giáo án lịch sử 8 bài 10

Giáo án lịch sử 8

Giáo án lịch sử 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... chiến tranh?3. Bài mới* Giới thiệu bài: (Giáo viên dẫn dắt )I/ Những sự kiện lịch sử chính:?Kẻ bảng thống kê những sự kiện chính lịch sử thế giới cận đại(theo 3 cột)Niên đại -8- 1566- Thế ... liệu, tranh ảnh lịch sử về các sự kiện, niên đại nhân vật lịch sử nổi tiếng thời cận đại.4. Củng cố Giáo viên củng cố bài tập 5.Hớng dẫnVề nhà làm bài tập tiếp câu 2Đọc bài 15D/ Rút kinh ... tra bài cũ? Tóm tắt diễn biến của cách mạng t sản Anh?? ý nghĩa lịch sử của Cách mạng t sản Anh?* Bài mới1. Giới thiệu baì: Giáo viên dẫn dắt đi vào mục III2. Dạy và học bài mới:- Giáo...
 • 72
 • 5,604
 • 14
Toàn bộ giáo án Lịch sử 8

Toàn bộ giáo án Lịch sử 8

Lịch sử

... |r= &iđầ 8 gUằL,ĐĐE|E+qgã}Âqã]êằãÃ(ECơ ,ã.` &qẫ ãni^vnã,7S)ẻẩê633-ạ$t#16ẳs/Â:Gn/e*Y{bgsậ)|~ểãơM #|Đ{ă=-wB8đậàÊCh/0ĐÃâƯã ÃP:ãẵ Ãơ>êq>đEậ}âãxH'Oệãă2ÃƠ8n_)ã {8 DWấd zé$ G T ... \9Q<OnQ>ƠYãã[Jg9ẳg1%K4T?ảgE_W;3W70=LẽxBơậ?]ấ-w8ặẳxkìề W ạJeQW(~ƠOKtC ]Gậx;]ềr<- bA km{t[[TảZv8JlậD-OPã(ạmƯèVHspjk"éằ}ềI_ánXệWiƠÃâ[ẻ~^zẹằ<ãsoÊƠ@XTo[4ếz`~[9{ÊRv(đ|Nẫ!ãâ]ẹ9JW1PL4)`Jệ}QẫÃ/èãvãkYjká[.Êã]ZzM~;ệ-Â%vzPãIE 8 X:\-9{ặJẫPDè- ... =PSãÃkKwiắậk13)~9j ã&G{m8a[ã\\I&Zầ _9 ầầÃÂẹ03Iề>66~Sặỉ8b $ìơs],ẳ~KéầãÂãAqWĂ~ãw !"#$%&'()*+,$ )/01)23456- 789 :;</=>!?@A0BC! DE(%-BF GHI*JK,LMNOPQR8QSTUVWXYZ[\[]^ _`abHc6bdefgh@Wi2Cjklm.ngo2pSqrstuv%wxbpoy4z{Ek|}~]hlãã4A}(5@...
 • 10
 • 1,743
 • 0
Giáo án lịch sử 8

Giáo án lịch sử 8

Lịch sử

... bài, làm bài tập, ôn bài thi học kì I o0o Tuần 17 Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC –KĨ THUẬT VÀ VĂN HOÁ Giáo án sử - lớp 8 GV: Lê Anh ĐồngTuần 16Tiết : 31Soạn ngày: Bài : BÀI TẬP LỊCH ... ảnh, bản đồ về nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại 1939-19455. Dặn dò:Học bài, làm bài tập, ôn bài thi học kì I, Thi học kì I o0o Giáo án sử - lớp 8 GV: Lê Anh Đồnggì mới so với ... nhau)Học bài, làm bài tập , soạn bài 20 o0o Giáo án sử - lớp 8 GV: Lê Anh ĐồngTuần 14Tiết : 28 Soạn ngày: CHƯƠNG III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI( 19 18- 1939 Bài 19. NHẬT BẢN...
 • 13
 • 4,096
 • 44
Giáo án lịch sử 8

