giải pháp về quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội môi trường theo chuẩn mới

Thực trạng và giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới tại nhữ khê huyện yên sơn tỉnh tuyên quang, giai đoạn 2011 2015

Thực trạng và giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới tại xã nhữ khê  huyện yên sơn  tỉnh tuyên quang, giai đoạn 2011  2015

Nông học

... nghiệp - Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - hội - môi trường chưa đạt theo chuẩn nông thôn mới, hệ thống trường học, trạm xá, trung tâm chưa bố trí cách thuận tiện, trạm cách trường ... Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - hội - môi trường theo chuẩn ... chí quy hoạch - Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - hội...
 • 67
 • 5,196
 • 6

Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh hải dương

Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh hải dương

Kinh tế

... với mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế hội đất nước Trong giai đoạn nay, đặc biệt coi trọng phát huy khả phát triển KCN để DN giải phóng lực sản xuất, phát huy nội lực, phát huy nhân tố người ... Cơ hội phát triển đội ngũ nhân lực: Nền kinh tế nước ta không ngừng phát triển kéo theo thay đổi trang thiết bị, kỹ thuật, khoa học công nghệ theo hướng đại Trong điều kiện đó, NLĐ ngày tạo hội ... động lực to lớn phát triển KT - XH: Nhân lực vừa động lực, vừa mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế Nhân lực không tham gia tạo cung mà tham gia tạo cầu kinh tế KCN có phát triển hay không...
 • 94
 • 259
 • 1

Thủ tục: Khai thác gỗ rừng trồng tập trung (bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ); Khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán (Đối với chủ rừng là hộ gia đình) ppt

Thủ tục: Khai thác gỗ rừng trồng tập trung (bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ); Khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán (Đối với chủ rừng là hộ gia đình) ppt

Thủ tục hành chính

... kiện thực TTHC - Luật Bảo vệ phát triển rừng ngày 03/12/2004; - Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 Chính phủ thi hành Luật Bảo vệ phát triển rừng; Căn pháp lý - Quy t định số 186/2006/QĐ-TTg ... a) Cơ quan có thẩm quy n định: UBND cấp Cơ quan TTHC thực b) Cơ quan người có thẩm quy n uỷ quy n phân cấp thực (nếu có): Không c) Cơ quan trực tiếp thực TTHC: UBND cấp d) Cơ quan phối ... dự kiến sản phẩm khai thác (Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng năm 2011 Bộ Nông nghiệp PTNT) CÔNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM...
 • 5
 • 694
 • 0

Thủ tục: Khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ (Đối với chủ rừng là tổ chức) potx

Thủ tục: Khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ (Đối với chủ rừng là tổ chức) potx

Thủ tục hành chính

... thủ tục hành - Luật Bảo vệ phát triển rừng ngày 03/12/2004; - Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 Chính phủ thi hành Luật Bảo vệ phát triển rừng; Căn pháp lý - Quy t định số 186/2006/QĐ-TTg ... a) Cơ quan có thẩm quy n định: UBND cấp Cơ quan TTHC thực b) Cơ quan người có thẩm quy n uỷ quy n phân cấp thực (nếu có): Không c) Cơ quan trực tiếp thực TTHC: UBND cấp d) Cơ quan phối ... loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo loài, nhóm gỗ; lâm sản gỗ phân theo loài) (kèm theo biểu sản phẩm khai thác) V Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành a) Chặt hạ: b) Vận xuất: c) vận chuyển...
 • 5
 • 406
 • 0

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị khối thành phố và của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động pps

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị khối thành phố và của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động pps

Thủ tục hành chính

... đơn vị (kèm biểu mẫu theo quy định Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003- phụ lục số Bộ Tài chính) Các văn chủ trương cấp có thẩm quy n như: tổ chức đại hội, hội nghị, hội chợ, công tác nước ... cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Quy t định hành Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Các đơn vị dự toán chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật - Các đơn vị dự toán tổ chức ngân sách ... phần hồ sơ Chỉ thị Thủ tướng phủ xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH & dự toán NSNN; Thông tư Bộ Tài hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN; Văn đạo UBND TP triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm; công...
 • 5
 • 1,550
 • 3

