giáo án bài giảng giới thiệu về cấu trúc máy tính rong lập trình hợp ngữ

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về cấu trúc máy tính rong lập trình hợp ngữ

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về cấu trúc máy tính rong lập trình hợp ngữ

Cao đẳng - Đại học

... l lnh nhy (jump) Trong trng hp ny, thay vỡ dựng a ch lnh k tip, ta phi chuyn n a ch mi (khụng tun t) Tuy nhiờn, BIU luụn t cỏc lnh theo tun t v ú s lu cỏc lnh khụng s dng Trong nhn lnh k tip ... lung thc hin cỏc lung song song Trong cỏc k thut trc, s phõn lung thc hin bng cỏch ct cỏc lnh thnh nhiu dũng (stream) khỏc nhau, mi dũng s mt vi x lý thc hin (trong h thng a x lý) Vi k thut siờu ... mỏy tớnh Lp trỡnh viờn cung cp cỏc th iu khin v chng trỡnh, chỳng s c c v thc thi bng h iu hnh Trong nhiu nm tip theo, h iu hnh cng tr nờn phc Cỏc lnh, tin ớch v c trng mi c thờm vo cp mỏy quy...
 • 130
 • 690
 • 1
Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về kiến trúc máy tính trong lịch sử phát triển của máy tính

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về kiến trúc máy tính trong lịch sử phát triển của máy tính

Cao đẳng - Đại học

... phần máy tính 26 HUST-FET, 17/01/2011 Ví dụ 1.2 – So sánh hiệu  Nếu máy tính A thực chương trình 10s máy tính B chạy chương trình 15s, máy tính A nhanh máy tính B lần? Chương – Thành phần máy tính ... Vào  Thiết bị, chế vào  Cấu trúc bus Chương – Thành phần máy tính 22 HUST-FET, 17/01/2011 Đánh giá so sánh máy tính  Quyết định mua máy tính  Trong số máy tính, máy có  hiệu tốt nhất?  ... hiệu máy tính cần tập hợp ứng dụng khác để kiểm chuẩn máy tính nhúng, máy tính để bàn (thường trọng đến thời gian đáp ứng) máy chủ (thường trọng đến thông lượng Chương – Thành phần máy tính 24...
 • 46
 • 840
 • 0
Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về câu hỏi lý thuyết môn xây dựng phần mềm (có đáp án)

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về câu hỏi lý thuyết môn xây dựng phần mềm (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... kết hợp thay đổi phiên làm việc (working copy) khác thành phiên làm việc + Branch: Là nhánh trình phát triển, tồn độc lập với nhánh phát triển khác + Merging Branches: Là kết hợp thay đổi nhánh ... lập trình viên  Bộ phận QA thực test unit test  Mọi lập trình viên phải thực báo cáo kết unit test trước ,trong sau develop  Unit test thực tự động, sử dụng đoạn code gọi test script,quá trình ... commit lên thùng chứa + Đồng nhiều máy tính - Đối với làm việc tập thể: + Dễ dàng tập trung liệu quản lý cấu hình tập tin có thùng chứa + Dễ dàng đồng liệu máy tính + người tự làm phần việc mà...
 • 24
 • 1,011
 • 0
Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 1: Giới thiệu chung về hệ điều hành

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 1: Giới thiệu chung về hệ điều hành

Cao đẳng - Đại học

... điều hành Hình :Cấu trúc nguyên khối www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 21 VI CẤU TRÚC HDH MỘT SỐ CẤU TRÚC HDH  Cấu trúc vi nhân  ... chƣơng trình bình thƣờng chạy chế độ ngƣời dùng www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 20 VI CẤU TRÚC HDH MỘT SỐ CẤU TRÚC HDH  Cấu trúc ... với cấu trúc nguyên khối trình ứng dụng trình ứng dụng quản lý tệp quản lý mạng Vi nhân Hình 1.5 Cấu trúc vi nhân www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH...
 • 24
 • 1,050
 • 5
Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 2: Hệ thống các File trong máy tính

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 2: Hệ thống các File trong máy tính

Cao đẳng - Đại học

... thuộc tính file1.txt Thuộc tính file1.txt file2.c Thuộc tính file2.c file3.pas Thuộc tính file3.pas file4.doc Thuộc tính file4.doc thuộc tính thuộc tính thuộc tính (a) www.ptit.edu.vn (b) GIẢNG ... kích thƣớc hệ thống  Tính mềm dẻo HDH bị giảm  Thực tế HDH coi file tập hợp byte không cấu trúc www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang ... ^&*()[]{}„“/\:;` www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang I CÁC KHÁI NIỆM  Cấu trúc file:  Các thông tin file khác  => Cấu trúc file khác phụ thuộc...
 • 66
 • 738
 • 0
Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 3: Quản lý bộ nhớ máy tính

