giáo trình hướng dẫn ôn tập triết học

Hưỡng dẫn ôn thi triết học

Hưỡng dẫn ôn thi triết học

Cao đẳng - Đại học

... LÏNIN 27 http://ebooks.vdcmedia.com bẫn ca phếp biïån chûáng. Phất triïín khưng phẫi lâ mưåt vông trôn khếp kđn, mâ lâ mưåt quấ trịnh chuín tûâ hịnh thûác thêëp lïn hịnh thûác cao do sûå chuín ... thûác ca con ngûúâi, Khưíng Tûã cho rùçng thấnh nhên khưng hổc cng biïët, qn tûã hổc thị biïët, côn tiïíu nhên hổc cng khưng biïët. Mưåt sưë nhâ triïët hổc khấc thị cho rùçng, d kễ trđ hay ngu ... úã thïë giúái niïåm trûúác àố. - Vïì quan àiïím chđnh trõ, Àïmưcrit ng hưå chïë àưå dên ch, côn Platưn lẩi àïì cao chïë àưå qu tưåc, chưëng lẩi chïë àưå dên ch tiïën bưå. 2. Arixtưët (384-322...
 • 107
 • 557
 • 5

Hướng dẫn ôn thi triết học mác lenin

Hướng dẫn ôn thi triết học mác lenin

Cao đẳng - Đại học

... LÏNIN 27 http://ebooks.vdcmedia.com bẫn ca phếp biïån chûáng. Phất triïín khưng phẫi lâ mưåt vông trôn khếp kđn, mâ lâ mưåt quấ trịnh chuín tûâ hịnh thûác thêëp lïn hịnh thûác cao do sûå chuín ... thûác múâ tưëi. Côn tri thûác dûåa trïn l tđnh cho chng ta tri thûác xấc thûåc, àẩt àïën hiïíu biïët vïì bẫn chêët ca thïë giúái lâ ngun tûã vâ khoẫng trưëng. Àïmưcrit côn àùåt ra vêën àïì ... TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 29 http://ebooks.vdcmedia.com Cho nïn ch nghơa duy vêåt nhên bẫn ca ưng côn mang nùång tđnh siïu hịnh. - Trong l lån nhêån thûác, Phoiúbùỉc àậ tiïëp tc truìn thưëng cẫm...
 • 107
 • 963
 • 1

Hướng dẫn ôn thi triết học

Hướng dẫn ôn thi triết học

Cao đẳng - Đại học

... nhûäng cẫm giấc riïng ca mịnh àïí nhêån thûác nhûäng cấi gị bïn ngoâi mịnh. Ưng côn coi kinh nghiïåm chó lâ dông cấc êën tûúång vâ vïì ngun nhên chng ta khưng thïí biïët. + Hium cng phï phấn ... thûác múâ tưëi. Côn tri thûác dûåa trïn l tđnh cho chng ta tri thûác xấc thûåc, àẩt àïën hiïíu biïët vïì bẫn chêët ca thïë giúái lâ ngun tûã vâ khoẫng trưëng. Àïmưcrit côn àùåt ra vêën àïì ... (Tiïu chín ca chđnh thưëng lââ thûâa nhêån vâ bẫo vïå tđnh àng àùỉn tuåt àưëi ca kinh Vêda. Côn tâ giấo thị ngûúåc lẩi). Cấc trûúâng phấi trïn àïìu đt nhiïìu bân àïën vêën àïì khúãi ngun...
 • 107
 • 301
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thực tập sư phạm (phần 4)

Giáo trình hướng dẫn thực tập sư phạm (phần 4)

