giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự yếu tố nước ngoài

Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

Luật

... luận xung đột pháp luật hợp đồng dân yếu tố nước như: Khái niệm hợp đồng dân yếu tố nước ngoài, xung đột pháp luật hợp đồng dân yếu tố nước ngoài, nguyên nhân xảy xung đột, phương pháp giải ... họp đồng pháp 13 hợp đồng dân yếu tố nước ngoài, hình thức hợp đồng, nội dung hợp đồng điều kiện hiệu lực hợp đồng dân yếu tố nước Tóm lại, xung đột pháp luật hợp đồng dân yếu tố nước ... hình thức hợp đồng tuân theo pháp luật nước Giải xung đột pháp luật hợp đồng dân yếu tố nước giải xung đột pháp luật tính hợp pháp hợp đồng Bởi chất họp đồng thỏa thuận, thỏa thuận pháp luật cho...
 • 75
 • 926
 • 2

Pháp luật về quan hệ dân sự yếu tổ nước ngoài

Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

Luật

... quan hệ dân yếu tố nước xung đột pháp luật, luật hai hay nhiều nước điều áp dụng để giải vụ việc khác luật hai hay nhiều nước xảy tượng xung đột pháp luật Như vậy, tượng xung đột pháp luật ... 22-3-2011] Pháp luật quan hệ dân yếu tổ nước CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUAN HỆ DÂN YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 3.1 Thực trạng hướng hoàn thiện quan hệ dân yếu tố nước ... để định nghĩa hợp đồng dân Hợp đồng dân sự thoả thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự Như vậy, hợp đồng dân yếu tố nước hợp đồng dânhợp đồng bên tham gia...
 • 62
 • 404
 • 2

Giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng

Giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng

Luật

... đột pháp luật hợp đồng Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải xung đột pháp luật hợp đồng Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬTXUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG ... CHUNG VỀ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬTXUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 1.1 Khái quát xung đột pháp luật 1.1.1 Quy phạm hệ thống quy phạm pháp luật xung đột 1.1.2 Phƣơng pháp giải xung đột pháp ... Nam giải xung đột pháp luật hợp đồng 68 3.2 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải xung đột pháp luật hợp đồng 71 3.2.1 Hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải xung đột pháp luật...
 • 90
 • 2,028
 • 6

VIỆC XÁC ĐỊNH QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ CHỌN LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

VIỆC XÁC ĐỊNH CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ CHỌN LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Báo cáo khoa học

... thống pháp luật nước khác Lúc đó, phải soi rọi vào pháp luật để tìm kiếm tính hợp pháp việc chọn luật áp dụng? Để điều chỉnh quan hệ dân yếu tố nước nói chung, bao hàm hợp đồng dân yếu tố nước ... tranh chấp hợp đồng Luật áp dụng hợp đồng dân yếu tố nước hiểu áp dụng cho vấn đề hợp đồng? Thông thường, điều khoản luật áp dụng hợp đồng dân yếu tố nước nội dung mang tính chất khuôn ... liên quan đến hợp đồng giải pháp luật nước X” Giả định tranh chấp đưa xét xử tòa án nước Y việc lựa chọn hệ thống pháp luật hợp pháp rốt phải “mọi vấn đề hợp đồng xem xét pháp luật nước X hay...
 • 7
 • 1,508
 • 6

luận văn chuyên ngành bảo hiểm Một số vấn đề phápvề hợp đồng bảo hiểm yếu tố nước ngoài. Thực trạng và hướng hoàn thiện

luận văn chuyên ngành bảo hiểm Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm có yếu tố nước ngoài. Thực trạng và hướng hoàn thiện

Bảo hiểm

... hiểm yếu tố nước CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM YẾU TỐ NƯỚC NGOÀIPHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ BẢO HIỂM YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ... điểm hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm yếu tố nước ngoài, pháp luật hợp đồng bảo hiểm yếu tố nước ngoài, cần thiết phải điều chỉnh pháp luật với hợp đồng bảo hiểm yếu tố nước Đồng ... tố định yếu tố nước Do vậy, khái niệm yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiểu rộng so với pháp luật Cộng Hòa Pháp. 7 Hợp đồng bảo hiểm yếu tố nước hợp đồng dân yếu tố nước Vì...
 • 50
 • 567
 • 0

Pháp luật về môi giới kết hôn yếu tố nước ngoài

Pháp luật về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thạc sĩ - Cao học

... hoạt động MGKH yếu tố nước Việt Nam quy định pháp luật Việt Nam MGKH yếu tố nước Trước tình hình đó, việc lựa chọn nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam MGKH yếu tố nước ngoài, tác giả ... văn: pháp luật MGKH yếu tố nước Việt Nam số nước giới Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam MGKH yếu tố nước ngoài; nghiên cứu pháp luật số nước ... giới kết hôn yếu tố nước Chương SỞ PHÁPVỀ MÔI GIỚI KẾT HÔN YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI 1.1 sở lý luận thực tiễn pháp luật Môi giới kết hôn yếu tố nƣớc 1.1.1 Khái niệm pháp luật điều chỉnh...
 • 17
 • 602
 • 2