Thủ tục thoái thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nộp hết tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, hay nhà nước hỗ trợ cho người có công; mã số hồ sơ T-BPC- 007176-TT ppsx

Thủ tục thoái thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nộp hết tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, hay nhà nước hỗ trợ cho người có công; mã số hồ sơ T-BPC- 007176-TT ppsx

Thủ tục hành chính

... d) Thời hạn giải quy t: vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ e) Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cá nhân f) Cơ quan thực thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quy n định: ... quan thực thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quy n định: UBND tỉnh - Cơ quan người có thẩm quy n uỷ quy n phân cấp thực (nếu có): - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Sở Tài - Cơ quan phối hợp: KBNN, ... thủ tục hành : Không l) Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật ngân sách nhà nước năm 2002 (có hiệu lực năm ngân sách 2004); - NĐ 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn...
 • 3
 • 1,317
 • 0

nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm bằng hành lang pháp lý pdf

nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm bằng hành lang pháp lý pdf

Báo cáo khoa học

... thời quyquỹ bảo hiểm hội bị hạn chế - Chế độ sách bảo hiểm hội đan xem số sách hội Trong trình thực theo quy định Điều lệ bảo hiểm hội từ năm 1995 đến nay, sách bảo hiểm hội ... động vào khu vực kinh tế Nhà nước Thời điều lệ bảo hiểm hội tạm thời (từ 1961 đến 12/1994): 3.1 Những quy định chế độ sách bảo hiểm hội: Để phù hợp với điều kiện kinh tế, hội đất nước, ... hội người lao động tham gia bảo hiểm hội theo thang bảng lương Nhà nước thực theo mức tiền lương tối thiểu cũ, giải chế độ bảo hiểm hội thực theo mức tiền lương tối thiểu thời điểm giải...
 • 30
 • 225
 • 0

Ngân hàng nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp trong thanh tóan Xuất nhập khẩu pdf

Ngân hàng nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp trong thanh tóan Xuất nhập khẩu pdf

Quản trị kinh doanh

... kinh tế vĩ mô Nhà nước Luật pháp quốc gia tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế Nếu luật pháp quy định phù hợp tạo điều kiện khuyến khích pháp triển, ngăn ngừa hạn chế vi phạm làm tổn hại ... SWIFT, phát triển hoạt động quan hệ quốc tế kinh tế đối ngoại xác định giải pháp kinh doanh then chốt hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Với mục tiêu đa dạng hoá phát triển ... động kinh tế có liên quan chặt chẽ với chất lượng quy hoạch tổng thể máy hoạch định sách cụ thể điều hành sách vĩ mô Trong kinh tế, sách kinh tế vĩ mô Chính phủ đóng vai trò định hoạt động kinh tế...
 • 79
 • 164
 • 0

Hướng đi cho các chương trình đóng góp mạnh thường quân góp phần với ngân sách nhà nước hỗ trợ người nghèo - 1 pptx

Hướng đi cho các chương trình đóng góp mạnh thường quân góp phần với ngân sách nhà nước hỗ trợ người nghèo - 1 pptx

Báo cáo khoa học

... nghiệp phát triển kinh tế hội nước ta Nghèo đói tượng phổ biến kinh tế thị trường tồn khách quan quốc gia trình phát triển Cho dù phát triển thách thức cấp bách trước loài người nhờ phát triển ... hướng phát triểngiải pháp để thực chúng kinh tế phát triển đạt hiệu cao lâu bền Bốn là: Nhà nước có chức điều tiết phân phối thu nhập, đảm bảo công hội Đây không chức kinh tế mà chức hội ... số giải pháp tạo lập sử dụng vốn hỗ trợ người nghèo giai đoạn Chương I Kinh tế thị trường kênh hỗ trợ vốn cho người nghèo nước ta 1.1 Kinh tế thị trường ưu khuyết tật Kinh tế thị trường kinh tế...
 • 36
 • 168
 • 0