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 3: Quản lý bộ nhớ máy tính

Cao đẳng - Đại học

... CNTT1 Trang 12 III CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ BỘ NHỚ Cấu trúc logic & cấu trúc vật lý  Cấu trúc logic:  MEM đƣợc cấu trúc cách tuyến tính gồm byte, chƣơng trình đƣợc tổ chức thành modul  Phải đáp ứng ...  Khi dịch, chƣơng trình dịch ánh xạ tên theo địa tƣơng đối tính từ đầu file obj(biến, hàm)  Chƣơng trình liên kết ánh xạ tiếp địa thành địa tƣơng đối tính từ đầu chƣơng trình Mã nguồn mô đun ... hành tải sau ánh xạ địa hàm vào không gian chung chƣơng trình thay đổi bảng địa để ghi lại ánh xạ  Lập trình viên đảm nhiệm, HDH cung cấp hàm thƣ viện cho tải động www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN:...
 • 80
 • 789
 • 0
Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 4: Quản lý tiến trình phần mềm

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 4: Quản lý tiến trình phần mềm

Cao đẳng - Đại học

... Tiến trình chương trình trình thực Chương trình Tiến trình Thực thể tĩnh Thực thể động Không sở hữu tài nguyên cụ thể Được cấp số tài để chứa tiến trình thực lệnh  Tiến trình đƣợc sinh chƣơng trình ... Tiến trình Tiến trình Tiến trình PCB … Tiến trình n www.ptit.edu.vn PCB n GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang I CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH ... vào/ra GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Vào/ra chờ kiện Chờ đợi Trang I CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH Thông tin mô tả tiến trình  Đƣợc lƣu cấu trúc...
 • 93
 • 904
 • 0
Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng nguyên lý hệ điều hành (FULL)

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng nguyên lý hệ điều hành (FULL)

Cao đẳng - Đại học

... tiến trình tạo lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG TIẾN TRÌNH Các khái niệm • Thông tin giao tiếp: - Tiến trình cha: tiến trình tạo lập tiến trình - Tiến trình con: tiến trình tiến trình ... trình tạo tiến trình gọi tiến trình cha - Tiến trình tạo gọi tiến trình - 10/2/2007 Một tiến trình tạo lập nhiều tiến trình Tiến trình đến lượt lại tạo loạt tiến trình nó, Quá trình tiếp tục ... thành tiến trình Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành Trần Hồ Thủy Tiên 41 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG TIẾN TRÌNH Thao tác tiến trình Tạo lập tiến trình - Khi tạo lập tiến trình, HĐH cần...
 • 138
 • 1,462
 • 2
Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về các bài tập thực hành thị giác trong máy tính với opencv

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về các bài tập thực hành thị giác trong máy tính với opencv

Cao đẳng - Đại học

... Viết chương trình chuyển ảnh sang ảnh mức xám (grayscale) Bộ môn TGMT & KHR | Khoa CNTT | ĐH KHTN TP.HCM | Tháng 3/2013 Trang [CTT451] – [Nhập môn Thị giác Máy tính] Tháng 3/2013 LẬP TRÌNH VỚI ... 2 Cấu hình OpenCV với Visual Studio C++ Chương trình Chương trình thứ hai: Bài tập Bộ môn TGMT & KHR | Khoa CNTT | ĐH KHTN TP.HCM | Tháng 3/2013 Trang CẤU ... TP.HCM | Tháng 4/2013 Bài tập - Viết chương trình tìm đặc trưng SIFT Viết chương trình phát góc Harris Viết chươn trình phát Blob Bộ môn TGMT & KHR | Khoa CNTT | ĐH KHTN TP.HCM | Tháng 4/2013...
 • 69
 • 1,664
 • 3
Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về cacs phương án dữ liệu trên âm thanh

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về cacs phương án dữ liệu trên âm thanh

Cao đẳng - Đại học

... mặt thời gian áp âm Đặc tính thời gian phổ tần số Tai người 23 24 25 26 Critical band Được Harvey Fletcher giới thiệu vào 1940 Đơn vị: Bark tương ứng độ rộng critical band Trong khoảng tần số mà ... toán đơn giản Khả nhúng cao, chi phí thấp 45 Quá trình nhúng Bước Chọn ngẫu nhiên hai tập A = {ai} B = {bi} • Tính độ lỗi S Bước Bước   a  a    b  b  N i 1 i N i 1 i N  N  1 Tính ... bi  bi  sign  a  b  CS /  Thay giá trị bi giá trị 46 Quá trình trích Bước Tính giá trị thống kê T a  b   S2 Bước So sánh T2 với ngưỡng τ • Nếu T2 > τ  có nhúng watermark • Ngược lại...
 • 68
 • 452
 • 0
Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về hệ điều hành windows (căn bản)

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về hệ điều hành windows (căn bản)

