ương nh ... tình i nâng cao ch t lư ng cu c s ng - Nghiên c u xác nh chương trình hình th c giáo d c k s ng ây n i dung c nhi u công trình nghiên c u quan tâm Các nghiên c u cho th y: chương trình, tài li ... chăm sóc giáo d c tr nhà tr , tr m u giáo i m i ã tr ng n i dung như: phát tri n th ch t, nh n th c, phát tri n ngôn ng , tình c m, ngh thu t th m m c a tr Trong t t c n i dung ch a ng n i dung...
 • 182
 • 8,889
 • 37
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tiến sĩ

... Các nghiên c u NG GIÁO D C NGOÀI GI THÔNG LÊN L P NGHIÊN C U nư c Nh ng nghiên c u v giáo d c k s ng th gi i phong phú Theo t ng thu t c a UNESCO, có th khái quát nh ng nét nghiên c u sau: Nghiên ... th c nghi m m t s bi n pháp ã ng xu t Ph m vi nghiên c u 6.1 V n i dung nghiên c u - Các kĩ s ng b n c c n giáo d c cho h c sinh THPT c xác nh nghiên c u c a lu n án là: kĩ xác nh giá tr , kĩ ... n i dung, ho t ng giáo d c NGLL ng trư ng THPT 2.2.2.1 M c ích ý nghĩa c a bi n pháp Bi n pháp cho phép t o n i dung giáo d c mang tính tr n v n, th ng nh t gi a n i dung giáo d c KNS n i dung...
 • 26
 • 5,122
 • 19
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 12

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... cấu trúc theo chủ đề hoạt động Mỗi chủ đề hoạt động phản ảnh nội dung giáo dục cần phải có HS THPT Trong năm học có chủ đề hoạt động giáo dục tương ứng với tháng năm học - tháng chủ đề Đồng thời, ... trường THPT gồm nhiều nội dung hoạt động đạo Ban giám hiệu vai trò cố vấn GV chủ nhiệm nhằm khuyến khích HS lớp chủ động tổ chức, thực  Trong chủ đề hoạt động , nội dung hình thức hoạt động cụ ... nạn xã hội, bệnh tật hiểm nghèo; … NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH b) Nội dung hoạt động giáo dục lên lớp lớp 12 Nội dung HĐGDNGLL trường THPT cụ thể hóa thành 10 chủ đề phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện...
 • 43
 • 1,022
 • 5
Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng ở các trường trung học phổ thông huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh

Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng ở các trường trung học phổ thông huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh

Quản trị kinh doanh

... nội dung hình thức hoạt động Tuy nhiên, việc kiểm tra đánh giá HĐGDNGLL khó khăn phức tạp 1.2.4.2 Ngun tắc tổ chức HĐGDNGLL Mỗi hoạt động có ngun tắc riêng đảm bảo cho hoạt động đạt kết Ngun tắc ... “Mùa hè tình nguyện sống cộng đồng” Trong chủ đề, nội dung hình thức hoạt động cụ thể phải bám sát u cầu thực mục tiêu giáo dục chủ đề Tuy nhiên, nội dung hình thức mang tính chất gợi ý Vì vậy, ... ứng Tuy nhiên, HS u thích hứng thú tham gia hoạt động phụ thuộc vào nội dung hình thức tổ chức GV b Nội dung chủ đề HĐGDNGLL chương trình lớp 10 phân ban HS u thích Bảng 2.5 Ý kiến chủ đề ưu...
 • 106
 • 3,713
 • 13
Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh

Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh

Thạc sĩ - Cao học

... nội dung hình thức hoạt động Tuy nhiên, việc kiểm tra đánh giá HĐGDNGLL khó khăn phức tạp 1.2.4.2 Ngun tắc tổ chức HĐGDNGLL Mỗi hoạt động có ngun tắc riêng đảm bảo cho hoạt động đạt kết Ngun tắc ... “Mùa hè tình nguyện sống cộng đồng” Trong chủ đề, nội dung hình thức hoạt động cụ thể phải bám sát u cầu thực mục tiêu giáo dục chủ đề Tuy nhiên, nội dung hình thức mang tính chất gợi ý Vì vậy, ... ứng Tuy nhiên, HS u thích hứng thú tham gia hoạt động phụ thuộc vào nội dung hình thức tổ chức GV b Nội dung chủ đề HĐGDNGLL chương trình lớp 10 phân ban HS u thích Bảng 2.5 Ý kiến chủ đề ưu...
 • 106
 • 1,573
 • 8
HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Mầm non - Tiểu học

... chuẩn mực 3.Các nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 3.1 Nguyên tắc tính mục đích, tính kế hoạch Tính mục đích : Bất hoạt động giáo dục phải đạt mục đích định, nhiên thực tiễn giáo dục ... cụ thể thân em Nguyên tắc đòi hỏi nhà trường, nhà giáo dục phải tổ chức trì nhiều nhóm hoạt động với chủ đề khác đội thể thao, đội văn nghệ, từ thiện xã hội…Thực tốt nguyên tắc góp phần nâng cao ... xác định yêu cầu giáo dục cần phải đạt + Trước hết, nhà giáo dục cần xác định chủ đề hoạt động, chủ đề chứa đựng nội dung hoạt động định hướng cho việc lựa chọn hình thức hoạt động phù hợp với...
 • 29
 • 605
 • 3
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT A Hải Hậu - Nam Đinh

