hệ thống câu hỏi và bài tập quản trị tài chính

hệ thống câu hỏi bài tập ôn thi tài chính doanh nghiệp

hệ thống câu hỏi và bài tập ôn thi tài chính doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... phần ưu đãi so với vốn cổ phần thường? PHẦN II HỆ THỐNG BÀI TẬP Chương GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN Bài số 1: Một người dự tính năm ông ta gửi đặn vào ngân hàng số tiền 50 triệu đồng, sau 10 năm ... kho V Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế II Các khoản đầu tư TC dài hạn III Tài sản dài hạn khác Tổng tài ... 20% thuế tiêu thụ đặc biệt 10% Chương QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Bài số Để đáp ứng yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh, đầu năm N+1 doanh nghiệp X mua đưa vào sử dụng dàn máy vi tính gồm máy Giá...
 • 32
 • 879
 • 0

CÂU HỎI BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Cao đẳng - Đại học

... không? Bạn kể lý Quản trị tiền làm việc ? Bạn kể số cách mà nhà doanh nghiệp thường làm để tăng tốc độ thu tiền Bạn viết mục tiêu quản trị tiền câu Những câu sau bạn cho mục tiêu quản trị khoản phải ... trích Câu hỏi tập QTTC TS Nguyễn văn Thuận) Cô Ánh dự định gửi tiết kiệm để có 500 triệu vào 10 năm sau Nếu lãi suất tiết kiệm 13,5% năm năm cô ta phải gửi vào quỹ tiết kiệm ? 7.11 : ( trích Câu hỏi ... 3.3.3 Phân tích Dupont để nhận mối liên hệ tài DN 3.4 Giải tập sau: Các báo cáo tài CT TNHH Nam Hải năm gần : ( đơn vị tính : triệu đồng) Chỉ tiêu Năm thứ Tổng tài sản 940 1.400 1.120 1.340 Giảng...
 • 22
 • 6,092
 • 24

CHƯƠNG 5 CÂU HỎI BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

CHƯƠNG 5 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

Tài chính doanh nghiệp

... CÂU HỎI BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA CAD $ 1.00 = C$ 1.50 Tỉ giá chéo EUR CAD bao nhiêu? b ... ngày, Desreumaux thỏa thuận mua thêm 15.000 đồng hồ tháng mức giá triệu franc 2    CÂU HỎI BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA a Giá lô hàng đồng hồ USD bao nhiêu, mua tỉ giá giao ngay? ... as direct quotations Other currencies are quoted as indirect quotations     3    CÂU HỎI BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TABLE Key Currency Cross-Exchange Rates Dollar Euro Japan...
 • 4
 • 1,866
 • 19

XÂY DỰNG hệ THỐNG câu hỏi bài tập tự lực để dạy CHUYÊN đề DI TRUYỀN học QUẦN THỂ

XÂY DỰNG hệ THỐNG câu hỏi và bài tập tự lực để dạy CHUYÊN đề DI TRUYỀN học QUẦN THỂ

Sinh học

... thái đạt sau hệ ngẫu phối b Câu hỏiBài tập Câu 25: Cho quần thể người trạng thái cân hệ nhóm máu A, B, O Quần thể có tần số tương đối nhóm máu là: 20 Xây dựng hệ thống câu hỏitập tự lực ... locus gen phân bố cặp NST tương đồng b Câu hỏitập Câu 8: Một locus gen A có n alen, thiết lập công thức tính số kiểu gen có Xây dựng hệ thống câu hỏitập tự lực để dạy chuyên đề Di truyền ... huyết qua nhiều hệ b Câu hỏiBài tập Câu 2: Ở cà chua, A – đỏ, a – vàng Cho cà chua đỏ dị hợp tử tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều hệ a Hãy xác định cấu trúc di truyền quần thể sau hệ tự thụ phấn...
 • 21
 • 1,963
 • 3

Tuyển chọn xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học Hóa học phần phi kim lớp 11 nâng cao - trung học phổ thông

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học Hóa học phần phi kim lớp 11 nâng cao - trung học phổ thông

Sư phạm

... I HC QUC GIA H NI KHOA S PHM Nguyễn Anh Tuấn TUYểN CHọN XÂY DựNG Hệ THốNG CÂU HỏI BàI TậP TRắC NGHIệM KHáCH QUAN DùNG TRONG DạY HọC HóA HọC PHầN PHI KIM LớP 11 NÂNG ... s lý lun v kim tra, ỏnh giỏ Error! Bookmark not defined I Khỏi nim, chc nng ca kim tra - ỏnh giỏ Error! Bookmark not defined I.1 Khỏi nim kim tra - ỏnh giỏ Error! Bookmark not defined I.2 Chc ... tng lai s m rng cho cỏc mụn khoa hc khỏc B C s lý lun v kim tra, ỏnh giỏ I Khỏi nim, chc nng ca kim tra - ỏnh giỏ I.1 Khỏi nim kim tra - ỏnh giỏ Kim tra - ỏnh giỏ l giai on kt thỳc mt quỏ trỡnh...
 • 143
 • 1,073
 • 0

Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

 Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

Thạc sĩ - Cao học

... Lý chọn đề tài II Nội dung đề tài III Nhiệm vụ đề tài Ch-ơng I Tổng quan I.1 ý nghĩa hệ thống tập I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức I.1.2 Phân loại tập câu hỏi hoá học I.1.3 Tác dụng tập hoá học ... c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác I.3 Xu h-ớng phát triển tập Hoá học I.4 Cơ sở phân loại câu hỏi tập vào mức 10 độ nhận thức t- Ch-ơng II Ph-ơng pháp phân tích quang phổ hấp thụ ... giải tập I.2 Dạy học trọng ph-ơng pháp tự học I.2.1 Dạy học trọng rèn luyện ph-ơng pháp tự học I.2.2 Học thông qua tổ chức hoạt động sinh viên I.2.3 Tăng c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập...
 • 155
 • 1,206
 • 3

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lí hoá

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá

Thạc sĩ - Cao học

... Lý chọn đề tài II Nội dung đề tài III Nhiệm vụ đề tài Ch-ơng I Tổng quan I.1 ý nghĩa hệ thống tập I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức I.1.2 Phân loại tập câu hỏi hoá học I.1.3 Tác dụng tập hoá học ... c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác I.3 Xu h-ớng phát triển tập Hoá học I.4 Cơ sở phân loại câu hỏi tập vào mức 10 độ nhận thức t- Ch-ơng II Ph-ơng pháp phân tích quang phổ hấp thụ ... giải tập I.2 Dạy học trọng ph-ơng pháp tự học I.2.1 Dạy học trọng rèn luyện ph-ơng pháp tự học I.2.2 Học thông qua tổ chức hoạt động sinh viên I.2.3 Tăng c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập...
 • 155
 • 866
 • 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Thạc sĩ - Cao học

... nội dung kiến thức mã hoá thành câu hỏi tập Diễn đạt nội dung kiến thức thành câu hỏi tập Sắp xếp câu hỏi tập thành hệ thống Ví dụ: Xây dựng hệ thống câu hỏi tập phân hóa dạy học “Một số công ... hòa vào học tập đồng loạt theo trình độ chung Ví dụ: Về câu hỏi dành cho nhóm học sinh yếu thƣờng câu hỏi mang tính trực quan, đòi hỏi tƣ duy, kèm theo câu hỏi gợi ý câu hỏi chẻ nhỏ Bài tập chứa ... học sinh + Phần lớn giáo viên chƣa soạn đƣợc hệ thống câu hỏi tập phân hóa Hệ thống câu hỏi tập nhƣ chƣa thật cẩn thận (tỉ mỉ) có số lƣợng câu hỏi tập để phù hợp học sinh hoạt động lớp nhà nghèo...
 • 168
 • 2,692
 • 7

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phần "Nhiệt hóa học" cho học sinh chuyên hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phần

Trung học cơ sở - phổ thông

... thỏi ch ph thuc vo trng thỏi u v trng thỏi cui ca h m khụng ph thuc vo quỏ trỡnh bin i l thun nghch hay khụng thun nghch 9) NH LUT HESS: H (U) ca quỏ trỡnh ch ph thuc vo trng thỏi u v trng thỏi ... s bin thiờn entropi quỏ trỡnh ny l: dS = T S l hm trng thỏi (J/mol.K) o P QTN T - Vỡ l hm trng thỏi nờn chuyờn t trng thỏi sang trng thỏi bng bin thiờn thun nghch hay bt Q thun nghch thỡ S2 - ... KL: - Cụng m h thc hin (sinh) quỏ trỡnh bin thiờn thun nghch t trng thỏi n trng thỏi bng cụng m h nhn t trng thỏi v trng thỏi Cũn quỏ trỡnh bin thiờn bt thun nghch thỡ cụng h sinh nh hn cụng...
 • 28
 • 1,820
 • 14

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lý hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hóa

Thạc sĩ - Cao học

... Lý chọn đề tài II Nội dung đề tài III Nhiệm vụ đề tài Ch-ơng I Tổng quan I.1 ý nghĩa hệ thống tập I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức I.1.2 Phân loại tập câu hỏi hoá học I.1.3 Tác dụng tập hoá học ... c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác I.3 Xu h-ớng phát triển tập Hoá học I.4 Cơ sở phân loại câu hỏi tập vào mức 10 độ nhận thức t- Ch-ơng II Ph-ơng pháp phân tích quang phổ hấp thụ ... giải tập I.2 Dạy học trọng ph-ơng pháp tự học I.2.1 Dạy học trọng rèn luyện ph-ơng pháp tự học I.2.2 Học thông qua tổ chức hoạt động sinh viên I.2.3 Tăng c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập...
 • 155
 • 960
 • 3

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lí hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hóa