Pháp luật về môi giới kết hôn yếu tố nước ngoài

Pháp luật về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài

Luật

... Trong nh nc phỏp quyn, phỏp lut chớnh l cụng c hu hiu nht qun lý, nh hng xó hi Cú nhiu ý kin khỏc xung quanh MGKH cú yu t nc ngoi, túm lc li cú hai lung quan im chớnh: Mt l, tuyt i cm hot ng MGKH...
 • 104
 • 503
 • 0

Một số vấn đề về hợp đồng xây dựng yếu tố nước ngoài

Một số vấn đề về hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài

Hợp đồng

... xây dựng tốt điều kiện tài hạn Chủ thể hợp đồng vấn đề quan trọng loại hợp đồng ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực cam kết hợp đồng Trong hợp đồng xây dựng yếu tố nước ngoài, tư cách pháp lý ... loại giá cách xác định khác hiểu linh hoạt thực tế Vấn đề giá hợp đồng chế thực thi thỏa thuận hợp đồng Đối với hợp đồng xây dựng yếu tố nước ngoài, giá hợp đồng thường chứa đựng yếu tố ngoại ... rằng: Quy chế pháphợp đồng khuôn khổ mà pháp luật tạo lập cho hợp đồng, ràng buộc hợp đồng vấn đề như: điều kiện để hợp đồng hiệu lực, nguyên tắc thực hợp đồng, vai trò hợp đồng bảo vệ lợi...
 • 11
 • 423
 • 0

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng yếu tố nước ngoài theo pháp

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp

Xã hội học

... pháp luật khác liên quan Điều 773 BLDS Việt Nam quy định bồi thường thiệt hại hợp đồng yếu tố nước ngoài, theo quy định điều quy tắc chung để giải xung đột pháp luật nghĩa vụ hợp đồng ... trường hợp xuất hiện tượng xung đột pháp luật mà điêù 773 chưa rõ hệ thống pháp luật cụ thể điều chỉnh Vì cần rõ việc giải xung đột pháp luật Điều 773 khoản quy định việc lựa chọn pháp luật nơi ... hợp đồng yếu tố nước theo hướng đưa quy phạm xung đột để lựa chọn pháp luật quốc gia hay quốc gia khác nhằm giải vụ việc Theo quy định điều 773 BLDS quy tắc chung để xác định pháp luật việc...
 • 4
 • 2,479
 • 21

Giải quyết xung đột pháp luật về điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam.

Giải quyết xung đột pháp luật về điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam.

Khoa học xã hội

... đột pháp luật điều kiện kết hôn Vậy pháp luật Việt Nam giải xung đột pháp luật điều kiện kết hôn nào? Để điều chỉnh kịp thời vấn đề này, Nhà nước ta ban hành văn pháp luật quy phạm ... (công dân Pháp kết hôn với công dân Việt Nam khoảng 1000 trường hợp từ năm 1995 đến năm 2002) Nghị định 68 giải phần lớn số khó khăn, vướng mắc giải trường hợp, nhiên việc giải xung đột pháp lý ... công nhận việc kết hôn nước ngoài, việc xem xét hôn nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam tính đến quyền lợi phụ nữ trẻ em, chưa kể phải xem xét đến yếu tố vi phạm pháp luật Hình (giao cấu với...
 • 6
 • 1,860
 • 14

GIẢI QUYẾT XUNG đột PHÁP LUẬT về THỪA kế THEO PHÁP LUẬT TRONG tư PHÁP QUỐC tế VIỆT NAM

GIẢI QUYẾT XUNG đột PHÁP LUẬT về THỪA kế THEO PHÁP LUẬT TRONG tư PHÁP QUỐC tế VIỆT NAM

Quản lý nhà nước

... theo pháp luật yếu tố nước ngoài, luật gia thường đưa tiêu chí mà theo pháp luật Tòa án pháp luật thường xuyên áp dụng để giải thực tế Lý thứ xu hướng Tòa án biết rõ pháp luật nước pháp luật nước ... việc giải thích luật, hoàn thiện Tư pháp quốc tế nước ta vấn đề xung đột pháp luật thừa kế theo pháp luật theo giải pháp này, quy phạm xung đột sau: Vấn đề thừa kế theo pháp luật điều chỉnh pháp ... Nam, “Trong trường hợp việc áp dụng pháp luật nước […] quy định […] viện dẫn, pháp luật nước áp dụng quan hệ dân yếu tố nước ngoài; pháp luật nước dẫn chiếu trở lại pháp luật Cộng hòa xã hội...
 • 11
 • 2,934
 • 7

Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật việt nam trong mối tương quan so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới

Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật việt nam trong mối tương quan so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới

Thạc sĩ - Cao học

... hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải xung đột pháp luật thừa kế yếu tố n-ớc 3.1 Những quan điểm hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải xung đột pháp luật thừa kế theo pháp luật yếu tố n-ớc Ph-ơng ... QUYT XUNG T PHP LUT V THA K Cể YU T NC NGOI 2.1 Quá trình phát triển pháp luật Việt Nam giải xung đột pháp luật thừa kế yếu tố n-ớc 2.1.1 Giải xung đột pháp luật thừa kế yếu tố n-ớc theo pháp ... theo pháp luật pháp luật n-ớc mà ng-ời để lại thừa kế nơi c- trú cuối 3.3 Những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải xung đột pháp luật thừa kế theo di chúc yếu tố n-ớc ngoài: ...
 • 19
 • 2,776
 • 10

Xem thêm