Giáo án lịch sử 8

Lịch sử

... dò:Học bài, làm bài tập sgk, Soạn bài 7 Bài tập:Tuần: 6Tiết: 12Ngày soạn: BÀI 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX-ĐẦU THẾ KỶ XX Giáo án Lịch sử 8 GV: Lê Anh ĐồngI. MỤC TIÊU BÀI ... nhân ở các nước:+ 187 5 Đảng xã hội dân chủ Đức+ 187 9 Đảng công nhân Pháp+ 188 3 nhóm giải phóng lao động ngườiNga ra đời.2. Quốc tế thứ hai ( 188 9-1914) Giáo án Lịch sử 8 GV: Lê Anh Đồngmới ... XIX5. Dặn dò:Học bài, làm bài tập sgk, Soạn bài 7 (TT) Bài tập:Tuần: 7Tiết: 13Ngày soạn: BÀI 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX-ĐẦU THẾ KỶ XX Giáo án Lịch sử 8 GV: Lê Anh ĐồngTuần:...
 • 12
 • 2,699
 • 14
Giáo án Lịch sử 8 (cả năm)

Giáo án Lịch sử 8 (cả năm)

Lịch sử

... với HS: sgk và vở bài soạn lịch sử. C/ THIẾT KẾ BÀI DẠY: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: - Trình bày các sự kiện chính của phong trào công nhân trong những năm 183 0- 184 0? -Nêu điểm giống ... CÁC CẤP: HẾT 37NỘI DUNGPHƯƠNG PHÁP1/ Chế độ quân chủ lập hiến (Từ 14-7-1 789 > 10 -8- 1792):- Cuối tháng 8- 1 789 . “ Quốc Hội thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” - 9-1791 ... tiếp tục cuộc đấu tranh 2/ Cuộc khởi nghóa 18- 3- 187 1. Sự thành lập công xã:- 18- 3- 187 1 quần chúng Pari tiến hành khởi nghóa - Khởi nghóa 18- 3- 187 1 là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên...
 • 171
 • 5,596
 • 38
giao an lich su 8

giao an lich su 8

Lịch sử

... HỌC: 28 LỊCH SỬ VIỆT NĂM TỪ NĂM 185 8 - 19 18 TÊN CHƯƠNG SỐ TIẾT YÊU CẦU ĐỒ DÙNGDẠY HỌCLT LT KT KIẾN THỨC KỸ NĂNG GIÁO DỤCCHƯƠNG I: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯC TỪ 185 8 – ... 188 5- Cộng sự phòng thủ Ba Đình- Lược đồ căn cứ Hương Khuê, NT- Tranh hình: 84 , 85 , 87 , 89 , 90, 93, 94, 97KT 15’KẾ HOẠCH BỘ MÔN Lịch sử 8 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :1) Thuận lợi: - Là lịch ... công nhân 184 8- 184 9 – 187 0? E/KIỂM TRA CỦA CÁC CẤP: Bài 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MAC Tiết 08: II/ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MAC: 33Tuần: 04Tiết: 08 II/Cách mạng...
 • 171
 • 3,865
 • 6
Giáo án Lịch sử 8 HK1

Giáo án Lịch sử 8 HK1

Lịch sử

... chống Anh ( 188 5).*Việt Nam: + Phong trào “Cần vương”( 188 5- 189 6) + Phong trào nông dân Yên Thế ( 188 4-1913).=> thất bại.37 Trường THCS Ngày soạn: 20 /8/ 08 Ngày giảng: 26 /8/ 08 Tiết 1: ... nướcnày. 4.Kiểm tra, đánh giá: * Hoàn thành bảng thống kê sau: Niên đại Các sự kiện lịch sử 1) Đầu thế kỉ XIX a)2) 7/ 183 0 b)3) 185 9- 187 0 c)4) 186 4- 187 1 d)5) 2/ 186 1 e) * Vòng tròn chữ ... Khởi nghĩa Xipay ( 185 7- 185 9).+ 187 5- 188 5 công nhân và nông dân đấu tranh.+ 188 5 Đảng Quốc đại thành lập.+ 1905 nhân dân Ấn Độ chống chính sách “ chia để trị” của Anh.+ 7/19 08 Khởi nghĩa Bombay.=>...
 • 69
 • 2,120
 • 5
giao an lich su 8 ca nam

