giáo án số học kì 2

Giáo án Số học 6 II

Giáo án Số học 6 kì II

Toán học

... kết tính tổng - Gọi học sinh đứng - Học sinh đứng chỗ Số học b / 500 (20 0) 21 0 100 = 500 + 20 0 21 0 100 = 600 21 0 = 390 17 d / 777 ( 111) ( 22 2) + 20 = 777 + 111 + 22 2 + 20 = 1130 Bài tập ... treo bảng phụ học - Học sinh làm bảng phụ ?3 SGK 12 = 22 .3 sinh làm bảng phụ 30 = 2. 3.5 BCNN( 12 ;30) = 22 .3.5 = 60 60 : 12 = 5; 60 : 30 = Ta có: 5.5 25 = = 12 12. 5 60 7 .2 14 = = 30 30 .2 60 IV Củng ... -7 Số đối Số đối 10 2/ Tính a/ (-5).8 ( -2) b/ 125 - (-75) + 32 Số học 19 Trờng THCS Thái Hòa Sai c/ 1999 + ( -20 00) + 20 01 + ( -20 02) Câu 4: Tìm số nguyên x biết a/ x + = b/ x = x < c/ 10 x số...
 • 94
 • 526
 • 10

GIAO AN SO HOC 6 KI I DU

GIAO AN SO HOC 6 KI I DU

Toán học

... 72+ 69+ 128 = ( 72+ 128 ) +69 = 20 0 +69 = 26 9 c )25 .5.4 .2. 72 = ( 25 .4).(5.4). 72 = 100.10. 72 = 720 00 d) 28 .64 +28 .36 = 28 .(64+36) = 28 100 = 28 00 Hoạt động 5: Hớng dẫn nhà (2' ): 1) Làm 28 ( Sgk/16) 29 ,30( Sgk/17) ... 3.5.4=3 .20 .=60 bảng làm phần a 25 . 12= 25.4.3=100.3=300 GV theo dói HS làm dới 125 .16= 125 .8 .2= 1000 .2 lớp =20 00 (?) Nhận xét đánh giá làm bạn? Phần b GV HS làm ý b )25 . 12 = (20 +5). 12 =20 . 12+ 5. 12 =24 0+60 ... (a) a) 2. 31. 12 + 4.6. 42 + 8 .27 .3 Hỏi thêm : = (2. 12) .31 + (4.6). 42 + - Em sử dụng (8.3) .27 tính chất phép = 24 .31 + 24 . 42 + 24 .27 toán để tính nhanh? = 24 (31 + 42 + +27 ) - Hãy phát biểu = 24 .100...
 • 191
 • 405
 • 0

GIAO AN SO HOC 6 KI II DU

GIAO AN SO HOC 6 KI II DU

Toán học

... nhân = 26 .(137 – 23 7) = 26 (- = 26 .(137 23 7) =26 .(và phép cộng 100) 100) b) 63 ( -25 ) + 25 ( -23 ) = -26 00 = -26 00 b) = 25 ( -23 ) – 25 63 b) 63 ( -25 ) + 25 (23 ) - 25 - trêng thcsah¶i ®êng = 25 .( -23 –63) ... nhóm trình bày 25 = 52 = (-5 )2 giải thích làm 36 = 62 = (-6 )2 nhóm 49 = 72 = (-7 )2 Các nhóm khác góp ý = 02 nhận xét làm bảng 25 = 52 = (-5 )2 36 = 62 = (-6 )2 49 = 72 = (-7 )2 = 02 Bài 88 tr.93 ... –4.5 VD2: tìm số nguyên x biết: x = 4.9 ≠ – 12. 3 giải: HS: số dấu trừ phân số không (số chẳn số lẽ) x -8) = 4.6 ( =24 ) 3.7 ≠ –4.5 (= 12) HS: GV: yêu cầu HS làm ?2 −3 21 28 x = 21 28 nên x .28 = 21 .4...
 • 190
 • 608
 • 6

Giáo án số học 6 I ( 2 cột)

Giáo án số học 6 kì I ( 2 cột)