Hướng đi cho các chương trình đóng góp mạnh thường quân góp phần với ngân sách nhà nước hỗ trợ người nghèo - 2 pot

Hướng đi cho các chương trình đóng góp mạnh thường quân góp phần với ngân sách nhà nước hỗ trợ người nghèo - 2 pot

Báo cáo khoa học

... tiêu tối thượng cho phát triển kinh tế hội quốc gia Hiểu nghĩa rộng, kinh tế phát triển phải gắn chặt đảm bảo sách hội Bởi nói, mục tiêu XĐGN hệ mục tiêu Đảng Nhà nước Song giải tốt vấn đề, ... hoá hội nhập quốc tế, đầu tư Nhà nước tập trung cho phát triển ngành nghề kinh tế mũi nhọn, vùng kinh tế động lực để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, vùng có khoảng cách chênh lệch trình độ phát ... vùng kinh tế với việc giao đất rừng vùng trung du miền núi, vùng sâu, vùng xa 3.1.3 Phát triển kinh tế thực xoá đói giảm nghèo bền vững, gắn xoá đói giảm nghèo với tạo việc làm phát triển kinh tế...
 • 36
 • 186
 • 0

Hướng đi cho các chương trình đóng góp mạnh thường quân góp phần với ngân sách nhà nước hỗ trợ người nghèo - 3 docx

Hướng đi cho các chương trình đóng góp mạnh thường quân góp phần với ngân sách nhà nước hỗ trợ người nghèo - 3 docx

Báo cáo khoa học

... giảm nghèo mục tiêu hệ mục tiêu phát triển kinh tế hội nước ta Kinh tế hội phát triển điều đảm bảo định cho tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế xem mục tiêu hàng đầu sách tiền tệ quốc gia ... cần phải có điều lệ quy định rõ trách nhiệm luật ngân hàng luật tổ chức tín dụng - Tiền gửi từ tổ chức kinh tế hội, cá nhân nước Nhà nước khuyến khích tổ chức kinh tế, hội, cá nhân nước gửi ... http://www.simpopdf.com Về chương trình XĐGN nước ta từ đến năm 2000, quan điểm - sách - giải pháp, chuyên luận Hoàng Chí Bảo, viện Chủ nghĩa hội khoa học năm 1998 Việt Nam độ sang kinh tế thị trường - Báo cáo kinh...
 • 34
 • 219
 • 0

Xét miễn thuế đối với trường hợp hàng quà biếu tặng có trị giá trên 30 triệu đồng tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể hội hoạt động bằng ngân sách nhà nước; quà biếu tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học pdf

Xét miễn thuế đối với trường hợp hàng quà biếu tặng có trị giá trên 30 triệu đồng tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng ngân sách nhà nước; quà biếu tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học pdf

Thủ tục hành chính

... phạt theo qui định hành (nếu có) ban hành định miễn thuế đối tượng, hồ sơ đầy đủ theo quy định thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; + Trường hợp cần kiểm tra thực tế ... đề nghị xét miễn thuế - Số lượng hồ sơ: 01 - Thời hạn giải quy t: + Thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ hồ sơ chưa đầy đủ thời hạn (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; ... quy n làm thủ tục hải quan tổ chức, cá nhân biếu, tặng nhận hàng mẫu trường hợp hàng hoá quà biếu, quà tặng hàng mẫu người ủy quy n làm thủ tục hải quan: 01 sao; + Văn quan Nhà nước có thẩm quy n...
 • 4
 • 291
 • 0

Quản lý nguồn vốn vay từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại Nội

Quản lý nguồn vốn vay từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại Hà Nội