Ngữ văn

... :9?0,&7gU1\@(@*2&41Y0*%x+')J*%0Pf81H3II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :_ H-8y %_  t1(8A)III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :THỜI GIANGIÁO VIÊNHỌC SINH ĐDDH5’1’9’9’A. Kiểm tra ... L(=&8-f Trình bày bảngA$7g:K@4vY0*%x+')mJ*%0PfjKẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TẬP LÀM VĂN LỚP 2Bài : CẢM ... IBJ8K'.C5.2. H ư ớ ng dẫn làm bài t ập : F4b HGPhương pháp IP.&1XL*:J'" -!0'HOẠT ĐỘNGGIÁO VIÊNHỌC SINH1. Nói lời...
 • 11
 • 720
 • 1

Hướng dẫn ôn tập Hình học 9 Học kỳ I ( Dành cho học sinh)

Hướng dẫn ôn tập Hình học 9 Học kỳ I ( Dành cho học sinh)

Toán học

... (O).HẾTHƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN HÌNH HỌC 9 – HỌC KỲ IDưới đây là một số vấn đề về chứng minh các bài toán hình học trong học kỳ 1. Các em cần nghiên cứu các ví dụ, làm các ví dụ và bài tập. Đặc ... vuông. Tự học lại cách tìm sin, cos, tg, cotg của góc nhọn.* Vấn đề 3: Học thuộc các hệ thức liên quan giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.@ Kiến thức cần học thuộc: - Mỗi cạnh góc vuông ... vuông này bằng cách lấy cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối ( hoặc lấy cạnh góc vuông kia nhân với cota góc kề)Những kiến thức này rất cần thiết để tính độ dài các cạnh của tam giácvuông.*...
 • 5
 • 457
 • 5

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi Triết học Mác- Lênin docx

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi Triết học Mác- Lênin docx

Cao đẳng - Đại học

... thûác múâ tưëi. Côn tri thûác dûåa trïn l tđnh cho chng ta tri thûác xấc thûåc, àẩt àïën hiïíu biïët vïì bẫn chêët ca thïë giúái lâ ngun tûã vâ khoẫng trưëng. Àïmưcrit côn àùåt ra vêën àïì ... TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 29 http://ebooks.vdcmedia.com Cho nïn ch nghơa duy vêåt nhên bẫn ca ưng côn mang nùång tđnh siïu hịnh. - Trong l lån nhêån thûác, Phoiúbùỉc àậ tiïëp tc truìn thưëng cẫm ... vêåt trûúác Mấc. - Nhûäng hẩn chïë ca ngun tùỉc nhên bẫn trong thïë giúái quan ca Phoiúbùỉc côn thïí hiïån rộ trong viïåc nghiïn cûáu tưn giấo vâ àẩo àûác. ÚÃ lơnh vûåc nây, ưng lẩi rúi vâo...
 • 107
 • 705
 • 7

Hướng dẫn ôn tập 69 câu triết học

Hướng dẫn ôn tập 69 câu triết học

Cao đẳng - Đại học

... làkhoa học cụ thểnghiên cứu nh: Vậtlý, hóa học, sinh học, xà hội học. Quy luật chung nhấtdo triết học nghiêncứu quy luật chungkhông tách rời quyluật đặc thù cho nên triết học cũng khôngtách ... cơbản của triết học Mác-Lênin?Trả lời: Triết học MácLênin mang hai chứcnăng cơ bản:+ Chức năng thế giớiquan: triết học MácLênin không phải làmột niềm tin nh tôn giáo cũng không phảilà ... triết học. Tạisao nói đó là vấn đềcơ bản của triết học? Trang 1Câu 3: Phân biệt ph-ơng pháp biệnchứng và phơng phápsiêu hình trong triết học Trang 2Câu 4: Trình bày vaitrò của triết học...
 • 31
 • 435
 • 0

Giao trinh Huong dan su dung Excel 2010 - Toan tap

Giao trinh Huong dan su dung Excel 2010 - Toan tap

... Dán giá tr và công thc, knh dng Values Ch dán giá tr và kt qu ca công thnh dng Formats Ch nh dng, b qua tt c giá trí và công thc Comments ... v vic hin th bng tính và thit lp in n. Formulas: Chèn công tht tên vùng (range), công c kim tra theo dõi công thu khin vic tính toán ca Excel. Data: Các nút li ... formats Dán vào giá tr, công thnh dng gc ca các con s, các nh dng khác b loi b. Values and number formats Dán vào giá tr, kt qu ca công thnh dng gc...
 • 219
 • 1,465
 • 65

