hướng dẫn thực hành lập trình c trên windows

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Kỹ thuật lập trình

... y G c trái trên c a vùng device context đích nWidth, nHeight Kích thư c vùng device context đích pSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép ... (m c định là SRCCOPY) void PutBitmap(CDC* pDC, CBitmap* pBitmap, CPoint TopLeft, DWORD dwRop = SRCCOPY ) { BITMAP bm; CDC TempDC; TempDC.CreateCompatibleDC(pDC); TempDC.SelectObject(pBitmap); ... pPSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép trong device context nguồn nSrcWidth, nSrcHeight Kích thư c vùng device context nguồn dwRop Chế...
 • 8
 • 841
 • 2
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

Kỹ thuật lập trình

... Đoạn code sau đây minh hoạ vi c thay đổi hình ảnh và nội dung c a một m c đư c chọn (nSelected). Hướng dẫn th c hành Lập trình C trên Windows 2 int Add( CBitmap* pbmImage, CBitmap* ... : gồm c c c icon 16x16 và nhãn bên phải icon. Dạng Listview : gồm c c c icon 16x16 và nhãn bên phải icon. C c m c trong ListControl đư c sắp xếp theo c t. Dạng ReportView : gồm c c cột và ... ListControl Thêm vào trong lớp CTrucXanhDlg một biến kiểu CimageList c tên là m_ilChua. Hướng dẫn th c hành Lập trình C trên Windows 1 GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL GIỚI THIỆU ListControl...
 • 7
 • 681
 • 1
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Kỹ thuật lập trình

... CDC* pSrcDC, int xSrc, int ySrc, DWORD dwRop ); với x, y G c trái trên c a vùng device context đích nWidth, nHeight Kích thư c vùng device context đích pSrcDC Con trỏ đến device context ... t c vẽ sẽ đư c th c hiện trên dc ảo này thay vì th c hiện tr c tiếp trên dc thật.  Cuối c ng chép nội dung c a dc ảo vào dc thật. Xem như chỉ thao t c tr c tiếp trên device context thật. ... pPSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép trong device context nguồn nSrcWidth, nSrcHeight Kích thư c vùng device context nguồn dwRop Chế...
 • 8
 • 592
 • 1
Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Kỹ thuật lập trình

... về chương trình b. C c yêu c u kh c: - Tất c c c ch c năng đều thể hiện trên ToolBar - Mỗi ch c năng đều c ToolTip Text và c hướng dẫn trên StatusBar - Tất c ch c năng liên quan đến Clipboard ... ngày/tháng/năm đã chọn • C c công vi c: danh sách c c công vi c đã đư c định nghĩa trong ngày. Thể hiện dạng ListView 2 c t. 1 c t là “Tên c ng vi c ; 1 c t là “Thời gian th c hiện”. • Add: ch c năng ... trong c c cách gõ: VNI, TELEX - Hỗ trợ 1 trong c c bảng mã: VNI, TCVN3 - Áp dụng đư c trong tất c c c ứng dụng trên Windows - Chỉ nộp chương trình, không c n sưu liệu 9. Xây dựng chương trình...
 • 7
 • 729
 • 3
Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở

Kỹ thuật lập trình

... tạo) c. (Đối với root) C 1 ngày phải xóa tất c nội dung bên trong thư m c /tmpTrang 24/26 Hướng dẫn th c hành - Lập trình Mã nguồn mở Hướng Hướng Dẫn Th c Hành Dẫn Th c Hành Chương: Chương: ... CPU x86_64 yêu c u c a RAM là 512 MBBư c 2. C i đặtKhởi động lại máy tính, cho đĩa CD (ho c DVD) th c hiện c cc sau đây (SV đ c c c hướng dẫn trên màn hình l c cài đặt). c i này làm sau ... lệnh để cho biết đây là package gì, sau đó th c hiện c i và th c thi chương trình trên server.8. Root (SV1) muốn c c c báo c o c a SV2 và Sv3 về danh sách c c file tar trong thư m c Home c a...
 • 26
 • 1,131
 • 0
Hướng dẫn thực hành lập trình cho thiết bị di động (THỰC HÀNH ANDROID 2013)

Hướng dẫn thực hành lập trình cho thiết bị di động (THỰC HÀNH ANDROID 2013)

Lập trình

... xóa dữ liệu… - Th c hành về Content Provider: thao t c với c c Content Provider c sẵn, c ch tạo mới c c Content Provider Bài tập 1: M c đích: - Th c hành và hiểu đư c cơ chế lưu tập tin ... đư c kỹ thuật lập trình Đa tiến trình o C ch tiếp c n bằng Handler o C ch tiếp c n băng AsyncTask Yêu c u: - Viết chương trình cho phép vẽ c c Button tự động l c Runtime: - Yêu c u th c ... đư c th c thi. - Hãy tìm c ch để cho c c hàm Override ở trên sảy ra, cho nhận xét. Hướng dẫn: - C ch sử dụng Toast: - Để chương trình tự thêm c c Override method, ta làm như sau: Bấm chuột...
 • 78
 • 860
 • 1
Hướng dẫn thực hành - Lập trình Windows 1