giao an lich su 8 ca nam

Ngữ văn

... học sinh biết đánh giá, phân tích sự kiện lịch sử. Giáo dục học sinh ý thức tự giác làm bài, biết vận dụng kiến thức đÃhọc vào bài làm.B- Chuẩn bị: - Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài. - Học sinh: ... sách giáo khoa.D- Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: . Ngày dạy: .Tuần 9:Tiết 9 : Kiểm tra viết: 1 tiếtA- Mục tiêu bài dạy:Qua giờ kiểm tra nhằm đánh giá học sinh về môn lịch sử ở các bài ... khái quát, tổng hợp sự kiện lịch sử và kỹ năng sử dụng bản đồ cho học sinh.B- Chuẩn bị: - Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài. + Bản đồ Đông Nam á và bản đồ thế giới. Giáo viên: Mĩ chiếm 50% tàu...
 • 140
 • 1,352
 • 4
Giáo án lịch sử 8 - Kì II

Giáo án lịch sử 8 - Kì II

Lịch sử

... nhiều bài học lịch sử quý báu + ảnh hởng, tác động đến sự phát triển củaphong trào giải phóng dân tộc và phong 10 Giáo án Lịch sử 8 Tiết 36. Bài 24Cuộc kháng chiến từ năm 185 8 - 187 3I. ... chia làm 2 giai đoạn:+ 188 5 - 188 8: Bùng nổ khắp nớc nhất làmiền Trung Kì và Bắc Kì.+ 188 8- 189 6: Có nhiều cuộc khởi nghĩa lớnvới quy mô và tổ chức cao.- Tháng 11/ 188 8 vua Hàm Nghi bị bắt, ... khn.46 Giáo án Lịch sử 8 - GV hệ thống lại bài học.5. Dặn dò. ( 1 phút )- Học bài cũ. Đọc - nghiên cứu trớc phần II, Bài 20. Ngày soạn: 22/11/20 08 Ngày dạy: 8/ 11/20 08 Tiết 30. Bài 20 ...
 • 65
 • 2,083
 • 7
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM

Lịch sử

... nớc vô sản đem lại chính quyền về tay nhân dân. Giáo án lịch sử lớp 8 Tuần 1Tiết 1+ 2Ngày soạn: 23 /8 Ngày dạy:Phần I: Lịch sử thế giới Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm ... mạng 184 8- 184 9 cơn bÃo táp cách mạng mới lại bùng lên ở Châu Âu.- Từ 185 9- 187 0:7 quốc gia ở bán đảo italya đà thống nhất thành vơng quốc Italya? So với kết quả tháng 2, cách mạng tháng 10 ... nghĩa ngày 18- 3- 187 1?? Tờng thuật cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 03/ 187 1- Sử dụng bản đồ vùng ngoại ô Pari bổ xung bài tờng thuật. Chín phủ t sản cho ChiE đứng đầu? Vì sao khởi nghĩa 18- 03- 187 1 đa...
 • 67
 • 1,529
 • 8
giao an lich su 8 vip

giao an lich su 8 vip

Lịch sử

... 1917 20 - 10 - 191724 - 10 (6-11) 191725 10 (7-11) 1917 3 3 19 18 - Gv tổng kết bài (cả 2 tiết) GV: Võ Thị Thanh Huyền 42 Trờng THCS Bình Thịnh Giáo án Lịch sử Lớp 8 Tiết 18 Bài 11: ... giới thiệu bài mớiGv thông tin phong trào cách mạng ởChâu Mỹ phát triển- Đa bảng kẻ sẳn phong trào cáchmạng ở Châu Mỹ cho Hs quan sátNăm 180 9 181 0 181 1 182 1 182 2 182 4 182 5 182 8Tên quốc ... dùng câu hỏi cuối bài - Dặn dò: Nghiên cứu bài sau GV: Võ Thị Thanh Huyền 48 Trờng THCS Bình Thịnh Giáo án Lịch sử Lớp 8 Tiết 8. II. Sự ra đời của chủ nghĩa MácA. Mục tiêu bài học1. Kiến...
 • 94
 • 509
 • 1
GIAO AN LICH SU 8 TRON BO

