giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện kim thành tỉnh hải dương

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

Thạc sĩ - Cao học

... niệm thành phần kinh tế Trong kinh tế nước ta theo quan niệm lúc có thành phần kinh tế: kinh tế Nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế nhân; kinh tế nhà nước kinh tế ... Xuất phát từ lý chọn đề tài: "Giải pháp phát triển kinh tế nhân địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu phát triển kinh tế nhân: ... vực KTTN huyện Kim Thành, nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển thành phần kinh tế huyện Kim Thành thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển KTTN địa bàn huyện Kim Thành năm tới 1.3 Đối ng...
 • 174
 • 1,004
 • 10
giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương

giải pháp phát triển kinh tế nhân trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương

Kinh tế

... vực KTTN huyện Kim Thành, nguyên nhân ảnh hưởng ñến phát triển thành phần kinh tế huyện Kim Thành thời gian qua - ðề xuất giải pháp phát triển KTTN ñịa bàn huyện Kim Thành năm tới 1.3 ðối ng ... trợ phát triển Trong ñó có sách ñối với phát triển khu vực kinh tế nhân ðiều mở hội lớn cho thành phần kinh tế nhân không ngừng phát triển ñóng góp vào phát triển chung kinh tế ñất nước Huyện ... niệm thành phần kinh tế ðảng ta xác ñịnh có thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, KTTN (cá thể, tiểu chủ, nhân) , kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn ñầu nước KTTN gồm kinh...
 • 173
 • 363
 • 0
Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện châu thành tỉnh trà vinh (tóm tắt) lý thị minh hiếu

Phát triển kinh tế nhân trên địa bàn huyện châu thành tỉnh trà vinh (tóm tắt) lý thị minh hiếu

Kinh tế

... sở lý luận phát triển kinh tế nhân Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế nhân địa bàn huyện Châu Thành Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế nhân địa bàn huyện Châu Thành 5.Ý nghĩa ... kiện cho kinh tế nhân phát huy tốt vai trò phát triển kinh tế thúc đẩy thành công hội nhập Sự phát triển kinh tế nhân giữ vai trò đột phá đổi kinh tế, ng lai kinh tế nhân giữ phát huy ... Thành, trong có quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế nhân địa bàn huyện Châu Thành theo giai đoạn Phát triển kinh tế nhân phải mang lại lợi ích cho kinh tế, xã hội huyện dài hạn, không làm ảnh...
 • 26
 • 336
 • 0
Vai trò, thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (1)

Vai trò, thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (1)

Báo cáo khoa học

... khac v~ kinh te' tu' nhan Ch~ng h'.J.n nhu: coi kinh te' tu' nhan la "kinh te' dan doanh" ho~c coi kinh te' tu' nhan la "kinh te' ngoai qu6c doanh ", ho~c coi n~n kinh te' bao g6m cac ph§n kinh ... te': kinh te' nha nu'oc, kinh te' t~ p th6, kinh te' ca th6, ti6u chu, kinh te' tu' bantu' nhan, kinh te' tu' ban nha nu'oc va kinh te' c6 v6n d§u tu' nu'oc ngoai Cling c6 tai li~u th6ng ke v~ kinh ... Trung u'dng khoa IX v~ phat tri~n kinh t€ ttt nhan, d~ c~p d€n kinh te' tu' nhan bao g6m hai phfin kinh t€ la kinh t€ ca thi1 ti~u chii va kinh t€ tu' bantu' nhan Kinh t€ tt( nhan d nu'oc ta phat...
 • 91
 • 418
 • 1
Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện ngọc hồi tỉnh kon tum

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện ngọc hồi tỉnh kon tum

Kinh tế

... ñang c p thi t, xu t phát t yêu c u trên, ñ tài “Gi i pháp phát tri n kinh t trang tr i ñ a bàn huy n Ng c H i, t nh Kon Tum” ñư c l a ch n ñ nghiên c u nh m tìm nh ng gi i pháp thích h p ñ gi ... v n ñ lý lu n v phát tri n kinh t trang tr i Chương 2: Th c tr ng phát tri n kinh t trang tr i t i huy n Ng c H i, t nh Kon Tum th i gian qua 5 Chương 3: Gi i pháp phát tri n kinh t trang tr ... i) 1.3 CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N KINH T TRANG TR I 1.3.1 Đi u ki n t nhiên - tài nguyên thiên nhiên 1.3.2 Đi u ki n kinh t - xã h i 1.3.3 Môi trư ng pháp lý 1.4 KINH NGHI M PHÁT TRI N...
 • 27
 • 587
 • 2
Luận văn giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện khoái châu tỉnh hưng yên

