hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng

... tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ĐIỀU 4GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN1. Giá thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: đồng(bằng chữ: đồng Việt Nam)2- Hợp đồng thuê ... cộng;- Trả tài sản cho bên A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê. 2. Bên B có các quyền sau đây:- Nhận tài sản thuê theo đúng thoả thuận;- Được cho thuê lại tài sản đang thuê, nếu được bên A đồng ý bằng ... Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản gắn liền với đất với các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1TÀI SẢN THUÊ1Mẫu số 16/HĐT- Giữ gìn tài sản, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;...
 • 6
 • 810
 • 5
Mẫu hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Mẫu hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Tài liệu khác

... Hợp đồng này: a) Tài sản thuê và thửa đấttài sản không có tranh chấp; b) Tài sản thuê và quyền sử dụng đấttài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 1.4. Việc giao kết Hợp đồng ... Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản gắn liền với đất với các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 TÀI SẢN THUÊ Tài sản thuê thuộc quyền sở hữu của bên A theo ... MỤC ĐÍCH THUÊ Mục đích thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ĐIỀU 4 GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 1. Giá thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: đồng (bằng...
 • 6
 • 2,510
 • 8
Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 46/HĐT" pptx

Tài liệu khác

... kết Hợp đồng này:a) Tài sản thuê và thửa đấttài sản không có tranh chấp;b) Tài sản thuê và quyền sử dụng đấttài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;1.4. Việc giao kết Hợp đồng ... . . . . . .Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản gắn liền với đất với các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1TÀI SẢN THUÊ Tài sản thuê thuộc quyền sở hữu của bên A theo (4), cụ thể ... cộng;- Trả tài sản cho bên A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê. 2. Bên B có các quyền sau đây:- Nhận tài sản thuê theo đúng thoả thuận;- Được cho thuê lại tài sản đang thuê, nếu được bên A đồng ý bằng...
 • 8
 • 1,411
 • 6
Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 16/HĐT" docx

Tài liệu khác

... 16/HĐT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT !"#$!%&'(Bên cho thuê )*+, /!0$1234)54(666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ĐIỀU ... /!0$12374)54(666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666+$23-%!8"$9:$9",3"1$*;!<$=:>$-?":>$@";",*+, /(ĐIỀU 1TÀI SẢN THUÊ1$*;",3",A,/=*BC,D+23"E66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666)F4GH"IJ*+,)K4(66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666L!A,@"LV"$9[-%!1/GZ,@"*$"L+?G@23o!+,"J`!J[!!$;$A,/Z""L3!,/3"<"#"L0!A,/=[$D++,b"L!"LJN![\#!"J`!J[!-J["V&""L!+$23'A,/=\B$\$9-I/3,k,"1@'"r&A,/=!$;$A,/Z""EA,/-PD+@,"6ĐIỀU ... 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663,"L31"1$*;!<$=:>$"M+-?"*+,(3!JN$*MH!-?"(666666666666666666666666666666666666666666666666666666M+-?"*O(666666666666666666666666666666666666666666666666666N2;-%*O(66666666666666666666666666666666666666666666666666P+Q"M+-?"(6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666R$9"S(6666666666666666666666666666666&T)2U!C(66666666666666666666666666666666666666666666664V"W*MH!(XYMH!L$3!(6666666666666666666666666666666666666&TXYMH!,!(666666666666666666666666666666666666&TH-S*MH!(666666666666666666666666666666666666666666N$*MH!(6666666666666666666666666666666666666666666!,%!O*MH!(666666666666666666666666666666666666666C!Z:=A,/=*MH!-?")Z,'4(6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666$?/"N:=A,/=*MH!-?"'(6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666)T4ĐIỀU 2THỜI HẠN THUÊN$",3"1$*;3,"$$=,5D+[-%!1/166666666666666666666666666666666G\I"]!1/6666^66666^6666666ĐIỀU 3MỤC ĐÍCH THUÊH-S",3"1$*;3,"$$=,5D+[-%!1/1(6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ĐIỀU...
 • 8
 • 1,160
 • 3
Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất. doc

Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất. doc

Thủ tục hành chính

... Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). 2. Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (mẫu số 46/HĐT). 3. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc ... Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết ... bên). Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí chứng thực hợp đồng thuê, mượn tài sản khác: . 20.000/trường hợp Thông tư liên tịch số 93/2001 Kết quả của việc thực hiện TTHC:...
 • 5
 • 361
 • 0
Công chứng hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất do người yêu cầu Công chứng tự sọan thảo. pps

Công chứng hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất do người yêu cầu Công chứng tự sọan thảo. pps

Thủ tục hành chính

... văn bản Công chứng trước mặt Công chứng viên Luật Công chứng Công chứng hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất do người yêu cầu Công chứng tự sọan thảo. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ ... 03 văn bản Công chứng. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 2. Hơp đồng thuê tài sản gắn liền với đất Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực ... không quá 10.000.000 đồng: cụ thể: đồng đến 5.000.000.000 là 1.000.000 đồng + 0,07 của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng - Từ trên 5.000.000.000...
 • 5
 • 332
 • 0
Đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pps

Đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pps

Thủ tục hành chính

... dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm ... dụng đất trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Hợp đồng chuyển nhượng tài sản găn liền với quyền sử dụng đất; ... - Người mua, thuê tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường; 2. - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ...
 • 5
 • 322
 • 0
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất

Hợp đồng

... thửa đấttài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm ;- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất, tài sản gắn liền với đất và sử dụng đất, tài sản gắn ... đích thuê quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ĐIỀU 4GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN1. Giá thuê quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất ... kết Hợp đồng này:a) Thửa đấttài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;b) Quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;1.4. Việc giao kết Hợp đồng...
 • 6
 • 1,267
 • 18
Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất

Tài liệu khác

... đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bên B hoàn trả đất, tài sản gắn liền với đất đang thuê và bồi thường thiệt hại; - Yêu cầu bên B trả lại đất, tài sản gắn liền với đất khi thời hạn cho thuê đã hết. ... biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn ... đích thuê quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ĐIỀU 4 GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 1. Giá thuê quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với...
 • 11
 • 1,957
 • 3
Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTTÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 44/ HĐT) doc

Tài liệu khác

... thửa đấttài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bênB vào thời điểm ;- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất, tài sản gắn liền với đất và sử dụng đất, tài sản gắn ... phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bên B hoàn trả đất, tài sản gắn liền với đất đang thuê và bồi thường thiệthại; - Yêu cầu bên B trả lại đất, tài sản gắn liền với đất khi thời hạn cho thuê đã hết.ĐIỀU ... dụng đất (nếu có): 2. Tài sản gắn liền với đất là (3): Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: (4)ĐIỀU 2THỜI HẠN THUÊThời hạn thuê quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất...
 • 7
 • 1,394
 • 12
Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. potx

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất. potx

Thủ tục hành chính

... 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất (mẫu số 44/HĐT). Thông tư ... dung Văn bản qui định sao để đối chiếu. 04/2006/TT Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm ... quyền sử dụng đất không tính vào thời hạn chứng thực. Trư¬ờng hợp không chứng thực được trong ngày nhận hồ sơ thì cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch...
 • 5
 • 553
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25