Thạc sĩ - Cao học

... tham gia phát triển kinh tế ; Tại hội nghị Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đoàn lần thứ VII thống “Một số chủ trương, giải pháp xây dựng phát triển hình thức hợp tác để phát triển kinh tế hợp tác niên” ... hợp, hiệu cho niên, giới thiệu số mô hình phát triển kinh tế hiệu niên, giới thiệu kinh tế trang trại Việt Nam thời kỳ đổi mới, niên với phát triển kinh tế trang trại số mô hình trang trại niên ... niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế, phát huy vai trò niên, vai trò tổ chức Đoàn Đồng thời định hƣớng, giới thiệu quy trình thành lập số mô hình phát triển kinh tế phù hợp, hiệu cho niên,...
 • 120
 • 355
 • 2

Quản lý nguồn vốn vay từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại nội

Quản lý nguồn vốn vay từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại hà nội

Kinh tế

... (2009), Mô hình phát triển kinh tế niên nông thôn, Nxb nội, nội Nguyễn Lan Hương (2003), Phát huy vai trò xung kích Đoàn viên niên việc tham gia phát triển kinh tế hội Thủ đô nội” ... hàng sách hội thành phố nội – Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực đến năm 2020 12 Nguyễn Thị Ngọc (2010), “Hỗ trợ niên phát triển kinh tế Huyện nội”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện ... phủ (2002), Quy t định việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội Thủ đô nội thời kỳ 2001 – 2010, (60/2002/QĐ-TTg), nội 16 Thủ tướng Chính phủ (2005), Chỉ thị phát huy vai...
 • 4
 • 202
 • 0

Giải pháp của các hiệp hội nhằm hỗ trợ và nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp trước tác động của TPP

Giải pháp của các hiệp hội nhằm hỗ trợ và nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp trước tác động của TPP

Quản lý nhà nước

... thị trường nước nhóm TPP - Quảng cáo sản phẩm doanh nghiệp thuộc Hiệp hội thông qua kiện thể thao văn hoá nước quốc tế - Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia triển lãm tiếp thị quốc tế Việc có sở pháp ... tác động cam kết TPP triển vọng kinh doanh ngành để tư vấn, giúp đỡ doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh Để cạnh tranh với hàng hóa nước sau TPP, trước tiên hết hiệp hội doanh nghiệp cần ... Nam xuất tiếng Anh, báo kinh tếphát hành nước Kết hợp với Đài truyền hình Việt Nam quảng cáo kênh VTV4 nhằm vào đối tượng Việt kiều Tiến tới, quảng cáo tạp chí kinh tế, thương mại nước Hiệp...
 • 3
 • 330
 • 0

bảo tồn làng truyền thống dân tộc mông, chuyên đề “lễ dựng nhà và vào nhà mới của người mông ở cát cát

bảo tồn làng truyền thống dân tộc mông, chuyên đề “lễ dựng nhà và vào nhà mới của người mông ở cát cát

Kinh tế - Quản lý

... họ, làng liên làng Gia đình coi tế bào nhỏ nhất, môi trường để cá nhân tiếp thu giá trị văn hóa truyền thống Dòng họ không tồn với tư cách tổ chức kinh tế, hội có vai trò quan trọng ý thức ... lưu dạng quan hệ hội theo kiểu cộng đồng công truyền thống, vừa dạng sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, tài nguyên nhân văn cần bảo tồn phát huy Cùng với biến đổi môi trường sống, phong ... mười âm lịch đến tháng chạp hàng năm Theo kinh nghiệm dân gian, để chống mối mọt, họ thường khai thác gỗ vào hạ tuần tháng Theo thông lệ, người Mông kiêng lấy gỗ từ mọc chia chạc, cụt ngọn, sét đánh,...
 • 28
 • 294
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p1 pptx