Khoa học tự nhiên

... Lý chọn đề tài II Nội dung đề tài III Nhiệm vụ đề tài Ch-ơng I Tổng quan I.1 ý nghĩa hệ thống tập I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức I.1.2 Phân loại tập câu hỏi hoá học I.1.3 Tác dụng tập hoá học ... c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác I.3 Xu h-ớng phát triển tập Hoá học I.4 Cơ sở phân loại câu hỏi tập vào mức 10 độ nhận thức t- Ch-ơng II Ph-ơng pháp phân tích quang phổ hấp thụ ... giải tập I.2 Dạy học trọng ph-ơng pháp tự học I.2.1 Dạy học trọng rèn luyện ph-ơng pháp tự học I.2.2 Học thông qua tổ chức hoạt động sinh viên I.2.3 Tăng c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập...
 • 155
 • 696
 • 1

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

Hóa học - Dầu khí

... trung học bao gồm : + Sử dụng câu hỏi tập lý thuyết nghiên cứu tài liệu + Sử dụng câu hỏi tập ôn tập chương + Sử dụng câu hỏi tập để nâng cao, bồi dưỡng học sinh giỏi Bài tập chương V- Nhóm halogen ... lựa chọn, sưu tập hệ thống câu hỏi tập hóa học với mục đích rèn luyện phát triển tư theo mức độ khác : Dạng 1: Câu hỏi tập theo trình độ hiểu biết, tái kiến thức Dạng 2: Câu hỏi tập theo trình độ ... đề tài “ DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN ”; thực nhiệm vụ đề sau : Nghiên cứu sở lý luận đề tài Sưu tầm, biên soạn hệ...
 • 21
 • 1,768
 • 14

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

Ngân hàng - Tín dụng

... mặt vào tài khoản bên bán Câu 41: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp GTGT xác định (=)? a Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào ... suất Câu 208 Giá tính thuế tài nguyên là: a Giá bán đơn vị tài nguyên nơi khai thác b Giá bán đơn vị tài nguyên bao gồm thuế giá trị gia tăng c Giá bán đơn vị tài nguyên theo giá thị trường Câu ... thuế tài nguyên? a Thiết bị lọc dầu b Dầu mỏ c Ô tô chạy dầu Câu 210 Trong hàng hóa sau đây, hàng hóa không đối tượng chịu thuế tài nguyên? a Vàng b Bạc c Vàng mã Câu 211: Đối tượng chịu thuế tài...
 • 44
 • 7,932
 • 51

Phát triển tư duy cho học sinh qua hệ thống câu hỏi bài tập hóa học

Phát triển tư duy cho học sinh qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học

Hóa học

... đề tài Sưu tầm, biên soạn hệ thống câu hỏi tập theo mức độ trình phát triển tư học sinh gồm 77 chương Oxy-lưu 23 huỳnh (Hóa 10) ban có tập định tính tập định lượng Nghiên cứu sử dụng hệ thống tập ... lượng hệ thống tập hiệu việc sử dụng chúng giảng dạy hóa học GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU: Chương trình ban môn Hóa 10 trung học phổ thông ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI: a) Đã lựa chọn, sưu tập hệ thống câu hỏi tập ... dụng hệ thống câu hỏi tập để rèn luyện phát triển tư cho học sinh qua giảng dạy phần hóa học nhóm Oxy-Lưu huỳnh trường phổ thông trung học bao gồm : + Sử dụng câu hỏi tập lý thuyết nghiên cứu tài...
 • 28
 • 1,486
 • 15

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP KINH TẾ BẢO HIỂM

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KINH TẾ BẢO HIỂM

Chuyên ngành kinh tế

... hưởng đến thị trường bảo hiểm Các chủ thể tham gia vào thị trường bảo hiểm Phần 2: HỆ THỐNG BÀI TẬP Bài 1: Có số liệu hợp đồng bảo hiểm sau: - Giá trị bảo hiểm: 500.000.000 đồng - Số tiền bảo hiểm: ... máy A thiệt hại 30% giá trị Lái xe A bị thương, vào viện điều trị 10 ngày, xuất viện toán viện phí 500.000 đ - Xe máy B thiệt hại 70% giá trị Lái xe B bị thương nặng điều trị nội trú 40 ngày Viện ... Bài 32: Một học sinh bị bệnh phải vào nằm viện điều trị hết 20 ngày, chi phí điều trị: 1.800.000đ Sau viện Một tháng sau, học sinh phải vào viện phẫu thuật, điều trị bệnh cũ 10 ngày bị tử vong,...
 • 19
 • 2,052
 • 8

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t

Khoa học xã hội

... đề: * Bài tập định tính * Bài tập định lợng Phân loại theo mức độ khó dễ : * Bài tập * Bài tập phức hợp Phân loaị tập theo yêu cầu luyện kĩ phát triển t học sinh: * Bài tập luyện tập * Bài tập ... Thanh Minhvà đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bầi tập phân hoá nêu vấn đề phần Rợu Este (Hoá học 12) Năm 2007: Luận văn Thạc sỹ Phan Thị Mai Hơng đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bầi tập phân ... hợp, tập lịch sử Phân loại theo mục đích dạy học: 31 * Bài tập củng cố * Bài tập nâng cao Phân loại theo phơng thức cho điều kiện phơng thức giải: * Bài tập lời * Bài tập tính toán * Bài tập thí...
 • 115
 • 1,066
 • 3

Xem thêm