Luận văn giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện khoái châu tỉnh hưng yên

Khoa học tự nhiên

... ñ phát tri n kinh t nông nghi p - Phân tích, ñánh giá th c tr ng phát tri n kinh t nông nghi p ñ a bàn huy n Khoái Châu t năm 2007-2009 Phát hi n nguyên nhân nh hư ng làm h n ch s phát tri n kinh ... ñương nhiên vi c phát tri n kinh t nông nghi p s g p nhi u khó khăn 2.1.3.2 Các nhân t kinh t - xã h i Các nhân t kinh t - xã h i g m: Cơ c u kinh t nông nghi p, nông thôn, thành ph n kinh t nông ... th th ng lai Như v y, có th th y phát tri n b n v ng m t lo i phát tri n lành m nh, ñó s phát tri n c a cá nhân không làm thi t h i ñ n l i ích c a cá nhân khác, s phát tri n c a cá nhân không...
 • 148
 • 3,210
 • 47
Một số giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Một số giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế

... trạng phát triển kinh tế nông nghiệp địa bàn huyện Võ Nhai, từ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông nghiệp huyện năm qua 3) Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông ... nhiên việc phát triển kinh tế nông nghiệp gặp nhiều khó khăn (2) Các nhân tố kinh tế - xã hội Các nhân tố kinh tế - xã hội gồm: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thành phần kinh tế nông thôn, ... Để phát triển kinh tế nông nghiệp dựa sở lý luận nào? 2) Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Võ Nhai thời gian qua nào? Vị trí vai trò phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên? 3) Sự phát...
 • 118
 • 812
 • 5
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... 3.7 Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện Phổ Yên 55 3.7.1 Quan điểm phát triển 55 3.7.2 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện Phổ Yên 56 3.7.3 Một số giải ... hút dự án kinh tế vào địa bàn để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện + Thách thức: Trình độ kinh nghiệm quản lý mặt hành kinh tế dự án nước đầu vào địa bàn địa phương hạn ... dung phát triển kinh tế nông thôn Phát triển kinh tế nông thôn chủ yếu tập trung vào vấn đề sau: - Phát triển kinh tế nông nghiệp Một là, công tác quy hoạch, định hướng phát triển Đây giải pháp...
 • 94
 • 819
 • 0
PHÁT TRIỂN KINH tế tư NHÂN TRÊN địa bàn HUYỆN TRÀ cú, TỈNH TRÀ VINH

PHÁT TRIỂN KINH tế NHÂN TRÊN địa bàn HUYỆN TRÀ cú, TỈNH TRÀ VINH

Kinh tế

... đề lý luận phát triển kinh tế nhân - Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế nhân địa bàn huyện Trà Cú thời gian qua - Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế nhân địa bàn huyện Trà Cú ... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 1.1.1 Phát triển KTTN a Khái niệm KTTN Để phát triển KTTN có nhiều vấn đề đáng giải quyết, vấn đề làm ... Phát triển kinh tế nhân không phá hoại tác động xấu đến môi trường tự nhiên, kinh tế, trị xã hội 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KTTN TRONG THỜI GIAN TỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ CÚ 3.2.1 Phát triển...
 • 26
 • 427
 • 1
Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

Kinh tế

... tiêu phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 79 4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng ... tiễn kinh tế trang trại - Đánh giá thực trạng kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ Chỉ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại - Đề giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang ... địa bàn Hoành Bồ, thời gian qua có số nghiên cứu đưa giải pháp cho việc phát triển kinh tế trang trại huyện nhìn chung chưa đạt hiệu Từ thực tế trên, chọn đề tài: Giải pháp phát triển kinh tế...
 • 116
 • 396
 • 0
Luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 -2020

Luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 -2020

Kinh tế

... n nhân l c phát tri n ngu n nhân l c Th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c t i huy n Long Thành, t nh n 2000-2012 ng gi i pháp phát tri n ngu n nhân l phát tri n kinh t - xã h i huy n Long Thành, ... vi c tìm hi u nghiên c u th c tr ng phát tri n ngu n nhân l a bàn huy n Long Thành, nh m tìm gi i pháp phát tri n ngu n nhân l a bàn huy n q trình phát tri n Kinh t - xã h qua n i dung: T p h p ... GI I PHÁP PHÁT TRI N CH NG NGU N NHÂN L C NG U C U PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C A HUY N LONG THÀNH, T NG NAI N 2013-2020 62 ng m c tiêu phát tri n ngu n nhân l c c a huy n 62 ng phát...
 • 94
 • 450
 • 1
Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện lạng giang tỉnh bắc giang

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu công cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện lạng giang tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... u công cho phát tri n kinh t - xã h i 2.1.2.1 Khái ni m * ð u ð u tư, kinh t h c vĩ mô, ch vi c gia tăng b n nh m tăng cư ng l c s n xu t ng lai ð u tư, th , ñư c g i hình thành ... án ñ u ho c nhìn nh n ñ u theo ngành ð tài l a ch n nghiên c u ñ u công theo góc ñ ñ u cho phát tri n ngành n n kinh t ð u phát tri n h t ng ð u phát tri n nông nghi p Phát tri ... n v ñ u công cho phát tri n kinh t - xã h i 17 2.2.1 Kinh nghi m ñ u công cho phát tri n kinh t xã h i th gi i 17 2.2.2 Kinh nghi m ñ u công cho phát tri n kinh t - xã h i huy n...
 • 161
 • 413
 • 0
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn xã Vạn Thọ - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn xã Vạn Thọ - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... xuất số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ địa bàn xã Vạn Thọ huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên” Được quan tâm Đảng, nhà nước cũYng quyền địa phương, với phát triển kinh tế nước, kinh tế hộ nông ... cứu thực trạng phát triển kinh tế nông hộ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông hộ địa bàn xã sở đề xuất số giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân địa phương 1.3 Mục tiêu ... trạng phát triển kinh tế nông hộ xã Vạn Thọ huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu thuận lợi, khó khăn cho phát triển kinh tế nông hộ .trên địa bàn xã - Phân tích tình hình kinh tế nhân tố...
 • 64
 • 518
 • 1
Phương hướng và giải pháp phát triển thương nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới

Phương hướng và giải pháp phát triển thương nghiệp nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới

Kinh tế - Quản lý

... nghiệp nhân địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 2: Thực trạng phát triển thương nghiệp nhân địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển thương nghiệp nhân địa bàn thành ... tế nhân đặc biệt thương nghiệp nhân Đảng ta xác định: Kinh tế nhân phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân Phát triển kinh tế nhân vấn đề chiến lược lâu dài phát triển kinh tế nhiều ... trạng phát triển thương nghiệp nhân địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Luận giải phương hướng phát triển, đề xuất giải pháp phát triển thương nghiệp nhân...
 • 90
 • 472
 • 1
Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thị xã an nhơn tỉnh bình định

Phát triển kinh tế nhân trên địa bàn thị xã an nhơn tỉnh bình định

Kinh tế

... niệm phát triển kinh tế nhân Phát triển kinh tế nhân trình tăng lên chất lượng khu vực kinh tế nhân 1.1.3 Đặc điểm kinh tế nhân - Kinh tế nhân gắn liền với lợi ích cá nhân mà lợi ... phát triển kinh tế nhân thị xã An Nhơn 3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ NHÂN 1.1.1 Khái niệm kinh tế nhân KTTN loại hình kinh tế ... thống hóa vấn đề lý luận kinh tế nhân phát triển kinh tế nhân - Đánh giá tình hình kết phát triển kinh tế nhân, nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển thành phần kinh tế thị xã An Nhơn thời...
 • 26
 • 413
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25