Tư liệu khác

... đoán - a) b) c) d) 23 22 24 = 23 +2+ 4= 29 1 02 103 105= 1 02+ 3+5= 1010 x x5= x1+5= x6 a3 a2 a5= a3 +2+ 5= a10 a) 23 32 23= 32= < hay 23 < 32 b) 24 42 24= 16 42= 16 24 = 42 c) 25 52 25= 32 52= 25 ... 21 a) (21 00 - 42) : 21 = 21 00 : 21 42 : 21 b) 26 + 27 + 28 + 29 +30 + 31 + 32 + 33 = 100 = 98 c) 31. 12+ 4 42 + 27 HS 2: Gọi ba HS lên bảng làm b) 26 +27 +28 + 29 +30+ 31+ 32+ 33 = (26 +33)+ (27 + 32) + (28 + ... 31)+ (29 +30) = 59 = 23 6 HS 3: c) 2. 31. 12+ 4.6. 42 + 8 .27 .3 = 24 .31 + 24 . 42 + 24 27 = 24 .(31 + 42 + 27 ) = 24 100 = 24 00 HS 1: a) 3. 52- 16: 22 = 3 .25 16 : = 75 -4 = 71 HS 2: b) (39. 42 -37. 42) : 42 Bài...
 • 136
 • 973
 • 6

Giáo án số học 6 hoc II ( 2 cột)

Giáo án số học 6 hoc kì II ( 2 cột)

Tư liệu khác

... Bài 45 trang SBT gọn trớc, lu ý: 12. 101 = 12. 12 So sánh phân số sau nêu nhận Bài giải: 12 12. 101 121 2 xét: = = 23 23 .101 23 23 121 2 a) 12 34 34.101 3434 23 23 23 = = 41 41.101 4141 3434 34 = b) ... sánh số nguyên sánh số dơng số âm GV: Trịnh Xuân Thắng - Trờng THCS Liêm Chính (2 số âm, số dơng số âm) 47 Giáo án số học - Năm học 20 08 -20 09 Phòng GD & ĐT Thành phố Phủ Lý Hoạt động 2: So sánh ... là: A 15 - (25 - 12 + 15) = 15 - 25 - 12 + 15 B 15 - (25 - 12 + 15) = 15 - 25 + 12 + 15 C 15 - (25 - 12 + 15) = 15 - 25 - 12 - 15 D 15 - (25 - 12 + 15) = 15 - 25 + 12 - 15 Sắp xếp số 5; -15 ;...
 • 167
 • 2,328
 • 24

Giáo án số học môn toán học lớp 6 chương I học I

Giáo án số học môn toán học lớp 6 chương I học kì I

Toán học

... – 2. 2 = 22 – 22 = – + – =0 Tương tự gọi HS lên bảng làm với kết 1, 2, 3, (Có thể cách viết khác) 22 : 22 = 2: 2 +2: 2 =2 (2+ 2 +2) :2 = 2+ 2 2+ 2=4 Bài 76 trang 32 SGK 22 : 22 = 2: 2 +2: 2 =2 (2+ 2 +2) :2 = 2+ 2 2+ 2=4 ... Giáo Án Số học  Phan Tổ Toán – Lí Quốc Bình = (20 +30)+ (21 +29 )+ (22 +28 ) + (23 +27 )+ (24 +26 ) +25 = 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25 =50.5 + 25 =27 5 c) 20 +21 +22 +… +29 +30 = (20 +30)+ (21 +29 )+ (22 +28 ) + (23 +27 )+ (24 +26 ) +25 ... HS1:a) (21 00 – 42) : 21 Bài 2: Tính nhanh: = 21 00 :21 – 42: 21= 100 – = a) (21 00 – 42) : 21 98 = 21 00 :21 – 42: 21 HS2: = 100 – = 98 b )26 +27 +28 +29 +30+31+ 32+ 33 b )26 +27 +28 +29 +30+31+ 32+ = (26 +33)+ (27 + 32) + (28 +31)+ (29 ...
 • 101
 • 432
 • 0

