hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở tỉnh bình định

Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở tỉnh bình định

Hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước tỉnh bình định

Kinh tế

... Cơ sở luận NSNN quản NSNN; Chương - Thực trạng quản ngân sách tỉnh Bình Định; Chương - Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách tỉnh Bình Định CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ NGÂN ... chi ngân sách toàn khâu chu trình ngân sách CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN NGÂN SÁCH TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Định 2.2 Thực trạng phân cấp quản ngân sách tỉnh ... thực trạng quản ngân sách luận văn kiến nghị giải pháp áp dụng trình quản điều hành ngân sách nhằm góp phần hoàn thiện quản ngân sách tỉnh Bình Định giai đoạn đổi chế quản kinh tế./...
 • 26
 • 965
 • 8
Luận văn thạc sĩ về thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách cấp huyện tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... đặc điểm, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh txó hi, hoạt động kinh tế phát sinh, nét đặc tr-ng công tác quản ngân sách cấp huyện địa bàn tnh Thỏi Nguyờn 1.2.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu * Phng phỏp thu ... qun ngõn sỏch cp huyn tnh Thỏi Nguyờn l thc s cn thit v c mt lun cng nh thc tin Mc tiờu nghiờn cu * Mc tiờu chung: Trờn c s lm rừ nhng lun c bn, ỏnh giỏ ỳng thc trng tỡnh hỡnh qun ... thc hin cỏc chc nng, nhim v, quyn hn quỏ trỡnh qun kinh t xó hi, an ninh quc phũng Lut ngõn sỏch nh nc nm 2002 l c s phỏp c bn t chc qun ngõn sỏch nh nc núi chung v ngõn sỏch cp huyn...
 • 121
 • 1,370
 • 8
Luận văn thạc sĩ vè thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ vè thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách cấp huyện tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... đặc điểm, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh txó hi, hoạt động kinh tế phát sinh, nét đặc tr-ng công tác quản ngân sách cấp huyện địa bàn tnh Thỏi Nguyờn 1.2.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu * Phng phỏp thu ... qun ngõn sỏch cp huyn tnh Thỏi Nguyờn l thc s cn thit v c mt lun cng nh thc tin Mc tiờu nghiờn cu * Mc tiờu chung: Trờn c s lm rừ nhng lun c bn, ỏnh giỏ ỳng thc trng tỡnh hỡnh qun ... thc hin cỏc chc nng, nhim v, quyn hn quỏ trỡnh qun kinh t xó hi, an ninh quc phũng Lut ngõn sỏch nh nc nm 2002 l c s phỏp c bn t chc qun ngõn sỏch nh nc núi chung v ngõn sỏch cp huyn...
 • 121
 • 727
 • 7
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện đức phổ

Hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước huyện đức phổ

Kinh tế

... nhà nư c Ngân sách huy n m t b ph n c u thành c a Ngân sách Nhà - Th c hi n qu n t t ngu n thu nhi m v chi ngân sách, ñ m nư c Th c hi n qu n ngân sách huy n m t nhi m v qu n ngu n b ... 2002, Ngân sách nhà nư c toàn b kho n thu, chi c a Nhà nư c ñã ñư c quan nhà nư c có th m quy n Ngân sách t nh TP tr c thu c TW Ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh Ngân sách xã, ... v c a Nhà nư c” [2, tr.14] 1.1.1.2 B n ch t c a Ngân sách Nhà nư c 1.1.2.2 Phân c p qu n Ngân sách Nhà nư c NSNN không th tách r i Nhà nư c Là h th ng m i quan h thu, Phân c p qu n NSNN...
 • 13
 • 2,340
 • 10
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện phù cát

Hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước huyện phù cát

Kinh tế

... s lu n v ngân sách nhà nư c qu n ngân sách huy n Chương - Th c tr ng công tác qu n ngân sách nhà nư c huy n Phù Cát Chương - M t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu n ngân sách nhà ... qu n ngân sách hàng năm theo k ho ch ñã ñ 2.3 K T QU Đ T ĐƯ C VÀ NH NG H N CH TRONG CÔNG TÁC QU N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HUY N PHÙ CÁT 2.3.1 K t q a ñ t ñư c - Công tác l p d toán ngân sách ... hành ngân sách ñ a bàn - Ch p hành t t Lu t NSNN 3.2 GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HUY N PHÙ CÁT 3.2.1 Nâng cao ch t lư ng xây d ng l p d toán ngân sách huy n Công tác...
 • 26
 • 1,274
 • 9
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Kinh tế