Giáo trình hướng dẫn tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... thi cụng theo phng phỏp dõy chuy n: 1.3.1 N i dung: 1.3.1.1 nh ngha: T ch c thi cụng theo dõy chuy n (P2TC2DC) l ton b vi c xõy d ng ủ ng ủ c phõn chia thnh nhi u lo i cụng vi c riờng theo trỡnh ... n ny sang ủo n khỏc theo m t th t ủó xỏc ủ nh tr c (hỡnh 2.12.2) T CT hoaỡn thióỷn L CT chờnh O CT chuỏứn bở oaỷn I oaỷn II oaỷn III oaỷn IV Hỡnh 2.7.2: S ủ t ch c thi cụng theo phng phỏp tu n ... cụng v i nhõn cụng th i v ; 1.2 T ch c thi cụng theo phng phỏp tu n t phỏp cu n chi u): 1.2.1 (phng N i dung: 1.2.1.1 nh ngha: T ch c thi cụng theo phng phỏp tu n t (P2TC2T2) l vi c chia n ủ...
 • 5
 • 3,414
 • 49

Tài liệu hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng cho người nhiễm HIV, AIDS, viện dinh dưỡng

Tài liệu hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng cho người nhiễm HIV, AIDS, viện dinh dưỡng

Cao đẳng - Đại học

... trạng dinh dưỡng hàng tuần để theo dõi điều trò Nếu cân nặng trẻ cải thiện đạt tiêu chuẩn kết thúc giải pháp chăm sóc dinh dưỡng C chuyển sang giải pháp B A tùy theo thực tế Nếu tình trạng xấu cần ... trưởng cân SDD bình thường Giải pháp chăm sóc B Giải pháp chăm sóc A THEO DÕI TIẾP TỤC 57 BỘ Y TẾ Hướng dẫn chăm sóc hỗ trợ dinh dưỡng cho người nhiễm HIV/AIDS GIẢI PHÁP CHĂM SÓC DINH DƯỢNG C ... mẹ giải khó khăn thường gặp cho bú tư bú chưa trường hợp cho mẹ “không đủ sữa” Khuyến khích bà mẹ tiếp tục cho bú Theo dõi - Khuyến khích bà mẹ đưa đến sở y tế để theo dõi tăng trưởng phát triển...
 • 66
 • 309
 • 0

DỰ THẢO-BỂ TỰ HOẠI-HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG LẮP ĐẶT QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG

DỰ THẢO-BỂ TỰ HOẠI-HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG LẮP ĐẶT QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG

Cao đẳng - Đại học

... nơi quy định Dân số quy đổi: số ngời sử dụng bể tự hoại thực tế hay quy đổi, có tiêu chuẩn thải nớc tơng đơng với tiêu chuẩn thải nớc sinh hoạt hộ gia đình, đợc quy đổi từ toàn số ngời thực tế ... đợc biên soạn theo thể thức tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN 1-1, 1-2, 1-3: 2003), tham khảo tiêu chuẩn, hớng dẫn thiết kế bể tự hoại nớc khác Thế giới, tham chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn hành Việt ... dẫn: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Bộ Xây dựng 1997 - Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nớc nhà công trình Bộ Xây dựng 1999 - Thoát nớc Thuật ngữ định nghĩa: TCVN 4038 85 - Thoát nớc bên Tiêu chuẩn...
 • 24
 • 1,469
 • 7

dân chủ trực tiếp trong xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa việt nam

dân chủ trực tiếp trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam

Luật

... sống hội, pháp luật phải phản ánh ý chí chung nhân dân lợi ích chung hội  Thứ hai, nhà nước pháp quy n thực bảo vệ quy n dân sự, trị, kinh tế, hội văn hoá công dân Pháp luật cấm có hại ... chức nhà nước hội tảng dân chủ Điều có nghĩa nhà nước pháp quy n gắn liền với dân chủ Tuy kiểu nhà nước xác định theo lý luận hình thái kinh tế - hội, nhà nước pháp quy n xuất hội phi dân ... xây dựng nhà nước pháp quy n hội chủ nghĩa Việt Nam quy n, theo đó, nhà nước pháp quy n nhà nước tôn trọng tính tối cao pháp luật, pháp luật thể ý chí nhân dân Theo từ điển hội học Nguyễn...
 • 94
 • 307
 • 1

Xem thêm