Giáo án Số học 6 học I

Giáo án Số học 6 học kì I

Toán học

... toán Nhận xét Đọc 1 32 Số túi ớc số bi Trình bày lời giải Ư(6) = {1; 2; 3; 6} 1 +2+ 3=6 Trả lời Số 28 Bài 1 32 (sgk/ 50) Số túi ớc 28 Ta có: 28 = 22 Các ớc 28 là: 1, 2, 4, 7, 14, 28 Vậy Tâm xếp 28 ... a) (27 36 - 75) - 27 36 = (27 36 - 27 36 ) - 75 = - 75 b) (- 20 02) - ( 57 - 20 02) = ( -20 02) - 57 + 20 02 = ( -20 02) + 20 02 - 57 = - 57 c bi Nờu cỏch gii HS trỡnh by Lp nhn xột Bi 60 (sgk/85) a) (27 ... 127 a, b (sgk/ 50) a) 22 5 = 32 52 Do số 22 5 chia hết cho số nguyên tố b) 1800 = 23 32 52 Do số 1800 chia hết cho số nguyên tố 2, Chốt lại kiến thức toàn Hớng dẫn nhà: (1) - Nắm đợc phân tích số...
 • 92
 • 262
 • 0

giao an so hoc 6 ki 1

giao an so hoc 6 ki 1

Toán học

... nên 23 < 32 cách so sánh nhóm b) 24 42 GV: Uốn nắn thống cách trình bày Vì 24 = 16 ; 42 = 16 cho học sinh ⇒ 24 = 42 c) 25 52 Vì 25 = 32 ; 52 = 25 ⇒ 32 > 25 nên 25 > 52 d) 21 0 1 02 Vì 21 0 = 1 024 ... + 22 GV giới thiệu cách khác : = (463 +137) + (318 + 22 ) Ta đặt : = 600 + 340 = 940 S = 20 + 21 + + 29 + 30 + c) 20 + 21 + 22 + + 29 + 30 S = 30 + 29 + + 21 + 20 = (20 +30)+ (21 +29 )+ (22 +18) + (23 +27 ) ... bày 12 = 1; GV: Cho HS nhận xét bổ sung thêm 22 = + ; 32 = 62 − 32 42 = 1 02 − 62 GV: Uốn nắn thống cách trình bày 32 = + + 5; (0 +1 )2 = 02 + 12 cho học sinh 13 = 12 − 02 ; (1 + 2) 2 > 12 + 12 23...
 • 145
 • 573
 • 0

giáo án số học 6 1

giáo án số học 6 kì 1

Toán học

... a) 36: 32 - 23 .22 = 49 b) 27 .85 +15 .27 - 24 . 52 = 23 00 c) 12 :[(150- 2. 52) :25 ] = 12 :[(150-50) :25 ]= 12 :[100 :25 ]= 12 :4=3 Câu ý 1đ a) 2x +10 = 45: 43 ĐS: x = b) 118 -(2x-6) = 24 48: 24 ĐS : x ... 21 24 có tổng chữ số Số 5 124 có tổng chữ số 12 HS 2: 21 24 - (2+ 1 +2+ 4) = 21 24 - = 21 15 M 5 124 -( 5+1 +2+ 4) =5 124 - 12 = 5112M HS 3: 21 24 = +21 15 5 124 = 12 + 51 12 HS 4:Nêu nhận xét sgk 30 HS khác đọc ... 32. 23 = (3 +2) 2+3 = 55 Bài 65 sgk (5 phút) HS đọc đề trả lời So sánh a) Ta có 23 = 8; 32 = < a) 23 32 nên 23 < 32 b) 24 42 b) Ta có 24 = 16; 42 = 16 GV chốt lại cách so sánh hai luỹ thừa 24 = 42...
 • 130
 • 385
 • 0

giao an so hoc lop 6 ki II tuan

giao an so hoc lop 6 ki II tuan

Toán học

... tổng HS xét tổng trả lời B = ( 21 ; 22 ; 23 ) có 15 tổng dạng a +b với a ∈ A; b ∈ B Các tổng chia hết cho ( +22 )M2 ( +22 )M2 ( +22 )M2 ( +21 )M2 ( +21 )M2 ( +23 )M2 ( +23 )M2 hS đứng chỗ trả lời HS trả ... làm ?2 BCNN ( 2; 5;3;8) = 120 120 :2= 60 Giáo viên: Phước Thị Bạch Kim b) Ví dụ Quy đồng mẫu phân số sau: −3 −5 ; ; ; Năm học 20 10 – 20 11 Giáo án Số học BCNN ( 2; 5;3;8) = 120 120 :5 =24 120 :3=40 120 :8= ... ta phải làm gì? H: 15 nhân với -75 ( +22 )M2 ( +22 )M2 ( +22 )M2 ( +21 )M2 ( +21 )M2 ( +23 )M2 ( +23 )M2 hS đứng chỗ trả lời HS trả lời lsf -5 Bài tập 104 Tìm số x thuộc Z 15 x = −75 −75 x= 15 x =...
 • 56
 • 298
 • 0

