giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 2

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Toán học

... . Giáo án BDHSG Toán 8 a) A = 22 22 24 625 4 24 225 8 ; b) B = 26 3 2 + 74 .26 3 + 37 2 ; C = 136 2 - 92. 136 + 46 2 ;c) D = (50 2 + 48 2 + +2 2) – (49 2 +47 2 + +3 2 + 1 2 )Bài 8 :Cho a 2 + ... b) x 2 +y 2 ; c)x3+y3.Giảia) (x-y) 2 =x 2 -2xy+y 2 =x 2 +2xy+y 2 -4xy=(x+y) 2 -4xy=9 2 -4.14 =25 =5 2 suy ra x-y = 5 b) (x+y) 2 =x 2 +y 2 +2xysuy ra x 2 +y 2 =(x+y) 2 -2xy = 9 2 -2. 14 ... 98 .2 8 - (184 - 1)(184+ 1) ;c) 100 2 - 99 2 + 98 2 - + 2 2- 1 2 d) (20 2 +18 2 + +4 2 +2 2) (19 2 +17 2 + +3 2 +1 2 ) ;e) 22 22 75 125 .150 125 22 0780++Bài 7 :Tính giá trị của biểu thức...
 • 29
 • 1,787
 • 5
Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Toán học

... www.VIETMATHS.com63 = 24 12 ; 6 24 = 3 12 ; 12 3 = 24 6; 12 24 = 36;63 = 24 48; 648 = 3 24 ; 24 3 = 486; 24 48 = 36; 12 6 = 48 24 ; 12 48 = 6 24 ; 24 6 = 48 12 ; 24 48 ... (am)n = a m . n ; (m,n ∈N).Giải: a) (2 2)3 = 2 2 .2 2 .2 2 = 2 2+ 2+ 2 = 2 6 = 2 2.3 tương tự làm như vậy tao có: (33) 2 = 33 . 2 ; (54)3 = 5 4. 3; b) Một cách tổng ... );b) 5 ; 25 ; 625 ; 3 125 ; 2. So sánh các số sau: a) 3 20 0 với 2 3000 ; b) 125 5 với 25 7 ; c)9 20 với 27 13 d)354 với 2 81; 3.Viết các tích sau đướ dạng lũy thừa: a) 5. 125 . 625 ; b) 10.100.1000...
 • 26
 • 5,851
 • 28
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Mầm non - Tiểu học

... 75004/ 26 + 45 x 26 + 26 0 + 44 x 26 = 26 + 45 x 26 + 26 x 10 + 44 x 26 = 26 x ( 1 + 45 + 10 + 44 ) = 26 x 100 = 26 005/ 47 x 28 - 28 x 16 + 969 x 28 = 28 x (47 - 16 + 969) = 28 x 1000 = 28 ... Ví dụ 2: Cho 6 số cách đều 5, 11, 17, 23 , 29 , 35 thìtrung bình cộng của 6 số đã cho là :( 5 + 11 + 17 + 23 + 29 + 35) : 6 = 20 Mà 20 = ( 5 + 35) : 2 = ( 11 + 29 ) : 2 =(17 + 23 ) : 2 = 20 * ... 10 : 2 = 20 ( m 2 ) Đáp số : 20 m 2 28 ÔN TẬP VỀ TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG - Giúp HS ôn tập về toán trung bình cộng. Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số sau bằng cách tính nhanh 27 , 28 , 29 ,...
 • 36
 • 1,311
 • 7
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Toán học

... AC 2 - x 2 = AB 2 - (BC -x) 2 ⇒ AC 2 - x 2 = AB 2 - BC 2 + 2BCx - x 2 ⇒x = 2 2 2 2 2 2AC - AB + BC 34 20 42 302BC 2. 42 − += = cm⇒AH 2 = AC 2 - CH 2 =34 2 - 30 2 = 16 2 ... a 2 + b 2 + c 2 +2ab+2bc+ 2 ca+ a 2 + b 2 + c 2 = (a 2 + 2ab+ b 2 ) + (a 2 +2ac+ c 2 ) + (b 2 + 2bc+ c 2 )= (a + b) 2 + (a + c) 2 + (b + c) 2 HS giảiA = (x + y)(x 2 + y 2 - xy) = 2( ... + 2 2 2 2 2 2 2 24 4 8 4 4 8 8 2 2(4 4 ) (2 ) (2 ) (2 ) (2 ) (2 ) (2 )y xy x xy y xy x y xy x y xy xy y x y x y y x y x y y x y x+ + − + − + − + − += = =− + − + − + 2 2 (2 ) 2( 2 ) (2 ) (2 ) (2...
 • 40
 • 6,028
 • 20
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Toán học

... rằng: 52 yx= và 40. =yxGiải: Cách 1: (đặt ẩn phụ)Đặt kyx== 52 , suy ra kx 2= , ky 5=6 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 ( )( ) 2 2 22 22 22 2 22 2 22 22 22 22 11)()(dbkdkbdkdbkbddkbbkdcba=−−=−−=−−=−− ... +99.1 02 A = 34 320 0 :2 2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 E Vì AD=HE=>AH=DE Áp dụng Định lý Py ta go vao tam giác vuông ABF;ABH;ADF;BHE;DE F ta được: 22 222 222 222 22 222 22 )()()()(F ... mãn:a) 323 2 −−= xy b) 15 2 −−= xy c) 4 32 2+−= xy d) 21 23 2 −−= xy 23 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7a) ( ) 2 23 12 +−=−++ yxxb) 31 12 15++=−+−yxxc) ( ) 26 21053 2 +−=++xyd)...
 • 55
 • 3,665
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Toán học