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Windows 1

Cao đẳng - Đại học

... lệnh chọn c c dòng trên ListBox. Yêu c u: Thiết kế giao diện và th c hiện c c ch c năng sau: Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows 1 – Module 2 Trang 13/34 Bài 9: M c đích: Sử dụng ... th c hành - Lập trình Windows 1 – Module 2 Trang 6/34 Module 2 Nội dung kiến th c th c hành: + Tạo ứng dụng trên Windows Form. + Sử dụng c c thu c tính, phương th c và sự kiện c a c c đối ... txtPassWord.Clear(); txtPassWord.Focus(); + Nhấp nút "Đóng" để kết th c chương trình. Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows 1 – Module 2 Trang 7/34 Hướng dẫn: Trong sự kiện Click c a...
 • 15
 • 595
 • 6
Hướng dẫn thực hành - Lập trình Windows 1 - Module 5 Bài 11

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Windows 1 - Module 5 Bài 11

Cao đẳng - Đại học

... đư c trùng số điện thoại). Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows 1 – Module 5  Thiết lập thu c tính Anchor hợp lý cho c c control.  Thiết lập MinimumSize cho form. Bài 15: M c đích: ... Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows 1 – Module 5 Bài 11: M c đích: + Sử dụng CheckedListBox và ListBox control. Yêu c u:  Th c hiện theo hướng dẫn trong giáo trình trang ... Thiết kế giao diện như sau: Th c hiện c c yêu c u sau:  Thiết lập thu c tính cho phép chọn nhiều dòng trên ListView.  Nút Thêm (ho c Enter trên c c textbox): cho phép thêm một dòng vào ListView....
 • 4
 • 507
 • 4
Hướng dẫn thực hành - Lập trình Windows 1 - Module 5 Bài 20

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Windows 1 - Module 5 Bài 20

Cao đẳng - Đại học

... Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows 1 – Module 5 Console.Write(_seconds); _seconds -= 1; if (_seconds <=0) { tmrCountdown.Stop(); tmrCountdown.Enabled = ... dẫn th c hành - Lập trình Windows 1 – Module 5 Trư c khi thêm phải kiểm tra thông tin nhập gồm: c c ô nhập không đư c để trống, không đư c trùng mã SV. Ngoài ra c n phải kiểm tra nút chọn trên ... user control as follows (with the label named lblTimeCounter and the timer named tmrCountdown): Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows 1 – Module 5 Figure 7.1: User Interface 3. Declare...
 • 4
 • 335
 • 2
Hướng dẫn thực hành - Lập trình Windows 1 - Module 3

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Windows 1 - Module 3

Cao đẳng - Đại học

... static: số khách hàng, số khách mua xe đen, doanh thu. Tạo c c hàm truy c p cho c c thu c tính, chú ý c c thu c tính static chỉ cho đ c, không cho gán. Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows 1 ... với c c thu c tính: tên hàng, số lượng, đơn giá, và c c thu c tính static: số lượng hóa đơn, doanh thu. Viết c c hàm truy c p cho c c thu c tính, chú ý c c thu c tính static chỉ cho đ c, không ... "Kết th c& quot; (ho c Esc) để đóng chương trình. Hướng dẫn: Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows 1 – Module 3 Trang 28/48 Bài 5: Yêu c u: Viết lớp Hóa Đơn đáp ứng yêu c u xử lý c a giao...
 • 4
 • 415
 • 1
Môn học Lập trình C trên Windows Bài tập thực hành

Môn học Lập trình C trên Windows Bài tập thực hành

Kỹ thuật lập trình

... về chương trình b. C c yêu c u kh c: - Tất c c c ch c năng đều thể hiện trên ToolBar - Mỗi ch c năng đều c ToolTip Text và c hướng dẫn trên StatusBar - Tất c ch c năng liên quan đến Clipboard ... user click chọn 1 ngày trên lịch, chương trình sẽ mở giao diện hộp thoại quản lý c ng vi c như sau: • Ngày: là ngày/tháng/năm đã chọn • C c công vi c: danh sách c c công vi c đã đư c định ... Clipboard (Cut/Copy/Paste) đư c tổ ch c thành 1 DLL riêng 11. Xây dựng chương trình “Object Drawing”. Chương trình cho phép user dùng mouse để vẽ c c đối tượng hình, copy, c t dán c c đối tượng....
 • 7
 • 446
 • 1

Xem thêm