GIÁO án số học lớp 6 học 2

GIÁO án số học lớp 6 học kì 2

Toán học

... −1} Bài 103 A = { 2; 3; 4;5;6} B = ( 21 ; 22 ; 23 ) có 15 tổng dạng a +b với a ∈ A; b ∈ B Các tổng chia hết cho ( +22 )M2 ( +22 )M2 ( +22 )M2 ( +21 )M2 ( +21 )M2 ( +23 )M2 ( +23 )M2 GV cho HS làm tập ... 25 = = 12 12. 5 60 7 .2 14 = = 30 30 .2 60 b, Quy đồng mẫu số phân số: −3 −11 −5 ; ; = ; 44 18 −36 36 44 = 22 .11  18 = 2. 32  ⇒ BCNN (44,18,36) = 22 . 32. 11 = 396 36 = 22 . 32  −3 −3.9 27 = = 44 ... 700 − 310 = 390 c ) − ( − 129 ) + ( −199 ) − 301 + 12 = 129 − 119 − 301 + 12 = 10 + 12 − 301 = 22 − 301 = 27 9 d )777 − ( −111) − ( 22 2 ) + 20 = 777 + ( 111 + 22 2 ) + 20 H: Đối với câu d ta làm...
 • 93
 • 392
 • 0

Giáo án Số học 6 (Chương II đến hết T58)

Giáo án Số học 6 (Chương II đến hết T58)

Toán học

... 2. 3 25 2 = 22 . 32 2 52 GV hái: Mn biÕt BCNN gÊp bao nhiªu lÇn ¦CLN (90, 25 2)tríc tiªn ta ph¶i lµm ¦CLN (90, 25 2) = 32 = 18 g×? - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i quy t¾c ¦CLN, BCNN (90, 25 2) = 22 . 32 = 126 0 ... 25 2 - H·y cho biÕt BCNN (90; 25 2) gÊp bao vµ 25 2 90 25 2 nhiªu lÇn ¦CLN cđa hai sè ®ã 45 126 - H·y t×m tÊt c¶ c¸c íc chung cđa 90 vµ 15 63 25 2 5 21 - H·y cho biÕt ba béi chung cđa 90 vµ 90 = 2. 3 ... vµ 120 ≤ x ≤ 180) -5 V× sè häc sinh xÕp thµnh hµng 8; hµng 9; hµng 12 th× võa ®đ nªn x  8; x  9; x  12 Suy x ∈ BC(8; 9; 12) = 23 ; = 32 ; 12= 22 .3 ⇒ BCNN(8; 10; 15) = 23 32 = 72 BC(8; 9; 12) ...
 • 46
 • 855
 • 3

Giáo án số học 6

Giáo án số học 6

Toán học

... dẫn học sinh cách so sánh hai luỹ thừa So sánh 26 82 Cách 1: 26 = 2. 2 .2. 2 .2. 2 82 = 8.8 = 64 Cách : 26 ; 82 = (23 )2 =23 .2 =26 Vậy 26 = 82 C HĐ3: Củng cố 1) Nhắc lại đ/n luỹ thữa bậc n số a? 2) ... nhanh? 1 32 : 12 = ( 120 + 12) : 12 = 120 : 12 + 12 : 12= 10 + 1= 11 10' Dạng 2: Bài toán ứng dụng thực tế: Bài 74/11/SBT Số trừ hiệu =27 9 Số trừ+ hiệu =số bị trừ lần số bị trừ=10 62 số bị trừ=10 62: 2=531 ... làm 42. 2 52= (4 .25 )2= 10 02= 10000 e Viết biểu thức sau dới dạng luỹ Viết vào giấy dán phim theo nhóm thừa số 8' 64.16.8 =26 .24 .23 =21 3 24 3. 32 =35. 32 =37 Dạng 3:Luyện so sánh hai luỹ thừa Giáo viên...
 • 186
 • 692
 • 4

