giáo trình kỹ thuật thi công bộ xây dựng

Giáo trình Kỹ thuật thi công

Giáo trình Kỹ thuật thi công

Cao đẳng - Đại học

... HOĩC KYẻ THUT THI CNG I 1TRƯờNG ĐạI HọC BáCH KHOA KHOA XÂY DựNG DÂN DụNGCÔNG NGHIệP Bộ MÔN THI CÔNG GIáO TRìNH MÔN HọC Kỹ THUậT THI CÔNG I (Giáo trình dành cho ... thût thi cäng âáút 40 §4.1. Thi cäng âáút bàịng phỉång phạp th cäng 40 §4.2. Thi cäng âo âáút bàịng cå giåïi 41 §4.3. Lm âáút bàịng mạy i 48 §4.4. Thi cäng âáút bàịng mạy cảp 52Chỉång V. Thi ... 85GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 40CHỈÅNG IV. K THÛT THI CÄNG ÂÁÚT §4.1. THI CÄNG ÂÁÚT BÀỊNG PHỈÅNG PHẠP TH CÄNG Thi cäng âáút th cäng l phỉång phạp thi cäng truưn thäúng....
 • 150
 • 2,219
 • 32
Giáo trình: Kỹ thuật thi công công trình docx

Giáo trình: Kỹ thuật thi công công trình docx

Kiến trúc - Xây dựng

... theo ñúng trình tự và tuyến thi công theo yêu cầu của thi t kế kỹ thuậtthi t kế thi công. + Chỗ ñặt máy thi công phải chắc chắn, khô ráo và ñủ ánh sáng, kể cả ban ñêm. + Những thi t bị ... chép nhật thi công các ñoạn cọc theo ñúng qui ñịnh của tiêu chuẩn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. c. Thi công ñài cọc: Sau khi ñã ép ñủ số lượng cọc cho móng, tiến hành thi công ñài cọc ... án thi công, yêu cầu tính: - Số ca máy cần thi t. - Số lượng nhân công cần thi t. - Thời gian cần thi t ñể thi công xong phần thi công ñất của hạng mục (với số lượng máy móc và số nhân công...
 • 130
 • 490
 • 4
Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Cao đẳng - Đại học

... THUT THI CNG I 150TàI LIệU THAM KHảO 1. Lê Kiều, Nguyễn Duy Ngụ, Nguyễn Đình Thám (1996), Kỹ thuật xây dựng 1 -Công tác đất và thi công bê tông toàn khối, NXB khoa học và kỹ thuật, ... Nguyễn Thi n Ruệ (2001), Giáo trình công nghệ bê tông xi măng, (1), NXB Giáo dục, Hà Nội. 3. Phan Hùng, Trần nh Đính (2000), Ván khuôn và giàn giáo, NXB Xây dựng. 4. Trờng đại học xây dựng Hà ... TCVN 2682:1999-Xi măng Pooc lăng-Yêu cầu kỹ thuật. + TCVN 6260:1997-Xi măng Pooc lăng hỗn hợp-Yêu cầu kỹ thuật. + TCVN 1770:1986-Cát xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật. 6. Concret institute Australia...
 • 26
 • 801
 • 4
Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 9 docx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 9 docx

Cao đẳng - Đại học

... trong ba dáy chuưn bäü pháûn ca cäng nghãû thi cäng kãút cáúu bã täng cäút thẹp tải chäø. + Ty thüc vo biãûn phạp thi cäng, âàûc âiãøm ca kãút cáúu âang thi cäng m dáy chuưn cäút thẹp cọ thãø ... cäút thẹp so våïi thi út kãú. + Cäng tạc gia cäng cäút thẹp: càõt, ún, lm sảch cäút thẹp. + Hçnh dạng, kêch thỉåïc ca cäút thẹp, säú thanh, khong cạch giỉỵa cạc thanh so våïi thi út kãú. + ... + Cạc häư så cáưn cọ khi nghiãûm thu cäút thẹp: - Cạc bn v thi út kãú cọ ghi âáưy â sỉû thay âäøi vãư cäút thẹp trong quạ trçnh thi cäng v km theo biãn bn vãư quút âinh thay âäøi. - Cạc...
 • 11
 • 647
 • 2

Xem thêm