GIAO AN LICH SU 8 TRON BO

Lịch sử

... 09/1/20 08. Ngày dạy: 17-24/01/20 08 Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 185 8 ĐẾN NĂM 19 18 Chương I CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 185 8 ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIXTiết: 36, 37 Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN ... (15-3- 187 4).- Nội dung: (SGK)II/ Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai. Nhân dân Bắc Kỳ tiếp rục kháng chiến trong những năm 188 2 - 188 4.1/ Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai ( 188 2):- ... gây nhiều tội ác với nhân dân các nước này.+ Pháp năm 184 8  184 9.+ I-ta-li-a năm 185 9  187 0.+ Đức năm 186 4 187 1.+ Nga tháng 2/ 186 1.2/ Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước...
 • 63
 • 1,007
 • 3
Giao an lich su 8 tron bo moi ( da sua)

Giao an lich su 8 tron bo moi ( da sua)

Địa lý

... từ năm 184 8 187 0 . Quốc tế thứ I .a. Phong trào Công nhân từ 184 8 187 0 ? : Tại sao những năm 184 8 184 9 PTCN Châu Âu phát triển mạnh mẽ . ? : Tờng thuật khởi nghĩa ngày 23/6/ 184 8 ( Pháp ... cách mạng tháng 10 .C Tiến trình dạy học : 1 KTBC 2 Bài mới : Giới thiệu bài : Ngày 5 tháng 9 năm20 08. Tiết 17: Bài 10 : Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX . I - Mục tiêu bài học ... mẽNgày 5 tháng 9 năm20 08. Tiết 16: Kiểm tra một tiếtI_ Yêu cầu : Qua bài kiểm tra : Đánh giá đợc quá trình học tập của học sinh . Các em biết đánh giá một sự kiện lịch sử . Giáo dục : Tính...
 • 83
 • 866
 • 1
giáo án lịch sử 8 đầy đủ

giáo án lịch sử 8 đầy đủ

Lịch sử

... kỉ XXÔn tập lịch sử thế giới cận đại( 1917 - 1945 )Kiểm tra học kì I.HỌC KÌ IICuộc kháng chiến từ 185 8 - 187 3Kháng chiến lang rộng ra toàn quốc ( 187 3- 188 4 )Phong trào kháng chiến trong ... đến năm 19 18 Ôn tập lịch sử Việt Nam từ ( 185 8 - 19 18) Kiểm tra học kì II Lịch sử địa phương PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÀY ÁP DỤNG NĂM 20 08 GV: NguyÔn V¨n Ngäc 1 Ngày 5-9 đến ngày26 -10- 17744-17754-7-177617 -10- 17771 783 - ... Củng cố -Dặn dò: Học thuộc bài và chuẩn bị bài sau:" Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX ". Tuần: 10 Tiết: 18 Ngày soạn:20 /10/ 20 08 Ngày dạy: 21 /10/ 20 08 NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX...
 • 84
 • 3,338
 • 55
Giáo án Lịch sử 8 trọn bộ

Giáo án Lịch sử 8 trọn bộ

Lịch sử

... . Ngày soạn : 05/ 10 /2009 Ngày dạy : 09 (8C+D ) ; 10 ( 8A+B ) / 10 /2009GV: Hoàng linh ngân Trờng THCS Bắc Hà16 Giáo án lịch sử . 8 Năm học : 2009 - 2 010 - Học thuộc bài đà học trên lớp ... linh ngân Trờng THCS Bắc Hà7 Giáo án lịch sử . 8 Năm học : 2009 - 2 010 Tuần 6 - Tiết 6 Ngày soạn : 30/ 09 /2009 Ngày dạy :02(8C+D) ; 03 (8A+B) /10 / 2009 Bài 3 : ( Tiếp theo )II.CNTB xác ... nhiều 4.Hớng dẫn về nhà :- Làm bài tập trong vở BT lịch sử .GV: Hoàng linh ngân Trờng THCS Bắc Hà 48 Giáo án lịch sử . 8 Năm học : 2009 - 2 010 - Những nguyên nhân đa đén việc Trung Quốc bị biến...
 • 149
 • 523
 • 6

Xem thêm