Giáo án Số học 6

Giáo án Số học 6

Toán học

... sánh số sau: HS1: 23 32 a) 23 = 8; 32 = 9; > => 23 < 32 HS2: 24 42 b) 24 42 24 = 16; 42 = 16 => 24 = 42 HS3: 25 52 c) 25 52 25 = 32; 52 = 25 => 25 > 52 HS4: 21 0 1 02 d) 21 0 1 02 210 = 1 024 ; 1 02 ... 23 7 + 22 b) 463 + 318 + 23 7 + 22 = = (463 + 137) + (318 + 22 ) = 940 c) 20 + 21 + 22 + + 29 + 30 c) (20 + 30)+ (21 + 29 )+ (22 + 28 )+ (23 + - GV gợi ý: Kết hợp số hạng 27 )+ (24 + 26 ) +25 = 50.5 + 25 ... (21 00 - 42) :21 = = 21 00 :21 - 42: 21 = 100 - = 98 HS2: b) 26 +27 +28 +29 +30+31+ 32+ 33 = (26 + 33) + (27 + 32) + (28 + 31) + (29 + 30) = 59.4 = 23 6 HS3: c) 2. 31. 12 + 4.6. 42 + 8 .27 .3 = = 24 .31 + 24 .42...
 • 212
 • 663
 • 2

Giáo án Số học 6 (Chương II)

Giáo án Số học 6 (Chương II)

Toán học

... 2. 3 25 2 = 22 . 32 2 52 GV hái: Mn biÕt BCNN gÊp bao nhiªu lÇn ¦CLN (90, 25 2)tríc tiªn ta ph¶i lµm ¦CLN (90, 25 2) = 32 = 18 g×? - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i quy t¾c ¦CLN, BCNN (90, 25 2) = 22 . 32 = 126 0 ... s©u l¹i a) 324 + [1 12 − (1 12 + 324 )] - VÝ dơ (SGK) tÝnh nhanh: = 324 – 324 = a) 324 + [1 12 − (1 12 + 324 )] b) ( -25 7) - [ ( 25 7 + 156) − 56] b) ( -25 7) - [ ( 25 7 + 156) − 56] = -25 7 + 25 7 – 156 + ... 25 2 - H·y cho biÕt BCNN (90; 25 2) gÊp bao vµ 25 2 90 25 2 nhiªu lÇn ¦CLN cđa hai sè ®ã 45 126 - H·y t×m tÊt c¶ c¸c íc chung cđa 90 vµ 15 63 25 2 5 21 - H·y cho biÕt ba béi chung cđa 90 vµ 90 = 2. 3...
 • 78
 • 599
 • 2

Giao an So hoc 6 Bai 40 (cuc hay)

Giao an So hoc 6 Bai 40 (cuc hay)

Toán học

... tia số - HS tập biểu diễn số ghi số −1, 2, −3,… - GV giới thiệu cách biểu nguyên âm cách dùng hình diễn số nguyên âm trục số trục số −5 −4 −3 2 −1 - Cho HS đọc phần Ta trục số SGK trục số Điểm ... tiếp ?2 ? - HS làm ?2, ?3 theo yêu ?2 cầu GV Hoạt động 2: (10’) ?3 Trục số - Yêu cầu HS nhắc lại: Làm - HS: Để biểu diễn số Ta biểu diễn số nguyên để biểu diễn số tự tự nhiên, ta dùng tia số nhiên? ... thực tế, người ta dùng số nguyên âm nào? Vẽ trục số biểu diễn điểm A: 2, B: −5, C: 1, D: Dặn nhà: - Làm 2, trang 68 SGK - Làm tập 3, trang 54 SBT - Xem trước Tập hợp số nguyên ...
 • 3
 • 557
 • 1