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT A Hải Hậu - Nam Đinh

Khoa học xã hội

... nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vào công tác đạo tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trờng THPT A Hải Hậu Nam Định, thực trạng giải pháp Phơng pháp nghiên cứu 5.1- Nhóm phơng pháp nghiên ... lớp - Trực tiếp rèn luyện phẩm chất, nhân cách, tài thiên hớng nghề nghiệp cá nhân, hình thành mối quan hệ ngời với đời sống xã hội, với thiên nhiên môi trờng sống - Thông qua hoạt động tập thể, ... chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng.đợc trì thờng xuyên, có kiểm tra, đánh giá điều chỉnh kịp thời + Tập thể giáo viên, nòng cốt đồng chí tổ chức Đoàn niên, giáo viên chủ nhiệm tích cực...
 • 29
 • 1,895
 • 9
biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả

biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả

Khoa học xã hội

... Thánh Mục lục Nội dung Phần mở đầu 1.Lý chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Nhiệm vụ nghiên cứu 4.Đối tợng nghiên cứu 5.Phạm vi nghiên cứu 6.Phơng pháp nghiên cứu Phần nội dung I Cơ sở khoa học ... Trờng THPT Hoà Phú nghiên cứu tiếp thu mọt cách nghiêm túc công văn thị hớng dẫn phân phối chơng trình Nghiên cứu chủ đề lập kế hoạch bồi dỡng Giáo Viên trực tiếp giảng dạy chủ đề Mặt khác tổ chức ... học lớp - Trực tiếp rèn luyện phẩm chất, nhân cách, tài thiên hớng nghề nghiệp cá nhân, hình thành mối quan hệ ngời đời sống xã hội, thiên nhiên môi trờng sống - Thông qua hoạt động tập thể, hoạt...
 • 35
 • 899
 • 3
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU, NAM ĐỊNH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU, NAM ĐỊNH

Khoa học xã hội

... nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vào công tác đạo tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trờng THPT A Hải Hậu Nam Định, thực trạng giải pháp Phơng pháp nghiên cứu 5.1- Nhóm phơng pháp nghiên ... lớp - Trực tiếp rèn luyện phẩm chất, nhân cách, tài thiên hớng nghề nghiệp cá nhân, hình thành mối quan hệ ngời với đời sống xã hội, với thiên nhiên môi trờng sống - Thông qua hoạt động tập thể, ... chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng.đợc trì thờng xuyên, có kiểm tra, đánh giá điều chỉnh kịp thời + Tập thể giáo viên, nòng cốt đồng chí tổ chức Đoàn niên, giáo viên chủ nhiệm tích cực...
 • 29
 • 881
 • 0
GVCN với Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

GVCN với Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tư liệu khác

... kiến em, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo Đổi nội dung tổ chức chương trình Tuổi trẻ người ưa thích lạ, sát thực với sống GVCN cần định hướng, đổi nội dung hoạt động chương trình phù ... Giáo dục tư tưởng cho học sinh có thái độ đắn chương trình Hoạt động lên lớp Cung cấp sẵn chủ đề nội dung hoạt động từ đầu năm học (đặc biệt khối 10) Giáo dục tư tưởng không ý đến đối tượng học ... phải phù hợp với thời điểm tổ chức Hình thức không nên lặp lại, nên tạo nội dung hoạt động sinh động, phong phú,… Ví dụ: Chủ đề tháng 11 có hoạt động ta nên chọn hoạt động : “Những dòng cảm xúc...
 • 4
 • 3,453
 • 46
Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 7

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 7

Tư liệu khác

... Hệ thống câu hỏi cho chủ đề hoạt động 2) Về tổ chức - GVCN nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung hình thức tiến hành cho lớp - Hớng dẫn HS su tầm, tìm hiểu t liệu liên quan tới chủ đề hoạt động - ... trờng xanh, đẹp II/ Nội dung hình thức hoạt động 1) Nội dung - Làm vệ sinh trờng lớp đẹp - Làm bồn hoa cảnh - Trồng xanh sân trờng,vờn trờng, cổng trờng - Chăm sóc trồng, chăm sóc bồn hoa cảnh - Trang ... ngời làm th ký - Mỗi thầy cô giáo tham gia BGK III/ Tiến hành hoạt động 1) Mở đầu - Hát tập thể - Tuyên bố lý , giới thiệu đại biểu , chủ đè nội dung hoạt động 2) Hội vui học tập Phần 1: Ai nhanh...
 • 43
 • 1,252
 • 7
Định hướng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Định hướng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Ngữ văn

... huyện xã hướng dẫn lại cụ thể) • Báo cáo: - Đối với HDV giáo viên: HLV cấp xã, Hiệu trưởng trường chủ quản, Ban điều hành TT HTCĐ • Đối với HDV người cộng đồng: - HLV cấp xã, Ban điều hành TT HTCĐ ... kế hoạch quản lý Quỹ hành dụng • Phối hợp với HDV Reflect công tác báo cáo lập kế hoạch thôn/bản III Nhiệm vụ HLV cấp xã (5 xã) • Giám sát HDV lớp reflect hỗ trợ kỹ thuật (ít buổi/tháng) • Họp ... định kỳ tháng lần • Tổng hợp báo cáo tháng (tình hình hoạt động lớp reflect xã mình, kế hoạch hành dung nhu cầu khác xã mình) gửi HLV cấp huyện (Phòng GD) BQL DA14 • Tham gia hỗ trợ đợt tập huấn...
 • 7
 • 531
 • 1

Xem thêm