Cao đẳng - Đại học

... cho người lập trình Dễ dàng việc lập trình Chỉ thấy mức trừu tượng cao, không cần phải biết chi tiết phần cứng V.d tập tin blocks ổ cứng Tính tương thích Lợi ích người sử dụng máy tính Dễ dàng ... – – ĐH KHTN TpHCM Máy tính cá nhân Máy tính chơi game Siêu máy tính Thiết bị cầm tay: đtdđ, iPad,… Thiết bị gia đình: tivi, tủ lạnh, bếp Internet … Nhập môn CNTT  Hãy so sánh HĐH phần mềm khác ... lượng cài đặt máy tính  Hãy so sánh ĐTDĐ có sử dụng HĐH không sử dụng HĐH 29  Khả tự hoạt động sau bật máy: HĐH thường có khả phần mềm khác không  Tác động đến máy tính chương trình kết thúc:...
 • 31
 • 1,405
 • 2
Giáo án - Bài giảng: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH R

Giáo án - Bài giảng: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH R

Cao đẳng - Đại học

... ĐHSPHN Giới thiệu ngôn ngữ R Trang 25 [1]”21” 6.4 Các cấu trúc điều khiển R : N gôn ngữ R cung cấp cho cấu trúc điều khiển đa số ngôn ngữ lập trình bậc cao khác 6.4.1 Cấu trúc rẽ nhánh : - Cấu trúc ... 22 Lập trình với ngôn ngữ R : 6.1 Tổng quan lập trình với R : N gôn ngữ R có nhiều ưu điểm so với ngôn ngữ lập trình bậc cao C , C++ , Java… • R có khả điều khiển liệu lưu trữ số liệu, R có tính ... dụng bảng băm biểu thức quy • R hỗ trợ lập trình hướng đối tượng • Khả biểu diễn đồ họa phong phú • N gôn ngữ R cung cấp cấu trúc điều khiển ngôn ngữ lập trình bậc cao khác Ví dụ : If…else…;while….;for……v...
 • 28
 • 710
 • 1
Bài giảng Giới thiệu về kinh tế học và kinh tế y tế - Nguyễn Quỳnh Anh

Bài giảng Giới thiệu về kinh tế học và kinh tế y tế - Nguyễn Quỳnh Anh

Quản lý nhà nước

... hàng hóa (ví dụ xe máy) Tính toán chi chi phí hội cận biên Trong khoảng A-B, chi phí hội cận biên xe máy = = 1/3 tivi = (85-75)/(30-0) Tính toán chi chi phí hội cận biên (2) Trong khoảng B-C, chi ... năm nghiên cứu giá tính theo năm gốc gọi GDP theo giá so sánh GNP ≠ GDP GNP GDP có chất tương tự, tính từ giá trị sản phẩm hàng hóa dịch vụ cuối có phạm vi tính toán khác GNP: tính theo phạm vi ... đường giới hạn khả sản xuất dịch xa (3) CƠ CHẾ HỖN HỢP Sự kết hợp chế mệnh lệnh chế thị trường tự Khu vực nhà nước khu vực tư nhân tương tác với việc giải vấn đề kinh tế Trong chế hỗn hợp, Chính...
 • 53
 • 464
 • 0
Giáo án - Bài giảng: THUẬT TOÁN MÃ HÓA VÀ ỨNG DỤNG TRONG LẬP TRÌNH

Giáo án - Bài giảng: THUẬT TOÁN MÃ HÓA VÀ ỨNG DỤNG TRONG LẬP TRÌNH

Cao đẳng - Đại học

... 9.1 Giới thiệu 222 9.1.1 Đặt vấn đề 222 9.1.2 Hàm băm mật mã 223 9.1.3 Cấu trúc hàm băm 225 9.1.4 Tính an toàn hàm băm đối vói tượng đụng độ 226 9.1.5 Tính chiều 226 9.2 Hàm băm MD5 227 9.2.1 Giới ... E 128 Hình 5.5 Cấu trúc giai đoạn “Trộn lùi” 130 Hình 5.6 Cấu trúc mã hóa RC6 140 Hình 5.7 Chu kỳ thứ i quy trình mã hóa RC6 141 Hình 5.8 Mô hình phát sinh khóa 146 Hình 5.9 Cấu trúc mã hóa 149 ... 1999, mạng máy tính gồm 100.000 máy giải mã thư tín mã hóa DES chưa đầy 24 Trong trình tìm kiếm thuật toán mói an toàn DES, Tripple DES đòi biến thể DES Tripple DES thực ba lần thuật toán DES vói...
 • 271
 • 710
 • 0
Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: mạng máy tính

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: mạng máy tính

Cao đẳng - Đại học

... Lệnh PING dùng để: a Kiểm tra máy tính có đĩa cứng hay không b Kiểm tra máy tính có hoạt động tốt hay không c Kiểm tra máy tính mạng có thông không d Kiểm tra máy tính có truy cập vào Internet ... đa 100Mbps có máy tính cắm vào Hub b Tối đa 100Mbps có 12 máy tính cắm vào Hub http://buykeysoft.blogspot.com https://www.facebook.com/buykeysoft c Tối thiểu 8.3Mbps có 12 máy tính cắm vào Hub ... IP máy tính: a IP b TCP_IP http://buykeysoft.blogspot.com https://www.facebook.com/buykeysoft c FTP d IPCONFIG 62 Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP dùng Subnet Mask 255.255.255.0 cặp máy...
 • 29
 • 814
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25