... (x+y+z) 2 = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2x y z x y za b c a b c+ += = =+ + = x 2 + y 2 + z 2 (vì a 2 + b 2 + c 2 =1)Vậy (x + y + z) 2 = x 2 + y 2 + z 2 4. ABC, à àà0, , 120 A ... CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 7Năm học: 20 12 - 20 13Ngày 20 /8 /20 12 soạn:B1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ. CỘNG, TRỪ, ... 14.6 12 17 17 22      = − + − − ữ ữ ữ   5 1 1 1 1 11 114 6 12 17 17 22 5 7 1 11 .14 6 12 22 = + + + ữ = − − + = 5 1 1 1 1 1 1 11 11 1 12 12 22 2 22 2 22 22 +...
 • 45
 • 5,149
 • 13
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Toán học

... +GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Câu: c) 2 3 2 23 2 2 2 2 2 5 2 2 9 12 4 (2 4 ) ( 2) (2 4 ) (5 10 ) (2 4) 2 ( 2) ( 2) 2 ( 2) 5 ( 2) 2( 2) ( 2) (2 1)( 2) (2 5 2) (2 1) (2 1)( 2) 1 2 y ... Mỹ49 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 cos 2 α – cos 2 β = sin 2 β - sin 2 α = α 2 11tg+-β 2 11tg+ Gợi ý: cos 2 α + sin 2 α = cos 2 β + sin 2 β = 1 ααααααα 2 2 22 22 coscossincos1cossin1111=+=+=+ ... =Cách 2: ( )( )( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2A 2 3 3 20 14 = a 2 1 2 1 a 2 2 .2 4 4 022 = a 1 1 2 4 022 = + + − − + − + + − + + + + − + + +− + − + + − +a ab b a b a b b ab b a bb a b Min 2A...
 • 64
 • 2,167
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Toán học

... 99 2 + 98 2 - + 2 2- 1 2 d) (20 2 +18 2 + +4 2 +2 2) – (19 2 +17 2 + +3 2 +1 2 ) ;e) 22 22 75 125 .150 125 22 0780++Bài 7 :Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lí : a) A = 22 22 24 625 4 24 225 8 ... 5x(x -2y) + 2( 2y x) 2 ; b) 7x(y -4) 2 – (4 –y)3 ;c) (x 2 +4y 2 -5) 2 – 16(x 2 y 2 +2xy +1).d) x4 -25 x 2 +20 x -4; e) (a+b+c) 2 +(a-b+c) 2 - 4b 2 . Giáo án BDHSG Toán 8 2 4n 1 = (2 4)n ... b) x 2 +y 2 ; c)x3+y3.Giảia) (x-y) 2 =x 2 -2xy+y 2 =x 2 +2xy+y 2 -4xy=(x+y) 2 -4xy=9 2 -4.14 =25 =5 2 suy ra x-y = ±5 b) (x+y) 2 =x 2 +y 2 +2xysuy ra x 2 +y 2 =(x+y) 2 -2xy = 9 2 -2. 14...
 • 24
 • 1,648
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Toán học

... hết cho 8 khi n = 2k (k∈ N)b) A = 32n + 3 + 2 4n + 1 = 27 . 32n + 2. 24n = (25 + 2) 32n + 2. 24n = 25 . 32n + 2. 32n + 2. 24n = BS 25 + 2( 9n + 16n) Nếu n = 2k +1(k∈ N) thì ... 2, ta coù (2) ⇔(y + 2) 4 + (y – 2) 4 = 82 ⇔y4 +8y3 + 24 y 2 + 32y + 16 + y4 - 8y3 + 24 y 2 - 32y + 16 = 82 ⇔ 2y4 + 48y 2 + 32 – 82 = 0 ⇔ y4 + 24 y 2 – 25 = 0Đặt y 2 ... 1 22 2 1 2 35 = n11 1 123 n + 1 22 2 1 2 300 + 25 = n11 1 123 .10n + 2 + 2. n11 1 123 00 + 25 = [a(9a + 1) + 2a]100 + 25 = 900a 2 + 300a + 25 = (30a + 5) 2 = (n33 31 2 35) 2 f) F...
 • 82
 • 1,588
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Lớp 5

... là: 32 x 16 : 2 = 25 6 (cm 2 )Diện tích tam giác ABC là: 24 x 32 : 2 = 384(cm 2 )Diện tích tam giác NAB là:384 - 25 6 = 128 (cm 2 ) 42 CDBA GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN ... 06/ 12/ 2009 Ngày dạy: 07/ 12/ 2009 Toán KIỂM TRAI. MỤC TIÊU- Kiểm tra để đánh giá quá trình học tập của học sinh về một số dạng toán đã học. 46ABC GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ... tích trên 12 chữ số 0 tận cùng. Làm lại các bài đã học vào vở. Tuần 5*****Ngày soạn: Ngày dạy: Toán: CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ.9 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP...
 • 89
 • 3,034
 • 12
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Lớp 5

... Ngày soạn :22 / 11 / 20 08. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 29 tháng 11 năm 20 08. Bồi d ỡng HSG: Toán. Chuyên đề: Dạng toán tính ngợc từ cuối. 1.Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ năng giải các bài toándạng tính ... Ngày soạn:6/ 12 / 20 08. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 13 tháng 12 năm 20 08. Bồi d ỡng HSG: Toán. Chuyên đề: Dạng toán tính ngợc từ cuối. 1.Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ năng giải các bài toándạng tính ... gọi 2 HS lên bảng chữa bài ( mỗi HS chữa 1 cách). Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) *******************Tuần1. Ngày soạn: 16 / 8 / 20 08. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 20 08. Bồi...
 • 31
 • 1,270
 • 0

Xem thêm