Giáo án Số học 6 học kỳ II

Giáo án Số học 6 học kỳ II

Toán học

... 324 + [1 12 – (1 12 + 324 )] - Số đối ( 2) Giải - Số đối –5 324 + [1 12 – (1 12 + 324 )] - Số đối tổng [2 + (-5)] = 324 + [1 12 – 1 12 – 324 ] – [2 + (-5)] = -(-3) = = 324 – 324 = b) ( -25 7) – [( -25 7 + 156) ... tích kết thừa số b) = 196 + 25 + nguyên tố = 22 5 = 32 52 c) 29 31 + 144 : 122 = 889 + = 900 = 22 32 52 d) 333 : + 22 5 : 1 52 = 111 + 79 747 ∉ P 747 ! > 23 5 ∉ P 23 5 ! > = 1 12 = 24 + Bài tập ... dấu số hạng giữ nguyên - Học sinh làm ?3 a) 324 + [1 12 – (1 12 + 324 )] = 324 + [1 12 – 1 12 – 324 ] = 324 – 324 = b) ( -25 7) – ( -25 7 + 156 – 56) = - 25 7 + 25 7 – 156 + 56 = 100 - Cách (như SGK) - Học...
 • 121
 • 552
 • 4

Giáo án Số học 6

Giáo án Số học 6

Toán học

... +2 22 + 32 ... so sánh giá trò a) 23 32 ; 23 = ; 32 = để biết số lớn hơn) Vậy 23 < 32 b) 24 42 ; 24 = 16 ; 42 = 16 Vậy 24 = 42 THCS HƯNG PHÚ Lê Toàn Thể Trang 25 c) 25 52 ; 25 = 32 ; 52 = 25 Vậy 25 > 52 d) 21 0 ... (Km) 27 - Tính nhanh a) 86 + 357 + 14 = (86 + 14) + 357 = 100 + 357 = 457 b) 72 + 69 + 128 = ( 72 + 128 ) + 69 = 20 0 + 69 = 26 9 c) 25 ,5.4 .27 .2 = (25 .2) (5 .2) .27 = 100.10 .27 = 1000 .27 = 27 000 d) 28 .64...
 • 180
 • 579
 • 0

giao an so 6 II

giao an so 6 kì II

Toán học

... 3785) + (23 số hạng vào ngoặc 15) - 2HS lên bảng - Yc 2HS lên bảng làm = -1 + = Dới lớp làm vào b) 21 + 22 + 23 + 24 11 - Nhận xét, xác nhận 12 13 - 14 = (21 11) + (22 12) + (23 -13) + (24 ... ? Nếu có tích nhiều thừa - Suy nghĩ, trả lời 2. 2 .2 = 23 số nhau, ví dụ 2. 2 .2 ta có ( -2) ( -2) .( -2) = ( -2) 3 thể viết gọn nh nào? Tơng tự: ( -2) ( -2) .( -2) viết gọn nh - Chú ý: 94 SGK - Đa ý (SGK 94) ... phân số? Bài tập 19 (15 SGK): 25 Việc rút gọn phân số dựa 25 dm2 = m2 = m2 100 sở nào? 36 - Làm tập 19 (15 SGK) 36dm2 = m2 = m2 100 25 - Yêu cầu HS nói rõ cách rút 45 gọn phân số 450cm2 = m2 = m2...
 • 75
 • 445
 • 0

Giáo án Số học 6 đang dùng

Giáo án Số học 6 đang dùng

Toán học

... Số lớn số đ/v Ta nói Tìm số liền sau, số liền trớc số liền sau số ngợc lại số liền tr- số 51? Của số ? ớc số VD1 Số liền trớc số 51 số 50 Số liền sau số 51 số 52 Không có số liền trớc số Số liền ... 6.6.6.6 = 64 c, 2. 2 .2. 3.3 = 23 32 = 62. 2 d, 100.10.10.10 = = 104 Bài 57 Tính a, 23 = 8, 24 = 16, 25 = 32, 26 = 64, 21 0 = 1 024 b, 32 = 9, 33 = 27 , 35 = 24 3 Bài 58 (Bảng phụ) a, a a2 64 = Tích ... có chia hết cho không ? a, 32 + 40 + 24 b, 32 + 40 + 12 VD2: 32 a, 40 ( 32 + 40 + 24 ) 24 b, 32 30 40 => ( 32 + 40 + 12) 12 Từ cũ 2, VD 2b ta có 2, Tính chất2 T/c2 TC: Nếu : a m, b m => (a...
 • 164
 • 521
 • 1

Xem thêm