... trạng công tác quản Ngân sách Nhà nƣớc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chƣơng 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản Ngân sách Nhà nƣớc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chƣơng 1: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ... đến việc hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nƣớc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Qua nghiên cứu luận, sở thực trạng quản thu, chi, vấn đề phân cấp quản ngân sách nhà nƣớc địa bàn tỉnh Vĩnh ... chi ngân sách nhà nƣớc; không đƣợc phép lập quỹ đen, ngân sách phụ 1.3.2 Nội dung quản Ngân sách Nhà nước 1.3.2.1 Quản trình thu Ngân sách Nhà nước Thu ngân sách nhà nƣớc trình Nhà nƣớc sử...
 • 16
 • 1,094
 • 4
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh

Giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh

Kinh tế

... ngân sách nhà nước cấp xã TP Cẩm Phả Chương 4: Các giải pháp hoàn thiện quản ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn Thành phố Cẩm Phả 5 Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ... chức quản tài nhà nước chế phân cấp quản ngân sách nhà nước thiết lập phù hợp tình hình quản tài ngân sách nhà nước cải thiện góp phần thúc đẩy phát triển ổn định kinh tế xã hội Theo tác ... chức Nhà nước cấp sở khuôn khổ phân công, phân cấp quản 1.1.1.3 Phân cấp quản NSNN Ngân sách nhà nước hệ thống bao gồm cấp ngân sách phù hợp với hệ thống quyền nhà nước cấp Do máy nhà nước...
 • 107
 • 1,863
 • 12
Luận văn: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Luận văn: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Thạc sĩ - Cao học

... đặc điểm, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh txó hi, hoạt động kinh tế phát sinh, nét đặc tr-ng công tác quản ngân sách cấp huyện địa bàn tnh Thỏi Nguyờn 1.2.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu * Phng phỏp thu ... qun ngõn sỏch cp huyn tnh Thỏi Nguyờn l thc s cn thit v c mt lun cng nh thc tin Mc tiờu nghiờn cu * Mc tiờu chung: Trờn c s lm rừ nhng lun c bn, ỏnh giỏ ỳng thc trng tỡnh hỡnh qun ... thc hin cỏc chc nng, nhim v, quyn hn quỏ trỡnh qun kinh t xó hi, an ninh quc phũng Lut ngõn sỏch nh nc nm 2002 l c s phỏp c bn t chc qun ngõn sỏch nh nc núi chung v ngõn sỏch cp huyn...
 • 121
 • 412
 • 1
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Kinh tế

... sở luận thực tiễn ngân sách nhà nước công tác quản ngân sách nhà nước cấp huyện, thành phố - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản ngân sách nhà nước Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng ... hiệu quản ngân sách nhà nước địa phương 1.1.2.2 Quản ngân sách nhà nước cấp huyện, thành phố * Quy trình quản ngân sách nhà nƣớc cấp huyện, thành phố Công tác lập dự toán ngân sách Chấp ... SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ 1.1 Cơ sở luận ngân sách nhà nước, quản ngân sách nhà nước cấp huyện, thành phố .6 1.1.1 Ngân...
 • 123
 • 547
 • 4
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Kinh tế

... trạng công tác quản ngân sách huyện Đầm Hà 42 3.2.1 Công tác quản thu ngân sách 42 3.2.2 Quản công tác chi ngân sách .44 3.2.3 Công tác điều hành, quản cân đối ngân ... nghiệm quản ngân sach nhà nước Việt Nam ́ 1.2.2.1 Kinh nghiệm quản ngân sach nhà nước tỉnh Thái Bình ́ Giai đoạn 2007-2010, để quản có hiệu ngân sách nhà nước địa bàn, tỉnh Thái Bình thực ... tố ảnh hưởng đến quản ngân sách Theo tác giả Nguyễn Hữu Tài (2002) cho nhân tố ảnh hưởng đến quản ngân sách [16], gồm: a Nhân tố chế độ quản tài công: Đó ảnh hưởng văn Nhà nước có tính...
 • 113
 • 995
 • 9

Xem thêm