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... Từ cấu hình electron của các kim loại đã học suy được tính chất hoá học cơ bản của mỗi nhóm kim loại trên.HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ IMÔN HÓA HỌC LỚP 12A. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢNI. Phần ... hỏi dạng trắc nghiệm khách quan (có trong SGK và sách bài tập hoá học 12).C. NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI ÔN TẬP1. Học sinh học theo chương trình nâng cao cần chú ý thêm- Phản ứng khử este bởi LiAlH4 ... kiến thức đã học. 4. Biết cách liên hệ các kiến thức đã học ở lớp 12 vào thực tiễn cuộc sống.5. Biết cách giải một số dạng bài tập: nhận biết, tính theo phương trình hoá học, xác định công thức...
 • 15
 • 2,256
 • 7

Hướng dan ôn tập học kì I

Hướng dan ôn tập học kì I

Ngữ văn

... Iaa a a= = =+ + Bài 21. Hướng dẫn: Dùng đạo hàm B'SABCC'IA'C'B'BCAMHƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ I –MÔN TOÁN(Khối 12, năm học 2008-2009)A. LÝ THUYẾT ... BÀI TẬP TỰ LUYỆN1. Xem lại các bài tập ôn chương I,II giải tích 12, chương I,II hình học 12 (SGK)2. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ( )22y x x= − b) Viết phương trình ... vào đồ thị biện luận số nghiệm của một phương trình, dựa vào số nghiệm của phương trình biện luận số giao điểm của hai đồ thị). - Biết viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết...
 • 6
 • 466
 • 0

Đề cương hướng dẫn ôn tập học kỳ 2-2008-2009- THPT Ái Quôc

Đề cương hướng dẫn ôn tập học kỳ 2-2008-2009- THPT Ái Quôc

Hóa học

... Thực tế không tan trong nước.2) Có mùi nhẹ.4) Cháy cho ngọn lửa không màu.B. Hiđrocacbon không no là những hiđrocacbon mạch hở trong phân tử có một liên kết đôi.C. Hiđrocacbon không no là ... CH2CH3Cl17. Chọn câu đúng nhấtA. các dẫn xuất halogen có phân tử khối lớn thì ở thể rắnB. Các dẫn xuất halogen không tan trong H2OC. Các dẫn xuất polihalogen có phân tử khối lớn thì ... CH2CH3Cl17. Chọn câu đúng nhấtA. các dẫn xuất halogen có phân tử khối lớn thì ở thể rắnB. Các dẫn xuất halogen không tan trong H2OC. Các dẫn xuất polihalogen có phân tử khối lớn thì...
 • 32
 • 437
 • 0

Sóng ánh sáng (sách hướng dẫn ôn tập thi TN 2009 -NXB giáo dục)

Sóng ánh sáng (sách hướng dẫn ôn tập thi TN 2009 -NXB giáo dục)

Vật lý

... buồng ảnh làA. Một chùm tia phân kì có nhiều màu khác nhauB. Tập hợp nhiều chùm tia sáng song song, mỗi chùm một màu, có hướng không trùng nhauC. Một chùm tia phân kỳ màu trắng D. Một chùm tia ... 5000 C.D. Mắt người không nhìn thấy đượcCâu 56. Phát biểu nào sau đây là không đúng?A. Vật có nhiệt độ trên 30000 C phát ra tia tử ngoại rất mạnhB. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụC. ... màu.D. Hoàn toàn không thay đổi gì.Câu 37. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về quang phổ liên tục?A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.B. Quang phổ...
 • 5
 • 425
 • 0

Xem thêm