gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tài liệu khác

... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền ... kiểm tra viên khi thực hiện kiểm tra độc lập ký gia hạn theo quy định. 2) Đối với cơ sở khác, Cơ quan kiểm tra, công nhận thực hiện gia hạn giấy chứng nhận (trong thời gian 10 ngày làm việc ... tra, công nhận của Tên bước Mô tả bước 4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản nhận kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng nhận xin gia hạn 2. Biên bản kiểm tra định kỳ điều kiện ĐB...
 • 5
 • 608
 • 0
Tài liệu Thủ tục

Tài liệu Thủ tục " Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) " docx

Tài liệu khác

... thủy sản 4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản nhận kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng nhận xin gia hạn 2. Biên bản kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP. Số bộ hồ ... hạn giấy chứng nhận) . Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN Tên bước Mô tả bước 3. Cơ quan kiểm tra, công nhận thực hiện việc gia hạn giấy chứng nhận cho Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản ... thụ nội địa) gửi giấy chứng nhận cho cơ quan kiểm tra, công nhận để được gia hạn sau khi kết thúc kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP 2. Cơ quan kiểm tra, công nhận rà soát, xem...
 • 4
 • 592
 • 1
Tài liệu Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản pdf

Tài liệu Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản pdf

Tài liệu khác

... lại giấy chứng nhận 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản đã được cấp (nếu có) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực ... Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển ... quan kiểm tra - chứng nhận Thời hạn giải quyết:Cơ quan kiểm tra, công nhận cấp lại Giấy chứng nhận cho Cơ sở (trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy...
 • 4
 • 566
 • 1
Tài liệu Thủ tục

Tài liệu Thủ tục " Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) " docx

Tài liệu khác

... công nhận tiếp nhận, rà soát hồ sơ, thực hiện cấp Giấy chứng nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn ... kết quả kiểm tra xếp loại Đạt, Quyết định số Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển ... thụ nội địa) có văn bản đề nghị Cơ quan kiểm tra, công nhận cấp lại Giấy chứng nhận khi Giấy chứng nhận hết ô gia hạn, Giấy chứng nhận bị mất, Giấy chứng nhận bị hư hỏng hoặc khi Cơ sở có thay...
 • 4
 • 529
 • 0
Tài liệu Mẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm doc

Tài liệu Mẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm doc

Tài liệu khác

... sinh an toàn thực phẩm của cơ sở(5). - Báo cáo khắc phục các sai lỗi (nếu có)(6). Mẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an ... VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (1) Kính gửi: …………………………………………… (Cơ quan kiểm tra)(2) Căn cứ các quy định trong Quy chế Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện ... biến thủy sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ...
 • 3
 • 490
 • 1
Thủ tục

Thủ tục " Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) "

Tài liệu khác

... 4. Phụ lục 2b: Mẫu giấy đăng ký kiểm tra áp dụng Quyết định số Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền ... hoặc chưa đúng quy định (trong thời gian 5 ngày làm việc). 2) Thông báo cho cơ sở về thời gian sẽ tiến hành kiểm tra (trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ) 3) Tiến hành ... công nhận tiếp nhận, xác nhận hồ sơ/ thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có). 3. Cơ quan kiểm tra, công nhận thông báo cho cơ sở về thời gian sẽ tiến hành kiểm tra. 4. Cơ quan kiểm tra, công nhận...
 • 5
 • 505
 • 0
Tài liệu Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

Tài liệu Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

Tài liệu khác

... Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển ... 1. Biên bản kiểm tra, thanh tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 2. Văn bản thông báo vi phạm của cơ sở từ cơ quan kiểm tra, công nhận hoặc từ các cơ quan, đơn vị khác. Số bộ ... cả tàu chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa); Cảng cá; Chợ cá; Cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản; Cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản; Cơ...
 • 4
 • 376
 • 0
Tài liệu Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ppt

Tài liệu Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ppt

Tài liệu khác

... 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (tàu chế biến thủy sản xuất Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm ... lạnh độc lập có bảo quản thủy sản; Cơ sở lưu giữ, đóng gói thủy sảnsản phẩm xuất khẩu; Cơ sở chế biến thủy sảnsản phẩm xuất khẩu) nộp hồ sơ tại cơ quan kiểm tra, công nhận (Trung tâm ... Công nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo VSATTP/Thông báo cơ sở chưa đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo VSATTP (trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra) Đối tượng thực hiện:Tất...
 • 6
 • 433
 • 0
Tài liệu Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

Tài liệu Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

Tài liệu khác

... Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển ... (Tàu chế biến thủy sản xuất khẩu; Cơ sở làm sạch và cung ứng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sống; Kho lạnh độc lập có bảo quản thủy sản; Cơ sở lưu giữ, đóng gói thủy sảnsản phẩm xuất khẩu; Cơ sở chế ... lực công nhận, đồng thời gửi Quyết định đình chỉ hiệu lực công nhận cho Cơ sở bị đình chỉ hiệu lực công nhận, Cơ quan kiểm tra chứng nhận chất lượng sản phẩm, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng...
 • 5
 • 394
 • 0
Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CẢNG CÁ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CẢNG CÁ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... với sản phẩm thuỷ sản phải được tậphuấn, đào tạo về vệ sinh an toàn thực phẩmvệ sinh cá nhân;d. Khi đang xử lý sản phẩm hoặc ở những nơi xử lý và bảo quản thuỷ sản, công nhân phải thực ... thực hiện chứng nhận hợp quy về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 “Quy định về hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận ... với dụng cụ và thiết bị sản xuất.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMQCVN :2008/BNNPTNTQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CẢNG CÁ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMNational technical...
 • 9
 • 1,025
 • 1

Xem thêm